Postopek : 2016/2558(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0175/2016

Predložena besedila :

RC-B8-0175/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/02/2016 - 8.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0045

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 156kWORD 93k
3.2.2016
PE576.536v01-00}
PE576.537v01-00}
PE576.546v01-00}
PE576.548v01-00}
PE576.550v01-00}
PE576.554v01-00} RC1
 
B8-0175/2016}
B8-0176/2016}
B8-0185/2016}
B8-0187/2016}
B8-0189/2016}
B8-0193/2016} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B8-0175/2016)

EFDD (B8-0176/2016)

S&D (B8-0185/2016)

PPE (B8-0187/2016)

ECR (B8-0189/2016)

ALDE (B8-0193/2016)


o primeru pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu (2016/2558(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller v imenu skupine PPE
Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Arne Gericke, Roberts Zīle v imenu skupine ECR
José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Valli v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o primeru pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu (2016/2558(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Kitajskem, zlasti z dne 16. decembra 2015 o odnosih med EU in Kitajsko(1) in z dne 13. marca 2014 prednostnih nalogah EU za 25. sejo Sveta Združenih narodov za človekove pravice(2),

–  ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 7. januarja 2016 o izginotju oseb, povezanih z založbo Mighty Current, v Hongkongu;

–  ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 29. januarja 2016 o zaskrbljenosti EU zaradi razmer na področju človekovih pravic na Kitajskem,

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije za leto 2014 o posebnem upravnem območju Hongkong, objavljenega aprila 2015,

–  ob upoštevanju vzpostavitve diplomatskih odnosov med EU in Kitajsko 6. maja 1975,

–  ob upoštevanju strateškega partnerstva med EU in Kitajsko, ki se je začelo izvajati leta 2003,

–  ob upoštevanju strateškega programa za sodelovanje med EU in Kitajsko do leta 2020, o katerem je bil dogovor dosežen 21. novembra 2013,

–  ob upoštevanju pogajanj o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki je bil začasno prekinjen,

–  ob upoštevanju, da je stalni odbor kitajskega nacionalnega ljudskega kongresa 1. julija 2015 sprejel nov zakon o nacionalni varnosti in da je bil 5. maja 2015 objavljen drugi osnutek novega zakona o upravljanju tujih nevladnih organizacij,

–  ob upoštevanju dialoga o človekovih pravicah med EU in Kitajsko, ki se je začel leta 1995, in 34. kroga tega dialoga v Pekingu 30. novembra in 1. decembra 2015,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. decembra 1966,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju sklepnih ugotovitev odbora OZN za človekove pravice o tretjem rednem poročilu o Hongkongu, Kitajska, ki ga je odbor sprejel na svojem 107. zasedanju (od 11. do 28. marca 2013),

–  ob upoštevanju sklepnih ugotovitev odbora OZN proti mučenju o petem rednem poročilu o Kitajski, sprejetem na njegovi 1391. in 1392. seji 2. in3. decembra 2015,

–  ob upoštevanju temeljnega zakona posebnega upravnega območja Hongkong Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: temeljni zakon), zlasti členov o osebnih svoboščinah in svobodi tiska, in odloka o pravicah Hongkonga,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je v zadnjih štirih mesecih v skrivnostnih okoliščinah izginilo pet knjigarnarjev (Lui Bo, Gui Minhai, Zhang Zhiping, Lin Rongji in Lee Po), štirje rezidenti Hongkonga in en nerezident, povezanih z založbo Mighty Current in njeno knjigarno, kjer so prodajali literarna dela, ki so kritizirala vlado v Pekingu; ker sta med njimi dva državljana EU – Gui Minhai je švedski državljan in Lee Po britanski; ker je bilo leta 2016 potrjeno, da sta državljana EU v celinski Kitajski, in ker se domneva, da so tam tudi ostali trije; ker se je 23. januarja 2016 v neznanem kraju v celinski Kitajski Leeju Poju začasno pridružila njegova žena; ker je stalno pomanjkanje informacij o tem, kako in kje so, zelo zaskrbljujoče;

B.  ker naj bi po prepričljivem poročanju medijev teh pet knjigarnarjev dale ugrabiti oblasti v celinski Kitajski, kar skrbi tudi zakonodajalce, organizacije za človekove pravice in številne državljane; ker so Lee Poja ugrabili v Hongkongu, Giu Minhai pa je izginil s svojega doma na Tajskem;

C.  ker se je 10. januarja 2016 na hongkonških ulicah zbralo na tisoče protestnikov, ki so od mestne vlade zahtevali, naj ukrepa in razišče izginotje petih knjigarnarjev; ker je do teh izginotij prišlo po vrsti silovitih napadov v letih 2013 in 2014 na hongkonške novinarje, ki so kritizirali vlado v Pekingu;

D.  ker Hongkong zagotavlja in ščiti svobodo govora, izražanja in objavljanja; ker je v Hongkongu objavljanje prispevkov, ki kritizirajo kitajsko vodstvo, zakonito, v celinski Kitajski pa je prepovedano; ker glede teh svoboščin in kot je določeno v členu 27 temeljnega zakona načelo „ena država, dva sistema“ zagotavlja Hongkongu avtonomijo od Pekinga;

E.  ker so bila objavljena razkritja, da je komunistična partija v nekem notranjem dokumentu iz aprila 2015 načrtovala strategijo, v skladu s katero naj bi v Hongkongu in Macau pri viru uničila prepovedane knjige, tarča pa naj bi bilo 14 založnikov in 21 publikacij; ker so nekateri knjigarnarji v Hongkongu iz strahu pred nasilnimi dejanji s polic umaknili knjige, ki kritizirajo Kitajsko;

F.  ker vlada celinske Kitajske strogo omejuje in kriminalizira svobodo izražanja, zlasti s cenzuro; ker „veliki kitajski protipožarni zid“ interneta omogoča, da vlada cenzurira vse politično nesprejemljive informacije; ker Kitajska ohranja strogo omejevanje svobode izražanja, priljubljenost knjig, ki so kritične do Kitajske, med bralci celinske Kitajske pa velja za grožnjo družbeni stabilnosti;

G.  ker je Gui Minhai 17. januarja 2016 na celinski Kitajski podal izjavo za medije, v kateri trdi, da je prostovoljno odpotoval na celinsko Kitajsko in priznava preteklo obsodbo zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kar se zdi izsiljeno priznanje;

H.  ker so švedski in britanski organi zahtevali popolno podporo kitajskih oblasti, da bi zaščitili pravice svojih dveh državljanov ter drugih „izginulih“ posameznikov;

I.  ker je Odbor Združenih narodov proti mučenju poročal o resni zaskrbljenosti zaradi nenehnih poročil iz različnih virov o stalni praksi nezakonitega pridržanja v nepriznanih in neuradnih priporih, tako imenovanih „črnih ječah“; ker je izrazil tudi resno zaskrbljenost zaradi nenehnih poročil, da je v tem kazenskopravnem sistemu še vedno globoko zakoreninjena praksa mučenja in slabega ravnanja, in da se preveč zanaša na priznanja kot podlago za obsodbe;

J.  ker je Kitajska uradno in formalno sprejela univerzalnost človekovih pravic in se je v zadnjih treh desetletjih s podpisom vrste sporazumov na tem področju vključila v mednarodno strukturo človekovih pravic ter tako postala del mednarodnega pravnega in institucionalnega okvira človekovih pravic;

K.  ker člen 27 temeljnega zakona, ki je de facto ustava Hongkonga, zagotavlja „svobodo govora, tiska in publikacij, svobodo združevanja, zbiranja, sprevodov in demonstracij“; ker temeljni zakon, o katerem sta se dogovorili Kitajska in Združeno kraljestvo, zagotavlja te pravice za obdobje 50 let, ki se bo končalo leta 2047;

L.  ker so se na 17. vrhu med EU in Kitajsko 29. junija 2015 dvostranski odnosi dvignili na novo raven, in ker se je EU v svojem strateškem okviru za človekove pravice in demokracijo zavezala, da bo človekove pravice postavila v središče svojih odnosov z vsemi tretjimi državami, vključno s strateškimi partnericami;

M.  ker sta EU in Kitajska dialog o človekovih pravicah vzpostavili že leta 1995, in ker obe strani menita, da so človekove pravice pomemben del njunih dvostranskih odnosov;

N.  ker je bilo v skladu z 21. letnim poročilom hongkonškega združenja novinarjev (julij 2014), leto 2014 za svobodo tiska v Hongkongu eno najtemnejših let v zadnjih desetletjih; ker so nekatere novinarje fizično napadli ali odpustili, druge, ki so izrazili kritične poglede, pa so premestili na manj občutljiva območja;

1.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi pomanjkanja podatkov o tem, kje je in kako se počuti pet pogrešanih knjigarnarjev; poziva k takojšnji objavi podrobnih informacij o lokaciji in dobrem počutju Lee Poa in Gui Minhaia, in poziva k njuni takojšnji varni izpustitvi in omogočenju pravice do informacij; poziva k takojšnji izpustitvi vseh drugih oseb, ki so samovoljno pridržane zaradi uveljavljanja svoje pravice do svobode izražanja in objavljanja v Hongkongu, tudi treh drugih knjigarnarjev;

2.  poziva kitajsko vlado, naj nemudoma poroča o podatkih v zvezi s pogrešanimi knjigarnarji ter takoj vzpostavi vključujoč in pregleden dialog ter poda sporočilo v zvezi s to zadevo med celinskimi in hongkonškimi organi; pozdravlja sporočilo Lee Poa in njegovo ponovno združitev s soprogo;

3.  poziva pristojne oblasti na Kitajskem, v Hongkongu in na Tajskem, naj raziščejo in razjasnijo okoliščine izginotja v skladu z načelom pravne države in, kolikor je mogoče, pomagajo pri varni vrnitvi založnikov domov;

4.  izraža zaskrbljenost zaradi obtožb organov kazenskega pregona celinske Kitajske, ki delujejo v Hongkongu; opozarja, da je kršitev temeljnega zakona, če so celinski organi kazenskega pregona delovali v Hongkongu; meni, da bi bilo to v nasprotju z načelom „ena država, dva sistema“; poziva Kitajsko, naj spoštuje jamstva neodvisnosti, ki jih Hongkongu podeljuje temeljni zakon;

5.  odločno obsoja vse primere kršitev človekovih pravic, zlasti samovoljne aretacije, izročitve, prisilna priznanja, tajno pridržanje, pridrževanje v osamitvi in kršitve svobode objavljanja in izražanja; opozarja, da je treba varovati neodvisnost knjižnih urednikov, novinarjev in blogerjev; poziva k takojšnjemu prenehanju kršenja človekovih pravic in političnega ustrahovanja;

6.  obsoja omejitve in kriminalizacijo svobode izražanja ter obžaluje zaostrovanje omejitev svobode izražanja; poziva kitajsko vlado, naj preneha omejevati prosti pretok informacij, vključno z omejevanjem uporabe interneta;

7.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi skorajšnjega sprejetja osnutka zakona o upravljanju tujih nevladnih organizacij, saj utegne drastično ovirati dejavnosti kitajske civilne družbe in resno omejiti svobodo združevanja in izražanja v državi, vključno s prepovedjo, da bi nevladne organizacije iz tujine, ki niso registrirane pri kitajskem ministrstvu za javno varnost in regionalnih oddelkih za javno varnost, financirale kitajske posameznike ali organizacije, ter prepovedjo za kitajske skupine, da bi izvajale „dejavnosti“ v imenu ali s pooblastilom neregistriranih nevladnih organizacij iz tujine, kar vključuje tudi tiste s sedežem v Hongkongu in Macau; poziva kitajske oblasti, naj osnutek zakona bistveno spremenijo in ga uskladijo z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic, vključno z mednarodnimi obvezami Ljudske Republike Kitajske;

8.  izraža zaskrbljenost zaradi novega osnutka zakona o kibernetski varnosti, ki bi še okrepil in institucionaliziral prakse cenzure in nadzora kibernetskega prostora, ter zaradi sprejetega zakona o nacionalni varnosti in osnutka zakona o boju proti terorizmu; je seznanjen z bojaznimi kitajskih reformističnih odvetnikov in zagovornikov državljanskih pravic, da bodo ti zakoni še bolj omejili svobodo izražanja in da bo samocenzura še večja;

9.  meni, da morajo trdni in stalni odnosi med EU in Kitajsko zagotoviti učinkovito platformo za zrel, smiseln in odprt dialog o človekovih pravicah, ki bo temeljil na vzajemnem spoštovanju;

10.  poudarja zavezo Evropske unije krepitvi demokracije, vključno s pravno državo, neodvisnostjo sodstva, temeljnimi svoboščinami in pravicami, preglednostjo ter svobodo obveščanja in izražanja v Hongkongu;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in parlamentu Ljudske Republike Kitajske ter izvršnemu predsedniku in svetu Posebnega upravnega območja Hongkong.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0458.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0252.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov