Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0175/2016Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0175/2016

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong

3.2.2016 - (2016/2558(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B8-0175/2016)
EFDD (B8-0176/2016)
S&D (B8-0185/2016)
PPE (B8-0187/2016)
ECR (B8-0189/2016)
ALDE (B8-0193/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller för PPE-gruppen
Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Roberts Zīle för ECR-gruppen
José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen
Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Valli för EFDD-gruppen


Förfarande : 2016/2558(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0175/2016
Ingivna texter :
RC-B8-0175/2016
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong

(2016/2558(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Kina, särskilt resolutionen av den 16 december 2015 om förbindelserna mellan EU och Kina[1] och av den 13 mars 2014 om EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter[2],

–  med beaktande av uttalandet av den 7 januari 2016 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om försvinnandet av personer knutna till förlaget Mighty Current i Hongkong,

–  med beaktande av utrikestjänstens uttalande av den 29 januari 2016 om EU:s farhågor för situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina,

–  med beaktande av kommissionens årsrapport för 2014 om den särskilda administrativa regionen Hongkong, som offentliggjordes i april 2015,

–  med beaktande av etableringen av diplomatiska förbindelser mellan EU och Kina den 6 maj 1975,

–  med beaktande av det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina, som lanserades 2003,

–  med beaktande av den strategiska agendan för förbindelserna mellan EU och Kina fram till 2020, som godkändes den 21 november 2013,

–  med beaktande av förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal, som har ställts in,

–  med beaktande av den kinesiska nationella folkkongressens ständiga kommittés antagande den 1 juli 2015 av den nya lagen för nationell säkerhet och offentliggörandet den 5 maj 2015 av det andra förslaget till en ny lag för hantering av utländska icke‑statliga organisationer,

–  med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Kina, som inleddes 1995, och den trettiofjärde rundan, som hölls i Peking den 30 november–1 december 2015,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter om den tredje periodiska rapporten om Hongkong, Kina, som antogs av kommittén vid dess 107:e sammanträde (11–28 mars 2013),

–  med beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté mot tortyr om den femte periodiska rapporten om Kina, som antogs vid dess 1 391:a och 1 392:a sammanträden den 2 och 3 december 2015,

–  med beaktande av grundlagen för den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina (nedan kallad ”grundlagen”), särskilt artiklarna om personliga friheter och tryckfriheten, och av Hongkongs rättighetsförklaring,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Under de senaste fyra månaderna har fem bokförläggare försvunnit under mystiska omständigheter (Lui Bo, Gui Minhai, Zhang Zhiping, Lin Rongji och Lee Po). Fyra av dem är bosatta i Hongkong och en utomlands, och de är knutna till förlaget Mighty Current och dess bokhandel, som sålt litterära verk med kritik mot Peking. Två av dem är EU-medborgare: Gui Minhai, svensk medborgare, och Lee Po, brittisk medborgare. I januari 2016 bekräftades att de båda EU-medborgarna befann sig i Fastlandskina, och det finns misstankar om att de andra tre också är där. Lee Po återförenades tillfälligt med sin hustru den 23 januari 2016 på hemlig ort i Fastlandskina. Den fortsatta bristen på information om deras välbefinnande och uppehållsort är ytterst oroande.

B.  Det har förekommit trovärdiga påståenden i medier, och farhågor har uttryckts av lagstiftare, människorättsorganisationer och många civila, om att de fem bokförläggarna förts bort av myndigheter från Fastlandskina. Lee Po bortfördes från Hongkong och Gui Minhai försvann från sitt hem i Thailand.

C.  Den 10 januari 2016 samlades tusentals demonstranter på gatorna i Hongkong för att kräva att stadens regering agerade för att utreda de fem bokförläggarnas försvinnande. Dessa försvinnanden kommer efter en rad våldsamma angrepp under 2013 och 2014 mot journalister från Hongkong som är kritiska mot Peking.

D.  Hongkong upprätthåller och värnar yttrandefriheten och publiceringsfriheten. Publicering av allt slags material med kritik mot det kinesiska ledarskapet är lagligt i Hongkong, trots att det är förbjudet i Fastlandskina. Principen ”ett land, två system” garanterar Hongkongs självstyre i förhållande till Peking med avseende på sådana friheter som stadgas i artikel 27 i grundlagen.

E.  Det har avslöjats offentligt att 14 förläggare och 21 publikationer i Hongkong pekas ut som måltavlor i ett av kommunistpartiets interna dokument i april 2015, som innehåller en strategi för att ”utrota” förbjudna böcker vid källan i Hongkong och Macao. Rädslan för repressalier har lett till att vissa bokhandlare i Hongkong tar bort böcker med kritik mot Kina från hyllorna.

F.  Den fastlandskinesiska regeringen begränsar strikt och kriminaliserar yttrandefrihet, särskilt genom censur. Den stora kinesiska brandväggen mot internet (”Great Firewall”) gör att regeringen kan censurera all politiskt oacceptabel information. Kina har stränga inskränkningar av yttrandefriheten, och böcker med kritik mot Kina, som är populära hos läsare i Fastlandskina, anses vara ett hot mot den sociala stabiliteten.

G.  Den 17 januari 2016 gjorde Gui Minhai ett uttalande i medierna i Fastlandskina, där han hävdade att han åkt dit frivilligt, och i vad som föreföll vara en framtvingad bekännelse erkände han sig skyldig till en tidigare rattonykterhet.

H.  Både de svenska och de brittiska myndigheterna har begärt att de kinesiska myndigheterna fullt ut ska skydda rättigheterna för deras två medborgare, liksom för de andra ”försvunna” personerna.

I.  FN:s kommitté mot tortyr har meddelat sin allvarliga oro över de konsekventa rapporterna från olika källor om det fortsatta bruket med olagligt frihetberövande i icke erkända och inofficiella interneringsanläggningar, de så kallade svarta fängelserna. Kommittén har också uttryckt allvarlig oro över de konsekventa rapporterna om att bruket av tortyr och misshandel fortfarande är djupt rotat i det straffrättsliga systemet, som i alltför stor grad förlitar sig på bekännelser som grund för domar.

J.  Kina har, officiellt och formellt, erkänt att de mänskliga rättigheterna är universella och har under de tre senaste årtiondena anslutit sig till de internationella ramarna för mänskliga rättigheter genom att underteckna ett stort antal olika människorättsfördrag. Landet har därmed blivit en del av det internationella rättsliga och institutionella systemet för mänskliga rättigheter.

K.  I artikel 27 i grundlagen, Hongkongs de facto-konstitution, garanteras yttrande-, tryck- och publikationsfriheten samt förenings-, mötes- och demonstrationsfriheten. Grundlagen, som förhandlades fram mellan Kina och Storbritannien, garanterar dessa rättigheter för en period på 50 år fram till 2047.

L.  Vid det sjuttonde toppmötet mellan EU och Kina den 29 juni 2015 togs de bilaterala förbindelserna till en ny nivå, och i sin strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati utfäster EU sig att göra mänskliga rättigheter till en central del av sina förbindelser med tredjeländer, inbegripet sina strategiska partner.

M.  EU och Kina har genomfört dialoger om de mänskliga rättigheterna sedan 1995, och båda parter anser att mänskliga rättigheter är en viktig del av de bilaterala förbindelserna.

N.  Enligt den 21:a årsapporten (juli 2014) från journalistförbundet i Hongkong var 2014 det mörkaste året för pressfriheten i Hongkong på flera årtionden. Vissa journalister har angripits fysiskt eller avskedats, medan andra som uttryckt kritiska åsikter förflyttats till mindre känsliga områden.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över bristen på information om de fem saknade bokförläggarnas uppehållsort och välbefinnande. Parlamentet begär ett omedelbart offentliggörande av detaljerade uppgifter om var Lee Po och Gui Minhai befinner sig och hur de mår, och begär att de omedelbart ska friges på ett säkert sätt och få rätt att meddela sig. Parlamentet begär ett omedelbart frisläppande av alla andra personer som godtyckligen gripits för att ha utövat sin rätt till yttrande- och publikationsfrihet i Hongkong, däribland de tre andra bokförläggarna.

2.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att utan dröjsmål rapportera alla uppgifter om de saknade bokförläggarna och att inleda en omedelbar, inkluderande och öppen dialog och kommunikation i frågan mellan myndigheterna på fastlandet och de i Hongkong. Parlamentet ser det som en positiv utveckling att Lee Po fått meddela sig och att han återförenats med sin hustru.

3.  Europaparlamentet uppmanar de berörda myndigheterna i Kina, Hongkong och Thailand att utreda och klargöra omständigheterna kring försvinnandena i enlighet med rättsstatsprincipen och att, så långt som möjligt, hjälpa till med att föra förläggarna hem i säkerhet.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över påståendena om att fastlandskinesiska brottsbekämpande organ är verksamma i Hongkong. Parlamentet påminner om att det vore en överträdelse av grundlagen om brottsbekämpande organ från fastlandet är verksamma i Hongkong. Parlamentet anser att det skulle vara oförenligt med principen ”ett land, två system”. Parlamentet uppmanar Kina att respektera garantierna i grundlagen för Hongkongs självstyre.

5.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt godtyckliga gripanden, överlämnanden, framtvingade bekännelser, hemliga interneringar, häktningar i isoleringscell och kränkningar av publikations- och yttrandefriheten. Parlamentet påminner om att redaktörers, journalisters och bloggares oberoende måste tryggas. Parlamentet kräver att brotten mot de mänskliga rättigheterna och de politiska trakasserierna upphör omedelbart.

6.  Europaparlamentet fördömer begränsningarna och kriminaliseringen av yttrandefriheten, och beklagar djupt skärpningen av restriktionerna för yttrandefriheten. Parlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att upphöra med att undertrycka det fria flödet av information, inbegripet genom att begränsa användningen av internet.

7.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över det förestående antagandet av förslaget till lag om hantering av utländska icke-statliga organisationer, eftersom denna lag i sin nuvarande utformning drastiskt skulle hämma verksamheten i det civila samhället i Kina och allvarligt skulle inskränka förenings- och yttrandefriheten i landet, bland annat genom att utländska icke-statliga organisationer som inte har registrerats hos det kinesiska ministeriet för allmän säkerhet och provinsavdelningar för allmän säkerhet förbjuds att finansiera kinesiska enskilda personer eller organisationer och genom att kinesiska grupper förbjuds att genomföra ”aktiviteter” för, eller med godkännande av, icke-registrerade utländska icke-statliga organisationer, även sådana som är baserade i Hongkong och Macao. Parlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att på ett genomgripande sätt se över denna lag så att den stämmer överens med internationella människorättsnormer, inklusive Folkrepubliken Kinas internationella åtaganden.

8.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över det nya förslaget till lag om it-säkerhet, som skulle förstärka och institutionalisera praxis att censurera och övervaka cyberrymden, liksom över den antagna lagen om nationell säkerhet och förslaget till lag om terrorismbekämpning. Parlamentet påpekar att reforminriktade kinesiska jurister och medborgarrättsaktivister fruktar att dessa lagar kommer att inskränka yttrandefriheten ytterligare och att självcensuren kommer att tillta.

9.  Europaparlamentet är övertygat om att de starka pågående förbindelserna mellan EU och Kina måste resultera i en lämplig plattform för en mogen, meningsfull och öppen människorättsdialog som bygger på ömsesidig respekt.

10.  Europaparlamentet understryker EU:s åtagande att stärka demokratin, inklusive rättsstaten, rättsväsendets oberoende, grundläggande fri- och rättigheter, öppenhet och insyn samt informationsfrihet och yttrandefrihet i Hongkong.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Folkrepubliken Kinas regering och parlament samt den särskilda administrativa regionen Hongkongs chefsminister och församling.