Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0151/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0151/2016

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη

3.2.2016 - (2016/2515(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
GUE/NGL (B8-0151/2016)
Verts/ALE (B8-0152/2016)
ALDE (B8-0153/2016)
S&D (B8-0155/2016)
PPE (B8-0158/2016)
EFDD (B8-0160/2016)

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Alyn Smith, Bodil Valero, Barbara Lochbihler εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Arne Gericke


Διαδικασία : 2016/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0151/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0151/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη

(2016/2515(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Υεμένη, ιδίως αυτό της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη[1],

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 10ης Ιανουαρίου 2016, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την επίθεση σε κέντρο υγείας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) όσον αφορά την επανέναρξη των υπό την αιγίδα του ΟΗΕ συνομιλιών σχετικά με την Υεμένη, και την κοινή δήλωση, της 2ας Οκτωβρίου 2015, της ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την Υεμένη, και ιδίως τα συμπεράσματα της 20ής Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 2216 (2015), 2201 (2015) και 2140 (2014),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις, της 10ης Ιανουαρίου 2016 και της 8ης Ιανουαρίου 2016, εκ μέρους του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κρίση στην Υεμένη είναι απόρροια της αποτυχίας διαδοχικών κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις θεμιτές προσδοκίες του λαού της Υεμένης για δημοκρατία, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σταθερότητα και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία αυτή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το ξέσπασμα βίαιων συγκρούσεων με τη μη εγκαθίδρυση μιας κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς και ενός δίκαιου επιμερισμού των εξουσιών, και τη συστηματική παράβλεψη πολλών φυλετικών εντάσεων στη χώρα, την εκτεταμένη ανασφάλεια και την οικονομική παράλυση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική επέμβαση υπό σαουδαραβική ηγεσία στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διεθνώς απαγορευμένων βομβών διασποράς, έχει οδηγήσει σε μια καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση, η οποία επηρεάζει τον πληθυσμό όλης της χώρας, έχει σοβαρές επιπτώσεις για την περιοχή και αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του άμαχου πληθυσμού της Υεμένης, ο οποίος ήδη διαβιώνει σε άθλιες συνθήκες, αποτελούν τα πρώτα θύματα της τρέχουσας στρατιωτικής κλιμάκωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντάρτες Χούθι πολιορκούν την Taiz, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Υεμένη, εμποδίζοντας την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Stephen O’Brien, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις και Συντονιστή βοήθειας έκτακτης ανάγκης, περίπου 200.000 άμαχοι έχουν παγιδευτεί στην πόλη και χρειάζονται επειγόντως πόσιμο νερό, τρόφιμα, ιατρική περίθαλψη και άλλα μέτρα βοήθειας και προστασίας ζωτικής σημασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αρχή της σύρραξης τουλάχιστον 5.979 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί ήταν άμαχοι, και 28.208 έχουν τραυματιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα θύματα περιλαμβάνονται εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις ο ανθρωπιστικός αντίκτυπος που έχουν στον άμαχο πληθυσμό οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες, οι βομβαρδισμοί και η διακοπή της παροχής βασικών υπηρεσιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την επισκόπηση ανθρωπιστικών αναγκών 2016 (Humanitarian Needs Overview - HNO) που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2015, 21,2 εκατομμύρια άτομα (το 82% του πληθυσμού) χρειάζονται πλέον κάποιας μορφής ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, σχεδόν 2,1 εκατομμύρια άτομα, σύμφωνα με τρέχουσες εκτιμήσεις, υποσιτίζονται, μεταξύ των οποίων πάνω από 1,3 εκατομμύρια παιδιά που πάσχουν από σοβαρό υποσιτισμό οξείας μορφής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε 52 εκατομμύρια ευρώ ως νέα ανθρωπιστική βοήθεια για την κρίση στην Υεμένη και τον αντίκτυπό της στο Κέρας της Αφρικής το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα διαθέσει έως και 2 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία του Μηχανισμού Ελέγχου και Επιθεώρησης του ΟΗΕ (UNVIM) για την εμπορική ναυτιλία στην Υεμένη, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη ροή εμπορικών αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Υεμένη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές ότι αεροπορικές επιδρομές του υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικού συνασπισμού στην Υεμένη έχουν πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους, όπως νοσοκομεία, σχολεία, αγορές, σιταποθήκες, λιμένες και έναν καταυλισμό εκτοπισμένων ατόμων, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις απαραίτητες υποδομές για τη διανομή της βοήθειας και εντείνοντας τις σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και καυσίμων στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα νοσοκομείο στη βόρεια Υεμένη το οποίο υποστηρίζεται από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) βομβαρδίστηκε στις 10 Ιανουαρίου 2016, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άτομα, να τραυματιστούν δώδεκα, μεταξύ των οποίων προσωπικό των ΓΧΣ, και να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε ιατρικές εγκαταστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι έχουν επίσης υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές ή έχουν καταστραφεί, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της παλαιάς πόλης της Σαναά, η οποία έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της μειωμένης χωρητικότητας των λιμένων και της συμφόρησης που οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν καταστραφεί υποδομές και εγκαταστάσεις, μόνο το 15% του προ της κρίσης όγκου εισαγωγών καυσίμων φτάνει στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη κατάταξη των φάσεων επισιτιστικής ασφάλειας (IPC) του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οκτώ επαρχίες κατατάσσονται επί του παρόντος στο επίπεδο έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, και συγκεκριμένα οι επαρχίες Sa’ada, Hajjah, Hodeida, Taiz, Al-Dhale, Lahj, Abyan και Hadramaut·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οργάνωση «Save the Children», νοσοκομεία σε τουλάχιστον 18 από τις 22 επαρχίες της χώρας έχουν κλείσει ή επηρεαστεί σοβαρά από τις συγκρούσεις ή την έλλειψη καυσίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκεκριμένα, έχουν κλείσει 153 κέντρα υγείας που προηγουμένως παρείχαν διατροφή σε περισσότερα από 450.000 παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και 158 πολυκλινικές που παρείχαν βασική υγειονομική περίθαλψη σε σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά κάτω των πέντε ετών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, οι συγκρούσεις στην Υεμένη είχαν επίσης σοβαρό αντίκτυπο στην πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, η οποία έχει διακοπεί για σχεδόν 2 εκατομμύρια παιδιά, καθώς έχουν κλείσει 3.584 σχολεία – το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 860 από αυτά τα σχολεία έχουν καταστραφεί ή λειτουργούν ως καταλύματα εκτοπισμένων ατόμων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2015 κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός σε όλη τη χώρα, η οποία όμως έκτοτε έχει παραβιαστεί ευρέως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν από τα εμπόλεμα μέρη στα μέσα του Δεκεμβρίου του 2015 στην Ελβετία, δεν οδήγησαν σε κάποιο σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση του τερματισμού της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, Ismail Ould Cheikh Ahmed, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου 2016, αναβλήθηκε προσωρινά λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Υεμένη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα στην περιοχή, ιδιαίτερα στο Κέρας της Αφρικής, στην Ερυθρά Θάλασσα και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) μπόρεσε να επωφεληθεί από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας στην Υεμένη, επεκτείνοντας την παρουσία της και αυξάνοντας τον αριθμό και την έκταση των τρομοκρατικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος (ISIS)/Daesh έχει εδραιώσει την παρουσία του στην Υεμένη και έχει πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις σε σιιτικά τζαμιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη μιας σταθερής και ασφαλούς Υεμένης, με μια κυβέρνηση που λειτουργεί εύρυθμα, είναι ζωτικής σημασίας για τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της βίας στην περιοχή και πέραν αυτής, καθώς και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ίδια την Υεμένη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ συνέχισαν να εγκρίνουν μεταφορές όπλων και σχετικών ειδών στη Σαουδική Αραβική και μετά την έναρξη του πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω μεταφορές παραβιάζουν την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, η οποία αποκλείει ρητώς τη χορήγηση αδειών για εξαγωγές όπλων από κράτη μέλη αν υπάρχει σαφής κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η εξαγόμενη στρατιωτική τεχνολογία ή εξοπλισμός για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και για την υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη, η οποία χαρακτηρίζεται από ευρεία επισιτιστική ανασφάλεια και σοβαρό υποσιτισμό, αδιάκριτες επιθέσεις κατά του αμάχου πληθυσμού, του ιατρικού προσωπικού και των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, καταστροφή των μη στρατιωτικών και ιατρικών υποδομών ως αποτέλεσμα της προϋπάρχουσας εγχώριας σύγκρουσης, και εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών από τον συνασπισμό υπό σαουδαραβική ηγεσία, των συγκρούσεων στην ξηρά και των βομβαρδισμών, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για εκ νέου παύση των εχθροπραξιών· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών που προκαλείται από την ένοπλη σύγκρουση και για τα δεινά όσων έχουν παγιδευτεί στα πεδία συγκρούσεων, και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εξακολουθήσει να στηρίζει την Υεμένη και τον λαό της·

2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις αεροπορικές επιδρομές του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού και τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στην Υεμένη, ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, έχουν αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Υεμένη, καταστρέφουν τις υλικές υποδομές της χώρας, έχουν δημιουργήσει αστάθεια την οποία έχουν εκμεταλλευτεί τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως το ISIS/Daesh και η AQAP, και έχουν επιδεινώσει την ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση· καταδικάζει, επίσης, έντονα τις αποσταθεροποιητικές και βίαιες ενέργειες που πραγματοποιούν οι Χούθι, μεταξύ των οποίων η πολιορκία της πόλης Taiz, η οποία είχε επίσης καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες για τους κατοίκους της·

3.  τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί συντονισμένη ανθρωπιστική δράση υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, και παροτρύνει όλες τις χώρες να συνεισφέρουν στην κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών· παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιτρέψουν τη διέλευση και την παράδοση επειγόντως αναγκαίας βοήθειας, όπως τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και άλλες απαραίτητες προμήθειες, μέσω διαύλων του ΟΗΕ και διεθνών ανθρωπιστικών διαύλων, προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες των αμάχων που πλήττονται από την κρίση, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας· ζητεί μια ανακωχή για ανθρωπιστικούς λόγους προκειμένου να παρασχεθεί κατεπειγόντως σωτήρια βοήθεια στους Υεμενίτες· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση εμπορικών πλοίων στην Υεμένη·

4.  καλεί όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να απέχουν από την άμεση στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών, ιδίως ιατρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων υδροδότησης· ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας όσον αφορά όλες τις καταγγελίες κακομεταχείρισης, βασανιστηρίων, στοχευμένων δολοφονιών αμάχων και λοιπών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

5.  υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό προστατεύονται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών συνιστά έγκλημα πολέμου· απευθύνει έκκληση για την αμερόληπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων επιθέσεων εναντίον υποδομών και προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων· καλεί όλες τις πλευρές να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των Υεμενιτών, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ασφάλεια όσων εργάζονται σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές στην χώρα, συμπεριλαμβανομένων των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, των γιατρών και των δημοσιογράφων·

6.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· τονίζει, ιδίως, ότι η ΕΕ πρέπει να εγείρει, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τη Σαουδική Αραβία, το ζήτημα της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και, σε περίπτωση που ο εν λόγω διάλογος δεν έχει αποτέλεσμα, να εξετάσει άλλα μέτρα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

7.  πιστεύει ότι η Σαουδική Αραβία και το Ιράν έχουν καθοριστικό ρόλο για την επίλυση της κρίσης, και παροτρύνει και τις δύο πλευρές να συμβάλουν με ρεαλιστικό πνεύμα και καλή τη πίστει στον τερματισμό των συγκρούσεων στην Υεμένη·

8.  τονίζει ότι μόνο η επίλυση της σύγκρουσης με πολιτικό τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς και έπειτα από διαπραγματεύσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αποκατάσταση της ειρήνης και διατήρηση της ενότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης· παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν, το συντομότερο δυνατό, σε ένα νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σε πνεύμα καλής πίστης και χωρίς να θέτουν προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων διευθετώντας τις διαφορές τους με διάλογο και διαβουλεύσεις, απορρίπτοντας τις πράξεις βίας που αποσκοπούν στην επίτευξη πολιτικών στόχων, και απέχοντας από τις προκλήσεις και κάθε μονομερή ενέργεια που αποσκοπεί στην υπονόμευση της πολιτικής λύσης· υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ, Ismail Ould Cheikh Ahmed, για την πραγματοποίηση ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 2140 (2014) και 2216 (2015)·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, και την κυβέρνηση της Υεμένης.