Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0175/2016Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0175/2016

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o slučaju nestalih izdavača knjiga u Hong Kongu

3.2.2016 - (2016/2558(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
Verts/ALE (B8-0175/2016)
EFDD (B8-0176/2016)
S&D (B8-0185/2016)
PPE (B8-0187/2016)
ECR (B8-0189/2016)
ALDE (B8-0193/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller u ime Kluba zastupnika PPE-a
Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Roberts Zīle u ime Kluba zastupnika ECR-a
José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Valli u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2016/2558(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0175/2016
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0175/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o slučaju nestalih izdavača knjiga u Hong Kongu

(2016/2558(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Kini, posebno Rezoluciju od 16. prosinca 2015. o odnosima EU-a i Kine[1] i Rezoluciju od 13. ožujka 2014. o prioritetima EU-a za 25. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava[2],

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 7. siječnja 2016. o nestanku pojedinaca povezanih s izdavačkom kućom Mighty Current u Hong Kongu,

–  uzimajući u obzir izjavu ESVD-a od 29. siječnja 2016. o zabrinutosti EU-a zbog stanja ljudskih prava u Kini,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Komisije za 2014. o Posebnom upravnom području Hong Kongu, objavljeno u travnju 2015.,

–  uzimajući u obzir uspostavu diplomatskih odnosa između EU-a i Kine 6. svibnja 1975.,

–  uzimajući u obzir strateško partnerstvo EU-a i Kine započeto 2003.,

–  uzimajući u obzir Strateški program suradnje do 2020. između EU-a i Kine dogovoren 21. studenog 2013.,

–  uzimajući u obzir pregovore o novom sporazumu o partnerstvu i suradnji koji su obustavljeni,

–  uzimajući u obzir novi zakon o nacionalnoj sigurnosti koji je stalni odbor Svekineskog narodnog kongresa donio 1. srpnja 2015. te drugi nacrt novog zakona o upravljanju stranim nevladinim organizacijama objavljen 5. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir dijalog EU-a i Kine o ljudskim pravima započet 1995. i njegov 34. krug održan 30. studenog i 1. prosinca 2015. u Pekingu,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir zaključna zapažanja Odbora Ujedinjenih naroda za ljudska prava o trećem periodičnom izvješću o Hong Kongu, Kina, koja je Odbor donio na svojoj 107. sjednici (11. – 28. ožujka 2013.),

–  uzimajući u obzir zaključna zapažanja Odbora Ujedinjenih naroda protiv mučenja o petom periodičnom izvješću o Kini, koja je Odbor donio na svojem 1391. i 1392. sastanku, održanom 2., odnosno 3. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir Temeljni zakon Posebnog upravnog područja Narodne Republike Kine Hong Konga (u daljnjem tekstu „Temeljni zakon”), posebno članke o osobnim slobodama i slobodi tiska, i hongkonšku Povelju o pravima,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su tijekom protekla četiri mjeseca pod nerazjašnjenim okolnostima nestala petorica izdavača (Lui Bo, Gui Minhai, Zhang Zhiping, Lin Rongji i Lee Po), od kojih su četvorica rezidenti Hong Konga, a jedan je nerezident, i koji su povezani s izdavačkom kućom Mighty Current i njezinom knjižarom, koja je prodavala književna djela kritički nastrojena prema Pekingu; budući da su dvojica od njih građani EU-a – Gui Minhai, švedski državljanin, i Lee Po, britanski državljanin; budući da je u siječnju 2016. potvrđeno da se oba građanina EU-a nalaze u kontinentalnoj Kini, i budući da postoji sumnja da su ondje i preostala trojica; budući da se Leeu Pou 23. siječnja 2016. na tajnoj lokaciji u kontinentalnoj Kini privremeno pridružila supruga; budući da izrazito zabrinjava činjenica da i dalje nema informacija o njihovu stanju i tome gdje se nalaze;

B.  budući da su prema uvjerljivim navodima medija petoricu izdavača otele vlasti kontinentalne Kine, što brine i zakonodavce, organizacije koje se bave ljudskim pravima i brojne građane; budući da je, konkretno, Lee Po otet u Hong Kongu, dok je Giu Minhai nestao iz svojeg doma na Tajlandu;

C.  budući da su se 10. siječnja 2016. tisuće prosvjednika okupile na ulicama Hong Konga zahtijevajući od gradskih vlasti da objasne nestanak petorice izdavača; budući da je tim nestancima tijekom 2013. i 2014. prethodio niz nasilnih napada na hongkonške novinare kritički nastrojene prema Pekingu;

D.  budući da Hong Kong poštuje i štiti slobodu govora, izražavanja i objavljivanja; budući da je u Hong Kongu objava bilo kakvog materijala kojim se kritizira kinesko vodstvo legalna, premda je u kontinentalnoj Kini zabranjena; budući da se načelom „jedna zemlja, dva sustava” Hong Kongu jamči autonomija u odnosima s Pekingom u pogledu tih sloboda koje su utvrđene člankom 27. Temeljnog zakona;

E.  budući da su objavljene informacije prema kojima su 14 izdavača i 21 publikacija u Hong Kongu definirani kao mete u internom dokumentu Komunističke stranke iz travnja 2015., u kojemu je izložena strategija za „istrebljenje” zabranjenih knjiga na njihovu izvoru u Hong Kongu i Makau; budući da su zbog straha od odmazde neki prodavači knjiga u Hong Kongu s polica maknuli knjige koje kritiziraju Kinu;

F.  budući da vlada kontinentalne Kine strogo ograničava i kriminalizira slobodu izražavanja, posebno cenzurom; budući da vlada zahvaljujući „velikom vatrozidu” na kineskom internetu može cenzurirati sve politički neprihvatljive informacije; budući da Kina i dalje strogo ograničava slobodu izražavanja te se popularnost knjiga koje kritiziraju Kinu među čitateljima u kontinentalnoj Kini smatra prijetnjom društvenoj stabilnosti;

G.  budući da je 17. siječnja 2016. Gui Minhai dao izjavu za medije u kontinentalnoj Kini u kojoj je ustvrdio da je dobrovoljno otputovao u kontinentalnu Kinu te je priznao da je u prošlosti bio osuđen zbog vožnje u pijanom stanju, što se doimalo kao iznuđeno priznanje;

H.  budući da su i švedske i britanske vlasti zatražile punu potporu kineskih vlasti u zaštiti prava dvojice svojih državljana kao i ostalih „nestalih” pojedinaca;

I.  budući da je Odbor UN-a protiv mučenja izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog stalnih navoda iz raznih izvora o ustaljenoj praksi nezakonitog pritvaranja na nepotvrđenim i neslužbenim pritvornim objektima, takozvanim crnim zatvorima; budući da je također izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog stalnih navoda koji upućuju na to da je praksa mučenja i zlostavljanja još uvijek duboko usađena u kaznenopravni sustav, koji se pretjerano oslanja na priznanja kao osnovu za osuđujuće presude;

J.  budući da je Kina službeno i nominalno prihvatila univerzalnost ljudskih prava te da se u posljednja tri desetljeća uključila u međunarodni okvir za ljudska prava potpisavši široki raspon sporazuma o ljudskim pravima, čime je postala dio međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira za ljudska prava;

K.  budući da se člankom 27. Temeljnog zakona, koji služi kao de facto ustav Hong Konga, jamči „sloboda govora, tiska i objavljivanja, sloboda udruživanja, okupljanja, mimohoda i demonstracija”; budući da su Temeljnim zakonom, koji su dogovorili Kina i Ujedinjena Kraljevina, ta prava zajamčena na razdoblje od 50 godina koje završava 2047.;

L.  budući da je 17. sastanak na vrhu između EU-a i Kine, održan 29. lipnja 2015., podigao bilateralne odnose na novu razinu i budući da se u svojem strateškom okviru za ljudska prava i demokraciju EU obvezuje da će ljudska prava postaviti u središte svojih odnosa sa svim trećim zemljama, uključujući strateške partnere;

M.  budući da EU i Kina od 1995. vode dijaloge o ljudskim pravima i budući da obje strane ljudska prava smatraju važnim dijelom međusobnih bilateralnih odnosa;

N.  budući da je prema 21. godišnjem izvješću (srpanj 2014.) Udruge novinara Hong Konga 2014. bila najlošija godina u pogledu slobode govora u Hong Kongu u proteklih nekoliko desetljeća; budući da su neki novinari fizički napadnuti ili otpušteni, dok su drugi koji su izrazili kritička stajališta premješteni na manje osjetljiva područja;

1.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da se ne zna kako su i gdje se nalaze petorica nestalih izdavača; poziva na hitnu objavu detaljnih informacija o tome kako su i gdje se nalaze Lee Po i Gui Minhai te poziva da ih se odmah pod sigurnim uvjetima pusti na slobodu i da im se omogući pravo na komunikaciju; poziva na trenutačno oslobađanje svih drugih osoba koje su samovoljno uhićene zbog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i objavljivanja u Hong Kongu, uključujući preostalu trojicu izdavača;

2.  poziva kinesku vladu da bez odgode izvijesti o svim informacijama u vezi s nestalim izdavačima i da odmah započne uključiv i transparentan dijalog i komunikaciju o tom pitanju između vlasti u kontinentalnoj Kini i vlasti u Hong Kongu; prima na znanje kao pozitivan pomak poruku Leea Poa i njegovo ponovno spajanje sa suprugom;

3.  poziva mjerodavne vlasti u Kini i Hong Kongu te na Tajlandu da istraže i razjasne okolnosti nestanaka u skladu s vladavinom prava i da, u mjeri u kojoj je to moguće, pomognu da se izdavači sigurno vrate kući;

4.  izražava zabrinutost zbog optužbi da tijela kaznenopravnog progona kontinentalne Kine djeluju u Hong Kongu; podsjeća da bi djelovanje tijela kaznenopravnog progona kontinentalne Kine predstavljalo kršenje Temeljnog zakona; smatra da to ne bi bilo u skladu s načelom „jedna zemlja, dva sustava”; poziva Kinu da poštuje jamstva autonomije koja su Hong Kongu dodijeljena Temeljnim zakonom;

5.  oštro osuđuje sve slučajeve kršenja ljudskih prava, posebno samovoljna uhićenja, izručenja, iznuđena priznanja, tajna pritvaranja, pritvor u izolaciji i kršenja slobode objavljivanja i izražavanja; podsjeća da se mora zaštititi neovisnost književnih urednika, novinara i blogera; poziva na to da se smjesta obustave kršenja ljudskih prava i političko zastrašivanje;

6.  osuđuje ograničenja i kriminalizaciju slobode izražavanja i žali zbog postroženja ograničenja slobode izražavanja; poziva kinesku vladu da prestane kočiti slobodan protok informacija, među ostalim ograničenjem upotrebe interneta;

7.  izražava zabrinutost zbog skorašnjeg usvajanja nacrta kineskog zakona o upravljanju stranim nevladinim organizacijama, s obzirom na to da bi se tim zakonom u njegovu trenutačnom obliku drastično otežale aktivnosti kineskog civilnog društva te bi se znatno ograničile sloboda udruživanja i izražavanja u toj zemlji, među ostalim onemogućavanjem djelovanja „prekomorskih nevladinih organizacija” koje nisu registrirane pri kineskom ministarstvu javne sigurnosti i zabranom provincijskim uredima za javnu sigurnost da financiraju kineske pojedince ili organizacije te zabranom kineskim skupinama da provode „aktivnosti” u ime ili s ovlaštenjem neregistriranih prekomorskih nevladinih organizacija, uključujući one sa sjedištem u Hong Kongu i Makau; poziva kineske vlasti da bitno revidiraju taj nacrt zakona kako bi bio u skladu s međunarodnim standardima u području ljudskih prava, uključujući međunarodne obveze koje je preuzela Narodna Republika Kina;

8.  izražava zabrinutost zbog novog nacrta zakona o kibersigurnosti, kojim bi se podržale i institucionalizirale prakse cenzuriranja i nadziranja kiberprostora, te zbog donesenog zakona o nacionalnoj sigurnosti i nacrta zakona o borbi protiv terorizma; prima na znanje bojazan kineskih reformističkih odvjetnika i boraca za građanska prava da će se tim zakonima dodatno ograničiti sloboda izražavanja i da će biti sve više autocenzure;

9.  smatra da postojeći čvrsti odnosi EU-a i Kine moraju ponuditi učinkovitu platformu za promišljen, sadržajan i otvoren dijalog o ljudskim pravima koji se temelji na uzajamnom poštovanju;

10.  ističe da se EU zauzima za jačanje demokracije, uključujući vladavinu prava, neovisnosti pravosuđa, temeljnih sloboda i prava, transparentnosti te slobode informiranja i izražavanja u Hong Kongu;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i parlamentu Narodne Republike Kine te izvršnom dužnosniku i skupštini Posebnog upravnog područja Hong Konga.