Postup : 2016/2557(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0174/2016

Předložené texty :

RC-B8-0174/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/02/2016 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0044

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 362kWORD 91k
3.2.2016
PE576.535v01-00}
PE576.553v01-00}
PE576.555v01-00}
PE576.556v01-00}
PE576.558v01-00}
PE576.559v01-00} RC1
 
B8-0174/2016}
B8-0192/2016}
B8-0194/2016}
B8-0195/2016}
B8-0197/2016}
B8-0198/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8-0174/2016)

EFDD (B8-0192/2016)

S&D (B8-0194/2016)

PPE (B8-0195/2016)

GUE/NGL (B8-0197/2016)

ALDE (B8-0198/2016)


o Bahrajnu: případ Muhammada Ramadána (2016/2557(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Claude Rolin, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Neena Gill, Alessia Maria Mosca za skupinu S&D
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Bahrajnu: případ Muhammada Ramadána (2016/2557(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bahrajnu, zejména na usnesení ze dne 9. července 2015 o Bahrajnu, především o případu Nabíla Radžaba(1),

–  s ohledem na bahrajnskou nezávislou vyšetřovací komisi, která byla vytvořena na základě královského výnosu s cílem vyšetřit události, k nimž došlo v Bahrajnu v únoru 2011, a jejich důsledky a podat o nich zprávu, a která zveřejnila svou zprávu v listopadu 2011,

–  s ohledem na druhou výroční zprávu za rok 2014, kterou předložil prezident národního institutu pro lidská práva dr. Abd al-Azíz Abul ministrovi vnitra generálporučíkovi šajchovi Rášidovi bin Abdulláhovi Ál Chalífovi dne 27. ledna 2016;

–  s ohledem na společné prohlášení 33 států o Bahrajnu, které bylo předloženo na 30. zasedání Rady OSN pro lidská práva dne 14. září 2015,

–  s ohledem na společné prohlášení zvláštního zpravodaje OSN pro situaci obránců lidských práv, zvláštního zpravodaje OSN pro podporu a ochranu práva na svobodu přesvědčení a projevu a zvláštního zpravodaje OSN pro práva na svobodu pokojného shromažďování a sdružování ze dne 16. července 2015 o Bahrajnu,

–  s ohledem na zprávu bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise z listopadu 2011,

–  s ohledem na výzvu k okamžitému propuštění vězně svědomí dr. Abd al-Džalíla as-Sinkíse, který drží hladovku;

–  s ohledem na rozhodnutí zasedání Rady ministrů Ligy arabských států, které se konalo v Káhiře dne 1. září 2013, zřídit v hlavním městě Bahrajnu Manámě panarabský soud pro lidská práva,

–  s ohledem na dohodu o spolupráci z roku 1988 mezi Evropskou unií a Radou pro spolupráci v Zálivu (CCG),

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, revidované dne 12. dubna 2013,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Arabskou chartu lidských práv, jichž je Bahrajn smluvní stranou,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 68/178 a rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 25/7 o ochraně lidských práv a základních svobod v boji proti terorismu,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Bahrajn je jedním z klíčových partnerů Evropské unie v Perském zálivu, včetně oblasti politických a hospodářských vztahů, energie a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že je v našem společném zájmu dále prohlubovat naše partnerství s cílem lépe reagovat na budoucí výzvy;

B.  vzhledem k tomu, že bahrajnské orgány od začátku povstání v roce 2011 stále více používají proti pokojným demonstrantům represivní opatření na základě obvinění z terorismu, včetně výkonu trestu smrti; vzhledem k tomu, že bahrajnské soudy vynesly v roce 2015 sedm nových rozsudků smrti;

C.  vzhledem k tomu, že dne 18. února 2014 byl bahrajnskými orgány zatčen člen letištní bezpečnostní služby 32letý Muhammad Ramadán za údajnou účast – spolu s Husajnem Alí Músou, který byl zatčen dříve – na bombovém útoku v ad-Dajr dne 14. února 2014, při kterém byl zabit bezpečnostní úředník a několik dalších bylo zraněno;

D.  vzhledem k tomu, že pan Ramadán byl údajně zatčen bez zatýkacího rozkazu, a vzhledem k tomu, že oba muži uvádějí, že byli surově biti a mučeni, dokud se nepřiznali, ale později svá doznání před státním zástupcem odvolali; vzhledem k tomu, že doznání údajně získaná mučením byla hlavním důkazem v soudních procesech proti panu Ramadánovi a panu Músovi;

E.  vzhledem k tomu, že dne 29. prosince 2014 odsoudil bahrajnský trestní soud pana Ramadána a pana Músu k smrti; vzhledem k tomu, že byli odsouzeni spolu s dalšími deseti obžalovanými, z nichž bylo devět odsouzeno k šesti letům odnětí svobody a jeden na doživotí; vzhledem k tomu, že k ospravedlnění trestu smrti byl použit bahrajnský zákon o boji proti terorismu;

F.  vzhledem k tomu, že vynesené tresty smrti pro pana Ramadána a pana Músu byly dne 16. listopadu 2015 potvrzeny kasačním soudem, bahrajnským nejvyšším odvolacím soudem, ačkoli oba muži svá doznání odvolali a opětovně tvrdili, že jejich doznání byla vynucena mučením; vzhledem k tomu, že bahrajnské soudy nezohlednily jejich tvrzení ani dokonce nezahájily vyšetřování;

G.  vzhledem k tomu, že pan Ramadán je pouze jednou z deseti osob, které v Bahrajnu čekají na svou popravu, a prvním, který byl odsouzen k smrti od roku 2011; vzhledem k tomu, že pan Ramadán je jedním z prvních, kteří vyčerpali všechny zákonné možnosti odvolání, a hrozí mu riziko brzké popravy; vzhledem k tomu, že není známo, že by bylo zahájeno vyšetřování údajného mučení v případě pana Ramadána;

H.  vzhledem k tomu, že dne 14. srpna 2014 vyjádřilo pět expertů OSN pro lidská práva své obavy bahrajnské vládě ohledně tvrzení týkajících se svévolného zatýkání, věznění a mučení devíti bahrajnských občanů, včetně pana Ramadána, a jejich následného odsouzení v soudních procesech, které nesplňovaly mezinárodní normy na řádné a spravedlivé soudní řízení;

I.  vzhledem k tomu, že několik nevládních organizací působících v oblasti lidských práv podalo doklady o tom, že v Bahrajnu probíhají nespravedlivé soudní procesy, používá se mučení a jsou vynášeny rozsudky smrti, což je v rozporu s řadou mezinárodních úmluv, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, k němuž Bahrajn přistoupil v roce 2006;

J.  vzhledem k tomu, že bahrajnská nezávislá vyšetřovací komise (BICI), která byla vytvořena dne 29. června 2011 v Bahrajnském království na základě královského výnosu č. 28, jehož cílem bylo vyšetřit události, které se odehrály v Bahrajnu v únoru 2011, a podat o nich zprávu, vydala řadu doporučení týkajících se lidských práv a politických reforem;

K.  vzhledem k tomu, že 26 doporučení komise BICI se týkalo i zmírnění všech rozsudků smrti uložených za činy související s událostmi z února a března 2011; vzhledem k tomu, že toto bylo jedním ze dvou doporučení, která byla plně uplatněna, což znamenalo pozitivní krok směrem ke zrušení trestu smrti;

L.  vzhledem k tomu, že tato doporučení vedla bahrajnskou vládu k tomu, aby od roku 2012 zřídila tři úřady – úřad veřejného ochránce práv v rámci ministerstva vnitra, zvláštní vyšetřovací oddělení v rámci úřadu nejvyššího státního zástupce a komisi pro práva vězňů a zadržovaných osob –, jež mají kolektivní mandát k tomu, aby se zastavilo používání mučení při výsleších a ve vězeňských zařízeních;

M.  vzhledem k tomu, že v důsledku aktivit bahrajnských orgánů z poslední doby dochází k dalšímu porušování a omezován práv a svobod určitých skupin obyvatel, především práva jednotlivce na pokojný protest, svobody slova a digitální svobody; vzhledem k tomu, že aktivisté v oblasti lidských práv jsou v Bahrajnu neustále terčem systematických útoků a pronásledováni a jsou i nadále systematicky zadržováni;

N.  vzhledem k tomu, že podle dostupných zpráv zadržuje Bahrajn stále podstatné množství vězňů svědomí;

O. vzhledem k tomu, že podle dostupných zpráv bahrajnské bezpečnostní složky i nadále vězně mučí;

1.  vyjadřuje své znepokojení a zklamání nad tím, že se Bahrajn vrátil k vykonávání trestu smrti; vyzývá k opětovnému zavedení moratoria na výkon trestu smrti, jako k prvnímu kroku na cestě k jeho zrušení; vyzývá bahrajnskou vládu, a zejména jeho výsost šajcha Hamada bin Ísá Ál Chalífu, aby udělil Muhammadovi Ramadánovi královskou milost nebo aby zmírnil jeho trest;

2.  rezolutně odsuzuje mučení a další kruté či ponižující zacházení či tresty, které na vězních i nadále provádějí bezpečnostní složky; vyjadřuje své hluboké obavy ohledně zachování fyzické a mentální integrity vězňů;

3.  je znepokojen tím, že se v Bahrajnu používají protiteroristické zákony k trestání politických názorů a přesvědčení a jako způsob, jak občanům znemožnit vykonávat politickou činnost;

4.  poukazuje na povinnost zajistit ochranu aktivistů v oblasti lidských práv a umožnit jim jejich činnost bez překážek, zastrašování či pronásledování;

5.  bere na vědomí trvalé úsilí bahrajnské vlády o reformu trestního zákoníku a právního řízení a vybízí k pokračování tohoto procesu; naléhavě vyzývá bahrajnskou vládu, aby dodržovala mezinárodní normy ohledně práva na spravedlivý a řádný soudní proces a aby plnila minimální normy uvedené v článcích 9 a 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

6.  vyzývá příslušné orgány, aby urychleně a nestranně prošetřily všechna tvrzení týkající se mučení, aby stíhaly osoby z mučení podezřelé a aby zrušily veškerá obvinění vznesená na základě přiznání, která byla během mučení získána;

7.  připomíná bahrajnským orgánům, že článek 15 Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zakazuje použití jakéhokoli prohlášení učiněného v důsledku mučení jako důkazu při soudním řízení; vyzývá k okamžité ratifikaci opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajících se zrušení trestu smrti;

8.  vyzývá bahrajnskou vládu, aby zvláštnímu zpravodaji OSN pro otázky mučení okamžitě zaslala otevřené pozvání k návštěvě země a umožnila mu neomezený přístup k vězňům a ke všem vězeňským zařízením;

9.  bere na vědomí doporučení veřejného ochránce práv, komise pro práva vězňů a zadržovaných osob a národního institutu pro lidská práva, zejména s ohledem na práva vězňů a jejich podmínky ve věznicích, a to i pokud jde o údajné špatné zacházení a mučení; vyzývá nicméně bahrajnskou vládu, aby zajistila nezávislost úřadu veřejného ochránce práv a komise pro práva vězňů a zadržovaných osob a aby zaručila nezávislost zvláštního vyšetřovacího oddělení v rámci úřadu nejvyššího státního zástupce;

10.  vyzdvihuje význam podpory, která je Bahrajnu poskytována zejména s ohledem na jeho systém soudnictví s cílem zajistit dodržování standardů mezinárodního práva v oblasti lidských práv; důrazně vybízí ke zřízení pracovní skupiny pro lidská práva EU-Bahrajn;

11.  vyzývá bahrajnské orgány, aby zrušily svévolně vydaný zákaz cestování pro Nabíla Radžaba a aby zrušily veškerá obvinění, která jsou proti němu vznesena v souvislosti se svobodou projevu;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Bahrajnského království a členům Rady pro spolupráci v Perském zálivu.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0279.

Právní upozornění - Ochrana soukromí