Proċedura : 2016/2537(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0146/2016

Testi mressqa :

RC-B8-0146/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 04/02/2016 - 8.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0048

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 167kWORD 102k
3.2.2016
PE576.505v01-00}
PE576.530v01-00}
PE576.531v01-00}
PE576.538v01-00}
PE576.539v01-00} RC1
 
B8-0146/2016}
B8-0169/2016}
B8-0170/2016}
B8-0177/2016}
B8-0178/2016} RC1

imressqa skont l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

ECR (B8-0146/2016)

ALDE (B8-0169/2016)

Verts/ALE (B8-0170/2016)

PPE (B8-0177/2016)

S&D (B8-0178/2016)


dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2016/2537(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Lara Comi, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Milan Zver, Andrey Kovatchev f'isem il-Grupp PPE
Victor Boştinaru, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Nicola Caputo f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Beatrix von Storch f'isem il-Grupp ECR
Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE
Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2016/2537(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Libja, b'mod partikolari dawk tal-15 ta' Settembru 2011(1), tat-22 ta' Novembru 2012(2), tat-18 ta' Settembru 2014(3) u tal-15 ta' Jannar 2015(4),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/233/PESK tat-22 ta' Mejju 2013 li permezz tagħha nħolqot il-Missjoni tal-Unjoni Ewropea ta' Assistenza għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri fil-Libja (EUBAM Libya),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni biex tiġi varata l-operazzjoni EU NAVFOR MED Sophia fit-18 ta' Mejju 2015 bil-ħsieb li jiġu identifikati, maqbuda u mormija bastimenti u li jiġu identifikati assi użati jew li huwa ssuspettat li qed jintużaw minn kuntrabandisti jew traffikanti ta' migranti,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet reċenti tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ), Federica Mogherini, dwar il-Libja, b'mod partikolari dawk tat-30 ta' April, tas-26 u s-27 ta' Mejju, tat-30 ta' Ġunju, tat-12 ta' Lulju, tas-17 ta' Awwissu, tat-13 u t-22 ta' Settembru, tad-9 ta' Ottubru, tad-19 u s-26 ta' Novembru, u tal-14 u s-17 ta' Diċembru 2015, u tas-7, il-11 u t-18 ta' Jannar 2016,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Libja tat-18 ta' Jannar 2016,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Politiku Libjan li ġie ffirmat fis-17 ta' Diċembru 2015 fi Skhirat, il-Marokk,

–  wara li kkunsidra l-Komunikat Konġunt tal-Laqgħa Ministerjali ta' Ruma għal-Libja tat-13 ta' Diċembru 2015, approvat mill-Alġerija, iċ-Ċina, l-Eġittu, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Ġordan, il-Marokk, ir-Russja, il-Qatar, l-Arabja Sawdija, Spanja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Emirati Għarab Magħquda, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea, in-Nazzjonijiet Uniti, il-Lega tal-Istati Għarab u l-Unjoni Afrikana,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 2259 (2015) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar is-sitwazzjoni fil-Libja adottata unanimament fit-23 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat(5),

–  wara li kkunsidra l-konferenza nazzjonali tat-tribujiet Libjani li saret fi Tripli f'Lulju 2011, li appellat għal liġi ta' amnestija ġenerali sabiex tintemm il-gwerra ċivili,

–  wara li kkunsidra l-laqgħa ta' mexxejja u attivisti politiċi fl-Alġier fil-11 ta' Marzu 2015,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' appoġġ għal Gvern ta' Kunsens Nazzjonali (GKN) fil-Libja maħruġa mill-Gvernijiet tal-Alġerija, ta' Franza, tal-Ġermanja, tal-Italja, tal-Marokk, ta' Spanja, tat-Tuneżija, tal-Emirati Għarab Magħquda, tar-Renju Unit u tal-Istati Uniti,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, taħt id-dittatorjat ta' Gaddafi, il-Libja kellha l-ikbar ħażna ta' armamenti fil-kosta tan-Nofsinhar tal-Baħar Mediterran, u mill-waqgħa tad-dittatur saret sors kbir ta' kummerċ u traffiku illeċitu ta' armi, u żona ta' forniment għat-terroristi u l-estremisti kollha fiż-żona tas-Saħel (il-Mali, in-Niġer, in-Niġerja) u għall-movimenti kollha tal-oppożizzjoni fis-Sudan, fiċ-Chad u fis-Sirja;

B.  billi fi Frar 2011, il-Libjani niżlu fit-toroq bħala parti mir-Rebbiegħa Għarbija, għal disa' xhur ta' kunflitt ċivili; billi n-NATO appoġġat lir-ribelli li ħabbtu wiċċhom ma' repressjoni indiskriminata mill-istat, u dan l-appoġġ kien deċiżiv fit-tneħħija tar-reġim ta' Gaddafi;

C.  billi s-soċjetà Libjana dejjem – qabel u b'mod partikolari wara l-kolp ta' stat – kienet organizzata abbażi ta' sistema tribali; billi l-alleanzi tribali fost l-identitajiet etniċi (il-maġġoranza Għarbija u l-minoranzi Amazigh, Toubou u Tuareg) għad għandhom rwol sinifikanti fit-taqlib li għaddejja minnu l-lum il-ġurnata l-Libja;

D.  billi ħafna mill-milizzji li ġġieldu kontra Gaddafi kienu infiltrati minn Iżlamisti, li gradwalment ħadu l-kontroll f'idejhom, u li wħud minnhom kellhom rwol ewlieni fil-kunflitt; billi r-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU kklassifikaw lil Daesh, Ansar al-Sharia u al-Qaeda, li kollha huma preżenti fil-Libja, bħala organizzazzjonijiet terroristiċi;

E.  billi f'Awwissu 2012 il-KTN għadda s-setgħa lill-Kungress Nazzjonali Ġenerali (KNĠ), parlament elett li mbagħad ħatar kap ta' stat temporanju; billi l-votanti għażlu parlament ġdid biex jieħu post il-KNĠ f'Ġunju 2014, jiġifieri l-Kamra tad-Deputati (KtD), li ttrasferiet is-sede tagħha f'Tobruk; billi l-KNĠ preċedenti, li kien iddominat mill-Fratellanza Musulmana, iltaqa' mill-ġdid ftit wara u għażel il-Prim Ministru tiegħu stess, u b'hekk sfida l-awtorità tal-KtD fi żmien ta' ġlied li matulu anke t-tmexxija tal-kapitali Tripli nbidlet; billi ż-żewġ partijiet fi gwerra allegatament qed jirċievu appoġġ minn barra, b'mod partikolari mill-Eġittu, l-Arabja Sawdija u l-Emirati Għarab Magħquda fuq in-naħa tal-KtR (Tobruk), u mit-Turkija u l-Qatar fuq in-naħa tal-KNĠ il-ġdid (Tripli);

F.  billi sa minn Awwissu 2014 dawn iż-żewġ korpi politiċi (il-KtD f'Tobruk, li huwa rikonoxxut mill-komunità internazzjonali, u l-KNĠ il-ġdid li ġie stabbilit fi Tripli) jiddikjaraw li qegħdin imexxu l-pajjiż, u t-tnejn huma appoġġati minn diversi milizzji armati sa snienhom affiljati ma' reġjuni, bliet u tribujiet minn diversi sfondi;

