Postupak : 2016/2540(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0251/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0251/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0065

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 145kWORD 82k
23.2.2016
PE576.614v01-00}
PE576.616v01-00}
PE576.617v01-00}
PE576.618v01-00} RC1
 
B8-0251/2016}
B8-0252/2016}
B8-0253/2016}
B8-0254/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ALDE (B8-0251/2016)

S&D (B8-0252/2016)

GUE/NGL (B8-0253/2016)

PPE, ECR (B8-0254/2016)


o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (2016/2540(RSP))


Renate Sommer u ime Kluba zastupnika PPE-a
Paul Brannen u ime Kluba zastupnika S&D-a
Julie Girling, Janusz Wojciechowski u ime Kluba zastupnika ECR-a
Jasenko Selimovic u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Keith Taylor u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (2016/2540(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije od 4. veljače 2016. o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama,

–  uzimajući u obzir članak 43. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) o funkcioniranju zajedničke poljoprivredne politike,

–  uzimajući u obzir članak 114. UFEU-a o uspostavi i funkcioniranju jedinstvenog tržišta,

–  uzimajući u obzir članak 168. stavak 4. točku (b) UFEU-a o mjerama u veterinarskom i fitosanitarnom području,

–  uzimajući u obzir članak 169. UFEU-a o mjerama zaštite potrošača,

–  uzimajući u obzir članak 13. UFEU-a, u kojem se propisuje da Unija i države članice u oblikovanju i provedbi politika Unije posvećuju punu pažnju zahtjevima za dobrobit životinja jer su životinje čuvstvena bića,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u posebnim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktivi 90/425/EEZ,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. travnja 2014. o prijedlogu Uredbe o zdravlju životinja(1),

–  uzimajući u obzir zaključke s 3050. sastanka Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo od 29. studenoga 2010. o dobrobiti pasa i mačaka,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima,

–  uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 792/2012 o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. svibnja 2015. o sigurnijoj zdravstvenoj skrbi u Europi: poboljšanje sigurnosti pacijenata i borba protiv antimikrobne rezistencije(2),

–  uzimajući u obzir zaključke studije višesektorskog, međustrukovnog i interdisciplinarnog projekta povezanog s kućnim ljubimcima za strateško promišljanje o zoonozama (CALLISTO),

–  uzimajući u obzir prve rezultate studije EU-a provedene u 12 država članica o psima i mačkama uključenima u komercijalne aktivnosti, na temelju izjave Komisije priloženoj Uredbi (EU) 576/2013,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je Komisija financirala studiju o dobrobiti pasa i mačaka uključenih u komercijalne aktivnosti,

B.  budući da su nevladine organizacije, tijela kaznenog progona, nadležna tijela i veterinari zabilježili porast nezakonite trgovine kućnim ljubimcima uz raširenu zlouporabu Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca, izbjegavanje kontrola i krivotvorenje dokumenata;

C.  budući da nevladine organizacije, tijela kaznenog progona i nadležna tijela nezakonito trgovanje kućnim ljubimcima, uključujući i divlje i egzotične životinje, sve više povezuju s teškim i organiziranim kriminalom;

D.  budući da unatoč nedavnim poboljšanjima još postoje veliki problemi s podacima iz putovnica za kućne ljubimce, posebno u pogledu načina na koji se može provjeriti točnost podataka o starosti pojedine životinje;

E.  budući da su kućni ljubimci kojima se nezakonito trguje često loše uzgojeni, slabo socijalizirani i izloženi većem riziku od bolesti, da 70 % novih bolesti koje su se tijekom posljednjih nekoliko desetljeća pojavile u ljudi potječe od životinja te da su životinje koje se obično drže kao kućni ljubimci prenositelji mnogih zoonoza, među kojima je i bjesnoća;

F.   budući da većina država članica već ima određenu razinu uvjeta za registraciju i/ili identifikaciju kućnih ljubimaca; budući da te baze podataka većinom nisu međusobno kompatibilne te da je sljedivost kućnih ljubimaca koje se premješta unutar EU-a ograničena;

G.  budući da bi kompatibilni paneuropski uvjeti za identifikaciju i registraciju kućnih ljubimaca bili važan iskorak u zaštiti dobrobiti životinja, javnog zdravlja i zdravlja životinja te da bi se takvim uvjetima omogućila učinkovita sljedivost kućnih ljubimaca unutar Unije;

H.  budući da neke države članice (Nizozemska i Belgija) već imaju pozitivne popise za zadržavanje i/ili prodavanje kućnih ljubimaca;

1.  ističe pozitivan doprinos kućnih ljubimaca životima milijuna pojedinačnih vlasnika i obitelji diljem EU-a te ponovo potvrđuje da bi vlasnici trebali biti u mogućnosti sa svojim kućnim ljubimcima putovati na siguran i kontroliran način diljem Unije;

2.  pozdravlja poboljšanja Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca uvedena Uredbom (EU) br. 576/2013, uključujući i dodatne sigurnosne značajke putovnica za kućne ljubimce, te dodatna poboljšanja koja će uslijediti kada suzakonodavci donesu zakon o zdravlju životinja;

3.  sa zabrinutošću prima na znanje dokaze nevladinih organizacija, tijela kaznenog progona, nadležnih tijela i veterinara koji jasno pokazuju sve veću nezakonitu zlouporabu Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca, koja se iskorištava u komercijalne svrhe;

4.  napominje da zbog izostanka cijepljenja, odgovarajućeg protuvirusnog liječenja te veterinarske i sanitarne njege među kućnim ljubimcima kojima se nezakonito trguje često dolazi do potrebe njihova liječenja antibioticima; naglašava da se time povećava rizik od antimikrobne rezistencije;

5.   sa zabrinutošću napominje da je i zakonito i nezakonito trgovanje divljim životinjama koje se obično drže kao kućni ljubimci u porastu; napominje da držanje divljih životinja kao kućnih ljubimaca znatno ugrožava dobrobit pojedinačnih životinja te ljudsko zdravlje i sigurnost; napominje da trgovina ima ozbiljne posljedice na očuvanje divljih vrsta koje se lovi radi tržišnih potreba; poziva Komisiju da donese snažne i učinkovite mjere kojima bi se pridonijelo borbi protiv nezakonite trgovine kućnim ljubimcima, uključujući i divlje životinje koje se drže kao kućni ljubimci;

6.  napominje da, iako mnoge države članice imaju obvezne sustave identifikacije i registracije kućnih ljubimaca, postoje razlike među vrstama pohranjenih podataka, životinjama obuhvaćenim uvjetima identifikacije i registracije te razinama upravljanja pohranjenim podacima;

7.  napominje da bi se kompatibilnošću sustava identifikacije i registracije pasa (Canis lupus familiaris) i mačaka (Felis silvestris catus) smanjio opseg krivotvorenja dokumenata i nezakonitog trgovanja, čime bi se poboljšala dobrobit životinja, zaštitilo javno zdravlje i zdravlje životinja i omogućila učinkovita sljedivost unutar Unije;

8.  poziva Komisiju da nakon stupanja na snagu Uredbe o prenosivim bolestima životinja (Zakon o zdravlju životinja) odmah donese delegirani akt kojim će se utvrditi pravila na temelju članaka 109. i 118. Uredbe u vezi s detaljnim i kompatibilnim sustavima za sredstva i metode identifikacije i registracije pasa (Canis lupus familiaris) i mačaka (Felis silvestris catus); ističe da osobne podatke vlasnika i prodavača kućnih ljubimaca treba poštovati u skladu s relevantnim pravnim standardima EU-a o zaštiti osobnih podataka;

9.  poziva Komisiju da nakon stupanja na snagu Uredbe o prenosivim bolestima životinja razmotri donošenje delegiranih akata kojima će se utvrditi pravila na temelju članaka 109. i 118. Uredbe u vezi s detaljnim i kompatibilnim sustavima za sredstva i metode identifikacije i registracije kućnih ljubimaca, kao što je definirano Prilogom 1. istoj Uredbi;

10.  poziva Komisiju da bez odlaganja objavi zaključke studije o dobrobiti pasa i mačaka uključenih u komercijalne aktivnosti;

11.  smatra da će se kompatibilnim sustavom za identifikaciju i registraciju kućnih ljubimaca u cijelom EU-u postići šira korist od same borbe protiv nezakonite trgovine; smatra da ta korist uključuje i otkrivanje izvora izbijanja bolesti i suprotstavljanje zlostavljanju životinja i drugim problemima za dobrobit životinja.

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0381.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0197.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti