Predlog skupne resolucije - RC-B8-0151/2016Predlog skupne resolucije
RC-B8-0151/2016

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o humanitarnih razmerah v Jemnu

3.2.2016 - (2016/2515(RSP))

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
GUE/NGL (B8-0151/2016)
Verts/ALE (B8-0152/2016)
ALDE (B8-0153/2016)
S&D (B8-0155/2016)
PPE (B8-0158/2016)
EFDD (B8-0160/2016)

Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir v imenu skupine PPE
Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D
Marietje Schaake, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber v imenu skupine ALDE
Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL
Alyn Smith, Bodil Valero, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD
Arne Gericke


Postopek : 2016/2515(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0151/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o humanitarnih razmerah v Jemnu

(2016/2515(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu, zlasti resolucije z dne 9. julija 2015 o razmerah v Jemnu[1],

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 10. januarja 2016 o napadu na zdravstveni center Zdravnikov brez meja v Jemnu,

–  ob upoštevanju izjave uradne govornice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 15. decembra 2015 o obnovitvi pogovorov o Jemnu pod okriljem OZN, in skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 2. oktobra 2015 o Jemnu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o Jemnu, zlasti z dne 20. aprila 2015,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Organizacije združenih narodov o Jemnu, zlasti resolucij št. 2216 (2015), št. 2201 (2015) in št. 2140 (2014),

–  ob upoštevanju izjav predstavnika generalnega sekretarja OZN z dne 10. januarja 2016 in 8. januarja 2016 o Jemnu,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker so sedanjo krizo v Jemnu povzročile zaporedne vlade, ki niso uspele uresničiti legitimnih teženj jemenskega prebivalstva po demokraciji, gospodarskem in družbenem razvoju ter stabilnosti in varnosti; ker so s tem nastale ugodne razmere za izbruh nasilnih konfliktov, saj niso uspeli vzpostaviti vključujoče vlade in poštene delitve oblasti ter so si sistematično zatiskali oči pred številnimi plemenskimi napetostmi v državi, razširjeno negotovostjo in gospodarsko ohromelostjo;

B.  ker je vojaško posredovanje v Jemnu pod vodstvom Savske Arabije, vključno z uporabo mednarodno prepovedanih kasetnih bomb, povzročilo katastrofalne humanitarne razmere, ki so prizadele prebivalstvo po vsej državi, prinesle hude posledice za vso regijo in pomenijo grožnjo za mednarodni mir in varnost; ker je jemensko civilno prebivalstvo ki ga že tako ogrožajo nevzdržne življenjske razmere, prva žrtev sedanjega vojaškega zaostrovanja;

C.  ker hutijevski uporniki oblegajo Taiz, tretje največje mesto v Jemnu, in ovirajo dostavo humanitarne pomoči; ker je po navedbah Stephena O'Briena, generalnega podsekretarja OZN za humanitarne razmere in koordinatorja za nujno pomoč, tam ujetih približno 200.000 civilistov brez pitne vode, hrane, zdravil in druge življenjsko pomembne pomoči in zaščite;

D.  ker je bilo od začetka spopadov ubitih najmanj 5979 ljudi, od tega skoraj polovica civilistov, 28.208 pa je bilo ranjenih; ker je med žrtvami na stotine žensk in otrok; ker humanitarne posledice nenehnih spopadov med različnimi milicami, bombardiranj in motenj pri zagotavljanju osnovnih storitev za civilno prebivalstvo dosegajo zaskrbljujoče razsežnosti;

E.  ker po podatkih pregleda humanitarnih potreb za leto 2016, objavljenega novembra 2015, 21,2 milijona ljudi (82 % tamkajšnjega prebivalstva) potrebuje neko obliko humanitarne pomoči; ker se tudi ocenjuje, da je podhranjenih skoraj 2,1 milijona ljudi, vključno z 1,3 milijona otrok, ki trpijo za hudo akutno podhranjenostjo;

F.  ker je EU leta 2015 zagotovila 52 milijonov EUR nove humanitarne pomoči za krizo v Jemnu in njene posledice za države Afriškega roga; ker bo EU zagotovila do 2 milijona EUR za vzpostavitev mehanizma OZN za preverjanje in inšpekcijske preglede (UNVIM) trgovskega ladijskega prometa v Jemen, da bi olajšala nemoten pretok trgovskih izdelkov in humanitarne pomoči v to državo;

G.  ker pogosto poročajo o zračnih napadih vojaške koalicije pod vodstvom Savdske Arabije na civilne cilje, med njimi bolnišnice, šole, tržnice, žitnice, pristanišča in taborišče za razseljene osebe, pri čemer se uničuje osnovna infrastruktura za dostavo pomoči in poslabšuje hudo pomanjkanje hrane in goriva v državi; ker so 10. januarja 2016 bombardirali bolnišnico na severu Jemna, v kateri so delovali Zdravniki brez meja, pri čemer je bilo ubitih najmanj šest ljudi, več kot deset je bilo ranjenih, vključno z osebjem Zdravnikov brez meja, zdravstveni objekti pa so bili hudo poškodovani; ker je bil to najnovejši v vrsti napadov na zdravstvene objekte; ker so bili številni spomeniki in arheološka najdišča nepopravljivo poškodovani ali uničeni, tudi deli stare Sane, ki je na Unescovem seznamu kulturne dediščine;

H.  ker zaradi zmanjšane zmogljivosti pristanišč ter zastojev zaradi poškodovane infrastrukture in objektov v državo pride zgolj 15 % uvoza goriva v primerjavi s količino pred krizo; ker je po podatkih Organizacije za prehrano in kmetijstvo na podlagi modela za klasifikacijo glede na prehransko varnost (IPC) osem provinc razvrščenih kot izredno ogroženih z vidika prehranske varnosti, in sicer Sada, Hadžah, Hodeida, Taiz, Al Dhale, Lahdž, Abjan in Hadramaut;

I.  ker so bile po podatkih organizacije Save the Children zaradi spopadov ali pomanjkanja goriva bolnišnice v najmanj 18 od 22 provinc v državi zaprte oziroma jih je to resno prizadelo; ker je 153 zdravstvenih centrov, ki so prej s hrano preskrbovali več kot 450.000 ogroženih otrok, zaprlo vrata, enako pa je storilo tudi 158 zdravstvenih ambulant, pristojnih za nudenje osnovne zdravstvene oskrbe skoraj pol milijona otrokom, mlajših od pet let;

J.  ker imajo po podatkih Unicefa spopadi v Jemnu hude posledice tudi za dostop otrok do izobraževanja, saj je zaradi zaprtja 3584 šol (kar je vsaka četrta) šolanje prekinilo skoraj dva milijona otrok; ker je 860 teh šol poškodovanih ali pa nudijo zatočišče razseljenim;

K.  ker so 15. decembra 2015 po vsej državi razglasili premirje, vendar so ga kasneje pogosto kršili; ker mirovni pogovori vojskujočih se strani v Švici sredi decembra 2015 niso prinesli večjega napredka za ustavitev spopadov; ker so obnovitev mirovnih pogovorov pod vodstvom OZN in okriljem posebnega odposlanca OZN za Jemen Ismaila Ulda Šejka Ahmeda, predvideno za 14. januar 2016, začasno preložili zaradi neprekinjenega nasilja;

L.  ker je zaradi razmer v Jemnu resno ogrožena stabilnost vse regije, zlasti držav Afriškega roga, Rdečega morja in vsega Bližnjega vzhoda; ker je Al Kaida na Arabskem polotoku izkoristila poslabšanje političnih in varnostnih razmer v Jemnu, razširila svojo prisotnost ter povečala število in obseg terorističnih napadov; ker je t. i. Islamska država/Daiš prisotna v Jemnu in je izvedla teroristične napade na šiitske mošeje ter pri tem ubila na stotine ljudi;

M.  ker je stabilen in varen Jemen z dobro delujočo vlado izjemno pomemben za mednarodna prizadevanja v boju proti ekstremizmu in nasilju v tej regiji in zunaj nje ter za mir in stabilnosti znotraj države;

N.  ker države članice EU od začetka vojne še vedno dovoljujejo dobavo orožja in z njim povezane opreme v Savdsko Arabijo; ker so te pošiljke kršitev skupnega stališča 2008/944/SZVP o nadzoru nad izvozom orožja, ki državam članicam izrecno prepoveduje izdajanje licenc za orožje, če obstaja očitno tveganje, da se bo izvožena vojaška tehnologija ali oprema uporabila za resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava ter ogrožala mir, varnost in stabilnost v regiji;

1.  je močno zaskrbljen zaradi skrb vzbujajočega poslabšanja humanitarnih razmer v Jemnu, za katere so značilni neustrezna prehranska varnost in huda podhranjenost, neselektivni napadi na civiliste ter zdravstveno in humanitarno osebje, uničevanje civilne in zdravstvene infrastrukture zaradi notranjega konflikta, zaostrovanje letalskih napadov koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, spopadov na tleh in obstreljevanja, kljub večkratnim pozivom k ponovni prekinitvi spopadov; globoko obžaluje izgubo življenj zaradi konflikta in trpljenje tistih, ki so se znašli sredi spopadov, in izreka sožalje družinam žrtev; ponovno izraža svojo zavezanost nadaljnji podpori Jemnu in njegovim prebivalcem;

2.  je zelo zaskrbljen zaradi letalskih napadov koalicije, ki jo vodi Savdska Arabija, in zaradi pomorske blokade, ki jo je naložila Jemnu, kar je povzročilo že na tisoče mrtvih, dodatno destabilizira Jemen, uničuje fizično infrastrukturo v državi, ustvarja nestabilnost, ki jo izkoriščajo teroristične in ekstremistične organizacije, kot sta Islamska država/Daiš in Al Kaida na Arabskem polotoku, ter poslabšuje že tako kritične humanitarne razmere; močno obsoja tudi destabilizacijo in nasilna dejanja hutijevcev, vključno z obleganjem Taiza, ki ima katastrofalne humanitarne posledice za njegove prebivalce;

3.  poudarja, da je potrebno usklajeno humanitarno ukrepanje pod vodstvom Združenih narodov, in vse države poziva, naj pomagajo pri zadovoljevanju humanitarnih potreb; poziva vse strani, naj omogočijo vstop in dostavo nujno potrebne hrane, zdravil, goriva in druge potrebne pomoči prek OZN in mednarodnih humanitarnih poti, da bi zadovoljili nujne potrebe civilistov, ki jih je prizadela kriza, v skladu z načeli nepristranskosti, nevtralnosti in neodvisnosti; poziva k humanitarni prekinitvi ognja, da bi lahko življenjsko pomembna pomoč nemudoma prišla do Jemencev; poudarja, da je zato nujno treba še bolj olajšati dostop trgovskega ladijskega prometa do Jemna;

4.  poziva vse strani, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in mednarodno pravo na področju človekovih pravic, da bi zaščitili civiliste in preprečili neposredne napade na civilno infrastrukturo, zlasti zdravstvene objekte in sisteme vodooskrbe; zahteva neodvisno preiskavo vseh obtožb o zlorabah, mučenju, načrtnih pobojih civilistov in drugih kršitvah mednarodnega prava na področju človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava;

5.  želi spomniti vse strani, da so bolnišnice in zdravstveno osebje izrecno zaščiteni z mednarodnim humanitarnim pravom in da so namerni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo vojna hudodelstva; poziva k nepristranski in neodvisni preiskavi vseh domnevnih kršitev mednarodnega prava na področju človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, vključno z najnovejšimi napadi na humanitarno infrastrukturo in osebje; poziva vse strani, naj spoštujejo človekove pravice in svoboščine vseh državljanov Jemna in poudarja, kako pomembno je izboljšati varnost vseh tistih, ki delajo za mirovne in humanitarne misije v državi, vključno s humanitarnimi delavci, zdravniki in novinarji;

6.  poziva EU, naj učinkovito spodbuja spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava, kot je določeno v ustreznih smernicah EU; zlasti poudarja, da mora EU v političnem dialogu s Savdsko Arabijo izpostaviti nujnost spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava ter razmisliti o drugih ukrepih, v skladu s smernicam EU za spodbujanje skladnosti z mednarodnim humanitarnim pravom, če dialog ne bo prinesel rezultatov;

7.  meni, da sta Savdska Arabija in Iran bistvena za rešitev krize, in ju poziva, naj delujeta pragmatično in v dobri veri, da bi končali spopade v Jemnu;

8.  poudarja, da lahko le politična in vključujoča rešitev konflikta, dosežena s pogajanji, ponovno vzpostavi mir ter ohrani enotnost, suverenost, neodvisnosti in ozemeljsko celovitost Jemna; poziva vse strani, naj se čimprej brezpogojno in v dobri veri udeležijo novega kroga mirovnih pogajanj pod vodstvom OZN, tudi tako, da svoje razlike premostijo z dialogom in posvetovanji, da zavrnejo nasilna dejanja za doseganje političnih ciljev ter da se vzdržijo izzivanja in vseh enostranskih dejanj, ki bi ogrozila politično rešitev; podpira prizadevanja posebnega odposlanca OZN Ismaila Ulda Šejka Ahmeda za mirovne pogovore pod okriljem OZN v skladu s pobudo Sveta za sodelovanje v Zalivu, izidom konference za nacionalni dialog in ustreznimi resolucijami varnostnega sveta OZN, zlasti resolucij št. 2140 (2014) in št. 2216 (2015);

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav in vladi Jemna.