Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0151/2016Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0151/2016

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

3.2.2016 - (2016/2515(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
GUE/NGL (B8-0151/2016)
Verts/ALE (B8-0152/2016)
ALDE (B8-0153/2016)
S&D (B8-0155/2016)
PPE (B8-0158/2016)
EFDD (B8-0160/2016)

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta
Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta
Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta
Alyn Smith, Bodil Valero, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta
Arne Gericke


Menettely : 2016/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0151/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0151/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

(2016/2515(RSP))

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Jemenin tilanteesta[1],

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 10. tammikuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman hyökkäyksestä Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) terveyskeskukseen Jemenissä,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 15. joulukuuta 2015 antaman julkilausuman YK:n tuella käytävien Jemeniä koskevien neuvottelujen uudelleenaloittamisesta ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 2. lokakuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenistä,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätelmät Jemenistä ja erityisesti 20. huhtikuuta 2015 annetut päätelmät,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Jemen-päätöslauselmat ja etenkin päätöslauselmat 2216(2015), 2201(2015) ja 2140(2014),

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 10. tammikuuta 2016 ja 8. tammikuuta 2016 antamat lausunnot Jemenistä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Jemenin nykyinen kriisi on tulosta useiden perättäisten hallitusten kyvyttömyydestä vastata jemeniläisten oikeutettuihin vaatimuksiin demokratiasta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä, vakaudesta ja turvallisuudesta; ottaa huomioon, että tämä kyvyttömyys on luonut pohjan väkivaltaisen konfliktin puhkeamiselle, koska maahan ei ole kyetty perustamaan osallistavaa hallitusta eikä valtaa ole kyetty jakamaan oikeudenmukaisesti ja koska maan monet heimojännitteet, laajalle levinnyt turvattomuus ja taloudellinen lamaantuminen on jätetty järjestelmällisesti huomiotta;

B.  toteaa, että Saudi-Arabian johtama sotilaallinen väliintulo Jemenissä, mukaan lukien kansainvälisesti kiellettyjen rypälepommien käyttö, on johtanut katastrofaaliseen humanitaariseen tilanteeseen, joka vaikuttaa väestöön koko maassa, jolla on vakavia seurauksia alueelle ja joka on uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle; panee merkille, että Jemenin siviiliväestö, jonka elinolot ovat jo ennestään kurjat, kärsii ensimmäisenä meneillään olevasta sotatoimien laajenemisesta;

C.  ottaa huomioon, että huthikapinalliset ovat saartaneet Taizin kaupungin, joka on Jemenin kolmanneksi suurin kaupunki, ja estävät humanitaarisen avun toimittamisen; ottaa huomioon, että YK:n humanitaaristen asioiden alipääsihteerin ja hätäavun koordinaattorin Stephen O’Brienin mukaan noin 200 000 kaupunkiin loukkuun jäänyttä siviiliä on kipeästi juomaveden, ravinnon, sairaanhoidon ja muun ihmishenkiä pelastavan avun ja suojelun tarpeessa;

D.  toteaa, että konfliktin puhjettua ainakin 5 979 ihmistä on saanut surmansa, lähes puolet heistä siviilejä, ja 28 208 ihmistä on loukkaantunut; ottaa huomioon, että uhrien joukossa on satoja naisia ja lapsia; ottaa huomioon lukuisten puolisotilaallisten joukkojen keskinäisten taistelujen, pommitusten ja keskeisten palvelujen keskeytymisen humanitaariset vaikutukset siviiliväestöön ja toteaa, että nämä vaikutukset ovat saavuttamassa hälyttävät mittasuhteet;

E.  toteaa, että marraskuussa 2015 julkaistun humanitaarisia tarpeita koskevan yleiskatsauksen 2016 (HNO) mukaan 21,2 miljoonaa ihmistä (82 prosenttia väestöstä) tarvitsee tällä hetkellä jonkinlaista humanitaarista apua; toteaa, että vastaavasti lähes 2,1 miljoonan ihmisen arvioidaan tällä hetkellä olevan aliravittuja ja että yli 1,3 miljoonaa lasta kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta;

F.  ottaa huomioon, että EU tarjosi 52 miljoonan euron arvosta uutta humanitaarista apua Jemenin kriisiin ja sen vaikutuksiin Afrikan sarvessa vuonna 2015; ottaa huomioon, että EU myöntää enintään 2 miljoonaa euroa kaupallista merenkulkua koskevan YK:n valvonta- tarkastusmekanismin (UNVIM) perustamiseen Jemeniin ja helpottaa näin kaupallisten tuotteiden ja humanitaarisen avun esteetöntä pääsyä Jemeniin;

G.  ottaa huomioon, että useiden raporttien mukaan Saudi-Arabian johtaman sotilaallisen liittouman ilmaiskut Jemenissä ovat osuneet siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin, kouluihin, toreihin, viljavarastoihin, satamiin ja kodeistaan pakenemaan joutuneiden leireihin, ja ovat vahingoittaneet vakavasti tuen jakeluun liittyviä keskeisiä infrastruktuureja ja lisänneet vakavaa elintarvike- ja polttoainepulaa maassa; toteaa, että Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) Pohjois-Jemenissä tukemaa sairaalaa pommitettiin 10. tammikuuta 2016, minkä seurauksena ainakin kuusi ihmistä sai surmansa, noin kymmenen ihmistä haavoittui, heidän joukossaan MSF:n henkilöstön kuuluvia, ja lääkintätilat kärsivät vakavia vaurioita; toteaa, että isku on viimeisin useista terveydenhoitopalveluihin kohdistuneista hyökkäyksistä; toteaa, että monet historialliset monumentit ja arkeologiset kohteet, kuten Unescon maailmanperintökohteeksi luokitteleman Sanaan vanhan kaupungin eräät osat, ovat vahingoittuneet peruuttamattomasti tai tuhoutuneet;

H.  toteaa, että satamien vähentyneen kapasiteetin sekä vahingoittuneen infrastruktuurin ja palvelujen ylikuormittumisen vuoksi maahan pystytään tuomaan polttoainetta vain 15 prosenttia kriisiä edeltäneestä määrästä; ottaa huomioon, että YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) laatiman elintarviketurvaa uhkaavien tilanteiden luokittelun mukaan kahdeksan hallintoaluetta eli Sa’ada, Hajjah, Hodeida, Taiz, al-Dhale, Lahj, Abyan ja Hadramaut on tällä hetkellä luokiteltu elintarviketurvan kannalta hätätilatasolle;

I.  ottaa huomioon, että Save the Children -järjestön mukaan ainakin 18:ssa maan 22 hallintoalueesta on suljettu sairaaloita taistelujen tai polttoainepulan vuoksi tai ne ovat haitanneet vakavasti sairaaloiden toimintaa; toteaa, että tarkemmin sanoen 153 terveyskeskusta, jotka aiemmin ruokkivat yli 450 000 aliravitsemuksen uhkaamaa lasta, on suljettu samoin kuin 158 poliklinikkaa, jotka vastasivat perusterveydenhuollon tarjoamisesta liki puolelle miljoonalle alle 5-vuotiaalle lapselle;

J.  toteaa, että UNICEFin mukaan Jemenin konfliktilla on ollut myös vakavia vaikutuksia lasten koulutukseen pääsyyn, sillä lähes kahden miljoonan lapsen koulunkäynti on keskeytynyt, koska 3 584 koulua, eli yksi neljästä, on suljettu; ottaa huomioon, että näistä kouluista 860 on vahingoittunut tai tarjoaa suojaa kodeistaan paenneille henkilöille;

K.  ottaa huomioon, että maanlaajuinen tulitauko julistettiin 15. joulukuuta 2015, mutta sitä on sittemmin rikottu yleisesti; toteaa, että Sveitsissä joulukuun 2015 puolivälissä pidetyissä sotivien osapuolten rauhanneuvotteluissa ei onnistuttu saamaan aikaan merkittävää läpimurtoa konfliktin lopettamiseksi; toteaa, että YK:n johdolla ja YK:n Jemenin erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin suojeluksessa käytävät rauhanneuvottelut oli määrä aloittaa uudelleen 14. tammikuuta 2016, mutta niitä on väliaikaisesti lykätty jatkuvan väkivallan takia;

L.  ottaa huomioon, että Jemenin tilanne uhkaa vakavasti alueen vakautta erityisesti Afrikan sarvessa, Punaisen meren alueella ja Lähi-idässä yleensä; toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP) on kyennyt käyttämään hyväkseen Jemenin poliittisen ja turvallisuustilanteen huononemista, laajentamaan läsnäoloaan alueella ja lisäämään terrori-iskujen määrää ja laajuutta; ottaa huomioon, että niin kutsuttu Islamilainen valtio (Isis) / Da’esh on vahvistanut läsnäoloaan Jemenissä ja tehnyt terrori-iskuja šiiamuslimien moskeijoihin ja tappanut niissä satoja ihmisiä;

M.  katsoo, että vakaalla ja turvallisella Jemenillä, jolla on asianmukaisesti toimiva hallitus, on ratkaisevan tärkeä asema kansainvälisissä toimissa ääriliikkeiden ja väkivallan torjumiseksi alueella ja laajemminkin, sekä rauhan ja vakauden kannalta itse Jemenissä;

N.  toteaa, että eräät unionin jäsenvaltiot ovat sodan syttymisen jälkeen jatkaneet lupien myöntämistä Saudi-Arabiaan suuntautuville asetoimituksille ja niihin liittyvien tuotteiden toimituksille; toteaa, että tällaiset asetoimitukset ovat asevientiä koskevan unionin yhteisen kannan 2008/944/YUTP vastaisia, sillä siinä kielletään yksiselitteisesti jäsenvaltioilta asevientilupien myöntäminen, jos on olemassa selkeä vaara, että vietävää sotilasteknologiaa tai vietäviä puolustustarvikkeita saatetaan käyttää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin ja alueellisen rauhan, turvallisuuden ja vakauden vaarantamiseen;

1.  on hyvin huolestunut Jemenin humanitaarisen tilanteen hälyttävästä heikkenemisestä, mikä ilmenee laajalle levinneenä puutteellisena elintarviketurvana ja vakavana aliravitsemuksena, summittaisina hyökkäyksinä siviilejä ja lääkintä- ja avustustyöntekijöitä vastaan sekä siviili- ja terveydenhoitoinfrastruktuurin tuhoutumisena maassa jo aiemmin olleen sisäisen konfliktin ja Saudi-Arabian johtaman liittouman lisääntyneiden ilmaiskujen, maataisteluiden ja tykkitulen seurauksena huolimatta toistuvista vaatimuksista lopettaa jälleen vihollisuudet; on syvästi huolissaan konfliktin aiheuttamista ihmishenkien menetyksistä ja taistelujen keskelle joutuneiden kärsimyksistä ja ilmaisee surunvalittelunsa uhrien perheille; vahvistaa olevansa edelleen sitoutunut tukemaan Jemeniä ja Jemenin kansaa;

2.  on hyvin huolestunut Saudi-Arabian johtaman liittouman Jemeniin kohdistamista ilmaiskuista ja laivastosaarrosta, jotka ovat johtaneet tuhansien ihmisten kuolemaan ja horjuttaneet Jemeniä entisestään, jotka tuhoavat maan fyysistä infrastruktuuria ja jotka ovat luoneet epävakautta, jota terroristi- ja äärijärjestöt, kuten Isis/Da’esh ja Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP) ovat käyttäneet hyväkseen, ja pahentaneet entisestään jo kriittistä humanitaarista tilannetta; tuomitsee jyrkästi myös huthien toteuttamat epävakautta lisäävät väkivaltaiset toimet, mukaan lukien Taizin kaupungin saarto, josta on myös aiheutunut tuhoisia humanitaarisia seurauksia sen asukkaille;

3.  painottaa YK:n johdolla toteutettavan koordinoidun humanitaarisen toiminnan tarvetta ja kehottaa kaikkia maita osallistumaan humanitaaristen tarpeiden tyydyttämiseen; kehottaa kaikkia osapuolia sallimaan maahantulon ja kiireellisesti tarvittavien elintarvikkeiden, lääkkeiden, polttoaineen ja muun tarvittavan avun toimittamisen YK:n ja kansainvälisten humanitaaristen kanavien kautta, jotta voidaan vastata kriisin uhreiksi joutuneiden siviilien kiireellisiin tarpeisiin puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden periaatteen mukaisesti; vaatii humanitaarista taukoa, jotta ihmishenkiä pelastava apu tavoittaisi Jemenin kansan pikaisesti; palauttaa mieliin, että siksi on olennaisen tärkeää helpottaa edelleen kauppa-alusten pääsyä Jemeniin;

4.  kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja varmistamaan siviilien suojelun ja pidättymään kohdistamasta iskuja suoraan siviili-infrastruktuuria, erityisesti lääkintätiloja ja vesijärjestelmiä, vastaan; kehottaa teettämään riippumattoman tutkinnan kaikista väitetyistä väärinkäytöksistä, kidutuksesta, siviilien tappamisesta ja muista kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja humanitaarisen oikeuden loukkauksista;

5.  muistuttaa kaikkia osapuolia, että sairaalat ja lääkintähenkilöstö on nimenomaisesti suojattu kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla ja että iskujen tahallinen kohdistaminen siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan katsotaan sotarikokseksi; kehottaa suorittamaan puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan kaikista väitetyistä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista mukaan lukien humanitaarisen avun infrastruktuuriin ja avustushenkilöstöön kohdistetut viimeisimmät iskut; kehottaa kaikkia osapuolia kunnioittamaan kaikkien jemeniläisten ihmisoikeuksia ja vapauksia ja pitää tärkeänä kaikkien siellä rauhantyöhön ja humanitaariseen työhön osallistuvien henkilöiden turvallisuuden parantamista, avustustyöntekijät, lääkärit ja toimittajat mukaan luettuina;

6.  kehottaa EU:ta edistämään tehokkaasti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista, sellaisena kuin siitä säädetään asiaa koskevissa EU:n suuntaviivoissa; korostaa erityisesti, että EU:n on tuotava esiin Saudi-Arabian kanssa käytävässä poliittisessa vuoropuhelussa tarve noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta, ja jos tällainen vuoropuhelu ei tuota tuloksia, harkita muita toimia noudattaen EU:n suuntaviivoja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen edistämiseksi;

7.  katsoo, että Saudi-Arabialla ja Iranilla on keskeinen asema kriisin ratkaisemisessa, ja kehottaa niitä toteuttamaan vilpittömiä käytännön toimia taistelujen lopettamiseksi Jemenissä;

8.  katsoo, että vain poliittinen, osallistava ja neuvotteluilla aikaansaatu ratkaisu konfliktiin voi palauttaa rauhan ja säilyttää Jemenin yhtenäisyyden, suvereniteetin, itsenäisyyden sekä alueellisen koskemattomuuden; kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan vilpittömin mielin ja ilman ennakkoehtoja YK:n johtamien rauhanneuvottelujen uuteen neuvottelukierrokseen mahdollisimman pian ja esimerkiksi siten, että erimielisyydet ratkaistaan vuoropuhelulla ja neuvotteluilla, väkivallanteot poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi tuomitaan ja pidätytään provosoinnista ja kaikista yksipuolisista toimista, jotka vaarantaisivat poliittisen ratkaisun; kannattaa YK:n erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin ponnisteluja YK:n tukemana käytävien rauhanneuvottelujen jatkamiseksi Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen, kansallisen vuoropuhelukonferenssin sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien ja etenkin päätöslauselmien 2140 (2014) ja 2216 (2015) mukaisesti;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.