G.  billi l-vojt politiku u n-nuqqas ta' gvern stabbli ġew sfruttati mid-Daesh, li jħaddan fostu barranin u terroristi Libjani li reġgħu lura pajjiżhom wara li ġġieldu fl-Iraq u s-Sirja; billi dawn il-persuni li reġgħu lura, flimkien ma' Ġiħadisti minn pajjiżi oħra, ħatfu l-belt ta' Derna li tinsab fil-Lvant ta' Benghazi f'Novembru 2014 u għamlu wegħda ta' lealtà lejn id-Daesh; billi dawn il-forzi jew l-alleati tagħhom saru attivi kważi tul il-kosta kollha minn Derna sa Tripli, inklużi Bayda, Benghazi, Ajdabiya, Abugrein u Misrata, b'kontroll sħiħ ta' aktar minn 200 km madwar Sirte, u għandhom ukoll bażi ta' taħriġ fil-Punent ta' Tripli qrib il-fruntiera Tuneżina; billi d-Daesh vara kampanja lokali ta' biża' – bi qtugħ ta' rjus, sparar u attakki bil-bombi – filwaqt li kabbar it-territorju tiegħu, ħa kontrol tat-triq u jista' jfixkel il-konnessjonijiet bejn il-Lvant u l-Punent;

H.  billi l-Libja saret tospita l-akbar forzi tad-Daesh barra l-Lvant Nofsani u saret pożizzjoni strateġika għad-Daesh mal-kosta tan-Nofsinhar tal-Mediterran, u b'hekk hija l-aktar theddida perikoluża għall-pajjiżi tal-viċinat fis-Saħel u s-Saħara, kif ukoll għall-Ewropa permezz ta' azzjonijiet terroristiċi;

I.  billi mill-4 ta' Jannar2016 id-Daesh beda jwettaq attakki kbar fuq il-faċilitajiet ewlenin taż-żejt fil-Libja, bl-għan li jespandi r-riżorsi għall-gwerra tiegħu u li jikkontrolla l-faċilitajiet taż-żejt enormi fil-Lvant f'al-Sidra, Ras Lanuf u Marsa al-Brega, u b'hekk għamel ħsara lill-infrastrutturi prinċipali li jsejsu r-riżorsi ekonomiċi tal-Libja u kkomprometta dħul essenzjali għall-bini mill-ġdid tal-pajjiż;

J.  billi mindu waqgħet f'anarkija l-Libja saret dejjem aktar post ta' transitu għat-traffikar tal-bnedmin fil-fruntieri tan-Nofsinhar tal-Ewropa; billi l-Libja għadha tospita mijiet ta' eluf ta' rifuġjati u persuni li jfittxu l-asil ta' nazzjonalitajiet differenti, li ħafna minnhom qed jgħixu f'kundizzjonijiet traġiċi u għaldaqstant jikkostitwixxu bersall għall-kuntrabandisti;

K.  billi s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem qed tkompli tiddeterjora fil-pajjiż kollu, fejn id-detenzjoni arbitrarja, is-sekwestru ta' persuni, il-qtil illegali, it-tortura u l-vjolenza kontra ċivili, ġurnalisti, uffiċjali, figuri politiċi u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa mill-partijiet kollha huma realtà traġika; billi fis-26 ta' Frar 2011, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU rrefera s-sitwazzjoni fil-Libja lill-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI); billi l-QKI tibqa' kompetenti biex tinvestiga l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq fil-pajjiż u li tfittex lil dawk responsabbli; billi fis-27 ta' Ġunju 2011 il-QKI ħarġet mandati ta' arrest għal Muammar Gaddafi u Saif al-Islam Gaddafi, u billi l-kumplament tal-persuni suspettati mhumiex fil-kustodja tal-Qorti; billi l-awtoritajiet Libjani insistew biex dawn jiġu pproċessati fi ħdan l-ordinament ġuridiku intern tal-Libja;

L.  billi l-perkors politiku tad-djalogu Libjan involva membri ewlenin tal-proċess ta' demokratizzazzjoni tal-Libja, b'mod partikolari membri tal-Kamra tad-Deputati, tal-Kungress Nazzjonali Ġenerali u tal-Kunsill Transizzjonali Nazzjonali, billi partijiet ikkonċernati indipendenti oħra bħall-kunsilli muniċipali, il-partiti politiċi, il-mexxejja tribali u l-organizzazzjonijiet tan-nisa kkontribwew għall-promozzjoni ta' rikonċiljazzjoni ġenwina;

