Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0174/2016Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0174/2016

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS Bahreinas: Mohammedo Ramadano atvejis

3.2.2016 - (2016/2557(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:
Verts/ALE (B8-0174/2016)
EFDD (B8-0192/2016)
S&D (B8-0194/2016)
PPE (B8-0195/2016)
GUE/NGL (B8-0197/2016)
ALDE (B8-0198/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Claude Rolin, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Neena Gill, Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu


Procedūra : 2016/2557(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0174/2016
Pateikti tekstai :
RC-B8-0174/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija „Bahreinas: Mohammedo Ramadano atvejis“

(2016/2557(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Bahreino, ypač į 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo atvejo[1],

–  atsižvelgdamas į Bahreino nepriklausomos tyrimų komisiją, įsteigtą karaliaus įsakymu, 2011 m. vasario mėn. įvykiams Bahreine ir jų padariniams tirti ir ataskaitoms dėl jų teikti, kuri 2011 m. lapkričio mėn. paskelbė ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Nacionalinio žmogaus teisių instituto pirmininkas dr. Abdulaziz Abul Vidaus reikalų ministrui leit. gen. Shaikhui Rashidui bin Abdullahai Al-Khalifai 2016 m. sausio 27 d. pateikė antrąją 2014 m. metinę ataskaitą;

–  atsižvelgdamas į 33 valstybių bendrą pareiškimą dėl Bahreino, pristatytą 2015 m. rugsėjo 14 d. 30-oje JT Žmogaus teisių tarybos (ŽTT) sesijoje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 16 d. JT specialiosios pranešėjos dėl žmogaus teisių gynėjų padėties, JT specialiojo pranešėjo teisės į saviraiškos laisvę skatinimo ir apsaugos klausimais ir JT specialųjį pranešėją teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Bahreino nepriklausomos tyrimo komisijos 2011 m. lapkričio mėn. ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į raginimą nedelsiant paleisti sąžinės kalinį dr. Abduljalilį al- Singace, kuris yra paskelbęs bado streiką,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 1 d. Kaire susirinkusios Arabų Lygos ministrų tarybos sprendimą Bahreino sostinėje Menamoje įsteigti Arabų žmogaus teisių teismą,

–  atsižvelgdamas į 1988 m. ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos (PĮBT) bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės, persvarstytas 2013 m. balandžio 12 d.,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir Arabų žmogaus teisių chartiją, prie kurių yra prisijungęs Bahreinas,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 68/178 ir JT žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. 5/7 dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos kovojant su terorizmu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Bahreinas yra svarbus Europos Sąjungos partneris Persijos įlankoje, be kita ko, politinių ir ekonominių ryšių, energetikos ir saugumo srityse; kadangi abi šalys suinteresuotos gilinti partnerystę, kad būtų geriau reaguojama į ateities iššūkius;

B.  kadangi nuo 2011 m. pradžios sukilimų Bahreino valdžios institucijos remdamosi tariamais įtarimais dėl terorizmo prieš taikius protestuotojus vis labiau naudojo represines priemones, įskaitant mirties bausmės taikymą; kadangi 2015 m. Bahreino teismai priėmė septynis naujus mirties bausmės nuosprendžius;

C.  kadangi 2014 m. vasario 18 d. 32 m. amžiaus oro uosto apsaugos darbuotojas Mohammed Ramadan Bahreino valdžios institucijų buvo suimtas dėl tariamo dalyvavimo kartu su Husain Ali Moosa, kuris buvo suimtas anksčiau, 2014 m. vasario 14 d. sprogdinime Al Daire, kurio metu žuvo saugumo pareigūnas ir buvo sužeisti dar keli žmonės;

D.  kadangi M. Ramadan tariamai buvo suimtas be orderio ir kadangi, kaip pranešama, abu vyrai buvo žiauriai sumušti ir kankinami, kol susitarė prisipažinti, tačiau vėliau prieš prokurorą savo prisipažinimus atsiėmė; kadangi kankinimais tariamai išgauti prisipažinimai buvo buvo pagrindiniai įrodymai bylose prieš M. Ramadan ir H. A. Moosa;

E.  kadangi 2014 m. gruodžio 29 d. Bahreino baudžiamasis teismas nuteisė M. Ramadaną ir H. A. Moosą mirties bausme; kadangi jie buvo nuteisti kartu su kitais 10 atsakovų, iš kurių 9 gavo šešerių metų laisvės atėmimo bausmes, o kiti buvo buvo nuteisti laisvės atėmimo bausme iki gyvos galvos; kadangi Bahreino kovos su terorizmu teisės aktai buvo naudojami siekiant pateisinti mirties bausmę;

F.  kadangi mirties nuosprendžius, skirtus M. Ramadanui ir H. A. Moosai, patvirtino Kasacinis teismas, Bahreino aukščiausiasis apeliacinis teismas, 2015 m. lapkričio 16 d., nepaisant to, kad nuteistieji atsiėmė savo prisipažinimus ir pakartojo, jog prisipažino kankinami; kadangi Bahreino teismai nenagrinėjo jų prašymų ir net nepradėjo tyrimo;

G.  kadangi M. Ramadan yra tik vienas iš 10 asmenų, kurie laukia mirties bausmės Bahreine, ir yra pirmasis nuo 2011 m., kuriam skirta mirties bausmė; kadangi M. Ramadan yra vienas iš pirmųjų išnaudojęs visas teisių gynimo priemones ir šiuo metu jam neišvengiamai gresia bausmė; kadangi, kiek žinoma, nevyksta joks tyrimas dėl įtarimų dėl kankinimo M. Ramadano byloje;

H.  kadangi 2014 m. rugpjūčio 14 d. penki JT žmogaus teisių ekspertai Bahreino vyriausybei išreiškė susirūpinimą dėl įtarimų dėl devynių Bahreino piliečių, įskaitant krikščionį Ramadaną, savavališko suėmimo, sulaikymo ir kankinimų ir vėlesnio jų apkaltinimo teismuose, kurie neatitiko tarptautinių standartų dėl teisingo bylos nagrinėjimo ir tinkamo proceso;

I.  kadangi kelios žmogaus teisių srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos dokumentais pagrindė, kad teismai buvo neteisingi ir kad Bahreinas naudojo kankinimus ir mirties bausmes, kurie pažeidžia įvairias tarptautines konvencijas, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), prie kurio Bahreinas prisijungė 2006 m.;

J.  kadangi vadovaujantis karaliaus įsakymu Nr. 28 Bahreino karalystėje 2011 m. birželio 29 d. įsteigta Bahreino nepriklausoma tyrimų komisija 2011 m. vasario mėn. įvykiams Bahreine tirti ir ataskaitoms dėl jų teikti pateikė keletą rekomendacijų dėl žmogaus teisių ir politinių reformų;

K.  kadangi 26 Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos rekomendacijos apėmė visas mirties bausmes skirtas už veiksmus, susijusius su 2011 m. vasario mėn. ir kovo mėn. įvykiais; kadangi tai buvo viena iš dviejų rekomendacijų, kurios buvo visiškai įgyvendintos, o tai yra teigiamas žingsnis siekiant mirties bausmės panaikinimo;

L.  kadangi šios rekomendacijos paskatino Bahreino vyriausybę nuo 2012 m. įsteigti tris institucijas – ombudsmeno tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų skyrių prie Generalinės prokuratūros ir Kalinių ir sulaikytųjų teisių komisiją – visų jų bendras siekis – nutraukti kankinimo naudojimą tardymo ir įkalinimo įstaigose;

M.  kadangi dauguma veiksmų, kurių neseniai ėmėsi Bahreino valdžios institucijos, ir toliau pažeidžiamos ir ribojamos dalies gyventojų teisės ir laisvės, visų pirma asmenų teisė rengti taikius protestus, žodžio laisvė ir skaitmeninė laisvė; kadangi žmogaus teisių aktyvistai nuolatos sistemingai persekiojami, užpuldinėjami ir sulaikomi;

N.  kadangi, kaip teigiama pranešimuose, Bahreine vis dar yra daug sąžinės kalinių;

O. kadangi Bahreino saugumo pajėgos, kaip pranešama, toliau kankina sulaikytuosius;

1.  reiškia susirūpinimą ir nusivylimą dėl to, Bahreinas vėl pradėjo vykdyti mirties bausmę; ragina vėl įvesti mirties bausmės moratoriumą – tai būtų pirmas žingsnis siekiant jos panaikinimo; ragina Bahreino vyriausybę ir visų pirma Jo Didenybę Sheikhą Hamadą bin Isa Al-Khalifą, suteikti Mohammedui Ramadanui karališkąją malonę ar sušvelninti bausmę;

2.  griežtai smerkia nuolatinį saugumo pajėgų vykdomą kankinimą ir kitokį žiaurų ar žeminantį elgesį su kaliniais ir jų baudimą; reiškia didelį susirūpinimą dėl kalinių fizinio ir psichinio neliečiamumo;

3.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad kovos su terorizmu įstatymai Bahreine naudojami siekiant bausti už politinius įsitikinimus ir neleidžia piliečiams užsiimti politine veikla;

4.  pabrėžia pareigą užtikrinti, kad žmogaus teisių gynėjai būtų saugomi ir jiems būtų leidžiama nekliudomai atlikti savo darbą be bauginimo ir persekiojimo;

5.  atkreipia dėmesį į Bahreino vyriausybės dedamas pastangas reformuoti šalies baudžiamąjį kodeksą ir teisines procedūras ir ragina šį procesą tęsti; ragina Bahreino vyriausybę laikytis tarptautinių standartų dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą procesą ir laikytis būtiniausių tarptautinių standartų, kaip nustatyta Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių pakto 9 ir 14 straipsniuose;

6.  ragina kompetentingas valdžios institucijas nedelsiant ir nešališkai ištirti visus kaltinimus dėl kankinimų, vykdyti įtariamų kankinimais nusikaltėlių baudžiamąjį persekiojimą ir panaikinti visus apkaltinamuosius nuosprendžius, priimtus remiantis prisipažinimais, išgautais kankinimo būdu;

7.  primena Bahreino valdžios institucijoms, kad pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą 15 straipsnį kaip įrodymą teismo byloje draudžiama naudoti bet kokį pareiškimą, išgautą kankinant; ragina nedelsiant ratifikuoti Konvencijos prieš kankinimą fakultatyvų protokolą ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrąjį fakultatyvų protokolą, kuriais siekiama panaikinti mirties bausmę;

8.  ragina Bahreino vyriausybę nedelsiant pateikti atvirą kvietimą JT specialiajam pranešėjui kankinimo klausimais surengti apsilankymą šalyje ir užtikrinti, kad jam bus sudaryta galimybė nevaržomai susitikti su sulaikytaisiais ir patekti į visas kalinimo vietas;

9.  atkreipia dėmesį į ombudsmeno, Kalinių ir sulaikytųjų teisių komisijos ir Nacionalinės žmogaus teisių institucijos rekomendacijas, visų pirma dėl sulaikytųjų teisių ir jų sąlygų kalėjimuose, įskaitant rekomendacijas dėl kaltinimų dėl netinkamo elgesio ir kankinimo; vis dėlto ragina Bahreino vyriausybę užtikrinti ombudsmeno tarnybos ir Kalinių ir sulaikytųjų teisių komisijos, taip pat Specialiųjų tyrimų skyriaus prie Generalinės prokuratūros nepriklausomumą;

10.  pabrėžia, kad Bahreinui teikiama parama, ypač dėl teismų sistemos, yra svarbi siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių standartų žmogaus teisių srityje; primygtinai ragina sukurti ES ir Bahreino žmogaus teisių darbo grupę;

11.  ragina Bahreino valdžios institucijas panaikinti savavališką draudimą keliauti Nabeeliui Rajabui ir panaikinti visus jam pateiktus kaltinimus, susijusius su naudojimusi žodžio laisve;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Bahreino Karalystės vyriausybei ir parlamentui ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybėms narėms.