Eljárás : 2016/2540(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0251/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0251/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0065

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 146kWORD 85k
23.2.2016
PE576.614v01-00}
PE576.616v01-00}
PE576.617v01-00}
PE576.618v01-00} RC1
 
B8-0251/2016}
B8-0252/2016}
B8-0253/2016}
B8-0254/2016} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ALDE (B8-0251/2016)

S&D (B8-0252/2016)

GUE/NGL (B8-0253/2016)

PPE, ECR (B8-0254/2016)


a kedvtelésből tartott állatok valamennyi tagállamban kompatibilis nyilvántartási rendszereinek bevezetéséről (2016/2540(RSP))


Renate Sommer a PPE képviselőcsoport nevében
Paul Brannen az S&D képviselőcsoport nevében
Julie Girling, Janusz Wojciechowski az ECR képviselőcsoport nevében
Jasenko Selimovic az ALDE képviselőcsoport nevében
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Keith Taylor a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi
MÓDOSÍTÁSOK

European Parliament resolution on the introduction of compatible systems for the registration of pet animals across Member States (2016/2540(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a kedvtelésből tartott állatok valamennyi tagállamban kompatibilis nyilvántartási rendszereinek bevezetéséről szóló 2016. február 4-i bizottsági nyilatkozatra;

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) a közös agrárpolitika működéséről szóló 43. cikkére,

–  tekintettel az EUMSZ az egységes piac létrehozásáról és működéséről szóló 114. cikkére,

–  tekintettel az EUMSZ 168. cikke (4) bekezdésének az állat- és növényegészségügyi intézkedésekről szóló b) pontjára,

–  tekintettel az EUMSZ fogyasztóvédelmi intézkedésekről szóló 169. cikkére,

–  tekintettel az EUMSZ 13. cikkére, amely kiköti, hogy az Unió politikáinak kialakításánál és végrehajtásánál az Unió és a tagállamok teljes mértékben figyelembe veszik az állatok mint érző lények kíméletére vonatkozó követelményeket,

–  tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról szóló, 2013. június 2-i, 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint az 576/2013/EU rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról szóló, 2013. június 28-i 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletre,

–  tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre,

– tekintettel az állategészségügyről szóló rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2014. április 15-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2010. november 29-i, 3050. ülésének következtetéseire a kutyák és a macskák jólétéről,

–  tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletre,

– tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletre,

– tekintettel a „biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában: a betegbiztonság javítása és az antimikrobiális rezisztencia leküzdése” című 2015. május 19-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a kedvtelésből tartott állatok zoonózisaival foglalkozó ágazatközi, szakmaközi és interdiszciplináris stratégiai szakértői csoport (CALLISTO projekt) felmérésének következtetéseire,

–  tekintettel az 576/2013/EU rendelethez csatolt bizottsági nyilatkozat alapján a kereskedelmi gyakorlatok által érintett kutyákról és macskákról 12 tagállam részvételével készült uniós tanulmány első eredményeire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a Bizottság finanszírozta egy, a kereskedelmi gyakorlatok által érintett kutyák és macskák jólétéről szóló tanulmány elkészítését;

B.  mivel a nem kormányzati szervezetek, bűnüldöző hatóságok, illetékes hatóságok és állatorvosok rámutattak arra, hogy a kedvtelésből tartott állatokkal való illegális kereskedelem egyre terjed, ami a kedvtelésből tartott állatok utaztatási rendszerével való széles körű visszaéléssel, az ellenőrzések elkerülésével és okirat-hamisítással jár együtt;

C.  mivel a nem kormányzati szervezetek, bűnüldöző hatóságok és illetékes hatóságok szerint a kedvtelésből tartott állatok – köztük az egzotikus és vadon élő állatok – illegális kereskedelme a súlyos és szervezett bűnözéshez kapcsolódik;

D.  mivel a közelmúltbeli előrelépések ellenére még mindig jelentősek az aggodalmak a kedvtelésből tartott állatok útlevelén szereplő információk tekintetében, különösen az egyes állatok esetében megadott életkor ellenőrzésével kapcsolatosan;

E.  mivel az illegális kereskedelem tárgyát képező, kedvtelésből tartott állatok gyakran rosszul tenyésztettek, gyengén szocializáltak és fokozottan ki vannak téve a betegségek kockázatának, és mivel az elmúlt évtizedekben megjelent új emberi betegségek 70%-a állati eredetű, és az általában kedvtelésből tartott állatok több mint 100 zoonózis, például a veszettség gazdaállatai;

F.   mivel a tagállamok többsége rendelkezik már valamiféle előírásokkal a kedvtelésből tartott állatok nyilvántartásba vételére és/vagy azonosítására vonatkozóan; mivel a legtöbb ilyen adatbázis még nem kompatibilis, és az uniós határokon átszállított kedvtelésből tartott állatok nyomonkövethetősége korlátozott;

G.  mivel a kedvtelésből tartott állatok azonosítására és nyilvántartásba vételére vonatkozó, kompatibilis páneurópai követelmények jelentős előrelépést jelentenének az állatjólét, a közegészség és az állatok egészségének védelme terén, és biztosítanák a kedvtelésből tartott állatok Unión belüli hatékony nyomonkövethetőségét;

H.  mivel egyes tagállamok (Hollandia és Belgium) már pozitív listákat alkalmaznak a kedvtelésből tartott állatok tartására/értékesítésére vonatkozóan;

1.  hangsúlyozza, hogy a kedvtelésből tartott állatok több millió állattartó és család életéhez járulnak hozzá pozitívan, és ismételten megerősíti, hogy az állattartóknak és állataiknak biztonságos és ellenőrzött módon kell tudniuk utazni az Unión belül;

2.  üdvözli a kedvtelésből tartott állatok utaztatási rendszerének az 576/2013/EU rendelet által bevezetett fejlesztéseit, beleértve a kedvtelésből tartott állatok útlevelében foglalt további biztonsági jellemzőket, és az egyéb újításokat, amelyek bevezetésére akkor fog sor kerülni, ha a társjogalkotók elfogadták az állategészségügyi rendeletet;

3.  aggodalommal veszi tudomásul a nem kormányzati szervezetek, bűnüldöző hatóságok, illetékes hatóságok és állatorvosok által rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat, melyek egyértelműen mutatják, hogy egyre többször élnek vissza jogellenesen a kedvtelésből tartott állatok utaztatási rendszerével, kereskedelmi célokra használva azt;

4.  megállapítja, hogy az illegális kereskedelem tárgyát képező állatok esetében a védőoltások, a megfelelő antivirális kezelés, valamint az állatorvosi és higiéniai ellátás hiánya gyakran ahhoz vezet, hogy az állatokat antibiotikumokkal kell kezelni; hangsúlyozza, hogy ez növeli az antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia kockázatát;

5.   aggodalommal veszi tudomásul az általában kedvtelésből tartott vadállatokkal való legális és illegális kereskedelem terjedését; megjegyzi, hogy a vadállatok kedvtelési célú tartása jelentős mértékben veszélyezteti az egyes állatok jólétét, illetve az emberek egészségét és biztonságát; megjegyzi, hogy a kereskedelem súlyos következményekkel jár a kereskedelmi céllal elejtett vadon élő állatfajok megőrzésére; felszólítja a Bizottságot, hogy fogadjon el határozott és hatékony intézkedéseket a kedvtelésből tartott állatok, többek között a kedvtelésből tartott vadon élő állatok illegális kereskedelme ellen;

6.  megjegyzi, hogy bár számos tagállam rendelkezik a kedvtelésből tartott állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló kötelező rendszerrel, eltérések mutatkoznak a tárolt információk és az azonosítási és nyilvántartási előírások alá tartozó állatok tekintetében, valamint abban, hogy mely irányítási szinten tárolják az információkat;

7.  megjegyzi, hogy a kutyákra (Canis lupus familiaris) és a macskákra (Felis silvestris catus) vonatkozó, kompatibilis azonosítási és nyilvántartási előírások csökkentenék az okirat-hamisítás és az illegális kereskedelem mértékét, ezzel javítva az állatok jólétét, védve a közegészséget és az állategészséget, valamint biztosítva az Unión belüli hatékony nyomonkövethetőséget;

8.  felszólítja a Bizottságot, hogy az átvihető állatbetegségekre vonatkozó rendelet (állategészségügyi rendelet) hatálybalépését követően azonnal fogadjon el olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amelyben a rendelet 109. és 118. cikkének megfelelően szabályokat fektet le a kutyák (Canis lupus familiaris) és a macskák (Felis silvestris catus) azonosításának és nyilvántartásának eszközeire és módszereire vonatkozó részletes, kompatibilis rendszerekkel kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy a kedvtelésből tartott állatok tulajdonosainak és értékesítőinek személyes adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogi standardokkal összhangban tiszteletben kell tartani;

9.  felszólítja a Bizottságot, hogy az átvihető állatbetegségekről szóló rendelet hatálybalépését követően azonnal vegye fontolóra olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását, amelyekben a rendelet 109. és 118. cikkének megfelelően szabályokat fektet le a rendelet I. mellékletében felsorolt kedvtelésből tartott állatok azonosításának és nyilvántartásának eszközeire és módszereire vonatkozó részletes, kompatibilis rendszerekkel kapcsolatban;

10.  sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegye közzé a kereskedelmi gyakorlatok által érintett kutyák és macskák jólétéről szóló tanulmány következtetéseit;

11.  úgy véli, hogy az EU-ban kedvtelésből tartott vadállatokra vonatkozó azonosítási és nyilvántartási előírások kompatibilis rendszere pusztán az illegális kereskedelem leküzdésén kívül szélesebb körű előnyöket is hozna; véleménye szerint ezen előnyök körébe tartozna többek között a kitört betegségek forrásának visszakeresése, valamint az állatokkal szembeni rossz bánásmóddal és az állatok jólétével kapcsolatosan aggodalomra okot adó egyéb szempontok kezelése.

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0381.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0197.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat