Postup : 2016/2540(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0251/2016

Předložené texty :

RC-B8-0251/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0065

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 146kWORD 79k
23.2.2016
PE576.614v01-00}
PE576.616v01-00}
PE576.617v01-00}
PE576.618v01-00} RC1
 
B8-0251/2016}
B8-0252/2016}
B8-0253/2016}
B8-0254/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ALDE (B8-0251/2016)

S&D (B8-0252/2016)

GUE/NGL (B8-0253/2016)

PPE, ECR (B8-0254/2016)


o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP))


Renate Sommer za skupinu PPE
Paul Brannen za skupinu S&D
Julie Girling, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR
Jasenko Selimovic za skupinu ALDE
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL
Keith Taylor za skupinu Verts/ALE
Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi
POZM. NÁVRHY

European Parliament resolution on the introduction of compatible systems for the registration of pet animals across Member States (2016/2540(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení Komise ze dne 4. února 2016 o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech,

–  s ohledem na článek 43 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) týkající se provádění společné zemědělské politiky,

–  s ohledem na článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se zřízení a fungování jednotného trhu,

–  s ohledem na čl. 168 odst. 4 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti,

–  s ohledem na článek 169 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se opatření na ochranu spotřebitele,

–  s ohledem na článek 13 SFEU, který stanoví, že při stanovování a uplatňování politik Unie zohledňují Unie a členské státy v plné míře požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a na prováděcí nařízení Komise (ES) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013,

–  s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení o zdraví zvířat(1),

–  s ohledem na závěry 3050. zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ze dne 29. listopadu 2010 o dobrých životních podmínkách psů a koček,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2015 o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci(2),

–  s ohledem na závěry studie mezioborové strategické expertní skupiny pro zvířata v zájmovém chovu na téma zoonóz (projekt CALLISTO),

–  s ohledem na první výsledky studie EU o psech a kočkách, s nimiž se obchoduje, kterou na základě prohlášení Komise připojeného k nařízení (EU) č. 576/2013 vypracovalo 12 členských států,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Komise financovala výzkum životních podmínek psů a koček používaných v komerčních praktikách;

B.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace, donucovací orgány, příslušné úřady a veterináři předložili důkazy o rostoucím nezákonném obchodu se zvířaty v zájmovém chovu, při němž dochází k rozsáhlému porušování režimu pro přesun těchto zvířat, k obcházení kontrol a k padělání dokladů;

C.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace, donucovací orgány a příslušné úřady spojují nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu, včetně volně žijících a exotických zvířat, se závažnou a organizovanou trestnou činností;

D.  vzhledem k tomu, že navzdory nedávným nápravným opatřením přetrvávají vážné obavy v souvislosti s informacemi uvedenými v cestovních dokladech zvířat v zájmovém chovu, zejména ohledně toho, jak lze prokázat uvedený věk dotčeného zvířete;

E.  vzhledem k tomu, že zvířata v zájmovém chovu, která jsou předmětem nezákonného obchodu, jsou často odchována ve špatných podmínkách, nedostatečně socializována a více ohrožena nemocemi; vzhledem k tomu, že více než 70 % nových nemocí, které se v posledních desetiletí objevily u lidí, bylo přeneseno ze zvířat a že zvířata v běžném zájmovém chovu jsou nositeli mnoha zoonóz, včetně vztekliny;

F.   vzhledem k tomu, že většina členských států již zavedla nějakou formu povinné registrace zvířat v zájmovém chovu a/nebo metody jejich identifikace; vzhledem k tomu, že tyto databáze ve většině případů doposud nejsou vzájemně kompatibilní a že je obtížné důsledně sledovat pohyb zvířat v zájmovém chovu uvnitř EU;

G.  vzhledem k tomu, že kompatibilní celoevropské požadavky na identifikaci a registraci zvířat v zájmovém chovu by výrazně posílily ochranu životních podmínek a zdraví zvířat a veřejného zdraví a umožnily by účinně sledovat zvířata v zájmovém chovu na území Unie;

H.  vzhledem k tomu, že některé členské státy (například Nizozemsko a Belgie) již sestavily seznamy zvířat, která jsou vhodná k zájmovému chovu a/nebo k prodeji;

1.  poukazuje na pozitivní přínosy zvířat v zájmovém chovu pro životy milionů jednotlivců a rodin v celé EU a potvrzuje, že majitelům by mělo být umožněno s jejich zvířaty bezpečně a kontrolovaně cestovat po celé Unii;

2.  vítá zlepšení režimu pro přesun zvířat v zájmovém chovu, která zavedlo nařízení (EU) č. 576/2013, mimo jiné dodatečné bezpečnostní prvky v cestovních dokladech zvířat v zájmovém chovu, a další zlepšení, která budou následovat, jakmile legislativní orgány přijmou právní rámec pro zdraví zvířat;

3.  se znepokojením konstatuje, že nevládní organizace, donucovací orgány, příslušné úřady a veterináři předložili jasné důkazy o stále častějším porušování režimu pro přesun domácích zvířat, který je zneužíván ke komerčním účelům;

4.  konstatuje, že chybějící vakcinace a vhodná antivirová léčba a nedostatečná veterinární a sanitární péče o zvířata, s nimiž se nezákonně obchoduje pro účely zájmového chovu, často vedou k tomu, že je těmto zvířatům nutné podávat antibiotika; zdůrazňuje, že se tak zvyšuje riziko vzniku antimikrobiální rezistence;

5.   se znepokojením konstatuje nárůst zákonného i nezákonného obchodu s volně žijícími zvířaty, která jsou běžně chována v zájmovém chovu; konstatuje, že chování volně žijících druhů zvířat v zájmovém chovu zhoršuje životní podmínky daného zvířete a ohrožuje lidské zdraví a bezpečnost; konstatuje, že uvedený obchod má vážné dopady na přežití druhu, který je předmětem divokého odchytu určeného ke splnění obchodních dodávek; vyzývá Komisi, aby přijala přísná a účinná opatření k řešení nelegálního obchodu se zvířaty v zájmovém chovu, včetně volně žijících zvířat, jež jsou v zájmovém chovu;

6.  uznává, že ačkoli mnoho států již zavedlo povinné systémy identifikace a registrace zvířat v zájmovém chovu, přetrvávají určité nesrovnalosti, pokud jde o to, jaký typ informací se shromažďuje, na která zvířata se povinnost identifikace a registrace vztahuje a na které správní úrovni jsou tyto informace shromažďovány;

7.  konstatuje, že harmonizace požadavků na identifikaci a registraci psů (Canis lupus familiaris) a koček (Felis silvestris catus) by omezily příležitosti pro padělání dokumentů a nezákonný obchod, a tak by zlepšily životní podmínky zvířat, chránily veřejné zdraví a zdraví zvířat a umožnily účinnou sledovatelnost těchto zvířat na území Unie;

8.  vyzývá Komisi, aby poté, co vstoupí v platnost nařízení o přenosných nákazách zvířat, přijala akt v přenesené pravomoci, kterým stanoví pravidla podle článků 109 a 118 uvedeného nařízení týkající se podrobných kompatibilních systémů s prostředky a metodami identifikace a registrace psů (Canis lupus familiaris) a koček (Felis silvestris catus); zdůrazňuje, že v souladu se zákonnými standardy EU ve věci ochrany osobních údajů by měly být respektovány osobní údaje vlastníků a prodejců zvířat v zájmovém chovu;

9.  vyzývá Komisi, aby poté, co vstoupí v platnost nařízení o přenosných nákazách zvířat, zvážila přijetí aktů v přenesené pravomoci, kterými stanoví pravidla podle článků 109 a 118 uvedeného nařízení týkající se podrobných kompatibilních systémů s prostředky a metodami identifikace a registrace zvířat v zájmovém chovu vymezených v příloze 1 téhož nařízení;

10.  naléhavě vybízí Komisi, aby urychleně zveřejnila závěry studie o životních podmínkách psů a koček používaných v komerčních praktikách;

11.  je přesvědčen, že kompatibilní systém identifikace a registrace zvířat v domácím chovu v celé EU přinese výhody nejen pro boj s nezákonným obchodem; je přesvědčen, že tyto výhody zahrnují schopnost vysledovat zdroj epidemií a řešit problém týrání zvířat a další otázky spojené s životními podmínkami zvířat;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0381.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0197.

Právní upozornění - Ochrana soukromí