Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0174/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0174/2016

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Μπαχρέιν: η υπόθεση του Mohammed Ramadan

  3.2.2016 - (2016/2557(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  Verts/ALE (B8-0174/2016)
  EFDD (B8-0192/2016)
  S&D (B8-0194/2016)
  PPE (B8-0195/2016)
  GUE/NGL (B8-0197/2016)
  ALDE (B8-0198/2016)

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Claude Rolin, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Jo Leinen, Arne Lietz, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Neena Gill, Alessia Maria Mosca εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου, Tania González Peñas εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
  Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


  Διαδικασία : 2016/2557(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B8-0174/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B8-0174/2016
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Μπαχρέιν: η υπόθεση του Mohammed Ramadan

  (2016/2557(RSP))

  Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαχρέιν, ιδίως αυτό της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το Μπαχρέιν, ειδικότερα δε την περίπτωση του Nabeel Rajab[1],

  –  έχοντας υπόψη την ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή του Μπαχρέιν (BICI) που θεσπίστηκε με βασιλικό διάταγμα για να διερευνήσει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Μπαχρέιν τον Φεβρουάριο του 2011 και τις συνέπειες αυτών και να υποβάλει σχετική έκθεση, και η οποία εξέδωσε την έκθεσή της τον Νοέμβριο του 2011,

  –  έχοντας υπόψη την παρουσίαση της δεύτερης ετήσιας έκθεσης για το 2014 του προέδρου του Εθνικού Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NIHR) δρ. Abdulaziz Abul προς τον Υπουργό Εσωτερικών αντιστράτηγο Shaikh Rashid bin Abdullah Al-Khalifa στις 27 Ιανουαρίου 2016,

  –  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση 33 κρατών σχετικά με το Μπαχρέιν, η οποία διατυπώθηκε στην 30ή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 14 Σεπτεμβρίου 2015,

  –  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για το Μπαχρέιν της 16ης Ιουλίου 2015 του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την προαγωγή και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης και του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του Μπαχρέιν (BICI) του Νοεμβρίου 2011,

  –  έχοντας υπόψη την έκκληση για άμεση απελευθέρωση του κρατουμένου για λόγους συνείδησης δρ. Abduljalil al-Singace, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας,

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Υπουργών του Αραβικού Συνδέσμου, στη σύνοδό του στο Κάιρο την 1η Σεπτεμβρίου 2013, για την ίδρυση παναραβικού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα,

  –  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου (ΣΣΠΚ) του 1988,

  –  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, όπως τροποποιήθηκαν στις 12 Απριλίου 2013,

  –  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1996, τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, καθώς και τον Αραβικό Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στα οποία το Μπαχρέιν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 68/178 και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ 25/7 περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαχρέιν αποτελεί βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Περσικό Κόλπο, μεταξύ άλλων στους τομείς των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, της ενέργειας και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης είναι αμοιβαία επωφελής για την καλύτερη ανταπόκριση σε μελλοντικές προκλήσεις·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την εξέγερση που σημειώθηκε στις αρχές του 2011, οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν εντείνει τη χρήση κατασταλτικών μέτρων, περιλαμβανομένης της χρήσης θανατικής ποινής, κατά ειρηνικών διαδηλωτών, επικαλούμενες ισχυρισμούς περί τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαστήρια του Μπαχρέιν εξέδωσαν επτά νέες θανατικές καταδίκες το 2015·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Φεβρουαρίου 2014, ο Mohammed Ramadan, ένας 32χρονος υπάλληλος ασφαλείας αεροδρομίου, συνελήφθη από τις αρχές του Μπαχρέιν για εικαζόμενη συμμετοχή - μαζί με τον Husain Ali Moosa, ο οποίος είχε συλληφθεί νωρίτερα - σε βομβαρδισμό στην Al Dair στις 14 Φεβρουαρίου 2014, όπου έχασε τη ζωή του ένας υπεύθυνος ασφαλείας και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εικάζεται ότι ο κ. Ramadan συνελήφθη χωρίς ένταλμα και ότι οι δύο άνδρες καταγγέλλουν ότι υπέστησαν βίαιη κακοποίηση και βασανισμούς έως ότου συμφώνησαν να ομολογήσουν, αλλά αργότερα απέσυραν τις ομολογίες τους ενώπιον της εισαγγελίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομολογίες που εικάζεται ότι αποσπάστηκαν μετά από βασανισμούς αποτέλεσαν τα κύρια αποδεικτικά στοιχεία στις δικές κατά του κ. Ramadan και του κ. Moosa·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Δεκεμβρίου 2014, ο κ. Ramadan και ο κ. Moosa καταδικάστηκαν σε θάνατο από ποινικό δικαστήριο της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταδικάστηκαν μαζί με άλλους δέκα υπερασπιστές, εννέα από τους οποίους καταδικάστηκαν σε εξαετή φυλάκιση και ένας σε ισόβια κάθειρξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρησιμοποιήθηκε η αντιτρομοκρατική νομοθεσία του Μπαχρέιν για να δικαιολογηθεί η θανατική ποινή·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θανατικές ποινές που εκδόθηκαν για τον κ. Ramadan και τον κ. Moosa επικυρώθηκαν από το Ακυρωτικό Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο προσφυγής στο Μπαχρέιν, στις 16 Νοεμβρίου 2015, παρόλο που οι άνδρες απέσυραν τις ομολογίες τους και επανέλαβαν ότι ομολόγησαν μετά από βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαστήρια της χώρας δεν εξέτασαν τους ισχυρισμούς τους και δεν ξεκίνησαν καν έρευνα·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Ramadan είναι ένας από τους δέκα ανθρώπους στην πτέρυγα μελλοθανάτων στο Μπαχρέιν και ο πρώτος που καταδικάστηκε σε θάνατο από το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Ramadan είναι ο πρώτος που εξάντλησε όλες τις νομικές οδούς προσφυγής και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της επικείμενης εκτέλεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι γνωστή η πραγματοποίηση καμίας έρευνας επί των ισχυρισμών περί βασανιστηρίων στην υπόθεση του κ. Ramadan·

  H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Αυγούστου 2014, πέντε εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέφρασαν στην κυβέρνηση του Μπαχρέιν την ανησυχία τους σχετικά με ισχυρισμούς που αφορούν την αυθαίρετη σύλληψη, την κράτηση και τον βασανισμό εννέα υπηκόων του Μπαχρέιν, καθώς και την ακόλουθη καταδίκη τους μετά από δίκες που δεν ικανοποιούσαν τα διεθνή πρότυπα δίκαιης δίκης και νομότυπης διαδικασίας·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταγράψει μεροληπτικές δίκες και χρήση βασανιστηρίων και θανατικών ποινών στο Μπαχρέιν, που αποτελούν παραβιάσεις διεθνών συμβάσεων, μεταξύ άλλων του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο το Μπαχρέιν προσχώρησε το 2006·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή του Μπαχρέιν (BICI), η οποία συστάθηκε στις 29 Ιουνίου 2011 στο Βασίλειο του Μπαχρέιν με το βασιλικό διάταγμα αριθ. 28, για να διερευνήσει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Μπαχρέιν τον Φεβρουάριο του 2011 και να υποβάλει σχετική έκθεση, προέβη σε σειρά συστάσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 26 συστάσεις της BICI περιλαμβάνουν την ανάκληση όλων των θανατικών ποινών που επιβλήθηκαν για πράξεις που αφορούν τα γεγονότα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν μία από τις δύο συστάσεις που εφαρμόστηκαν πλήρως, πράγμα που αποτέλεσε ένα θετικό βήμα προς την κατάργηση της θανατικής ποινής·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να συστήσει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν τρία σώματα από το 2012 - το Γραφείο του Διαμεσολαβητή στο Υπουργείο Εσωτερικών, μια ειδική μονάδα ερευνών στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Φυλακισμένων και των Κρατουμένων - με συλλογικό καθήκον να σταματήσουν τη χρήση βασανιστηρίων στις ανακρίσεις και στα κέντρα κράτησης·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές πρόσφατες ενέργειες των αρχών του Μπαχρέιν συνεχίζουν να παραβιάζουν και να περιορίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τμημάτων του λαού της χώρας, ιδίως δε το δικαίωμα των ατόμων σε ειρηνική διαμαρτυρία, στην ελευθερία έκφρασης και στην ψηφιακή ελευθερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπόκεινται διαρκώς και συστηματικά σε στοχοποίηση, παρενοχλήσεις και κράτηση·

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το Μπαχρέιν εξακολουθεί να έχει σημαντικό αριθμό κρατουμένων για λόγους συνείδησης·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρεται ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Μπαχρέιν συνεχίζουν να βασανίζουν κρατουμένους·

  1.  εκφράζει ανησυχία και απογοήτευση για την επαναφορά της πρακτικής της θανατικής ποινής στο Μπαχρέιν· ζητεί την επαναφορά μορατόριουμ στη θανατική ποινή ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της κατάργησής της· καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν, και ειδικότερα την Αυτού Μεγαλειότητα τον Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, να δώσει βασιλική χάρη στον Mohammed Ramadan ή να ανακαλέσει την καταδίκη του·

  2.  καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη χρήση βασανιστηρίων και άλλης σκληρής ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας εις βάρος φυλακισμένων από τις δυνάμεις ασφαλείας· εκφράζει εξαιρετική ανησυχία για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των φυλακισμένων·

  3.  εκφράζει ανησυχία για τη χρήση των αντιτρομοκρατικών νόμων στο Μπαχρέιν για την τιμωρία πολιτικών φρονημάτων και πεποιθήσεων και για να αποτρέπονται οι πολίτες από την άσκηση πολιτικών δραστηριοτήτων·

  4.  υπογραμμίζει την υποχρέωση σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προστατεύονται και να μπορούν να επιτελούν το έργο τους χωρίς παρεμπόδιση, εκφοβισμό ή παρενόχληση·

  5.  σημειώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν στον τομέα της μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα της χώρας και των νομικών διαδικασιών και προτρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή· καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να τηρεί τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και νομότυπη διαδικασία και να συμμορφωθεί με τα διεθνή ελάχιστα πρότυπα όπως ορίζονται στα άρθρα 9 και 14 του ICCPR·

  6.  καλεί τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε άμεση και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των ισχυρισμών περί βασανιστηρίων, να ασκήσουν δίωξη στους υπόπτους διάπραξης βασανιστηρίων και να απορρίψουν όλες τις καταδίκες που βασίστηκαν σε ομολογίες οι οποίες αποσπάστηκαν σε συνθήκες βασανιστηρίων·

  7.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μπαχρέιν ότι το άρθρο 15 της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας απαγορεύει τη χρήση δήλωσης που έγινε μετά από βασανιστήρια ως αποδεικτικού στοιχείου σε οιαδήποτε διαδικασία· ζητεί την άμεση επικύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και του δεύτερου προαιρετικού πρωτοκόλλου του ICCPR με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής·

  8.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να απευθύνει άμεση και ανοικτή πρόσκληση στον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια για να πραγματοποιήσει επίσκεψη στη χώρα, καθώς και να του επιτρέψει απρόσκοπτη πρόσβαση στους κρατουμένους σε όλα τα κέντρα κράτησης·

  9.  λαμβάνει γνώση των συστάσεων του Διαμεσολαβητή, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Φυλακισμένων και των Κρατουμένων και του NIHR, ειδικότερα όσον αφορά τα δικαιώματα των κρατουμένων και τις συνθήκες στις φυλακές, μεταξύ άλλων σε σχέση με την εικαζόμενη κακομεταχείριση και τα βασανιστήρια· ζητεί, εντούτοις, από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του Γραφείου του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Φυλακισμένων και των Κρατουμένων, καθώς και της ειδικής μονάδας ερευνών του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα·

  10.  υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης προς το Μπαχρέιν, ιδίως όσον αφορά το δικαστικό του σύστημα, με στόχο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υποστηρίζει ένθερμα τη σύσταση ομάδας εργασίας ΕΕ-Μπαχρέιν για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  11.  καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να άρουν την αυθαίρετη ταξιδιωτική απαγόρευση κατά του Nabeel Rajab και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες σε σχέση με την ελευθερία λόγου που εκκρεμούν εις βάρος του·

  12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέϊν, καθώς και στα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.