Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B8-0251/2016Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B8-0251/2016

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar l-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha

23.2.2016 - (2016/2540(RSP))

imressqa skont l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
ALDE (B8-0251/2016)
S&D (B8-0252/2016)
GUE/NGL (B8-0253/2016)
PPE (B8-0254/2016)

Renate Sommer f'isem il-Grupp PPE
Paul Brannen f'isem il-Grupp S&D
Julie Girling, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR
Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL
Keith Taylor f'isem il-Grupp Verts/ALE
Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi


Proċedura : 2016/2540(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
RC-B8-0251/2016
Testi mressqa :
RC-B8-0251/2016
Dibattiti :
Testi adottati :

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha

(2016/2540(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni tal-4 ta' Frar 2016 dwar l-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 43 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) dwar il-funzjonament tal-Politika Agrikola Komuni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 114 tat-TFUE dwar l-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq uniku,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 168(4)(b) tat-TFUE dwar il-miżuri fil-qasam veterenarju u dak fito-sanitarju,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 169 tat-TFUE dwar miżuri ta' protezzjoni tal-konsumatur,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 13 tat-TFUE li jistabbilixxi li, fil-formulazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jagħtu konsiderazzjoni sħiħa lill-ħtiġijiet tal-benessri tal-annimali minħabba li huma esseri sensibbli,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 576/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar il-movimenti mhux kummerċjali tal-annimali domestiċi, u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 577/2013 tat-28 ta' Ġunju 2013 dwar id-dokumenti tal-identifikazzjoni tal-mudell għall-moviment mhux kummerċjali ta' klieb, qtates u inmsa, l-istabbiliment ta' listi ta' territorji u pajjiżi terzi u l-format, it-tqassim u r-rekwiżiti lingwistiċi tad-dikjarazzjonijiet li jiċċertifikaw il-konformità ma' ċerti kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament (UE) Nru 576/2013,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta' Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta', u l-importazzjoni fil-Komunità ta' annimali, semen, ova u embrijuni, mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta' saħħa tal-annimali meħtieġa f'regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A(1) għad-Direttiva 90/425/KEE,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' April 2014 dwar il-proposta għal regolament dwar is-saħħa tal-annimali[1],

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tat-3,050 laqgħa tal-Kunsill Agrikoltura u Sajd tad-29 ta' Novembru 2010 dwar il-benessri tal-klieb u l-qtates,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom,

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 792/2012 li jistipula regoli għat-tfassil ta' permessi, ċertifikati u dokumenti oħrajn ipprovduti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Mejju 2015 dwar kura tas-saħħa aktar sikura fl-Ewropa: it-titjib tas-sikurezza tal-pazjent u l-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi[2],

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-istudju mill-Companion Animals Multisectoral Interprofessional and Interdisciplinary Strategic Think Tank on Zoonoses (CALLISTO),

–  wara li kkunsidra l-ewwel riżultati ta' studju tal-UE dwar il-klieb u l-qtates involuti fil-prattiki kummerċjali magħmul fi 12-il Stat Membru, skont id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni annessa mar-Regolament (UE) Nru 576/2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Kummmissjoni ffinanzjat studju dwar il-benessri tal-klieb u l-qtates involuti fi prattiki kummerċjali;

B.  billi l-organizzazzjonjiet mhux governattivi, l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi, l-awtoritajiet kompetenti u l-veterinarji wrew evidenza ta' żieda fil-kummerċ illegali tal-annimali domestiċi, b'abbuż mifrux tal-Iskema ta' Vvjaġġar tal-Annimali Domestiċi, l-evażjoni tal-kontrolli u l-falsifkazzjoni tad-dokumenti;

C.  billi, skont l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi u l-awtoritajiet kompetenti, il-kummerċ illegali tal-annimali domestiċi u selvaġġi, inklużi l-annimali eżotiċi, huwa marbut mal-kriminalità serja u organizzata;

D.  billi, minkejja t-titjib reċenti, għad baqa' tħassib kbir f'dak li għandu x'jaqsam mal-informazzjoni pprovduta fil-Passaporti tal-Annimali Domestiċi, b'mod partikolari rigward il-mod kif jista' jiġi pprovat li l-età ta' annimal individwali li tingħata hija korretta;

E.  billi l-annimali domestiċi involuti fil-kummerċ illegali spiss ikunu mrobbija ħażin, ma jkunux imdorrijin jinteraġixxu soċjalment u jkunu f'riskju għoli ta' mard, u billi 70 % tal-mard ġdid li laqat lil bniedem f'dawn l-aħħar deċennji oriġina mill-annimali, u l-annimali ġeneralment miżmuma bħala annimali domestiċi jġorru fuqhom bosta żoonożi, inkluża r-rabja;

F.   billi l-maġġoranza tal-Istati Membri diġà għandhom xi tip ta' rekwiżiti għar-reġistrazzjoni u/jew l-identifikazzjoni tal-annimali domestiċi; billi l-biċċa l-kbira ta' dawn il-bażijiet ta' data għadhom mhumiex kompatibbli, u meta l-annimali domestiċi jittieħdu minn post għall-ieħor fl-UE, it-traċċabbiltà hija limitata;

G.  billi rekwiżiti pan-Ewropej kompatibbli għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali domestiċi jkunu pass sinifikanti 'l quddiem fil-protezzjoni tal-benesseri tal-annimali u s-saħħa pubblika u tal-annimali, u jipprevedu traċċabbiltà effikaċi tal-annimali domestiċi fi ħdan l-Unjoni;

H.  billi xi Stati Membri (in-Netherlands u l-Belġju) diġà għandhom listi pożittivi għaż-żamma u/jew il-bejgħ tal-annimali domestiċi;

1.  Jissottolinja l-kontribut pożittiv li l-annimali domestiċi jagħtu lill-ħajjiet ta' miljuni ta' sidien individwali u familji fl-UE kollha, u jafferma mill-ġdid li s-sidien għandhom ikunu jistgħu jivvjaġġaw bl-annimali domestiċi tagħhom b'mod sikur u kkontrollat fl-Unjoni kollha;

2.  Jilqa' t-titjib li sar fl-Iskema ta' Vvjaġġar tal-Annimali Domestiċi introdotta bir-Regolament (UE) Nru 576/2013, inkluża l-introduzzjoni ta' elementi ta' sigurtà fil-Passaport tal-Annimali Domestiċi, u t-titjib ulterjuri li se jsegwi ladarba l-koleġiżlaturi jadottataw il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali;

3.  Jinnota bi tħassib l-evidenza ppreżentata minn organizzazzjonijiet mhux governattivi, aġenziji tal-infurzar tal-liġi, awtoritajiet kompetenti u veterinarji li turi b'mod ċar abbuż illegali dejjem jiżdied mill-Iskema ta' Vvjaġġar tal-Annimali Domestiċi, li qed tiġi sfruttata għal skopijiet kummerċjali;

4.  Jinnota li n-nuqqas ta' tilqim, ta' trattament antivirali xieraq, u ta' kura veterinarja u sanitarja fost l-annimali domestiċi involuti fil-kummerċ illegali spiss jirriżultaw fil-ħtieġa li dawn jiġu trattati bl-antibijotiċi; jissottolinja li dan iżid ir-riskju ta' reżistenza għall-antimikrobiċi;

5.   Jinnota bi tħassib iż-żieda fil-kummerċ, kemm legali kif ukoll illegali, tal-annimali selvaġġi ġeneralment miżmuma bħala annimali domestiċi; jinnota li ż-żamma ta' annimali selvaġġi bħala annimali domestiċi tikkomprometti b'mod sinifikanti l-benessri tal-annimali individwali u tpoġġi f'riskju s-saħħa u s-sigurtà tal-bniedem; jinnota li l-kummerċ għandu implikazzjonijiet serji għall-konservazzjoni tal-ispeċijiet selvaġġi li jinqabdu biex jiġu kkummerċjati; jistieden lill-Kummissjoni tadotta miżuri b'saħħithom u effikaċi biex tindirizza l-kummerċ illegali tal-annimali domestiċi, inklużi annimali selvaġġi miżmuma bħala annimali domestiċi;

6.  Jinnota li filwaqt li l-Istati Membri għandhom sistemi obbligatorji għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali domestiċi, jeżistu diskrepanzi fir-rigward tat-tip ta' informazzjoni li tinżamm, l-annimali koperti mir-rekwiżiti ta' identifikazzjoni u reġistrazzjoni, u l-livell ta' governanza fuq l-informazzjoni miżmuma;

7.  Jinnota li sistemi kompatibbli ta' identifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-klieb (Canis lupus familiaris) u l-qtates (Felis silvestris catus) jistgħu jnaqqsu l-possibbiltà ta' falsifikazzjoni tad-dokumenti u ta' kummerċ illegali, u b'hekk itejbu l-benesseri tal-annimali, jipproteġu s-saħħa pubblika u s-saħħa tal-annimali u jipprevedu traċċabbiltà effikaċi fi ħdan l-Unjoni;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, malli jidħol fis-seħħ ir-Regolament dwar il-Mard Trasmissibbli tal-Annimali (Il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali), tadotta att delegat minnufih li jistipula regoli skont l-Artikoli 109 u 118 tar-regolament dwar sistemi dettaljati u kompatibbli għall-mezzi u l-metodi ta' identifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-klieb (Canis lupus familiaris) u l-qtates (Felis silvestris catus); jissottolinja li d-data personali tal-proprjetarji u l-bejjiegħa tal-annimali domestiċi għandha tiġi rispettata skont l-istandards ġuridiċi relevanti tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data personali;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, malli jidħol fis-seħħ ir-Regolament dwar il-Mard Trasmissibbli tal-Annimali, tikkunsidra li tadotta atti delegati li jistipulaw regoli skont l-Artikoli 109 u 118 tar-regolament dwar sistemi dettaljati u kompatibbli għall-mezzi u l-metodi ta' identifikazzjoni u ta' reġistrazzjoni tal-annimali domestiċi, kif definit mill-Anness I tal-istess regolament;

10.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippubblika mingħajr dewmien il-konklużjonijiet tal-istudju dwar il-benessri tal-klieb u l-qtates involuti fi prattiki kummerċjali;

11.  Jemmen li sistema kompatibbli ta' identifikazzjoni u ta' reġistrazzjoni tal-annimali domestiċi fl-UE jkollha benefiċċji usa' mill-ġlieda kontra l-kummerċ illegali weħidha; jemmen li dawn il-benefiċċji jinkludu l-identifikazzjoni tas-sors tat-tifqigħ tal-mard u l-indirizzar tal-abbuż tal-annimali u tħassib ieħor marbut mal-benessri tal-annimali;

12.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.