Společný návrh usnesení - RC-B8-0251/2016Společný návrh usnesení
RC-B8-0251/2016

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech

23.2.2016 - (2016/2540(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ALDE (B8-0251/2016)
S&D (B8-0252/2016)
GUE/NGL (B8-0253/2016)
PPE, ECR (B8-0254/2016)

Renate Sommer za skupinu PPE
Paul Brannen za skupinu S&D
Julie Girling, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR
Jasenko Selimovic za skupinu ALDE
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL
Keith Taylor za skupinu Verts/ALE
Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi


Postup : 2016/2540(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0251/2016
Předložené texty :
RC-B8-0251/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

European Parliament resolution on the introduction of compatible systems for the registration of pet animals across Member States

(2016/2540(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení Komise ze dne 4. února 2016 o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech,

–  s ohledem na článek 43 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) týkající se provádění společné zemědělské politiky,

–  s ohledem na článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se zřízení a fungování jednotného trhu,

–  s ohledem na čl. 168 odst. 4 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti,

–  s ohledem na článek 169 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se opatření na ochranu spotřebitele,

–  s ohledem na článek 13 SFEU, který stanoví, že při stanovování a uplatňování politik Unie zohledňují Unie a členské státy v plné míře požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a na prováděcí nařízení Komise (ES) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013,

–  s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení o zdraví zvířat[1],

–  s ohledem na závěry 3050. zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ze dne 29. listopadu 2010 o dobrých životních podmínkách psů a koček,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2015 o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci[2],

–  s ohledem na závěry studie mezioborové strategické expertní skupiny pro zvířata v zájmovém chovu na téma zoonóz (projekt CALLISTO),

–  s ohledem na první výsledky studie EU o psech a kočkách, s nimiž se obchoduje, kterou na základě prohlášení Komise připojeného k nařízení (EU) č. 576/2013 vypracovalo 12 členských států,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Komise financovala výzkum životních podmínek psů a koček používaných v komerčních praktikách;

B.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace, donucovací orgány, příslušné úřady a veterináři předložili důkazy o rostoucím nezákonném obchodu se zvířaty v zájmovém chovu, při němž dochází k rozsáhlému porušování režimu pro přesun těchto zvířat, k obcházení kontrol a k padělání dokladů;

C.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace, donucovací orgány a příslušné úřady spojují nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu, včetně volně žijících a exotických zvířat, se závažnou a organizovanou trestnou činností;

D.  vzhledem k tomu, že navzdory nedávným nápravným opatřením přetrvávají vážné obavy v souvislosti s informacemi uvedenými v cestovních dokladech zvířat v zájmovém chovu, zejména ohledně toho, jak lze prokázat uvedený věk dotčeného zvířete;

E.  vzhledem k tomu, že zvířata v zájmovém chovu, která jsou předmětem nezákonného obchodu, jsou často odchována ve špatných podmínkách, nedostatečně socializována a více ohrožena nemocemi; vzhledem k tomu, že více než 70 % nových nemocí, které se v posledních desetiletí objevily u lidí, bylo přeneseno ze zvířat a že zvířata v běžném zájmovém chovu jsou nositeli mnoha zoonóz, včetně vztekliny;

F.   vzhledem k tomu, že většina členských států již zavedla nějakou formu povinné registrace zvířat v zájmovém chovu a/nebo metody jejich identifikace; vzhledem k tomu, že tyto databáze ve většině případů doposud nejsou vzájemně kompatibilní a že je obtížné důsledně sledovat pohyb zvířat v zájmovém chovu uvnitř EU;

G.  vzhledem k tomu, že kompatibilní celoevropské požadavky na identifikaci a registraci zvířat v zájmovém chovu by výrazně posílily ochranu životních podmínek a zdraví zvířat a veřejného zdraví a umožnily by účinně sledovat zvířata v zájmovém chovu na území Unie;

H.  vzhledem k tomu, že některé členské státy (například Nizozemsko a Belgie) již sestavily seznamy zvířat, která jsou vhodná k zájmovému chovu a/nebo k prodeji;

