Wspólny projekt rezolucji - RC-B8-0251/2016Wspólny projekt rezolucji
RC-B8-0251/2016

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich

23.2.2016 - (2016/2540(RSP))

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ALDE (B8-0251/2016)
S&D (B8-0252/2016)
GUE/NGL (B8-0253/2016)
PPE, ECR (B8-0254/2016)

Renate Sommer w imieniu grupy PPE
Paul Brannen w imieniu grupy S&D
Julie Girling, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR
Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL
Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE
Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi


Procedura : 2016/2540(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B8-0251/2016
Teksty złożone :
RC-B8-0251/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich

(2016/2540(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie Komisji z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich,

–  uwzględniając art. 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczący funkcjonowania wspólnej polityki rolnej (WPR),

–  uwzględniając art. 114 TFUE dotyczący ustanowienia i funkcjonowania jednolitego rynku,

–  uwzględniając art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE dotyczący środków w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej,

–  uwzględniając art. 169 TFUE dotyczący środków ochrony konsumentów,

–  uwzględniając art. 13 TFUE, który stanowi, że przy formułowaniu i wykonywaniu unijnych strategii politycznych Unia i jej państwa członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013,

–  uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zdrowia zwierząt[1],

–  uwzględniając konkluzje z 3050. posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 29 listopada 2010 r. w sprawie dobrostanu psów i kotów,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,

–  uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 792/2012 ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej w Europie: zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i przeciwdziałanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe[2],

–  uwzględniając konkluzje z badania wielosektorowego, międzybranżowego i interdyscyplinarnego strategicznego ośrodka analitycznego ds. chorób odzwierzęcych przenoszonych przez zwierzęta domowe (projekt CALLISTO),

–  uwzględniając pierwsze wyniki unijnego badania na temat psów i kotów będących przedmiotem praktyki handlowej, które przeprowadzono w 12 państwach członkowskich, zgodnie z oświadczeniem Komisji załączonym do rozporządzenia (UE) nr 576/2013,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Komisja sfinansowała badanie na temat dobrostanu psów i kotów będących przedmiotem działalności handlowej;

B.  mając na uwadze, że organizacje pozarządowe, organy ścigania, właściwe organy i weterynarze przedstawili dowody na rosnący nielegalny handel zwierzętami domowymi, któremu towarzyszy powszechne łamanie zasad przemieszczania zwierząt domowych, unikanie kontroli i podrabianie dokumentów;

C.  mając na uwadze, ze nielegalny handel zwierzętami domowymi, w tym zwierzętami dzikimi i egzotycznymi, jest łączony przez organizacje pozarządowe, organy ścigania i właściwe organy z poważną przestępczością i przestępczością zorganizowaną;

D.  mając na uwadze, że pomimo niedawnej poprawy sytuacji, nadal istnieją poważne obawy, jeśli chodzi o informacje dostarczane na potrzeby paszportów dla zwierząt domowych, w szczególności dotyczące sposobu, w jaki można potwierdzić prawdziwość informacji o wieku danego zwierzęcia;

E.  mając na uwadze, że zwierzęta domowe będące przedmiotem nielegalnego handlu są często niewłaściwie hodowane, słabo socjalizowane oraz bardziej narażone na choroby; mając na uwadze, że 70 % nowych chorób, które dotknęły ludzi w ciągu ostatnich dziesięcioleci pochodzi od zwierząt, a zwierzęta powszechnie trzymane jako zwierzęta domowe są nosicielami wielu chorób odzwierzęcych, w tym wścieklizny;

F.   mając na uwadze, że większość państw członkowskich stosuje już pewne wymogi dotyczące rejestracji lub identyfikacji zwierząt domowych; mając na uwadze, że większość z tych baz danych nie jest jeszcze kompatybilna, co powoduje ograniczoną identyfikowalność w przypadku przewożenia zwierząt na terytorium UE;

G.  mając na uwadze, że kompatybilne, ogólnoeuropejskie wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych stanowiłyby znaczny postęp w ochronie dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, a także zapewniłyby skuteczną wewnątrzunijną identyfikowalność zwierząt domowych;

H.  mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie (Holandia i Belgia) mają już pozytywne wykazy dotyczące posiadania lub sprzedaży zwierząt domowych;

1.  podkreśla pozytywny wkład, jaki zwierzęta domowe wnoszą w życie milionów pojedynczych właścicieli i rodzin w całej UE, oraz potwierdza, że właściciele powinni mieć możliwość podróżowania ze swoimi zwierzętami po całym terytorium UE w bezpieczny, kontrolowany sposób;

2.  z zadowoleniem przyjmuje poprawę zasad przemieszczania zwierząt domowych wprowadzoną rozporządzeniem (UE) nr 576/2013, w tym dodatkowe cechy zabezpieczające umieszczone w paszporcie dla zwierząt domowych, oraz dalsze usprawnienia, które nastąpią po przyjęciu przez współustawodawców prawa o zdrowiu zwierząt;

3.  z zaniepokojeniem odnotowuje przedstawione przez organizacje pozarządowe, organy ścigania, właściwe organy i weterynarzy dowody wyraźnie wskazujące na coraz częstsze naruszanie zasad przemieszczania zwierząt domowych, przy czym zasady te są wykorzystywane do celów handlowych;

4.  zauważa, że brak szczepień, odpowiedniego leczenia antywirusowego oraz opieki weterynaryjnej i sanitarnej w nielegalnym obrocie zwierzętami domowymi, często sprawia, że konieczne jest ich leczenie antybiotykami; podkreśla, że zwiększa to oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe;

5.   z niepokojem zauważa wzrost zarówno legalnego, jak i nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami powszechnie trzymanymi jako zwierzęta domowe; zauważa, że trzymanie dzikich zwierząt jako zwierząt domowych w istotny sposób narusza dobrostan poszczególnych zwierząt i zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi; zauważa, że handel ma poważny wpływ na ochronę gatunków dzikich zwierząt zagrożonych polowaniami w celach handlowych; wzywa Komisję do przyjęcia silnych i skutecznych środków mających przeciwdziałać nielegalnemu handlowi zwierzętami domowymi, w tym dzikimi zwierzętami trzymanymi jako zwierzęta domowe;

6.  zauważa, że chociaż wiele państw członkowskich ma obowiązkowe systemy identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych, występują rozbieżności, jeśli chodzi o rodzaj przechowywanych informacji, zwierzęta objęte wymogami identyfikacji i rejestracji oraz poziom zarządzania przechowywanymi informacjami;

7.  zauważa, że kompatybilne systemy w zakresie wymogów dotyczących identyfikacji i rejestracji psów (Canis lupus familiaris) i kotów (Felis silvestris catus) zmniejszyłyby poziom fałszowania dokumentów i nielegalnego handlu, a tym samym poprawiłyby dobrostan zwierząt i zwiększyłyby ochronę zdrowia ludzi i zwierząt oraz przyczyniłyby się do skutecznej wewnątrzunijnej identyfikowalności;

8.  wzywa Komisję, aby po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie przenośnych chorób zwierząt (prawo o zdrowiu zwierząt) niezwłocznie przyjęła akt delegowany ustanawiający zasady zgodnie z art. 109 i 118 tego rozporządzenia dotyczące szczegółowych, kompatybilnych systemów w zakresie środków i metod identyfikacji i rejestracji psów (Canis lupus familiaris) i kotów (Felis silvestris catus); podkreśla, że należy szanować dane osobowe właścicieli zwierząt domowych i ich sprzedawców zgodnie ze stosownymi unijnymi normami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych;

9.  wzywa Komisję, aby w momencie wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przenośnych chorób zwierząt rozważyła przyjęcie aktów delegowanych ustanawiających zasady zgodnie z art. 109 i 118 tego rozporządzenia dotyczące szczegółowych, kompatybilnych systemów w zakresie środków i metod identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych, zgodnie z załącznikiem 1 do tego rozporządzenia:

10.  wzywa Komisję do niezwłocznego opublikowania wniosków z badania dotyczącego dobrostanu psów i kotów będących przedmiotem działalności handlowej;

11.  uważa, że kompatybilny system identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych w UE przyniesie większe korzyści niż jedynie rozwiązanie kwestii nielegalnego handlu; uważa, że korzyści te obejmują identyfikowanie źródła wystąpienia choroby oraz rozwiązanie kwestii znęcania się nad zwierzętami i innych problemów związanych z dobrostanem zwierząt;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.