M.  billi l-Ftehim Politiku Libjan għandu l-għan li jiżgura d-drittijiet demokratiċi tal-poplu Libjan, li jistabbilixxi gvern kunsenswali msejjes fuq il-prinċipju tas-separazzjoni tal-poteri, u li jagħti s-setgħa lil istituzzjonijiet tal-istat bħall-GKN; billi, fid-dawl tal-isfidi li qed tiffaċċja l-Libja, ma hemmx lok għal ħela ta' ħin fl-istabbiliment tal-GKN, li għandu jaħdem għall-benefiċċju tal-Libjani kollha u jwitti t-triq għall-paċi, l-istabbiltà, ir-rikostruzzjoni u l-iżvilupp tal-pajjiż;

N.  billi fil-25 ta' Jannar 2016 il-KtD tal-Libja (Tobruk) irrifjutat il-gvern ta' unità appoġġat min-NU, waqt li fl-istess ħin approvat il-Ftehim Politiku Libjan, li jipprovdi bażi għal transizzjoni politika fil-pajjiż;

O.  billi Libja sikura u politikament stabbli hija meħtieġa assolutament mhux biss għaċ-ċittadini Libjani, iżda anke għas-sigurtà tar-reġjun sħiħ u tal-Unjoni Ewropea;

1.  Jilqa' l-Ftehim Politiku Libjan appoġġat min-NU, li ġie ffirmat fis-17 ta' Diċembru 2015, jappoġġa bis-sħiħ lill-Kunsill Presidenzjali u jifraħ lir-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU, is-Sur Martin Kobler, għall-ħidma kbira tiegħu;

2.  Jiddispjaċih li l-ewwel proposta għal gvern unifikat ġiet irrifjutata mill-KtD f'Tobruk; jistieden liż-żewġ korpi Libjani ewlenin japprovaw dan il-ftehim, li huwa pass fundamentali fl-implimentazzjoni tal-Ftehim Politiku Libjan u li jissodisfa l-aspirazzjoni li tinqabad it-triq tal-paċi u l-istabbiltà fil-pajjiż u li jiġu difiżi ċ-ċittadini Libjani kollha; iħeġġeġ lill-KtD f'Tobruk u lill-Presidenza tagħha juru spirtu ta' kompromess u jkomplu jiddiskutu l-lista tal-Kabinett bl-għan li jiġi approvat il-GKN kif previst fil-Ftehim Politiku Libjan;

3.  Se jirrikonoxxi u jappoġġa l-GKN li jkun iffurmat b'kunsens bejn il-partijiet Libjani bħala l-uniku gvern leġittimu tal-Libja; jissottolinja s-sjieda Libjana tal-proċess politiku u l-importanza li dan ikun inklużiv kontinwament, anke permezz tal-involviment kostruttiv tal-kunsilli tribali, il-parteċipazzjoni pożittiva tan-nisa u tas-soċjetà ċivili, u l-kontributi ta' benefiċċju tal-atturi politiċi u lokali favur l-emenda u l-adozzjoni f'waqthom ta' kostituzzjoni li tirrispetta d-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili;

4.  Jistieden lill-komunità internazzjonali, lin-NU, lill-UE, lill-UA u lill-Istati Membri tal-Lega Għarbija jkunu lesti li jappoġġaw lil-Libjani fl-isforzi tagħhom biex jimplimentaw il-ftehim b'suċċess; jistenna li l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet internazzjonali jkollhom kuntatti uffiċjali biss mal-partijiet li jaderixxu għall-Ftehim Politiku Libjan; jitlob lill-UE timponi sanzjonijiet immirati bħal projbizzjonijiet tal-ivvjaġġar u ffriżar tal-assi kontra individwi u organizzazzjonijiet li jibbojkottjaw il-Ftehim Politiku Libjan;

5.  Jiddispjaċih rigward il-gwerra li għaddejja bejn partijiet Sunni barranin; jistieden lill-atturi reġjonali ma jiħdux azzjonijiet li jistgħu jaggravaw diviżjonijiet u jimminaw it-transizzjoni lejn Libja stabbli, inklużiva u demokratika, u li jistgħu jiddestabilizzaw il-pajjiżi tal-viċinat; jonora l-impenn qawwi tiegħu favur is-sovranità, l-integrità territorjali, l-unità nazzjonali u transizzjoni demokratika tal-Libja;

6.  Jikkundanna l-attakki terroristiċi destabbilizzanti mid-Daesh kontra l-poplu Libjan, inklużi l-minoranzi, kif ukoll l-infrastrutturi taż-żejt f'al-Sidra u Ras Lanuf, u kwalunkwe tentattiv li jfixkel il-proċess ta' stabbilizzazzjoni fil-pajjiż; jappella għal koalizzjoni internazzjonali biex tindirizza l-preżenza li qed tikber tad-Daesh fil-Libja, li qed tiddestabilizza l-pajjiż u qed thedded mhux biss lill-pajjiżi tal-viċinat tas-Saħel u s-Saħara, iżda anke lill-UE;

7.  Jenfasizza li l-porożità tal-fruntieri Libjani u n-nuqqas ta' kontroll politiku ċentrali ffaċilitaw ħafna l-proliferazzjoni u t-traffikar tal-armi, kif ukoll il-moviment liberu ta' gruppi armati Libjani u barranin; huwa mħasseb dwar il-konsegwenzi li l-kunflitt Libjan jista' jkollu, f'termini ta' sigurtà, għall-ġirien immedjati tagħha, b'mod partikolari l-Eġittu u t-Tuneżija, iżda anke l-Alġerija; jemmen li l-UE għandha tuża l-għodod tad-diplomazija u tal-politika barranija tagħha, fl-ambitu tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) u politiki oħra bħal dawk dwar il-kummerċ u l-kooperazzjoni, biex tinkoraġġixxi lil dawk il-pajjiżi fir-reġun tal-Lvant Nofsani u tal-Afrika ta' Fuq jinvolvu ruħhom b'mod pożittiv fil-proċess ta' transizzjoni fil-Libja;

8.  Jemmen li l-irkupru ekonomiku huwa pass importanti lejn it-transizzjoni demokratika tal-Libja; jappoġġa bis-sħiħ lill-awtoritajiet Libjani l-ġodda fil-ġlieda tagħhom kontra t-terroristi biex jiżguraw il-protezzjoni meħtieġa tal-poplu Libjan u tal-infrastrutturi ekonomiċi kritiċi;

9.  Ifakkar fir-rwol ċentrali tad-dimensjoni parlamentari fir-rigward ta' soluzzjoni politika għall-kriżi; jenfasizza li l-korpi tal-Parlament Ewropew u l-membri tiegħu jistgħu jaqsmu l-esperjenza istituzzjonali tagħhom ma' atturi Libjani sabiex jappoġġawhom fil-ħidma tagħhom favur djalogu politiku inklużiv;

10.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-destin tal-migranti, tal-persuni li jfittxu l-asil u tar-rifuġjati fil-Libja, li s-sitwazzjoni diġà insapportabbli tagħhom qed tkompli tiddeterjora; jappella għal involviment akbar tal-Aġenzija għar-Rifuġjati tan-NU (UNHCR) fil-koordinazzjoni tal-isforzi tan-NU; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jaffrontaw b'mod effikaċi l-flussi li qed jiżdiedu progressivament ta' migranti u rifuġjati mill-Afrika ta' Fuq, partikolarment mil-Libja; jistieden lill-awtoritajiet u l-milizzji Libjani jiżguraw aċċess estern għall-faċilitajiet ta' detenzjoni, b'mod partikolari dawk għall-migranti;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, li qed jikkoordina l-azzjoni tal-Istati Membri fil-Libja, biex jiffukaw l-appoġġ tagħhom fuq il-bini tal-istat u l-bini tal-istituzzjonijiet u, flimkien mal-Istati Membri, in-NU, in-NATO u s-sħab reġjonali, jgħinu fir-riforma tas-settur tas-sigurtà u l-ħolqien, taħt il-kontroll tal-GKN, ta' armata nazzjonali u forzi tal-pulizija effikaċi li kapaċi jikkontrollaw it-territorju kollu tal-Libja u l-ilmijiet tagħha, u jiggarantixxu s-sigurtà tal-fruntieri tagħha; jenfasizza li l-UE għandha tagħti prijorità wkoll lill-għajnuna għar-rifoma tal-ordinament ġuridiku Libjan, kif ukoll lil oqsma oħra kruċjali għall-governanza demokratika;

12.  Jappoġġa l-operazzjoni EUNAVFOR MED Sophia fl-isforzi tagħha biex tittratta l-kriżi tal-migrazzjoni u l-kuntrabandisti li jisfruttaw il-migranti; ifakkar li s-suċċess ta' din l-operazzjoni huwa marbut b'mod dirett mas-sostenibbiltà tad-djalogu politiku fil-Libja u l-ħtieġa li jerġa' jkun hemm il-paċi u l-istabbiltà fil-pajjiż; japella għal ftehim mal-GKN biex il-missjoni tal-UE tkun tista' twettaq operazzjonijiet meħtieġa fl-ilmijiet territorjali Libjani;

13.  Japprezza l-fatt li l-UE diġà għamlet pakkett ta' EUR 100 miljun disponibbli u lesta toffri appoġġ immedjat f'żoni li se jingħataw prijorità flimkien mal-GKN il-ġdid tal-Libja ladarba jiġi ffurmat; jistieden lill-UE u lin-NU jippjanaw għajnuna għall-bini tal-istat, għas-sigurtà u għaż-żamma ta' paċi, kif ukoll għat-taħriġ fl-implimentazzjoni tal-kapaċitajiet ta' rispons għall-emerġenzi u d-diżastri, għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt;

14.  Jistieden lill-Istati Membri ma jaġixxux individwalment iżda jappoġġaw lill-VP/RGħ fil-formulazzjoni ta' strateġija komprensiva, b'koordinazzjoni mal-UNSMIL u l-awtoritajiet Libjani, biex jappoġġaw it-transizzjoni u l-Gvern Libjan il-ġdid; jemmen li riforma tas-settur tas-sigurtà u programmi ta' diżarm, demobilizzazzjoni u reintegrazzjoni huma prijorità għall-pajjiż, u jistieden lill-Kummissjoni, lill-VP/RGħ u lill-Istati Membri jkunu lesti biex jipprovdu l-assistenza meħtieġa f'dawn l-oqsma jekk tintalab mill-gvern il-ġdid;

15.  Jenfasizza l-importanza li l-komunità internazzjonali żżid il-fondi umanitarji biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet l-aktar urġenti tal-persuni li ntlaqtu serjament mill-kunflitt fil-Libja; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu pprovduti fondi biex jgħinu lill-organizzazzjonijiet umanitarji jivvalutaw aħjar is-sitwazzjoni u jtejbu r-rispons tagħhom għall-ħtiġijiet fil-post; jistieden lill-Istati Membri jonoraw l-impenji tagħhom favur il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-UE għall-Afrika;

16.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Unjoni għall-Mediterran, lil-Lega tal-Istati Għarab, lill-Kunsill tal-Unjoni Afrikana u lis-Segretarju Ġenerali tan-NU.

 

(1)

ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 114.

(2)

ĠU C 419, 16.12.2015, p. 192.

(3)

Testi adottati, P8_TA(2014)0028.

(4)

Testi adottati, P8_TA(2015)0010.

(5)

Testi adottati, P8_TA(2015)0272.

Avviż legali - Politika tal-privatezza