Διαδικασία : 2016/2529(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0149/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0149/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0051

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 191kWORD 118k
3.2.2016
PE576.509v01-00}
PE576.515v01-00}
PE576.518v01-00}
PE576.520v01-00}
PE576.522v01-00}
PE576.523v01-00} RC1
 
B8-0149/2016}
B8-0154/2016}
B8-0157/2016}
B8-0159/2016}
B8-0161/2016}
B8-0162/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

Verts/ALE (B8-0149/2016)

ECR (B8-0154/2016)

ALDE (B8-0157/2016)

S&D (B8-0159/2016)

PPE (B8-0161/2016)

EFDD (B8-0162/2016)


σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’  (2016/2529(RSP))


Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir, Anna Záborská, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Nicola Caputo εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’ (2016/2529(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ(1), της 18ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και στην Συρία και την επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων(2), ειδικότερα την παράγραφο 4 αυτού, και της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με το Ιράκ: απαγωγές και κακομεταχείριση γυναικών(3), της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του ισλαμικού κράτους(4), και ειδικότερα την παράγραφο 27 αυτού, της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από το ISIS/Da’esh στη Μέση Ανατολή, ιδίως των Ασσυρίων(5), ειδικότερα την παράγραφο 2 αυτού, της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα(6), ειδικότερα τις παραγράφους 129 και 211 αυτού, της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2015(7), ειδικότερα τις παραγράφους 66 και 67 αυτού, της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με τους διωγμούς εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab(8), ειδικότερα την παράγραφο 10 αυτού και της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με την καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh)(9),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 18ης Απριλίου 2013, σχετικά με την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» των Ηνωμένων Εθνών («R2P»)(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου: σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ και για την απειλή που συνιστά το Ισλαμικό Κράτος· της 16ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την κρίση στη Συρία και το Ιράκ με το ISIL/Daesh της 20ης Οκτωβρίου 2014· σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία της 30ης Αυγούστου 2014· σχετικά με τη Συρία της 14ης Απριλίου 2014 και της 12ης Οκτωβρίου 2015 και σχετικά με το Ιράκ της 15ης Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/335/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη διερεύνηση και τη δίωξη της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου(11),

–  έχοντας υπόψη: τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων· τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία εις βάρος γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος τους· τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές βάναυσης, απάνθρωπης και ατιμωτικής τιμωρίας ή μεταχείρισης· τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις· τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού· και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου· και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και διαφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑΔΔ),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2091 (2016) σχετικά με τους αλλοδαπούς μαχητές στη Συρία και το Ιράκ, που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 27 Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ύπατης αρμόστριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Navi Pillay, της 25ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τους Ιρακινούς αμάχους που υφίστανται αποτρόπαιες, εκτεταμένες και συστηματικές διώξεις,

–  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το Ιράκ και την Συρία, ειδικότερα δε την απόφαση 2249 (2015), η οποία καταδικάζει τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIS, και την απόφαση 2254 (2015) με την οποία υιοθετείται ένας οδικός χάρτης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Συρία και ορίζεται χρονοδιάγραμμα για συνομιλίες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα S-22/1 που ενέκρινε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ με θέμα « Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ μετά τις βιαιότητες στις οποίες επιδόθηκαν το επιλεγόμενο Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής και άλλες προσκείμενες σε αυτό ομάδες», στις 3 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1981, για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας της 9ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και ειδικότερα τα άρθρα 5 έως 8,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο ανάλυσης του Γραφείου του Ειδικού Συμβούλου του ΟΗΕ για την πρόληψη της γενοκτονίας (OSAPG),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ στην οποία προέβη στις 12 Αυγούστου 2014 ο Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη της Γενοκτονίας και ο Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την «Ευθύνη Προστασίας»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ μετά τις βιαιότητες στις οποίες επιδόθηκαν το επιλεγόμενο «Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής και άλλες προσκείμενες σε αυτό ομάδες, της 27ης Μαρτίου 2015, και ειδικότερα την παράγραφο 16 αυτής σχετικά με τις «παραβιάσεις που διαπράττονται από το ISIL — επιθέσεις εναντίον θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 13 Οκτωβρίου 2015 ο Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη της Γενοκτονίας και ο Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την «Ευθύνη Προστασίας» σχετικά με την κλιμάκωση της υποκινούμενης στη Συρία βίας για θρησκευτικούς λόγους,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας για την Συριακή Αραβική Δημοκρατία, η οποία παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 13 Αυγούστου 2015, και ιδίως τις παραγράφους 165 έως 173 αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναγνωρίζεται από την απόφαση 2249 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η βίαιη εξτρεμιστική ιδεολογία του λεγόμενου "ISIS/Daesh", οι τρομοκρατικές του πράξεις, οι συνεχιζόμενες κατάφωρες συστηματικές και εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν θρησκευτικά ή εθνοτικά κίνητρα, η εκ μέρους του εξάλειψη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συνιστούν παγκόσμια και χωρίς προηγούμενο απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, όπως οι χριστιανικές κοινότητες (Χαλδαίοι/Σύροι/Ασσύριοι, Μελχίτες και Αρμένιοι), και οι κοινότητες των Γιαζίντι, των Τουρκμένων, των Σαμπάκ, των Γιαρσάν, των Σαβαίων/Μανδαίων, των Κούρδων και των Σιιτών, καθώς και πολλοί Άραβες και Σουνίτες Μουσουλμάνοι, έχουν τεθεί στο στόχαστρο του λεγόμενου ‘ISIS/Daesh’· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί έχουν υποπέσει θύματα δολοφονιών, σφαγών και ξυλοδαρμών και έχουν υποστεί εκβιασμούς, απαγωγές και βασανιστήρια· ότι έχουν υποδουλωθεί (ιδίως οι γυναίκες και τα κορίτσια, που έχουν επίσης υποβληθεί σε άλλες μορφές σεξουαλικής βίας) και εξαναγκάσθηκαν να ασπασθούν τον ισλαμισμό και υπήρξαν θύματα αναγκαστικών γάμων και εμπορίας ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρήθηκε επίσης αναγκαστική στράτευση παιδιών· ότι τεμένη, μνημεία, ιερά, εκκλησίες και άλλοι τόποι λατρείας, τάφοι και νεκροταφεία έχουν υποστεί βανδαλισμούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου δεν πρέπει να παραμένουν ατιμώρητα και ότι η αποτελεσματική δίωξή τους πρέπει να εξασφαλίζεται με τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο και με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και μέσω του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου είναι μέλημα όλων των κρατών μελών της ΕΕ τα οποία είναι αποφασισμένα να συνεργάζονται για την πρόληψη των εγκλημάτων αυτών και προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία των δραστών τους σύμφωνα με την Κοινή Θέση του Συμβουλίου 2003/444/ΚΕΠΠΑ της 16ης Ιουνίου 2003·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2249 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη που έχουν τη σχετική ικανότητα να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και ιδίως με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών καθώς και με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο που διέπει του πρόσφυγες και το ανθρωπιστικό δίκαιο, στα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του λεγόμενου ‘ISIS/Daesh’ στη Συρία και στο Ιράκ, προκειμένου να εντείνουν και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την πρόληψη και την καταστολή τρομοκρατικών ενεργειών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον διεθνή νομικό ορισμό της γενοκτονίας, που περιλαμβάνεται στο άρθρο ΙΙ της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, του 1948, «ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρων πράξεων, ενεργούμενη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής, ως τοιαύτης: (α) ο φόνος μελών της ομάδας· (β) η πρόκληση σοβαρών σωματικών και πνευματικών βλαβών στα μέλη της ομάδας· (γ) η εσκεμμένη επιβολή στην ομάδα συνθηκών διαβίωσης με στόχο τη ολική ή μερική φυσική της εξόντωση· (δ) η επιβολή μέτρων με στόχο την παρεμπόδιση των γεννήσεων στο πλαίσιο της ομάδας· και (ε) η αναγκαστική μεταφορά παίδων μίας ομάδας εις ετέραν ομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το άρθρο III της σύμβασης αυτής θεωρεί τιμωρητέα όχι μόνο τη γενοκτονία, αλλά και «την συνεννόησιν προς διενέργειαν γενοκτονίας», καθώς και «την άμεσον και δημοσία προτροπήν προς διενέργειαν γενοκτονίας»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς, από το 2014, 5 000 Γιαζίντι έχουν δολοφονηθεί και πολλοί άλλοι έχουν υποστεί βασανιστήρια ή έχουν εξαναγκαστεί με τη βία να ασπαστούν το Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 2 000 γυναίκες Γιαζίντι έχουν περιέλθει σε κατάσταση δουλείας και έχουν πέσει θύματα αναγκαστικών γάμων και παράνομης διακίνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι κορίτσια ηλικίας έως και μόλις έξι ετών έχουν πέσει θύματα βιασμού, ενώ παιδιά Γιαζίντι έχουν στρατολογηθεί βίαια από το λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για την ύπαρξη ομαδικών τάφων Γιαζίντι που απήχθησαν από το λεγόμενο ο‘ISIS/Daesh’·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την νύχτα της 6ης Αυγούστου 2014 πάνω από 150.000 Χριστιανοί εγκατέλειψαν την Μοσούλη, το Qaraqosh και άλλα χωριά στις πεδιάδες της Νινευή λόγω της προέλασης του λεγόμενου ‘ISIS/Daesh’, χάνοντας όλα τα υπάρχοντά τους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν εκτοπισμένοι και σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης στο βόρειο Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’ συνέλαβε όσους που δεν είχαν την δυνατότητα να διαφύγουν από τη Μοσούλη και την πεδιάδα της Νινευή, και λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες και παιδιά μη μουσουλμανικού θρησκεύματος υποδουλώθηκαν, και ότι ορισμένα πουλήθηκαν και άλλα φονεύθηκαν με βάναυσο τρόπο και βιντεοσκοπήθηκαν από τους δράστες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2015, το λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’ απήγαγε περισσότερους από 220 Ασσυρίους Χριστιανούς, αφού κατέλαβε αρκετές αγροτικές κοινότητες στη νότια όχθη του ποταμού Khabur στη βορειοανατολική επαρχία Hassakeh, και ότι μέχρι σήμερα λίγοι μόνο έχουν απελευθερωθεί, ενώ η τύχη των άλλων παραμένει άγνωστη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές εκθέσεις οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη της γενοκτονίας, του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την ευθύνη προστασίας και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναφέρουν ότι οι πράξεις που διαπράττονται από το λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’ ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή έχει τεκμηριώσει και αναφέρει ότι άτομα που ανήκουν σε εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες που αντιτάσσονται στο λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’ και σε άλλες τρομοκρατικές ομάδες, πολιτοφυλακές και μη κρατικές ένοπλες ομάδες σε περιοχές που βρίσκονται εκ των πραγμάτων υπό τον έλεγχό τους, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κίνδυνο διώξεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές της ευθύνης προστασίας (R2P), όταν ένα κράτος (ή μη κρατική οντότητα) αρνείται προδήλως να προστατέψει τον πληθυσμό του ή αποτελεί πράγματι δράστη τέτοιων εγκλημάτων, η διεθνής κοινότητα έχει την ευθύνη ανάληψης συλλογικής δράσης για την προστασία των πληθυσμών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει κατά τρόπο σύμφωνο με τη συνείδησή του και να τρέφει και να αλλάζει ελεύθερα θρησκευτικές και μη θρησκευτικές πεποιθήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες έχουν καθήκον σε όλα τα επίπεδα να μάχονται τον εξτρεμισμό και να προάγουν τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ ατόμων και θρησκευτικών ομάδων·

