Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0149/2016Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0149/2016

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS niin kutsutun Isisin/Da’eshin järjestelmällisesti toteuttamasta uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurhasta

  3.2.2016 - (2016/2529(RSP))

  työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  Verts/ALE (B8-0149/2016)
  ECR (B8-0154/2016)
  ALDE (B8-0157/2016)
  S&D (B8-0159/2016)
  PPE (B8-0161/2016)
  EFDD (B8-0162/2016)

  Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir, Anna Záborská, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta
  Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta
  Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta
  Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta


  Menettely : 2016/2529(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B8-0149/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B8-0149/2016
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma niin kutsutun Isisin/Da’eshin järjestelmällisesti toteuttamasta uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurhasta

  (2016/2529(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti Irakin tilanteesta 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman[1], Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä IS:n hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta 18. syyskuuta 2014 antamansa päätöslauselman[2] ja erityisesti sen 4 kohdan, aiheesta ”Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu” 27. marraskuuta 2014 antamansa päätöslauselman[3], erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa 12. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman[4] ja erityisesti sen 27 kohdan, Isisin/Da’eshin viime aikoina Lähi-idässä erityisesti assyrialaisiin kohdistamista hyökkäyksistä ja kaappauksista 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman[5] ja erityisesti sen 2 kohdan, EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman[6] ja erityisesti sen 129 ja 211 kohdan, EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2015 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman[7] ja erityisesti sen 66 ja 67 kohdan, kristittyjen vainosta maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa 30. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman[8] ja erityisesti sen 10 kohdan sekä ISIS/Da’esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta 30. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman[9],

  –  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2013 neuvostolle antamansa suosituksen YK:n suojeluvastuun periaatteesta[10],

  –  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2015 Syyriaa ja Irakia sekä ISILin/Daeshin muodostamaa uhkaa koskevasta EU:n alueellisesta strategiasta, 20. lokakuuta 2014 ISILin/Daeshin aiheuttamasta kriisistä Syyriassa ja Irakissa, 30. elokuuta 2014 Irakista ja Syyriasta, 14. huhtikuuta 2014 ja 12. lokakuuta 2015 Syyriasta sekä 15. elokuuta 2014 Irakista annetut neuvoston päätelmät,

  –  ottaa huomioon joukkotuhontarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta 8. toukokuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/335/YOS[11],

  –  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi, EU:n suuntaviivat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen edistämiseksi, EU:n suuntaviivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta, EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä, EU:n suuntaviivat lapsista aseellisissa selkkauksissa, EU:n suuntaviivat lapsen oikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi, sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat sekä suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi,

  –  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

  –  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa 27. tammikuuta 2016 hyväksytyn päätöslauselman 2091 (2016) Syyrian ja Irakin vierastaistelijoista,

  –  ottaa huomioon 25. elokuuta 2014 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Navi Pillayn julkilausuman irakilaisista siviileistä, jotka kärsivät kammottavia laaja-alaisia ja järjestelmällisiä vainoja,

  –  ottaa huomioon Irakista ja Syyriasta annetut YK:n turvallisuusneuvoston viimeaikaiset päätöslauselmat, erityisesti päätöslauselman 2249 (2015), jossa tuomitaan Isisin viimeaikaiset terrori-iskut, ja päätöslauselman 2254 (2015), jossa vahvistetaan Syyrian rauhanprosessin etenemissuunnitelma ja neuvottelujen aikataulu,

  –  ottaa huomioon 3. syyskuuta 2014 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman S-22/1 Irakin ihmisoikeustilanteesta niin kutsutun Irakin ja Levantin islamilaisen valtion ja siihen yhteydessä olevien ryhmien väärinkäytösten takia,

  –  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

  –  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

  –  ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

  –  ottaa huomioon 9. joulukuuta 1948 tehdyn YK:n yleissopimuksen joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi,

  –  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ja erityisesti sen 5–8 artiklan,

  –  ottaa huomioon YK:n erityisneuvonantajan toimiston laatiman analyysikehyksen joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemisestä,

  –  ottaa huomioon 12. elokuuta 2014 annetun YK:n pääsihteerin joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemisestä vastaavan erityisneuvonantajan ja YK:n pääsihteerin suojeluvastuusta vastaavan erityisneuvonantajan julkilausuman Irakista,

  –  ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2015 julkaistun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin Irakin ihmisoikeustilanteesta niin kutsutun Islamilaisen valtion ja siihen yhteydessä olevien ryhmien väärinkäytösten takia ja erityisesti raportin 16 kohdan, jossa käsitellään ISILin tekemiä rikkomuksia sekä uskonnollisia ja etnisiä ryhmiä vastaan tehtyjä iskuja,

  –  ottaa huomioon 13. lokakuuta 2015 annetun YK:n pääsihteerin joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemisestä vastaavan erityisneuvonantajan ja YK:n pääsihteerin suojeluvastuusta vastaavan erityisneuvonantajan julkilausuman väkivaltaan yllyttämisen lisääntymisestä Syyriassa uskonnollisin perustein,

  –  ottaa huomioon ihmisoikeusneuvostolle 13. elokuuta 2015 esitellyn Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän YK:n kansainvälisen tutkintakomission raportin ja erityisesti sen 165–173 kohdan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että kuten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2249 (2015) todettiin, niin kutsutun Isisin/Da’eshin ääri-ideologia, järjestön terroriteot, sen jatkuvat räikeät, järjestelmälliset ja laaja-alaiset siviileihin kohdistuvat hyökkäykset, ihmisoikeuksien loukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomukset, myös uskonnollisin ja etnisin perustein tehdyt rikkomukset, järjestön toteuttama kulttuuriperinnön tuhoaminen ja sen harjoittama kulttuuriomaisuuden laiton kauppa muodostavat globaalin ja ennennäkemättömän uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle;

  B.  toteaa, että Isis/Da’esh on kohdistanut iskuja uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin, muun muassa kristittyjen (kaldealaiset, syyrialaisortodoksit ja assyrialaiset, melkiitit ja armenialaiset), jesidien, turkmeenien, šabakkien, kakaiden, sabiaanien/mandealaisten, kurdien ja šiialaisten yhteisöihin, sekä moniin arabeihin ja sunnimuslimeihin; ottaa huomioon, että monia on tapettu, teurastettu, hakattu, kiristetty, siepattu ja kidutettu; ottaa huomioon, että heitä on orjuutettu (erityisesti naisia ja lapsia, joihin kohdistuu myös muunlaista seksuaalista väkivaltaa), heitä on pakkokäännytetty ja he ovat joutuneet pakkoavioliittojen ja ihmiskaupan uhreiksi; ottaa huomioon, että lapsia on myös värvätty pakolla järjestön riveihin; toteaa, että moskeijoita, muistomerkkejä, pyhäkköjä, kirkkoja ja muita hartaudenharjoituspaikkoja sekä hautoja ja hautausmaita on vandalisoitu;

  C.  toteaa, että joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset, riippumatta siitä, missä ja milloin ne tapahtuvat, eivät saa jäädä rankaisematta ja että niiden osalta on varmistettava tehokas syytteeseenpano toteuttamalla toimenpiteitä kansallisella tasolla, tehostamalla kansainvälistä yhteistyötä ja edistämällä Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja kansainvälisen rikosoikeuden toimintaa;

  D.  toteaa, että joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset ovat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteinen huolenaihe ja että jäsenvaltiot toimivat päättäväisesti yhteistyössä ehkäistäkseen ne ja lopettaakseen niihin syyllistyneiden henkilöiden rankaisematta jäämisen, kuten 16. kesäkuuta 2003 hyväksytyssä neuvoston yhteisessä kannassa 2003/444/YUTP vahvistetaan;

  E.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2249 (2015) jäsenvaltiot, joilla on tähän valmiudet, valtuutetaan toteuttamaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti, erityisesti YK:n peruskirjan sekä kansainvälisen ihmisoikeus- ja pakolaislainsäädännön ja humanitaarisen oikeuden mukaisesti, kaikki tarvittavat toimenpiteet niin kutsutun Isisin/Da’eshin hallussa olevalla alueella Syyriassa ja Irakissa lisätäkseen ja koordinoidakseen toimiaan terroritekojen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi;

  F.  toteaa, että joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi vuonna 1948 tehdyn YK:n yleissopimuksen II artiklan mukaisen joukkotuhonnan kansainvälisen oikeudellisen määritelmän mukaan joukkotuhonnalla tarkoitetaan ”jokaista seuraavaa tekoa, joka tähtää jonkin kansallisen, etnillisen, rodullisen tai uskonnollisen ryhmän hävittämiseen tässä sen ominaisuudessa joko kokonaan tai osittain: a) ryhmän jäsenten tappamista; b) vaikean ruumiillisen tai henkisen vamman aiheuttamista ryhmän jäsenille; c) ryhmän elinehtojen tahallista huonontamista tarkoituksella aikaansaada sen fyysillinen hävittäminen joko kokonaan tai osittain; d) toimenpiteiden toteuttamista, joiden tarkoituksena on syntyväisyyden ehkäiseminen ryhmän piirissä; e) lasten pakollista siirtämistä ryhmästä toiseen”; toteaa, että yleissopimuksen III artiklassa joukkotuhonnan ohella rangaistavia ovat salahanke joukkotuhonnan suorittamiseksi, välitön ja julkinen yllytys joukkotuhontaan sekä osallisuus joukkotuhontaan;

  G.  toteaa, että vuodesta 2014 lähtien on tapettu arviolta 5 000 jesidiä ja lisäksi monia on kidutettu tai pakotettu kääntymään islaminuskoon; toteaa, että vähintään 2 000 jesidinaista on otettu orjiksi ja pakotettu avioliittoihin ja ihmiskauppaan; toteaa, että jopa kuusivuotiaita pikkutyttöjä on raiskattu ja jesidilapsia on värvätty pakolla niin kutsutun Isisin/Da’eshin sotilaiksi; ottaa huomioon, että niin kutsutun Isisin/Da’eshin sieppaamien jesidien joukkohaudoista on saatu selkeitä todisteita;

  H.  ottaa huomioon, että yöllä 6. elokuuta 2014 yli 150 000 kristittyä pakeni niin kutsutun Isisin/Da’eshin joukkojen hyökkäystä Mosulissa, Qaraqoshissa ja muissa Niniven tasangolla sijaitsevissa kylissä, kun heiltä oli ryöstetty koko heidän omaisuutensa, ja toteaa, että he eivät ole tähän päivään mennessä pystyneet palaamaan kotiseuduilleen vaan he elävät alkeellisissa oloissa Pohjois-Irakissa; ottaa huomioon, että niin kutsuttu Isis/Da’esh sieppasi ne, jotka eivät pystyneet pakenemaan Mosulista ja Niniven tasangolta, ja muut kuin musliminaiset ja -lapset otettiin orjiksi, jotkut myytiin ja toiset tapettiin raa’asti rikoksentekijöiden kuvatessa tätä;

  I.  ottaa huomioon, että niin sanottu Isis/Da’esh sieppasi helmikuussa 2015 yli 220 assyrialaiskristittyä vallattuaan useita Khabur-joen etelärannan maanviljelyskyliä koillisessa Hasakan maakunnassa ja että tähän mennessä vain muutama heistä on vapautettu, kun taas muiden kohtalosta ei ole tietoa;

  J.  toteaa, että useissa YK:n elinten, muun muassa YK:n pääsihteerin joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemisestä vastaavan erityisneuvonantajan, YK:n pääsihteerin suojeluvastuusta vastaavan erityisneuvonantajan ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston, raporteissa on todettu, että niin kutsutun Isisin/Da’eshin tekemissä teoissa saattaa olla kyse sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhonnasta;

  K.  toteaa, että riippumaton kansainvälinen tutkintakomissio on dokumentoinut ja raportoinut, että niin kutsuttua Isisiä/Da’eshia ja muita terroristiryhmiä, puolisotilaallisia joukkoja ja ei-valtiollisia aseellisia ryhmiä vastustaviin etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä vainotaan edelleen alueilla, jotka ovat tosiasiallisesti näiden ryhmien hallussa;

  L.  huomauttaa, että kun valtio (tai valtiosta riippumaton toimija) selvästi ei pysty suojelemaan väestöään tai on itse syyllistynyt kyseisiin rikoksiin, kansainvälisen yhteisön on suojeluvastuun periaatteen mukaisesti ryhdyttävä yhteisiin toimiin väestön suojelemiseksi YK:n peruskirjan mukaan;

  M.  toteaa, että kansainvälisen oikeuden mukaan jokaisella on oikeus elää omantuntonsa mukaan ja vapaasti tunnustaa ja vaihtaa uskonnollisia ja muunlaisia vakaumuksia; katsoo, että on kaikkien tasojen poliittisten ja uskonnollisten johtajien velvollisuus vastustaa ääriliikkeitä ja edistää yksilöiden samoin kuin uskonnollisten ryhmien välistä keskinäistä kunnioitusta;

  1.  toteaa tuomitsevansa jyrkästi niin kutsutun Isisin/Da’eshin ja sen räikeät ihmisoikeusloukkaukset, jotka ovat Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön mukaisesti rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia, ja katsoo, että olisi ryhdyttävä toimiin, jotta ne tunnustettaisiin joukkotuhonnaksi YK:n turvallisuusneuvostossa; on erittäin huolestunut siitä, että tämä terroristiryhmä on ottanut harkitusti kohteekseen kristityt (kaldealaiset, syyrialaisortodoksit ja assyrialaiset, melkiitit ja armenialaiset), jesidit, turkmeenit, šiiat, šabakit, sabiaanit, kakait ja sunnit, jotka eivät yhdy sen tulkintaan islamista, osana pyrkimyksiään hävittää kaikki uskonnolliset ja etniset vähemmistöt hallussaan pitämiltään alueilta;

  2.  ilmaisee näkemyksensä, että vaino, julmuudet ja kansainväliset rikokset ovat sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan; korostaa, että niin kutsuttu Isis/Da’esh toteuttaa kansanmurhaa kristittyjä ja jesidejä sekä sellaisia muita uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä vastaan, jotka eivät yhdy sen tulkintaan islamista, ja että tähän sisältyy joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi vuonna 1948 tehdyssä YK:n yleissopimuksessa tarkoitettuja toimia; korostaa, että ne, jotka tarkoituksellisesti etnisistä tai uskonnollisista syistä toimivat julmuuksien tekemiseksi, suunnittelevat niitä, yllyttävät niiden tekemiseen, tekevät tai yrittävät tehdä niitä, ovat osallisina niiden tekemiseen tai tukevat niitä, olisi saatettava oikeuden eteen ja asetettava syytteeseen kansainvälisen oikeuden rikkomisesta, erityisesti sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhonnasta;

  3.  kehottaa kaikkia Pariisissa 9. joulukuuta 1948 allekirjoitetun, joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi tehdyn YK:n yleissopimuksen sekä muiden asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten sopimuspuolia, erityisesti EU:n jäsenvaltioita, ehkäisemään sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhontaa alueellaan; kehottaa Syyriaa ja Irakia hyväksymään Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivallan;

  4.  kehottaa YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä tukemaan asian siirtämistä turvallisuusneuvostosta Kansainväliseen rikostuomioistuimeen, jotta voidaan tutkia niin kutsutun Isisin/Da’eshin kristittyihin, jesideihin sekä uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin Irakissa ja Syyriassa kohdistamat loukkaukset;

  5.  kehottaa kaikkia vuonna 1948 allekirjoitetun, joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi tehdyn YK:n yleissopimuksen sekä sotarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja joukkotuhonnan ehkäisemistä ja rankaisemista koskevien muiden kansainvälisten sopimusten sopimuspuolia ja erityisesti sellaisten maiden toimivaltaisia viranomaisia ja kansalaisia, jotka jollakin tavalla tukevat tällaisia rikoksia, toimivat yhteistyössä niiden tekemiseksi tai rahoittavat niitä tai ovat osallisina niiden tekemiseen, toimimaan kaikilta osin yleissopimuksesta ja muista tällaisista kansainvälisistä sopimuksista johtuvien oikeudellisten velvoitteidensa mukaisesti;

  6.  kehottaa sellaisten maiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka jollakin tavalla suoraan tai välillisesti tukevat tällaisia sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan tai joukkotuhontarikoksia, toimivat yhteistyössä niiden tekemiseksi tai rahoittavat niitä tai ovat osallisina niiden tekemiseen, toimimaan kaikilta osin kansainvälisestä oikeudesta johtuvien oikeudellisten velvoitteidensa mukaisesti ja lopettamaan tällaisen tuomittavan toiminnan, sillä se aiheuttaa valtavaa vahinkoa Irakin ja Syyrian yhteiskunnille ja horjuttaa vakavasti naapurimaita sekä kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta;

  7.  muistuttaa, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2253 YK:n jäsenvaltioille asetettiin oikeudellinen velvoite kieltää kaikenlainen apu niin kutsutulle Isisille/Da’eshille ja muille terroristijärjestöille, varsinkin aseiden ja rahoitusavun toimittaminen, mukaan luettuna laiton öljykauppa, ja kehottaa niitä tekemään tällaisen avun antamisesta rikoksen omassa lainsäädännössään; muistuttaa, että tähän liittyvä laiminlyönti joidenkin jäsenvaltioiden taholta merkitsisi kansainvälisen oikeuden rikkomista ja asettaisi muille jäsenvaltioille oikeudellisen velvoitteen panna täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma ja saattaa vastuussa olevat yksilöt ja yhteisöt oikeuden eteen;

  8.  tuomitsee jyrkästi sen, että niin kutsuttu Isis/Da’esh on tuhonnut uskonnollisia ja kulttuurikohteita ja -esineitä, ja pitää tätä hyökkäyksenä Syyrian ja Irakin kaikkien asukkaiden ja ylipäätään koko ihmiskunnan kulttuuriperintöä vastaan; vaatii kaikkia valtioita tehostamaan rikostutkintaansa ja oikeudellista yhteistyötä, jotta voidaan löytää kaikki ryhmät, jotka ovat vastuussa kulttuuriesineiden laittomasta kaupasta ja koko ihmiskunnalle kuuluvan kulttuuriperinnön turmelemisesta tai tuhoamisesta Syyriassa ja Irakissa sekä laajemmin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueilla;

  9.  kehottaa kaikkia kansainväliseen yhteisöön kuuluvia maita, myös EU:n jäsenvaltioita, työskentelemään aktiivisesti radikalisoitumisen torjumiseksi ja parantamaan oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmiään, jotta voidaan estää niiden kansalaisia ja asukkaita matkustamasta maasta liittyäkseen niin kutsuttuun Isisiin/Da’eshiin ja osallistumasta ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin sekä varmistaa, että mikäli he näin tekevät, heitä vastaan nostetaan mahdollisimman pian rikossyyte, ja katsoo, että tätä olisi sovellettava myös verkossa tapahtuvaan tällaisiin rikoksiin yllyttämiseen ja niiden tukemiseen;

  10.  vaatii EU:ta nimittämään uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta vastaavan pysyvän erityisedustajan;

  11.  tunnustaa kaikkien Irakissa ja Syyriassa asuvien etnisten, uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen luovuttamattoman oikeuden asua edelleen historiallisilla ja perinteisillä kotiseuduillaan ja elää siellä ihmisarvoista, tasa-arvoista ja turvallista elämää sekä harjoittaa uskontoaan ja vakaumustaan vapaasti ilman minkäänlaista pakottamista, väkivaltaa tai syrjintää sekä tukee tätä oikeutta ja vaatii kaikkia kunnioittamaan sitä; katsoo, että kristittyjen, jesidien ja muiden alueen yhteisöjen kärsimyksen ja joukkopaon lopettamiseksi alueen kaikkien poliittisten ja uskonnollisten johtajien on annettava selkeä ja yksiselitteinen lausunto, jossa tuetaan heidän pysymistään asuinsijoillaan ja heidän täysimääräisiä ja tasa-arvoisia oikeuksiaan kotimaidensa kansalaisina;

  12.  pyytää kansainvälistä yhteisöä ja sen jäsenvaltioita, myös EU:ta ja sen jäsenvaltioita, varmistamaan tarvittavat turvallisuusolosuhteet ja tulevaisuudennäkymät kaikille niille, jotka ovat joutuneet jättämään kotimaansa tai siirtymään kotiseuduiltaan, ja toteuttamaan mahdollisimman pian käytännössä heidän oikeutensa palata kotiseuduilleen, säilyttää kotinsa, maansa, omaisuutensa ja tavaransa sekä kirkkonsa ja uskonnolliset ja kulttuurikohteensa ja kyetä elämään ihmisarvoista elämää nyt ja tulevaisuudessa;

  13.  toteaa, että uskonnollisten ja etnisten ryhmien jatkuva vaino Lähi-idässä on tekijä, joka vaikuttaa joukkomuuttoon ja sisäiseen siirtymiseen;

  14.  pitää tärkeänä, että kansainvälinen yhteisö tarjoaa suojelua ja apua, myös sotilaallista suojelua ja apua, kansainvälisen oikeuden mukaisesti kaikille niille, jotka ovat joutuneet niin kutsutun Isisin/Da’eshin ja muiden terroristijärjestöjen hyökkäysten kohteeksi Lähi‑idässä, kuten etnisille ja uskonnollisille vähemmistöille, ja että tällaiset ryhmät osallistuvat tuleviin kestäviin poliittisiin ratkaisuihin; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia kunnioittamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja helpottamaan humanitaarisen avun toimittamista perille kaikkien mahdollisten kanavien kautta; vaatii luomaan humanitaarisia käytäviä; katsoo, että YK:n valtuuttamien joukkojen suojelemat turva-alueet voisivat olla osittainen vastaus valtavaan haasteeseen, joka koskee tilapäisen suojelun tarjoamista miljoonille Syyrian ja Irakin konfliktin pakolaisille;

  15.  vakuuttaa jälleen antavansa täyden ja aktiivisen tukensa kansainvälisille diplomaattisille toimille sekä YK:n erityislähettilään Staffan de Misturan työlle, jotta Genevessä saataisiin lähipäivinä käynnistettyä kaikkien Syyrian konfliktin osapuolten väliset rauhanneuvottelut, joihin kaikki merkitykselliset globaalit ja alueelliset toimijat osallistuvat, ja tukee myös hänen ehdotuksiaan paikallisista tulitauoista; kehottaa EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä painostamaan kaikkia avunantajia, jotta ne pitävät lupauksensa ja sitoutuvat täysimääräisesti rahoitusavun antamiseen vastaanottaville maille erityisesti Lontoossa 4. helmikuuta 2016 pidettävää Syyrian avunantajamaiden konferenssia silmällä pitäen;

  16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Syyrian hallitukselle ja parlamentille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle, Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön (OIC) toimielimille, Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvostolle (GCC), YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokoukselle, YK:n turvallisuusneuvostolle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.