Процедура : 2016/2540(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0251/2016

Внесени текстове :

RC-B8-0251/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0065

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 159kWORD 83k
23.2.2016
PE576.614v01-00}
PE576.616v01-00}
PE576.617v01-00}
PE576.618v01-00} RC1
 
B8-0251/2016}
B8-0252/2016}
B8-0253/2016}
B8-0254/2016} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

ALDE (B8-0251/2016)

S&D (B8-0252/2016)

GUE/NGL (B8-0253/2016)

PPE, ECR (B8-0254/2016)


относно въвеждането на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (2016/2540(RSP))


Ренате Зомер от името на групата PPE
Пол Бранън от името на групата S&D
Джули Гърлинг, Януш Войчеховски от името на групата ECR
Ясенко Селимович от името на групата ALDE
Щефан Ек, Аня Хазекамп, Мариза Матиаш от името на групата GUE/NGL
Кийт Тейлър от името на групата Verts/ALE
Джулия Мои, Марко Дзуло, Лаура Ферара, Фабио Масимо Касталдо, Изабела Адинолфи
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно въвеждането на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (2016/2540(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявлението на Комисията от 4 февруари 2016 г. относно въвеждането на съвместими системи за регистрация на домашни любимци във всички държави членки,

–  като взе предвид член 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно функционирането на общата селскостопанска политика,

–  като взе предвид член 114 от ДФЕС относно създаването и функционирането на единния пазар,

–  като взе предвид член 168, параграф 4, буква б) от ДФЕС относно мерките във ветеринарната и фитосанитарната област,

–  като взе предвид член 169 от ДФЕС относно мерките за защита на потребителите,

–  като взе предвид член 13 от ДФЕС, който предвижда, че при изработването и осъществяването на политиката на Съюза, Съюзът и държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с усещания,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци, както и Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013,

–  като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент относно здравеопазването на животните(1),

–  като взе предвид заключенията от 3050-ото заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство от 29 ноември 2010 г. относно хуманното отношение към котките и кучетата,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях,

–  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях,

–  като взе предвид своята резолюция от 19 май 2015 г. относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борбата с антимикробната резистентност(2),

–  като взе предвид заключенията на проучването на многосекторния, междупрофесионален и интердисциплинарен стратегически мозъчен тръст относно зоонозите при домашните любимци (CALLISTO),

–  като взе предвид първите резултати от европейското проучване относно котките и кучетата, участващи в дейности с търговска цел, проведено в 12 държави членки в съответствие с декларацията на Комисията, приложена към Регламент (ЕС) № 576/2013,

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Комисията е финансирала проучване относно хуманното отношение към котките и кучетата, участващи в дейности с търговска цел,

Б.  като има предвид, че неправителствени организации, правоприлагащи агенции, компетентни органи и ветеринарни лекари са представили данни за нарастването на незаконната търговия с домашни любимци, с широко разпространени нарушения на схемата за пътуване на домашни любимци, избягване на проверки и фалшифициране на документи;

В.  като има предвид, че според неправителствени организации, правоприлагащи агенции и компетентни органи незаконната търговия с домашни любимци, в това число диви и екзотични животни, е свързана с тежката и организираната престъпност;

Г.  като има предвид, че въпреки неотдавнашното подобрение все още съществуват сериозни опасения по отношение на информацията, предоставяна за паспортите на домашни любимци, а именно по отношение на това как може да бъде доказано, че съответната възраст на конкретното животно е вярна;

Д.  като има предвид, че домашните любимци, които се търгуват незаконно, често са развъждани в лоши условия, социализирани са слабо и са изложени на повишен риск от заболявания, и като има предвид, че 70% от новите заболявания, появили се при хората през последните десетилетия, са с животински произход и че животните, обичайно отглеждани като домашни любимци, са носители на над 100 зоонози, в това число бяс;

Е.   като има предвид, че повечето държави членки вече са въвели известни изисквания за регистрация и/или идентификация на домашните любимци; като има предвид, че повечето от тези бази данни все още не са съвместими и че проследяемостта на домашните любимци при транспортирането им в рамките в ЕС е ограничена;

Ж.  като има предвид, че въвежданото на съвместими общоевропейски изисквания за идентификация и регистрация на домашните любимци би било значителна крачка напред към защитата на хуманното отношение към животните и опазването на общественото здраве и здравето на животните, и би позволило ефективната проследяемост в рамките на Съюза;

З.  като има предвид, че някои държави членки (Нидерландия и Белгия) вече разполагат с положителни списъци за отглеждането и/или продажбата на домашни любимци;

1.  подчертава положителния принос на домашните любимци към живота на милиони отделни собственици и семейства в целия ЕС и отново потвърждава, че собствениците следва да могат да пътуват със своите домашни любимци по безопасен и контролиран начин на територията на целия Съюз;

2.  приветства подобренията в схемата за пътуване на домашни любимци, въведени с Регламент (ЕС) № 576/2013, в това число добавените защитни характеристики, съдържащи се в паспортите на домашни любимци, както и по-нататъшните подобрения, които ще влязат в сила след приемането от съзаконодателите на Закона за здравеопазването на животните;

3.  отбелязва със загриженост данните, предоставени от неправителствени организации, правоприлагащи агенции, компетентни органи и ветеринарни лекари, които ясно сочат нарастващите незаконни нарушения на схемата за пътуване на домашни любимци, която се използва за търговски цели;

4.  отбелязва, че липсата на ваксиниране, подходящо антивирусно лечение и ветеринарни и санитарни грижи при незаконно търгуваните домашни любимци често води до необходимостта те да бъдат лекувани с антибиотици; подчертава, че това увеличава риска от антимикробна резистентност;

5.   отбелязва със загриженост увеличаването на търговията, както законна, така и незаконна, с диви животни, обичайно отглеждани като домашни любимци; отбелязва, че отглеждането на диви животни като домашни любимци вреди в значителна степен на благосъстоянието на отделните животни и излага на риск здравето и безопасността на хората; отбелязва, че търговията води до тежки последици за опазването на видовете, подлагани на улов на диви екземпляри за целите на нейното снабдяване; призовава Комисията да приеме строги и ефективни мерки за борба с незаконната търговия с домашни любимци, в това число диви животни, отглеждани като домашни любимци;

6.  отбелязва, че въпреки че много държави членки разполагат със задължителни системи за идентификация и регистрация на домашните любимци, съществуват несъответствия по отношение на вида информация, която се съхранява, животните, обхванати от изискванията за идентификация и регистрация, и нивото на управление по отношение на съхраняваната информация;

7.  отбелязва, че съвместимите системи по отношение на изискванията за идентификация и регистрация за кучета (Canis lupus familiaris) и котки (Felis silvestris catus) биха намалили възможностите за фалшифициране на документи и незаконната търговия, което би довело до подобряване на хуманното отношение към животните, опазване на общественото здраве и на здравето на животните и осигуряване на ефективна проследяемост в рамките на Съюза;

8.  призовава Комисията, с влизането в сила на Регламента относно заразните болести по животните (Закон за здравеопазването на животните), незабавно да приеме делегиран акт за установяване на правила в съответствие с членове 109 и 118 от регламента относно подробни съвместими системи за начините и методите на идентификация и регистрация на кучета (Canis lupus familiaris) и котки (Felis silvestris catus); подчертава, че личните данни на собствениците и продавачите на домашни любимци следва да се зачитат в съответствие с приложимите правни стандарти на ЕС за защита на личните данни;

9.  призовава Комисията, с влизането в сила на Регламента относно заразните болести по животните, да разгледа възможността за приемане на делегирани актове за установяване на правила в съответствие с членове 109 и 118 от регламента относно подробни съвместими системи за начините и методите на идентификация и регистрация на домашните любимци, както са определени в приложение 1 към същия регламент;

10.  настоятелно призовава Комисията да публикува незабавно заключенията от проучването относно хуманното отношение към котките и кучетата, участващи в дейности с търговска цел,

11.  счита, че ще има по-големи ползи, ако се въведе съвместима система за идентификация и регистрация на домашни любимци в целия ЕС, вместо само да се води борба с незаконната търговия; счита, че тези ползи включват проследяването на причинителя на огнища на болести и ответните мерки във връзка с малтретирането на животни и други проблеми, свързани с хуманното отношение към животните;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0381.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2015)0197.

Правна информация - Политика за поверителност