1.  επαναλαμβάνει την απερίφραστη καταδίκη του για το λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’ και τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του, που ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, με την έννοια του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να χαρακτηριστούν γενοκτονία από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· ανησυχεί εξαιρετικά για τη συνειδητή στοχοποίηση, από αυτή την τρομοκρατική ομάδα, Χριστιανών (Χαλδαίοι/Σύροι/Ασσύριοι, Μελχίτες και Αρμένιοι), Γιαζίντι, Τουρκμένων, Σιιτών, Σαμπάκ, Σαβαίων, Γιαρσάν και Σουνιτών που δεν συμφωνούν με τη δική της ερμηνεία του Ισλάμ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να εξαλείψει οποιεσδήποτε θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες από τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της·

2.  εκφράζει την άποψη ότι οι διώξεις, οι ωμότητες και τα διεθνή εγκλήματα ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· τονίζει ότι το λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Χριστιανών και των Γιαζίντι, και άλλων θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων που δεν συμφωνούν με την ερμηνεία του Ισλάμ εκ μέρους του λεγόμενου ‘ISIS/Daesh’, και ότι κατά συνέπεια τούτο δικαιολογεί την ανάληψη δράσης στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1948 για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας· υπογραμμίζει ότι όσοι σκοπίμως, για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους συνωμοτούν, σχεδιάζουν, υποκινούν, διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν, είναι συνεργοί σε ή υποστηρίζουν ωμότητες πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και να διωχθούν για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, και ιδίως για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία·

3.  παροτρύνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας, η οποία υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 9 Δεκεμβρίου 1948, και άλλων σχετικών διεθνών συμφωνιών, και ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, να προλαμβάνουν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία στην επικράτειά τους· παροτρύνει τη Συρία και το Ιράκ να δεχθούν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

4.  παροτρύνει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να υποστηρίξουν παραπομπή από το Συμβούλιο Ασφαλείας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προκειμένου να διερευνηθούν οι παραβιάσεις που διαπράχθηκαν στο Ιράκ και τη Συρία από το λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’ εναντίον Χριστιανών και Γιαζίντι και θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων·

5.  καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας, του 1948, και σε άλλες διεθνείς συμφωνίες για την πρόληψη και τιμωρία των εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και του εγκλήματος της γενοκτονίας, και ειδικότερα τις αρμόδιες αρχές των χωρών — και τους υπηκόους τους — οι οποίες υποστηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο, μέσω συνεργασίας ή χρηματοδότησης, ή είναι συνένοχοι αυτών των εγκλημάτων, να τηρήσουν πλήρως τις νομικές υποχρεώσεις τους δυνάμει της σύμβασης και άλλων παρομοίων διεθνών συμφωνιών·

6.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των χωρών οι οποίες καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, στηρίζουν, παρέχουν συνεργασία ή χρηματοδοτούν, ή είναι συνένοχοι αυτών των εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας, να τηρήσουν πλήρως τις νομικές υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου και να θέσουν τέρμα στις εν λόγω απαράδεκτες συμπεριφορές, οι οποίες προκαλούν τεράστια ζημιά στις κοινωνίες του Ιράκ και της Συρίας, και αποσταθεροποιούν σοβαρά τις γειτονικές χώρες και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

7.  υπενθυμίζει ότι η απόφαση 2253 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επέβαλε στα κράτη μέλη του ΟΗΕ το νομικό καθήκον να απαγορεύουν οποιοδήποτε είδος βοήθειας προς το λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’ και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδίως τον εφοδιασμό με όπλα και τη χρηματοδοτική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου πετρελαίου και τα παροτρύνει να καταστήσουν την εν λόγω παροχή βοήθειας έγκλημα βάσει του εγχώριου δικαίου τους· υπενθυμίζει ότι η παράλειψη ορισμένων κρατών μελών να ενεργήσουν αναλόγως θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα επιφόρτιζε άλλα κράτη μέλη με το νομικό καθήκον να υλοποιήσουν την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναλαμβάνοντας δράση ώστε να προσαγάγουν τα υπεύθυνα άτομα και τις σχετικές οντότητες στη δικαιοσύνη·

8.  καταγγέλλει με τον πιο έντονο τρόπο την καταστροφή τόπων και αντικειμένων θρησκευτικής και πολιτιστικής σημασίας από το λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’, γεγονός το οποίο αποτελεί επίθεση κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των κατοίκων της Συρίας και του Ιράκ και της ανθρωπότητας γενικότερα· καλεί όλα τα κράτη να εντείνουν τις εγκληματολογικές έρευνές τους και τη δικαστική συνεργασία με σκοπό τον προσδιορισμό όλων των ομάδων που ευθύνονται για την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και για την πρόκληση ζημιών σε πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας ή για την καταστροφή της, στη Συρία, το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής·

9.  παροτρύνει όλες τις χώρες της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να επιδοθούν ενεργητικά στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και να βελτιώσουν τα νομικά και δικαιοδοτικά συστήματά τους έτσι ώστε οι υπήκοοί τους να μην είναι σε θέση να ταξιδεύουν για να προσχωρήσουν στο λεγόμενο ‘ISIS/Daesh’ και να συμμετέχουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που το πράξουν, θα διωχθούν ποινικά το ταχύτερο δυνατό, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διαδικτυακής υποκίνησης και υποστήριξης στη διάπραξη τέτοιων πράξεων·

10.  καλεί την ΕΕ να εγκαθιδρύσει μόνιμο Ειδικό Εντεταλμένο για την Ελευθερία της Θρησκείας και των Πεποιθήσεων·

11.  αναγνωρίζει, υποστηρίζει και απαιτεί να σεβαστούν άπαντες το απαράγραπτο δικαίωμα όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και άλλων που ζουν στο Ιράκ και τη Συρία να εξακολουθήσουν να ζουν στις ιστορικές και παραδοσιακές εστίες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια και να ασκούν τη θρησκεία τους και τις πεποιθήσεις τους ελεύθερα, χωρίς να υπόκεινται σε οποιοδήποτε καταναγκασμό, βία ή διάκριση· πιστεύει ότι προκειμένου να αναχαιτιστούν τα δεινά και η μαζική έξοδος των Χριστιανών, των Γιαζίντι και άλλων κοινοτήτων της περιοχής, είναι απαραίτητη μια σαφής και αδιαμφισβήτητη δήλωση από όλους τους περιφερειακούς, πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες, υπέρ της συνεχούς παρουσίας τους και των πλήρων και ίσων δικαιωμάτων τους ως πολιτών των χωρών τους·

12.  ζητεί από τη διεθνή κοινότητα και τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες συνθήκες και προοπτικές ασφαλείας για όλους όσοι έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους ή να εκτοπιστούν δια της βίας, να καταστήσουν ουσιαστικό το ταχύτερο δυνατό το δικαίωμά τους σε επιστροφή στις πατρίδες τους, να διαφυλάξουν τις κατοικίες τους, τα κτήματά τους, την περιουσία τους και τα υπάρχοντά τους, καθώς και τις εκκλησίες και τους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς χώρους τους και να έχουν τη δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπή ζωή και να έχουν μέλλον·

13.  αναγνωρίζει ότι οι διώξεις θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή συνιστούν παράγοντα που συμβάλλει στη μαζική μετανάστευση και τις εσωτερικές εκτοπίσεις·

14.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προσφέρει η διεθνής κοινότητα προστασία και βοήθεια, μεταξύ άλλων στρατιωτική προστασία και βοήθεια, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε όλους όσοι έχουν τεθεί στο στόχαστρο του λεγόμενου ‘ISIS/Daesh’ και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων στη Μέση Ανατολή, όπως είναι οι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, καθώς και στη συμμετοχή των ανθρώπων αυτών σε μελλοντικές βιώσιμες πολιτικές λύσεις· καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύρραξη να σέβονται τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και να διευκολύνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και επικούρησης μέσω όλων των δυνατών διαύλων· ζητεί τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων· θεωρεί ότι τα ασφαλή καταφύγια, που θα προστατεύονται από δυνάμεις εξουσιοδοτημένες από τον ΟΗΕ, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της απάντησης στην τεράστια πρόκληση της παροχής προσωρινής προστασίας για εκατομμύρια πρόσφυγες από τις συγκρούσεις στη Συρία και στο Ιράκ·

15.  επαναβεβαιώνει την πλήρη και ενεργό υποστήριξή του στις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες και στο έργο του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Staffan de Mistura, που αποβλέπουν στη δρομολόγηση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στη Γενεύη μεταξύ όλων των κομμάτων της Συρίας, με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων παγκόσμιων και περιφερειακών παραγόντων, τις προσεχείς ημέρες, καθώς και τις προτάσεις του για τοπικές εκεχειρίες· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να ασκήσουν πίεση σε όλους τους χορηγούς προκειμένου να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να δεσμευτούν πλήρως να προσφέρουν χρηματοδοτική στήριξη στις χώρες υποδοχής, ιδίως ενόψει της διάσκεψης χορηγών για τη Συρία, στο Λονδίνο στις 4 Φεβρουαρίου 2016·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Συρίας, την κυβέρνηση και το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων του Ιράκ, της περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, τα όργανα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, το Συμβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου (Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου), στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

 

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0011.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0066.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0066.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0071.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0079.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0178.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0179.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0180.

(11)

ΕΕ L 118, 14.5.2003, σ. 12.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου