Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0151/2016Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0151/2016

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om den humanitære situation i Yemen

3.2.2016 - (2016/2515(RSP))

forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
GUE/NGL (B8-0151/2016)
Verts/ALE (B8-0152/2016)
ALDE (B8-0153/2016)
S&D (B8-0155/2016)
PPE (B8-0158/2016)
EFDD (B8-0160/2016)

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir for PPE-Gruppen
Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber for ALDE-Gruppen
Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen
Alyn Smith, Bodil Valero, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen
Arne Gericke


Procedure : 2016/2515(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0151/2016

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Yemen

(2016/2515(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, især beslutningen af 9. juli 2015 om situationen i Yemen[1],

–  der henviser til fælleserklæringen af 10. januar 2016 fra Federica Mogherini, næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik (VP/HR), og Christos Stylianides, medlem af Kommissionen med ansvar for humanitær bistand og kriseforvaltning, om angrebet på Médecins Sans Frontières' (Læger uden Grænsers) sundhedscenter i Yemen,

–  der henviser til erklæringen af 15. december 2015 fra talmanden for EU-Udenrigstjeneste om genoptagelsen af de FN-sponsorerede forhandlinger i Yemen og til fælleserklæringen af 2. oktober 2015 fra Frederica Mogherini, VP/HR, og Christos Stylianides, medlem af Kommissionen med ansvar for humanitær bistand og kriseforvaltning, om Yemen,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om Yemen, særlig konklusionerne af 20. april 2015;

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen, navnlig resolution 2216 (2015), 2201 (2015) og 2140 (2014),

–  der henviser til udtalelserne om Yemen af 10. januar 2016 og 8. januar 2016 fra talsmanden for FN's generalsekretær,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4 ,

A.  der henviser til, at den aktuelle konflikt i Yemen skyldes, at skiftende regeringer ikke har opfyldt det yemenitiske folks legitime forhåbninger om demokrati, økonomisk og social udvikling, stabilitet og sikkerhed; der henviser til, at dette forhold har skabt grobund for en væbnet konflikt, da der ikke er blevet etableret en inklusiv regering og en retfærdig magtdeling og der ikke er blevet taget hensyn til landets mange stammemæssige spændinger, den udbredte usikkerhed og det økonomiske dødvande;

B.  der henviser til, at den saudiskledede militære intervention i Yemen, herunder anvendelsen af de internationalt forbudte klyngebomber, har ført til en katastrofal humanitær situation, som har ramt befolkningen i hele landet, har alvorlige konsekvenser for regionen og udgør en trussel mod freden og sikkerheden i verden; der henviser til, at Yemens civilbefolkning, der allerede levede under kummerlige forhold, er de første ofre for den seneste militære eskalation;

C.  der henviser til, at houthi-rebellerne har belejret Yemens tredjestørste by Taiz og dermed forhindret leveringen af humanitær bistand; der henviser til, at de cirka 200 000 civile, der er fanget i byen, ifølge Stephen O'Brien, FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender og koordinator af katastrofebistanden, lider under alvorlig mangel på drikkevand, mad, lægebehandling og andre former for livsvigtig bistand og beskyttelse;

D.  der henviser til, at mindst 5 979 mennesker er blevet dræbt og 28 208 såret siden starten på konflikten, heraf næsten halvdelen civile; der henviser til, at der er hundredevis af kvinder og børn blandt ofrene; der henviser til, at de humanitære konsekvenser for den civile befolkning af de fortsatte kampe mellem forskellige militser, bombardementerne og afbrydelserne i basale forsyningstjenester har nået alarmerende proportioner;

E.  der henviser til, at 21,2 millioner mennesker (82 % af befolkningen) ifølge Humanitarian Needs Overview (HNO) for 2016, som blev offentliggjort i november 2015, på nuværende tidspunkt har brug for en eller anden form for humanitær bistand; der ligeledes henviser til, at 2,1 millioner mennesker skønnes at være underernæret for øjeblikket, herunder mere end 1,3 millioner børn, som lider af alvorlig akut underernæring;

F.  der henviser til, at EU afsatte EUR 52 millioner i ny humanitær bistand i forbindelse med krisen i Yemen og konsekvenserne på Afrikas Horn i 2015; der henviser til, at EU vil betale op til EUR 2 millioner til etableringen af FN's kontrol- og inspektionsmekanisme (UNVIM) for den kommercielle skibsfart til Yemen, hvilket vil gøre det nemmere at sikre uhindret adgang for varer og humanitær bistand til Yemen;

G.  der henviser til, at der er mange rapporter om, at luftangreb gennemført af den saudiskledede militære koalition i Yemen har ramt civile mål, herunder hospitaler, skoler, markeder, kornlagre, havne og en lejr for internt fordrevne, og har gjort alvorlig skade på infrastruktur, som er af afgørende betydning for leveringen af bistand, og således har bidraget til den alvorlige fødevare- og brændstofmangel i landet; der henviser til, at et hospital, som støttes af Læger uden Grænser i det nordlige Yemen, blev bombet den 10. januar 2016, hvilket resulterede i, at mindst seks mennesker blev dræbt, et dusin blev såret, herunder medarbejdere fra Læger uden Grænser, og der skete betydelig skade på behandlingsfaciliteterne; der henviser til, at dette er det seneste eksempel på angreb på sundhedsfaciliteter; der henviser til, at mange historiske monumenter og arkæologiske steder også er blevet uopretteligt skadet eller ødelagt, herunder dele af den gamle bydel i Sanaa, som er opført på UNESCO's liste over verdens kulturarv;

H.  der henviser til, at kun 15 % af den brændstofvolumen, som blev importeret før krisen, når ind i landet som følge af den manglende havnekapacitet og flaskehalse, der skyldes ødelagte infrastrukturer og faciliteter; der henviser til, at otte guvernorater ifølge De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisations klassifikation "Integrated Food Security Phase Classification" (IPC) for øjeblikket er klassificeret som katastrofeområder for så vidt angår fødevareforsyningssikkerhed, nemlig Sa’ada, Hajjah, Hodeida, Taiz, Al-Dhale, Lahj, Abyan og Hadramaut;

I.  der henviser til, at hospitaler i mindst 18 af de 22 guvernorater ifølge Red Barnet er blevet lukket som følge af eller alvorligt berørt af kampene eller manglen på brændstof; der henviser til, at der navnlig er lukket 153 sundhedsklinikker, som tidligere sørgede for ernæring til over 450 000 børn, som var i risikozonen, samt 158 ambulante klinikker, der var ansvarlige for at yde grundlæggende sundhedspleje til næsten en halv million børn under fem år;

J.  der henviser til, at konflikten i Yemen ifølge UNICEF også har haft alvorlige konsekvenser for børns adgang til uddannelse, som er gået i stå for næsten 2 millioner børns vedkommende, idet 3 548 skoler – dvs. hver fjerde – er blevet lukket; der henviser til, at 860 skoler er blevet beskadiget eller overtaget til at huse fordrevne;

K.  der henviser til, der blev erklæret en landsdækkende våbenhvile den 15. december 2015 men at den efterfølgende er blevet brudt mange gange; der henviser til, at det ikke lykkedes at opnå et afgørende gennembrud under fredsforhandlingerne mellem de stridende parter i Schweiz i midten af december 2015 om en afslutning af konflikten; der henviser til, at genoptagelsen af fredsforhandlingerne i FN-regi under ledelse af FN's særlige udsending til Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, som var berammet til den 14. januar 2016, midlertidigt er blevet udsat som følge af de fortsatte kampe;

L.  der henviser til, at situationen i Yemen indebærer alvorlige risici for stabiliteten i regionen, navnlig på Afrikas Horn, Det Røde Hav og Mellemøsten generelt; der henviser til, at Al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP) har kunnet udnytte den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen til at udvide sin tilstedeværelse og forøge antallet og omfanget af sine terrorhandlinger; der henviser til, at den såkaldte Islamiske Stat (ISIS)/Daesh har etableret sig i Yemen og udført terrorhandlinger mod shiitiske moskeer og dræbt hundredevis af mennesker;

M.  der henviser til, at et stabilt og sikkert Yemen med en fungerende regering er af afgørende betydning for den internationale indsats for at bekæmpe ekstremisme og vold både i regionen og udenfor og for fred og stabilitet i selve Yemen;

N.  der henviser til, at nogle af EU’s medlemsstater er fortsat med at tillade overførsler af våben og relaterede genstande til Saudi-Arabien siden krigen begyndte; der henviser til, at sådanne overførsler er i strid med den fælles holdning 2008/944/FUSP om kontrol med våbeneksport, som udtrykkeligt udelukker, at medlemsstaterne kan udstede tilladelse til at eksportere våben, hvis der er en klar risiko for, at den militærteknologi eller det militærudstyr, der skal eksporteres, kan blive anvendt til alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret og undergrave den regionale fred, sikkerhed og stabilitet;

1.  giver udtryk for alvorlig bekymring over den alarmerende forværring af den humanitære situation i Yemen, der er kendetegnet ved udbredt fødevareusikkerhed og alvorlig underernæring, vilkårlige angreb på civile, læger og nødhjælpsarbejdere samt ødelæggelse af civil og medicinsk infrastruktur som følge af den allerede eksisterende hjemlige konflikt, intensiveringen af den saudiskledede koalitions luftangreb og kampene og bombardementerne på jorden på trods af gentagne opfordringer til en fornyet indstilling af kamphandlingerne; beklager dybt tabet af menneskeliv som følge af konflikten og lidelserne hos dem, der befinder sig midt i kamphandlingerne, og giver udtryk for sin medfølelse med ofrenes familier; bekræfter sin vilje til fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk;

2.  fordømmer kraftigt den saudiskledede koalitions luftangreb og dens flådeblokade af Yemen, som har ført til tusindvis af dødsfald, yderligere har destabiliseret Yemen og ødelagt landets fysiske infrastruktur, har skabt ustabilitet, hvilket er blevet udnyttet af terrororganisationer og ekstremistiske organisationer som ISIS/Daesh og AQAP, og har forværret en allerede kritisk humanitær situation; fordømmer ligeledes kraftigt houthiernes destabiliserende og voldelige adfærd, herunder belejringen af byen Taiz, som ligeledes har haft katastrofale humanitære konsekvenser for indbyggerne;

3.  understreger nødvendigheden af en samordnet humanitær indsats under FN's ledelse og opfordrer alle lande til at bidrage til at opfylde de humanitære behov; opfordrer indtrængende alle parter til at tillade, at hårdt tiltrængt mad, medicin, brændstof og anden nødvendig bistand får lov til at komme ind i landet og blive uddelt via FN's og internationale nødhjælpsorganisationers kanaler med henblik på at imødekomme de presserende behov hos de civile, der er berørt af krisen, i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, neutralitet og uafhængighed; opfordrer til, at der holdes en humanitær pause, således at livsvigtig bistand omgående kan nå frem til den yemenitiske befolkning; minder derfor om, at det er af afgørende betydning, at det bliver nemmere for handelsskibe af anløbe Yemen;

4.  gentager sin opfordring til alle parter om at overholde den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, at sikre beskyttelsen af civile og at afholde sig fra direkte at angribe civil infrastruktur, navnlig medicinske faciliteter og vandforsyningssystemer; kræver en uafhængig undersøgelse af alle påstande om mishandling, tortur, målrettede drab på civile og andre krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret;

5.  mindre alle parter om, at hospitaler og sundhedspersonale udtrykkeligt er beskyttet i henhold til den humanitære folkeret, og at det er en krigsforbrydelse målrettet at gå efter civile og civil infrastruktur; opfordrer til en uvildig og uafhængig efterforskning af alle påståede krænkelser af de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret, herunder de seneste direkte angreb på humanitær infrastruktur og personale; opfordrer alle parter til at overholde menneskerettighederne og frihedsrettighederne for alle Yemens borgere og understreger betydningen af at forbedre sikkerheden for alle dem, der arbejder for fred og humanitære missioner i landet, herunder hjælpearbejdere, læger og journalister;

6.  opfordrer EU til effektivt at fremme overholdelse af den humanitære folkeret i overensstemmelse med de relevante EU-retningslinjer; understreger især, at det er nødvendigt, at EU i sin politiske dialog med Saudi-Arabien bringer nødvendigheden af at overholde den humanitære folkeret på banen, og – i tilfælde af at en sådan dialog ikke giver resultater – at overveje andre foranstaltninger i overensstemmelse med EU’s retningslinjer for fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret;

7.  er af den opfattelse, at Saudi-Arabien og Iran spiller en afgørende rolle for en løsning af krisen og opfordrer indtrængende begge parter til at arbejde pragmatisk og i god tro på at bringe kampene i Yemen til ophør;

8.  understreger, at kun en politisk, inklusiv og forhandlet løsning på konflikten kan genoprette freden og bevare Yemens enhed, suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet; opfordrer indtrængende alle parter til at engagere sig i god tro og uden forhåndsbetingelser i en ny runde fredsforhandlinger ledet af FN så hurtigt som muligt, herunder ved at løse deres uoverensstemmelser gennem dialog og konsultationer, afvise brugen af vold for at nå politiske mål og afstå fra provokationer og alle ensidige handlinger, som underminerer den politiske løsning; støtter den utrættelige indsats fra FN’s særlige udsendings, Ismail Ould Cheikh Ahmeds, side for at afholde FN-støttede fredsforhandlinger i overensstemmelse med initiativet fra Samarbejdsrådet for Golfstaterne, resultaterne af konferencen om national dialog og FN’s Sikkerhedsråds relevante resolutioner, navnlig resolution 2140 (2014) og 2216 (2015);

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forende Nationers generalsekretær, Golfsamarbejdsrådets generalsekretær, Den Arabiske Ligas generalsekretær og Yemens regering.