1.  poukazuje na pozitivní přínosy zvířat v zájmovém chovu pro životy milionů jednotlivců a rodin v celé EU a potvrzuje, že majitelům by mělo být umožněno s jejich zvířaty bezpečně a kontrolovaně cestovat po celé Unii;

2.  vítá zlepšení režimu pro přesun zvířat v zájmovém chovu, která zavedlo nařízení (EU) č. 576/2013, mimo jiné dodatečné bezpečnostní prvky v cestovních dokladech zvířat v zájmovém chovu, a další zlepšení, která budou následovat, jakmile legislativní orgány přijmou právní rámec pro zdraví zvířat;

3.  se znepokojením konstatuje, že nevládní organizace, donucovací orgány, příslušné úřady a veterináři předložili jasné důkazy o stále častějším porušování režimu pro přesun domácích zvířat, který je zneužíván ke komerčním účelům;

4.  konstatuje, že chybějící vakcinace a vhodná antivirová léčba a nedostatečná veterinární a sanitární péče o zvířata, s nimiž se nezákonně obchoduje pro účely zájmového chovu, často vedou k tomu, že je těmto zvířatům nutné podávat antibiotika; zdůrazňuje, že se tak zvyšuje riziko vzniku antimikrobiální rezistence;

5.   se znepokojením konstatuje nárůst zákonného i nezákonného obchodu s volně žijícími zvířaty, která jsou běžně chována v zájmovém chovu; konstatuje, že chování volně žijících druhů zvířat v zájmovém chovu zhoršuje životní podmínky daného zvířete a ohrožuje lidské zdraví a bezpečnost; konstatuje, že uvedený obchod má vážné dopady na přežití druhu, který je předmětem divokého odchytu určeného ke splnění obchodních dodávek; vyzývá Komisi, aby přijala přísná a účinná opatření k řešení nelegálního obchodu se zvířaty v zájmovém chovu, včetně volně žijících zvířat, jež jsou v zájmovém chovu;

6.  uznává, že ačkoli mnoho států již zavedlo povinné systémy identifikace a registrace zvířat v zájmovém chovu, přetrvávají určité nesrovnalosti, pokud jde o to, jaký typ informací se shromažďuje, na která zvířata se povinnost identifikace a registrace vztahuje a na které správní úrovni jsou tyto informace shromažďovány;

7.  konstatuje, že harmonizace požadavků na identifikaci a registraci psů (Canis lupus familiaris) a koček (Felis silvestris catus) by omezily příležitosti pro padělání dokumentů a nezákonný obchod, a tak by zlepšily životní podmínky zvířat, chránily veřejné zdraví a zdraví zvířat a umožnily účinnou sledovatelnost těchto zvířat na území Unie;

8.  vyzývá Komisi, aby poté, co vstoupí v platnost nařízení o přenosných nákazách zvířat, přijala akt v přenesené pravomoci, kterým stanoví pravidla podle článků 109 a 118 uvedeného nařízení týkající se podrobných kompatibilních systémů s prostředky a metodami identifikace a registrace psů (Canis lupus familiaris) a koček (Felis silvestris catus); zdůrazňuje, že v souladu se zákonnými standardy EU ve věci ochrany osobních údajů by měly být respektovány osobní údaje vlastníků a prodejců zvířat v zájmovém chovu;

9.  vyzývá Komisi, aby poté, co vstoupí v platnost nařízení o přenosných nákazách zvířat, zvážila přijetí aktů v přenesené pravomoci, kterými stanoví pravidla podle článků 109 a 118 uvedeného nařízení týkající se podrobných kompatibilních systémů s prostředky a metodami identifikace a registrace zvířat v zájmovém chovu vymezených v příloze 1 téhož nařízení;

10.  naléhavě vybízí Komisi, aby urychleně zveřejnila závěry studie o životních podmínkách psů a koček používaných v komerčních praktikách;

11.  je přesvědčen, že kompatibilní systém identifikace a registrace zvířat v domácím chovu v celé EU přinese výhody nejen pro boj s nezákonným obchodem; je přesvědčen, že tyto výhody zahrnují schopnost vysledovat zdroj epidemií a řešit problém týrání zvířat a další otázky spojené s životními podmínkami zvířat;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.