Postup : 2016/2515(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0151/2016

Předložené texty :

RC-B8-0151/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Vysvětlení hlasování
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0066

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 161kWORD 93k
3.2.2016
PE576.512v01-00}
PE576.513v01-00}
PE576.514v01-00}
PE576.516v01-00}
PE576.519v01-00}
PE576.521v01-00} RC1
 
B8-0151/2016}
B8-0152/2016}
B8-0153/2016}
B8-0155/2016}
B8-0158/2016}
B8-0160/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

GUE/NGL (B8-0151/2016)

Verts/ALE (B8-0152/2016)

ALDE (B8-0153/2016)

S&D (B8-0155/2016)

PPE (B8-0158/2016)

EFDD (B8-0160/2016)


o humanitární situaci v Jemenu (2016/2515(RSP))


Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir za skupinu PPE
Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer za skupinu S&D
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber za skupinu ALDE
Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL
Alyn Smith, Bodil Valero, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
Arne Gericke
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Jemenu (2016/2515(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu, zejména na usnesení ze dne 9. července 2015 o situaci v Jemenu(1),

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové (dále jen „místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky“) a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 10. ledna 2016 o útoku na zdravotnické zařízení Lékařů bez hranic v Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 15. prosince 2015 vydal mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o obnově rozhovorů o Jemenu zprostředkovaných OSN, a na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 2. října 2015 o Jemenu,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci týkající se Jemenu, zejména na závěry ze dne 20. dubna 2015,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Jemenu, zejména na rezoluce 2216 (2015), 2201 (2015) a 2140 (2014),

–  s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dnů 10. ledna 2016 a 8. ledna 2016 o Jemenu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že současná krize v Jemenu je výsledkem toho, že několik po sobě jdoucích vlád nevyšlo vstříc legitimní touze jemenských občanů po demokracii, hospodářském a sociálním rozvoji, stabilitě a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že tento neúspěch vytvořil podmínky pro vypuknutí násilného konfliktu, jelikož se nepodařilo vytvořit inkluzivní vládu a dosáhnout spravedlivého rozdělení moci a jelikož byly systematicky přehlíženy četné případy kmenového napětí v zemi, rozšíření nestability a hospodářské ochromení;

B.  vzhledem k tomu, že vojenský zásah v Jemenu pod vedením Saúdské Arábie, při němž byly použity mezinárodně zakázané kazetové bomby, způsobil katastrofální humanitární situaci, jež postihuje obyvatelstvo celé země, má závažné důsledky pro tento region a představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost; vzhledem k tomu, že prvními oběťmi nynější eskalace vojenských střetů je civilní obyvatelstvo Jemenu, které již tak čelí zoufalým životním podmínkám;

C.  vzhledem k tomu, že hútijští rebelové obléhají třetí největší jemenské město Taiz a brání dodávkám humanitární pomoci; vzhledem k tomu, že podle Stephena O’Briena, náměstka generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátora nouzové pomoci, potřebuje asi 200 000 civilistů, kteří se tak octli v pasti, naléhavě pitnou vodu, potraviny, lékařskou péči a další životně důležitou pomoc a podporu;

D.  vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu bylo zabito nejméně 5 979 osob, z toho se téměř v polovině případů jedná o civilisty, a 28 208 osob utrpělo zranění; vzhledem k tomu, že mezi oběťmi jsou stovky žen a dětí; vzhledem k tomu, že pokračující boje mezi různými milicemi, bombardování a rozvrat základních služeb mají na civilní obyvatelstvo alarmující humanitární dopad;

E.  vzhledem k tomu, že podle přehledu humanitárních potřeb (HNO) na rok 2016, který byl zveřejněn v listopadu 2015, potřebuje nyní nějakou formu humanitární pomoci 21,2 milionu lidí (82 % populace); vzhledem k tomu, že podobně se odhaduje, že 2,1 milionu obyvatel je v současnosti podvyživených, z toho 1,3 milionu dětí trpí vážnou akutní podvýživou;

F.  vzhledem k tomu, že EU v roce 2015 poskytla v souvislosti s krizí v Jemenu a jejími dopady na Africký roh novou humanitární pomoc ve výši 52 milionů EUR; vzhledem k tomu, že EU poskytne až 2 miliony EUR na vytvoření mechanismu OSN pro ověřování a inspekce (UNVIM) pro obchodní dopravu do Jemenu, který usnadní nerušené dodávky zboží a humanitární pomoci do Jemenu;

G.  vzhledem k tomu, že podle více zpráv zasáhly vzdušné údery vojenské koalice pod vedením Saúdské Arábie civilní cíle, včetně nemocnic, škol, tržnic, sýpek, přístavů a táborů pro vysídlené osoby, a že vážným způsobem poškodily základní infrastrukturu pro poskytování pomoci a přispěly k závažnému nedostatku potravin a paliva v zemi; vzhledem k tomu, že dne 10. ledna 2016 byla bombardována nemocnice v severním Jemenu podporovaná organizací Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières (MSF)) a že při zásahu zemřelo nejméně šest lidí, desítka jich byla zraněna, včetně zaměstnanců MSF, a že zdravotnické zařízení bylo vážně poškozeno; vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední ze série útoků na zdravotnická zařízení; vzhledem k tomu, že nezvratně poškozeno nebo zničeno bylo také mnoho historických památek a archeologických nalezišť, včetně několika částí historického centra v San´á, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO;

H.  vzhledem k tomu, že kvůli omezené přístavní kapacitě a přetížení v důsledku zničené infrastruktury a zařízení se do země dostane pouze 15 % objemu paliv dodávaného před krizí; vzhledem k tomu, že podle integrované klasifikace fází zabezpečování potravin Organizace OSN pro výživu a zemědělství je v současnosti osm provincií – Saada, Hadždža, Hudajda, Taiz, ad-Dáli, Lahdž, Abjan a Hadramaut – zařazeno z hlediska zabezpečování potravin mezi oblasti ve stavu nouze;

I.  vzhledem k tomu, že podle organizace Save the Children byly v důsledku bojů nebo nedostatku paliv zavřeny nebo vážně postiženy nemocnice nejméně v 18 z 22 jemenských provincií; vzhledem k tomu, že bylo zejména uzavřeno 153 zdravotních středisek, která předtím zajišťovala výživu více než 450 000 ohrožených dětí, a 158 ambulantních klinik poskytujících základní zdravotní péči téměř půl milionu dětí ve věku do pěti let;

J.  vzhledem k tomu, že podle fondu UNICEF má konflikt v Jemenu vážné dopady i na přístup dětí ke vzdělání, neboť bylo zavřeno 3 584 škol, tedy jedna čtvrtina, což znemožnilo školní docházku téměř 2 milionům dětí; vzhledem k tomu, že z toho 860 škol je poškozeno nebo jsou v nich ubytovány vysídlené osoby;

K.  vzhledem k tomu, že dne 15. prosince 2015 bylo v celé zemi vyhlášeno příměří, které však je obecně porušováno; vzhledem k tomu, že mírové rozhovory znesvářených stran, které proběhly v polovině prosince 2015 ve Švýcarsku, nepřinesly žádné průlomové řešení, které by vedlo k ukončení konfliktu; vzhledem k tomu, že kvůli pokračujícímu násilí bylo dočasně odloženo obnovení mírových rozhovorů pod vedením OSN a pod záštitou zvláštního vyslance OSN pro Jemen Ismaíla Uld Šajcha Ahmada, jež bylo naplánováno na 14. ledna 2016;

L.  vzhledem k tomu, že situace v Jemenu představuje velké riziko pro stabilitu v tomto regionu, zejména v oblasti Afrického rohu, Rudého moře a v širší oblasti Blízkého východu; vzhledem k tomu, že se al-Káidě na Arabském poloostrově (AQAP) podařilo využít zhoršující se politické a bezpečnostní situace v Jemenu a rozšířit svou oblast vlivu a zvýšit počet a rozsah teroristických útoků; vzhledem k tomu, že takzvaný Islámský stát (ISIS) / Dá‘iš zapustil v Jemenu kořeny a spáchal teroristické útoky na šíitské mešity, při kterých zahynuly stovky lidí;

M.  vzhledem k tomu, že stabilní a bezpečný Jemen s řádně fungující vládou má zásadní význam pro mezinárodní úsilí v boji proti extremismu a násilí nejen v tomto regionu a také pro mír a stabilitu v samotném Jemenu;

N.  vzhledem k tomu, že po vypuknutí války pokračují některé členské státy EU ve schvalování dodávek zbraní a souvisejícího zboží do Saúdské Arábie; vzhledem k tomu, že tyto dodávky porušují společný postoj 2008/944/SZBP ke kontrole vývozu zbraní, který výslovně členským státům zakazuje povolovat zbrojní licence, pokud existuje vážné riziko, že vojenská technika nebo vybavení určené k vývozu mohou být použity k vážnému porušení mezinárodního humanitárního práva a k oslabení míru, bezpečnosti a stability v daném regionu;

1.  je hluboce znepokojen dramatickým zhoršováním humanitární situace v Jemenu, která se vyznačuje všeobecným nedostatkem potravin a závažnou podvýživou, plošnými útoky na civilní obyvatelstvo a zdravotnické a humanitární pracovníky a ničení civilní a zdravotnické infrastruktury v důsledku předchozích domácích konfliktů, zintenzivnění leteckých útoků vedených koalicí Saúdské Arábie, pozemních bojů a ostřelování, jež pokračují navzdory opakovaným výzvám k opětovnému ukončení násilností; hluboce lituje ztrát na životech v tomto konfliktu a utrpení osob zasažených boji a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; znovu potvrzuje, že je odhodlán Jemen a jeho lid nadále podporovat;

2.  je velmi znepokojen leteckými útoky koalice vedené Saúdskou Arábií a její námořní blokádou Jemenu, které způsobily smrt tisíců osob, prohloubily destabilizaci Jemenu, ničí fyzickou infrastrukturu v této zemi, vytvořily živnou půdu pro expanzi teroristických a extremistických organizací, jako je Islámský stát / Dá’iš a AQAP a vyostřily již tak kritickou humanitární situaci; důrazně odsuzuje rovněž destabilizující a násilné činy Hútiů, mimo jiné obléhání města Taiz, které má na jeho obyvatele dramatické humanitární dopady;

3.  zdůrazňuje, že je třeba pod vedením OSN zahájit koordinovanou humanitární akci, a naléhavě vyzývá všechny země, aby přispěly k řešení humanitárních potřeb; naléhavě vyzývá všechny strany, aby v souladu se zásadou nestrannosti, neutrality a nezávislosti umožnily OSN a mezinárodním humanitárním organizacím vstup a dodávky nezbytně nutných potravin, léků, paliv a další potřebné pomoci, aby byly uspokojeny naléhavé potřeby civilistů zasažených krizí; vyzývá k okamžitému přerušení bojů z humanitárních důvodů, aby bylo možné obyvatelům Jemenu poskytnout životně důležitou pomoc; připomíná proto, že je naprosto zásadní, aby byla dále usnadněna obchodní doprava do Jemenu;

4.  vyzývá všechny strany, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo a mezinárodní ujednání v oblasti lidských práv a zajistily tak ochranu civilistů a aby se již přímo nezaměřovaly na civilní infrastrukturu, zejména na zdravotnická zařízení a systémy pro zásobování vodou; žádá o nezávislé vyšetření všech obvinění ze zneužívání, mučení, cíleného zabíjení civilistů a jiných případů porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva;

5.  připomíná všem stranám, že nemocnice a zdravotnický personál jsou pod výslovnou ochranou mezinárodního humanitárního práva a že úmyslné útoky na civilisty a civilní infrastrukturu jsou válečným zločinem; žádá nestranné a nezávislé vyšetření všech obvinění z porušování mezinárodních ujednání v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně posledních útoků na humanitární infrastrukturu a pracovníky; vyzývá všechny strany, aby respektovaly lidská práva a svobody všech občanů Jemenu, a zdůrazňuje, že je důležité zvýšit bezpečnost všech osob, které působí v mírových a humanitárních misích v této zemi, včetně humanitárních pracovníků, lékařů a novinářů;

6.  vyzývá EU, aby účinně prosazovala dodržování mezinárodního humanitárního práva, jak je stanoveno v příslušných obecných zásadách EU; zejména zdůrazňuje, že EU musí v rámci svých politických rozhovorů se Saúdskou Arábií poukazovat na nutnost dodržování mezinárodního humanitárního práva a v případě, že tyto rozhovory nepřinesou žádné výsledky, zvážit jiná opatření v souladu s obecnými zásadami EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva;

7.  domnívá se, že Saúdská Arábie a Írán mají zásadní význam pro řešení krize, a naléhavě obě strany vyzývá, aby pragmaticky a v dobré víře usilovaly o ukončení bojů v Jemenu;

8.  zdůrazňuje, že obnovit mír a zachovat jednotu, svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Jemenu lze pouze na základě širokého politického konsensu a prostřednictvím inkluzivních jednání; vyzývá všechny strany, aby se co nejdříve, bez předběžných podmínek a v dobré víře zapojily do nového kola rozhovorů a také aby své neshody řešily prostřednictvím dialogu a konzultací, odmítly násilí jako prostředek k dosažení politických cílů a zdržely se provokací a jednostranných akcí, které by znemožňovaly dosáhnout politického řešení; podporuje úsilí zvláštního vyslance OSN Ismaíla Uld Šajcha Ahmada o uspořádání mírových rozhovorů pod záštitou OSN v souladu s iniciativou Rady pro spolupráci v Zálivu, výsledky konference o národním dialogu a příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zejména rezolucemi 2140 (2014) a 2216 (2015);

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.

 

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0270.

Právní upozornění - Ochrana soukromí