Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0174/2016Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0174/2016

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Bahreinu: slučaj Muhameda Ramadana

3.2.2016 - (2016/2557(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
Verts/ALE (B8-0174/2016)
EFDD (B8-0192/2016)
S&D (B8-0194/2016)
PPE (B8-0195/2016)
GUE/NGL (B8-0197/2016)
ALDE (B8-0198/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Claude Rolin, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Neena Gill, Alessia Maria Mosca u ime Kluba zastupnika S&D-a
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2016/2557(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0174/2016
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0174/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o Bahreinu: slučaj Muhameda Ramadana

(2016/2557(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Bahreinu, osobito onu od 9. srpnja 2015. o Bahreinu, a posebno o slučaju Nabila Radžaba,[1]

–  uzimajući u obzir Bahreinsko neovisno istražno povjerenstvo osnovano kraljevskom uredbom radi istrage i izvještavanja o događajima u Bahreinu u veljači 2011. i njihovim posljedicama, a koje je svoj izvještaj objavilo u studenom 2011. godine,

–  uzimajući u obzir da je 27. siječnja 2016. predsjednik Nacionalnog instituta za ljudska prava dr. Abdulaziz Abul ministru vanjskih poslova generalu pukovniku šeiku Rašidu bin Abdulahu al-Kalifi podnio drugo godišnje izvješće za 2014. godinu,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu 33 države o Bahreinu objavljenu 14. rujna 2015. na 30. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu o Bahreinu posebnog izvjestitelja UN-a za položaj branitelja ljudskih prava, posebnog izvjestitelja UN-a za promicanje i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja te posebne izvjestiteljice UN-a za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja od 16. srpnja 2015. godine,

–  uzimajući u obzir izvještaj Bahreinskog neovisnog istražnog povjerenstva iz studenog 2011. godine,

–  uzimajući u obzir poziv na trenutačno puštanje na slobodu dr. Abduldžalila al-Singacea, zatvorenika zbog svojih uvjerenja, koji štrajka glađu,

–  uzimajući u obzir odluku ministarskog vijeća Arapske lige, koje se sastalo u Kairu 1. rujna 2013., o osnivanju panarapskog suda za ljudska prava u Manami, glavnom gradu Bahreina,

–  uzimajući u obzir Sporazum o suradnji između Europske unije i Vijeća za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva iz 1988. godine,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni kako su izmijenjene 12. travnja 2013.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine, Konvenciju protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja te Arapsku povelju o ljudskim pravima, kao i činjenicu da je Bahrein potpisnik svih tih dokumenata,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju br. 68/178 Opće skupštine UN-a i Rezoluciju br. 25/7 Vijeća UN-a za ljudska prava o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u borbi protiv terorizma,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Bahrein ključni partner Europske unije u Perzijskom zaljevu, između ostalog i u područjima političkih i ekonomskih odnosa, energetike i sigurnosti; budući da je dodatno produbljivanje partnerstva u našem zajedničkom interesu kako bi se bolje odgovorilo na buduće izazove;

B.  budući da bahreinske vlasti od početka ustanka 2011. godine sve više primjenjuju represivne mjere protiv mirnih prosvjednika na osnovi optužbi za terorizam, a da te mjere uključuju i smrtnu kaznu; budući da su 2015. godine bahreinski sudovi izrekli sedam novih smrtnih kazni;

C.  budući da su bahreinske vlasti 18. veljače 2014. uhitile Muhameda Ramadana, 32-godišnjeg zaposlenika aerodromske službe sigurnosti, zbog navoda da je zajedno s ranije uhićenim Husainom Alijem Musom sudjelovao u bombaškom napadu u Al Dairu 14. veljače 2014. u kojem je jedan pripadnik službe sigurnosti ubijen, a više ih je ranjeno;

D.  budući da je, prema navodima, Muhamed Ramadan uhićen bez naloga i da obojica kažu da su prije priznavanja krivnje teško pretučeni i mučeni, ali da su zatim pred javnim tužiteljem svoja priznanja povukli; budući da su priznanja navodno dobivena mučenjem bila glavni dokaz u sudskim postupcima protiv g. Ramadana i g. Muse;

E.  budući da je 29. prosinca 2014. Bahreinski kazneni sud g. Ramadana i g. Musu osudio na smrt; budući da su oni osuđeni zajedno s još deset okrivljenika od kojih su devetorici izrečene kazne zatvora u trajanju od šest godina, a jedan je osuđen na kaznu doživotnog zatvora; budući da se sud u obrazloženju smrtne kazne pozvao na bahreinski zakon o borbi protiv terorizma;

F.  budući da je smrtne kazne izrečene g. Ramadanu i g. Musi 16. studenog 2015. potvrdio i Kasacijski sud, najviši bahreinski prizivni sud, unatoč tome što su oni povukli svoja priznanja i ponovili da je priznanje krivnje dobiveno mučenjem; budući da bahreinski sudovi nisu razmotrili njihove tvrdnje i da čak nisu ni pokrenuli istragu;

G.  budući da je g. Ramadan tek jedna od deset osoba koje u Bahreinu čekaju na izvršenje smrtne kazne i prva osuđena na smrt od 2011. godine; budući da je g. Ramadan jedan od prvih koji je iscrpio sve pravne mogućnosti za ulaganje žalbe i da mu prijeti pogubljenje u najskorije vrijeme; budući da je poznato da u slučaju g. Ramadana nije provedena istraga o navodima o mučenju;

H.  budući da je 14. kolovoza 2014. pet stručnjaka UN-a za ljudska prava bahreinskoj vladi izrazilo zabrinutost zbog navoda o protupravnom oduzimanju slobode, pritvoru i mučenju devetoro bahreinskih državljana, uključujući i g. Ramadana, te njihovu osudu u sudskim postupcima koji nisu održani u skladu s međunarodnim standardima pravednog suđenja i zakonitog postupanja;

I.  budući da je više nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima prikupilo dokumentirane dokaze o nepravednim suđenjima i primjeni mučenja i smrtnih kazni u Bahreinu, što predstavlja kršenje raznih međunarodnih konvencija, između ostalog i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima kojem je Bahrein pristupio 2006. godine;

J.  budući da je Bahreinsko neovisno istražno povjerenstvo, koje je u Kraljevini Bahrein uspostavljeno 29. lipnja 2011. kraljevskom uredbom br. 28 radi istrage i izvještavanja o događajima u Bahreinu u veljači 2011. godine, donijelo niz preporuka o ljudskim pravima i političkim reformama;

K.  budući da se među 26 preporuka Bahreinskog neovisnog istražnog povjerenstva nalazila i preporuka da se preinače smrtne kazne izrečene za djela iz veljače i ožujka 2011. godine; budući da je to bila jedna od dvije preporuke koje su u potpunosti provedene, što je bio pozitivan korak prema ukidanju smrtne kazne;

L.  budući da su te preporuke navele vladu Bahreina na to da nakon 2012. osnuje tri tijela – Ured pučkog pravobranitelja u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, Posebnu jedinicu za istrage u okviru Ureda glavnog tužitelja te Komisiju za prava zatvorenika i pritvorenika – sa zajedničkim mandatom da se okonča primjena mučenja u ustanovama za ispitivanje i pritvorskim i zatvorskim ustanovama;

M.  budući da se brojnim nedavno poduzetim mjerama bahreinskih vlasti dijelu stanovništva Bahreina i dalje krše i ograničavaju ljudska prava i slobode, posebno pravo pojedinaca na miran prosvjed, slobodu izražavanja i digitalnu slobodu; budući da se aktivisti koji se bore za ljudska prava neprestano suočavaju sa sustavnim napadima, uznemiravanjem i pritvaranjem;

N.  budući da se prema izvješćima u Bahreinu još uvijek nalazi velik broj ljudi zatvorenih zbog svojih uvjerenja;

O. budući da prema izvješćima bahreinske sigurnosne snage i dalje muče zatvorenike;

1.  izražava zabrinutost i razočaranje zbog toga što se Bahrein vratio praksi izricanja smrtne kazne; poziva na ponovno uvođenje moratorija na smrtnu kaznu kao prvog koraka prema njezinu ukidanju; poziva vladu Bahreina, a posebno Nj. V. šeika Hamada bin Isu al-Kalifa da Muhamedu Ramadanu udijeli kraljevsko pomilovanje ili da mu preinači kaznu;

2.  oštro osuđuje kontinuiranu primjenu mučenja i ostalih oblika okrutnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja zatvorenika, što ih provode sigurnosne snage; izuzetno je zabrinut zbog tjelesnog i duševnog integriteta zatvorenika;

3.  izražava zabrinutost zbog toga što se u Bahreinu zakoni o borbi protiv terorizma primjenjuju za kažnjavanje političkih mišljenja i uvjerenja i sprečavanje građana da se bave političkim aktivnostima;

4.  naglašava obvezu da se borcima za ljudska prava osigura zaštita i dopusti im se da svoj posao obavljaju bez ometanja, zastrašivanja ili uznemiravanja;

5.  primjećuje stalne napore vlade Bahreina u cilju reformiranja kaznenog zakona i zakonskih postupaka te potiče nastavak tog procesa; potiče vladu Bahreina da se pridržava međunarodnih standarda o pravu na pravedno suđenje i zakonito postupanje te da poštuje minimalne međunarodne standarde kako je utvrđeno u člancima 9. i 14. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima;

6.  poziva nadležna tijela da hitno pokrenu neovisnu istragu navoda o mučenju, da kazne osumnjičene počinitelje i ukinu sve osuđujuće presude izrečene na osnovi priznanja dobivenih mučenjem;

7.  podsjeća bahreinske vlasti da je u skladu s člankom 15. Konvencije protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja zabranjena upotreba izjava dobivenih mučenjem kao dokaza u bilo kojem postupku; poziva na hitnu ratifikaciju Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i Drugog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima kojima je cilj ukidanje smrtne kazne;

8.  poziva vladu Bahreina da odmah objavi otvoreni poziv posebnom izvjestitelju UN-a za mučenje da posjeti zemlju i da zajamči neometan pristup zatvorenim osobama i svim pritvorskim i zatvorskim ustanovama;

9.  prima na znanje preporuke pučkog pravobranitelja, Komisije za prava zatvorenika i pritvorenika i Nacionalnog instituta za ljudska prava, osobito u pogledu prava pritvorenika i uvjeta u zatvorima, uključujući navodno zlostavljanje i mučenje; međutim, poziva vladu Bahreina da zajamči neovisnost Ureda pučkog pravobranitelja i Komisije za prava zatvorenika i pritvorenika te da zajamči neovisnost Posebne jedinice za istrage u odnosu na Ured glavnog tužitelja;

10.  ističe važnost potpore Bahreinu, osobito glede pravosuđa, kako bi se zajamčilo poštovanje međunarodnih standarda u vezi s ljudskim pravima; snažno potiče uspostavu radne skupine EU-a i Bahreina za ljudska prava;

11.  poziva bahreinske vlasti da ukinu samovoljnu zabranu putovanja Nabilu Radžabu i da odbace sve postojeće optužbe povezane sa slobodom govora za koje se on trenutačno tereti;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i parlamentu Kraljevine Bahrein te članicama Vijeća za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva.