Procedure : 2016/2556(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0173/2016

Indgivne tekster :

RC-B8-0173/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/02/2016 - 8.1
CRE 04/02/2016 - 8.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0043

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 139kWORD 77k
3.2.2016
PE576.534v01-00}
PE576.543v01-00}
PE576.545v01-00}
PE576.547v01-00}
PE576.551v01-00} RC1
 
B8-0173/2016}
B8-0182/2016}
B8-0184/2016}
B8-0186/2016}
B8-0190/2016} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

Verts/ALE (B8-0173/2016)

ECR (B8-0182/2016)

S&D (B8-0184/2016)

PPE (B8-0186/2016)

ALDE (B8-0190/2016)


om menneskerettighedssituationen på Krim, navnlig for krimtatarerne (2016/2556(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Kinga Gál, Claude Rolin, Roberta Metsola, Inese Vaidere for PPE-Gruppen
Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho, Neena Gill for S&D-Gruppen
Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ian Duncan, Arne Gericke for ECR-Gruppen
Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen på Krim, navnlig for krimtatarerne (2016/2556(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Østpartnerskabet, Ukraine og Den Russiske Føderation,

–  der henviser til rapporterne fra menneskerettighedsvurderingsmissionen for Krim, udarbejdet af OSCE’s Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) og OSCE’s højkommissær for nationale mindretal (HCNM),

–  der henviser til Det Europæiske Råds beslutninger (af 21. marts, 27. juni og 16. juli 2014) om indførelse af sanktioner mod Den Russiske Føderation som følge af den ulovlige annektering af Krim,

–  der henviser til rapporten om menneskerettighedssituationen i Ukraine i perioden 16. august –15. november 2015 fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 68/262 af 27. marts 2014 om Ukraines territoriale integritet,

–  der henviser til Freedom House’s rapport om frihed i verden i 2016, hvori det ulovligt annekterede Krim kategoriseres som "ikke frit" for så vidt angår situationen for de politiske og borgerlige frihedsrettigheder,

–  der henviser tilforretningsordenens artikel 135, stk. 5 og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ulovligt har annekteret Krim og Sevastopol og dermed krænket folkeretten, herunder FN-pagten, Helsingforsslutakten, Budapestmemorandummet fra 1994 samt venskabs-, samarbejds- og partnerskabsaftalen mellem Den Russiske Føderation og Ukraine fra 1997;

B.  der henviser til, at ukrainere, herunder krimtatarer, samt den ukrainske hær under Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim i marts 2014 udviste stærkt mod og loyalitet over for Ukraine og tilkendegav deres modstand mod den krigeriske annektering på fredelig vis; der henviser til, at en række internationale organisationer og menneskerettighedsgrupper har klaget over, at beskyttelsen af menneskerettighederne på Krim er blevet alvorligt indskrænket efter Den Russiske Føderations besættelse og ulovlige annektering af halvøen i begyndelsen af 2014;

C.  der henviser til, at der er rapporteret om målrettede overgreb på tatarsamfundet, hvoraf de fleste var imod den russiske overtagelse og boykottede den såkaldte folkeafstemning den 16. marts 2014, navnlig via håndhævelse af Ruslands vage og ekstremt brede "antiekstremistiske" lovgivning for at intimidere kritikere eller bringe dem til tavshed; der henviser til, at disse overgreb omfatter bortførelse tvangsforsvindinger, vold, tortur og udenretslige drab, som de facto-myndighederne har undladt at efterforske og retsforfølge;

D.  der henviser til, at krimtatarernes ledere, heriblandt medlem af det ukrainske parlament (Verkhovna Rada), Mustafa Dzhemiliev ,og formanden for Mejlis-forsamlingen, Refat Chubarov, har haft indrejseforbud til Krim; der henviser til, at de i øjeblikket har lov til at rejse ind, men med risiko for at blive arresteret; der henviser til, at en russisk domstol nu har udstedt en arrestordre mod Mustafa Dzhemiliev, som tidligere har tilbragt 15 år i sovjetiske fængsler for sin kamp for at sikre sit folk mulighed at vende tilbage til deres fødeland på Krim;

E.  der henviser til, at alle religiøse samfund, herunder kristne kirker, der er uafhængige af Moskva, er blevet pålagt restriktioner; der påpeger, at disse vanskeligheder skyldes den alvorlige begrænsning af foreningsfriheden, ekspropriationer, ikke-fornyelse af dokumenter og hyppige gennemsøgninger af de religiøse organisationer tilbageværende lokaler;

F.  der henviser til, at personer, som efter annekteringen har nægtet at tage russisk statsborgerskab, oplever diskrimination og alvorlige vanskeligheder på alle områder af deres politiske, sociale og økonomiske liv;

G.  der henviser til, at Rusland har begrænset adgangen til Krim for OSCE, FN og Europarådet for ikke at nævne menneskerettigheds-NGO'er og uafhængige journalister; der henviser til, at den manglende adgang gør overvågningen af og rapporteringen om menneskerettighederne i Krim meget vanskelig;

H.  der henviser til, at den samlede befolkning af krimtatarer, som oprindelig beboede Krim, i 1944 blev tvangsdeporteret til andre dele af det daværende USSR og først i 1989 fik lov til at vende tilbage; der henviser til, at Ukraines Verkhovna Rada den 12. november 2015 vedtog en beslutning, hvori deporteringen af krimtatarerne i 1944 blev betegnet som folkedrab, og den 18. maj blev udråbt til mindedag;

1.  bekræfter sin stærke støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og dets frie og suveræne beslutning om at vælge en europæisk vej; minder om sin kraftige fordømmelse af Ruslands ulovlige annektering af Krimhalvøen og tilsagnet fra EU, dets medlemsstater og det internationale samfund om fuldt ud at implementere en politik for ikke-anerkendelse af den ulovlige annektering af Krim; minder ligeledes om, at genetablering af Ukraines kontrol over halvøen er en af forudsætningerne for at genoptage samarbejdet med Den Russiske Føderation, herunder suspendere de hermed forbundne sanktioner;

2.  fordømmer på det stærkeste de uhørte menneskerettighedskrænkelser, der begås mod de af Krims beboere, navnlig krimtatarer,, der ikke følger de regler, de pålægges af de såkaldte lokale myndigheder, især under påskud af at bekæmpe ekstremisme og terrorisme;

3.  fordømmer de alvorlige begrænsninger af ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden, bl.a. i forbindelse med traditionelle mindehøjtideligheder, herunder på årsdagen for Stalins totalitære sovjestyres deportering af krimtatarerne, og krimtatarernes kulturelle arrangementer; understreger, at tatarerne som Krimhalvøens oprindelige folk i henhold til folkeretten har ret til at bevare og styrke deres særlige politiske, juridiske, økonomiske, sociale og kulturelle institutioner; kræver, at Mejlis-forsamlingen respekteres som legitim repræsentant for krimtatarsamfundet, og at chikaneringen og den systematiske forfølgelse af dens medlemmer bringes til ophør; udtrykker bekymring over krænkelsen af deres ejendoms- og frihedsrettigheder, intimideringen og fængslingen af dem samt den manglende respekt for deres borgerlige, politiske og kulturelle rettigheder; bemærker ligeledes med med bekymring de restriktive krav om genregistrering for medier samt for civilsamfundsorganisationer;

4.  opfordrer indtrængende de russiske myndigheder og de facto-myndighederne på lokalt plan til på effektiv, upartisk og gennemsigtig vis at efterforske alle tilfælde af forsvindinger, tortur og menneskerettighedskrænkelser begået af politiet og de paramilitære styrker, som har været aktive på Krimhalvøen siden februar 2014;

5.  erindrer om, at Den Russiske Føderation som besættelsesmagt har ansvaret for at garantere sikkerheden for hele befolkningen og respekten for menneskerettighederne samt de kulturelle og religiøse rettigheder for de indfødte tatarer og alle andre mindretal på Krim samt for opretholdelsen af lov og orden på Krim;   

6.  minder om, at OSCE's, FN's og Europarådets institutioner og uafhængige eksperter enten helt eller delvis er blevet forment adgang til Krimhalvøen og derfor har været forhindret i at overvåge menneskerettighedssituationen på trods af deres mandat til at udøve sådanne aktiviteter på Krim;

7.  opfordrer Den Russiske Føderation og de facto-myndighederne på Krim – som er bundet af den internationale humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning – til at give uhindret adgang til Krim for internationale institutioner og uafhængige eksperter fra OSCE, FN og Europarådet samt for alle menneskerettighedsorganisationer og nyhedsmedier, der ønsker at besøge samt vurdere og rapportere om situationen på Krim; opfordrer Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at lægge pres på Rusland i denne henseende; finder det glædeligt, at Europarådets generalsekretær har besluttet at sende sin særlige repræsentant for menneskerettigheder til Krim, hvilket er det første besøg efter den russiske annektering og forventes at give en frisk vurdering af situationen på stedet; ser frem til hans konklusioner;

8.  påskønner Ukraines initiativ til etablering af en international forhandlingsmekanisme om genoprettelse af Ukraines suverænitet over Krim i et "Genève plus"-format, herunder med direkte inddragelse af EU; opfordrer Rusland til at indlede forhandlinger med Ukraine og andre parter om tilbagetrækning fra Krim og ophævelse af handels- og energiembargoer og til at ophæve undtagelsestilstanden på Krim;

9.  beklager de hindringer, der lægges i vejen for tatarledernes tilbagevenden til Krim, retsforfølgningen af dem samt det stigende og uacceptable pres, der lægges på andre medlemmer af Mejlis; beklager ligeledes den arbitrære lukning af mediet ATR, som når ud til en stor del af krimtatarsamfundet; opfordrer Kommissionen til at yde den nødvendige finansielle bistand, der kan gøre det muligt for dette og andre medier at fungere i eksil i Ukraine; mener, at lukningen af krimtatarskoler og -klasser og restriktionerne for brugen af deres sprog er en alvorlig indskrænkning af de grundlæggende rettigheder for dette samfunds medlemmer, hvilket også gælder for det forhold, at det ukrainske sprog er fjernet fra den offentlige sfære;

10.  opfordrer til bevarelse af Krims multikulturelle miljø og til fuld respekt for ukrainernes, tatarernes og andre mindretals sprog og særlige kultur;

11.  beklager de facto-administrationens bestræbelser for at forhindre Mejlis-forsamlingen, som er krimtatarernes øverste udøvende og repræsentative organ, i at fungere ved at lukke Mejlis' hovedsæde og beslaglægge nogle af dens ejendomme samt ved andre intimideringsforsøg;

12.  fordømmer de hyppige anslag mod uafhængige medier, journalister og civilsamfundsaktivister på Krim; beklager Den Russiske Føderations massive udstedelse af russiske pas til ukrainske statsborgere på Krim; fordømmer ligeledes de facto-myndigheders praksis med at påtvinge Krimhalvøens beboere russisk statsborgerskab;

13.  gentager sin støtte til EU’s beslutning om at forbyde import af varer fra Krim, medmindre de er forsynet med et oprindelsescertifikat udstedt af de ukrainske myndigheder, samt til de restriktive foranstaltninger i forbindelse med eksport af visse varer og teknologier, investeringer, handel og tjenesteydelser til Krim; opfordrer Rådet til at videreføre disse sanktioner, indtil Krim er fuldt reintegreret i Ukraines retsorden;

14.  opfordrer Den Russiske Føderation til at efterforske alle sager om tortur af fanger, der er ulovligt frihedsberøvet i Krim, og til at løslade fanger såsom Oleg Sentsov og Oleksandr Kolchenko samt Ahtem Chiigoz, næstformand for Mejlis-forsamlingen, samt Mustafa Degermendzhi og Ali Asanov, der blev arresteret på Krim på grund af deres fredelige protester mod besættelsen, og garantere for, at de kommer sikkert tilbage til Ukraine; opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at sætte en stopper for den politisk motiverede forfølgelse af dissidenter og borgerretsaktivister; fordømmer deres efterfølgende overførsel til Rusland og påtvingelse af russisk statsborgerskab;

15.  fordømmer militariseringen af Krimhalvøen, der har betydelige negative virkninger for økonomien og samfundslivet, og Ruslands trusler om at anvende kernevåben på Krim, hvilket udgør en betydelig trussel for den regionale, europæiske og globale sikkerhed; gentager sin opfordring om tilbagetrækning af alle russiske styrker på Krim og i det østlige Ukraine;

16.  understreger, at det økonomiske samarbejde samt udvekslingen af varer og tjenesteydelser mellem Ukraine og det midlertidigt besatte Krim bør foregå inden for rammerne af Ukraines retsorden og respekteres af alle parter, så man undgår negative konsekvenser for befolkningen på Krim; opfordrer, i tilfælde af manglende respekt herfor, myndighederne til at efterforske og sætte en stopper for alle overtrædelser;

17.  udtrykker dyb bekymring over situationen for LGBTI-personer på Krim, som er blevet væsentligt forværret efter den russiske annektering, samt over undertrykkelsen og truslerne fra de facto-myndighederne og de paramilitære grupper;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til NF/HR, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Ukraines præsident, regering og parlament, Europarådet, OSCE, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament samt krimtatarfolkets Mejlis-forsamling.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik