Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0251/2016Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0251/2016

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides

23.2.2016 - (2016/2540(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ALDE (B8-0251/2016)
S&D (B8-0252/2016)
GUE/NGL (B8-0253/2016)
PPE, ECR (B8-0254/2016)

Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel
Paul Brannen fraktsiooni S&D nimel
Julie Girling, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel
Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel
Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel
Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi


Menetlus : 2016/2540(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0251/2016
Esitatud tekstid :
RC-B8-0251/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides

(2016/2540(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 4. veebruari 2016. aasta avaldust lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 43, milles käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika toimimist,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 114, milles käsitletakse ühtse turu rajamist ja toimimist,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti b, milles käsitletakse meetmeid veterinaaria- ja fütosanitaaralal,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 169 tarbijakaitsemeetmete kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13, milles on sätestatud, et liidu poliitika kavandamisel ja rakendamisel pööravad liit ja liikmesriigid täit tähelepanu loomade kui aistimisvõimeliste olendite heaolu nõuetele,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta ning komisjoni 28. juuni 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 577/2013, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 ettenähtud identifitseerimisdokumentide näidiseid koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks, territooriumide ja kolmandate riikide loetelude kehtestamist ning nõudeid teatavatele tingimustele vastavust tõendavate deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse,

–  võttes arvesse oma 15. aprilli 2014. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu loomatervise määrus[1],

–  võttes arvesse põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 3050. istungi 29. novembri 2010. aasta järeldusi koerte ja kasside heaolu kohta,

–  võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel,

–  võttes arvesse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 792/2012, millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad,

–  võttes arvesse oma 19. mai 2015. aasta resolutsiooni ohutumate tervishoiuteenuste kohta Euroopas: patsiendi ohutuse suurendamine ja võitlus antimikroobse resistentsuse vastu[2],

–  võttes arvesse lemmikloomade teemaga tegeleva eri valdkondi ja kutsealasid ühendava interdistsiplinaarse strateegilise zoonoose käsitleva eksperdirühma (CALLISTO) uurimisjäreldusi,

–  võttes arvesse määrusele (EL) nr 576/2013 lisatud ja komisjoni avalduse kohaselt 12 liikmesriigis läbi viidud ELi uuringu (mis käsitleb kaubandustegevuses osalevaid koeri ja kasse) esimesi tulemusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et komisjon on rahastanud kaubandustegevuse objektiks olevate kasside ja koerte heaolu käsitleva uuringu;

B.  arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid, õiguskaitseasutused, pädevad asutused ja veterinaararstid on esitanud tõendeid selle kohta, et ebaseaduslik lemmikloomadega kauplemine sageneb ning seejuures kuritarvitatakse laialdaselt lemmikloomade reisimise süsteemi, hoidutakse kõrvale kontrollist ja võltsitakse dokumente;

C.  arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid, õiguskaitseasutused ja pädevad asutused seostavad ebaseadusliku lemmikloomadega, sh mets- ja eksootiliste loomadega kauplemise raske ja organiseeritud kuritegevusega;

D.  arvestades, et hiljutistest edusammudest hoolimata põhjustab endiselt suurt muret lemmikloomapassides esitatud teave, eriti see, kuidas tõestada konkreetse looma väidetava vanuse õigsust;

E.  arvestades, et lemmikloomad, kellega ebaseaduslikult kaubeldakse, on tihti halvasti aretatud, kehvasti sotsialiseeritud ja neil on suurem oht haigestuda, ning arvestades, et 70 % uutest haigustest, mis on inimestel viimastel aastakümnetel ilmnenud, on pärit loomadelt, ning sageli lemmikloomadena peetavad loomad on paljude zoonooside, sealhulgas marutaudi edasikandjad;

F.   arvestades, et enamikus liikmesriikides on juba kehtestatud mingil määral nõudeid lemmikloomade registreerimiseks ja/või identifitseerimiseks; arvestades, et enamik neist andmebaasidest ei ole veel ühilduvad ning lemmikloomade ELi piires liikumist on võimalik vaid piiratult jälgida;

G.  arvestades, et lemmikloomade identifitseerimise ja registreerimise ühilduvate üleeuroopaliste nõuete kehtestamine oleks märkimisväärne edasiminek loomade heaolu ning rahva- ja loomatervise kaitsmise valdkonnas ning tagaks lemmikloomade tõhusa liidusisese jälgitavuse;

H.  arvestades, et mõnes liikmesriigis (Madalmaad ja Belgia) on juba olemas lubatud lemmikloomade pidamist ja/või müüki käsitlevad loetelud;

1.  toonitab lemmikloomade positiivset panust miljonite üksikomanike ja perede ellu kogu ELis ning kinnitab, et omanikud peaksid saama üle liidu koos oma lemmikloomadega ohutult ja kontrollitult reisida;

2.  peab tervitatavaks määrusega (EL) nr 576/2013 kehtestatud lemmikloomade reisimise süsteemi täiustamist, sealhulgas täiendavate turvaelementide lisamist lemmikloomapassi, ning edasisi täiustusi pärast seda, kui kaasseadusandjad on vastu võtnud loomatervise määruse;

3.  peab murettekitavaks valitsusväliste organisatsioonide, õiguskaitseasutuste, pädevate asutuste ja veterinaararstide esitatud tõendeid, mis selgelt näitavad lemmikloomade reisimise süsteemi sagenevat ebaseaduslikku kuritarvitamist ning selle kasutamist ärilisel eesmärgil;

4.  märgib, et kuna lemmikloomad, kellega kaubeldakse ebaseaduslikult, jäetakse vaktsineerimata ja nõuetekohase viirusevastase ravi, veterinaar- ja sanitaarhoolduseta, kaasneb sellega sageli vajadus ravida neid antibiootikumidega; toonitab, et see suurendab antimikroobikumiresistentsuse ohtu;

5.   märgib murega kasvavat ebaseaduslikku ja seaduslikku kaubandust metsloomadega, keda tavatsetakse pidada lemmikloomadena; märgib, et metsloomade pidamine lemmikloomadena kahjustab märgatavalt nende loomade heaolu ja asetab ohtu inimeste tervise ja ohutuse; märgib, et sellisel kauplemisel on tõsine mõju nende liikide kaitsele, keda kauplemise eesmärgil püütakse; palub komisjonil võtta ebaseadusliku lemmikloomadega, sh lemmikloomadena peetavate metsloomadega kauplemise vastu jõulisi ja tulemuslikke meetmeid;

6.  märgib, et kuigi paljudes liikmesriikides on olemas kohustuslikud lemmikloomade identifitseerimise ja registreerimise süsteemid, esineb erinevusi selles osas, millist liiki teavet säilitatakse, millised loomad on identifitseerimis- ja registreerimisnõuetega hõlmatud ning milline on olemasoleva teabe haldamise tase;

7.  märgib, et ühilduvad identifitseerimis- ja registreerimisnõuded koerte (Canis lupus familiaris) ja kasside (Felis silvestris catus) puhul vähendaksid dokumentide võltsimise ja ebaseadusliku kauplemise ulatust, parandades seega loomade heaolu, kaitstes rahva- ja loomatervist ning tagades tõhusa liidusisese jälgitavuse;

8.  palub komisjonil loomataudide määruse (loomatervise määrus) jõustumisel võtta viivitamata vastu delegeeritud õigusakt, millega kehtestatakse nimetatud määruse artiklite 109 ja 118 kohased eeskirjad üksikasjalike ja ühilduvate süsteemide kohta, mis hõlmavad vahendeid ja meetodeid koerte (Canis lupus familiaris) ja kasside (Felis silvestris catus) identifitseerimiseks ja registreerimiseks; toonitab, et lemmikloomade omanike ja müüjate isikuandmeid tuleks austada kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate asjakohaste ELi õigusnormidega;

9.  palub komisjonil loomataudide määruse jõustumisel kaaluda delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist, millega kehtestatakse nimetatud määruse artiklite 109 ja 118 kohased eeskirjad üksikasjalike ja ühilduvate süsteemide kohta, mis hõlmavad vahendeid ja meetodeid selle määruse I lisas määratletud lemmikloomade identifitseerimiseks ja registreerimiseks:

10.  nõuab tungivalt, et komisjon avaldaks viivitamata kaubandustegevuse objektiks olevate kasside ja koerte heaolu käsitleva uuringu;

11.  on veendunud, et üleliiduline ühilduv lemmikloomade identifitseerimis- ja registreerimisnõuete süsteem tooks kasu mitte üksnes salakaubandusega võitlemisele; on veendunud, et saadav kasu hõlmaks haiguspuhangute allikateni jõudmist ning loomade kuritarvitamise ja muude loomade heaoluga seotud probleemidega tegelemist;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.