Procedură : 2016/2540(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0251/2016

Texte depuse :

RC-B8-0251/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0065

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 146kWORD 85k
23.2.2016
PE576.614v01-00}
PE576.616v01-00}
PE576.617v01-00}
PE576.618v01-00} RC1
 
B8-0251/2016}
B8-0252/2016}
B8-0253/2016}
B8-0254/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ALDE (B8-0251/2016)

S&D (B8-0252/2016)

GUE/NGL (B8-0253/2016)

PPE, ECR (B8-0254/2016)


referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP))


Renate Sommer în numele Grupului PPE
Paul Brannen în numele Grupului S&D
Julie Girling, Janusz Wojciechowski în numele Grupului ECR
Jasenko Selimovic în numele Grupului ALDE
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias în numele Grupului GUE/NGL
Keith Taylor în numele Grupului Verts/ALE
Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere declarația Comisiei din 4 februarie 2016 privind introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre,

–  având în vedere articolul 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), referitor la funcționarea politicii agricole comune,

–  având în vedere articolul 114 din TFUE, referitor la instituirea și funcționarea pieței interne,

–  având în vedere articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE, referitor la măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar,

–  având în vedere articolul 169 din TFUE, referitor la măsurile de protecție a consumatorilor,

–  având în vedere articolul 13 din TFUE, care prevede că, la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii, Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013,

–  având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament privind sănătatea animalelor(1),

–  având în vedere concluziile celei de a 3050-a reuniuni a Consiliului Agricultură și Pescuit din 29 noiembrie 2010 privind bunăstarea câinilor și a pisicilor,

–  având în vedere Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea,

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea,

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 mai 2015 referitoare la asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa: îmbunătățirea siguranței pacienților și combaterea rezistenței la antimicrobiene(2),

–  având în vedere concluziile studiului realizat de Centrul de reflecție strategic multisectorial, interprofesional și interdisciplinar pentru animalele de companie referitor la zoonoze (CALLISTO),

–  având în vedere primele rezultate ale studiului UE privind câinii și pisicile care fac obiectul unor practici comerciale, realizat în 12 state membre, ca urmare a declarației Comisiei anexată Regulamentului (UE) 576/2013,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia a finanțat un studiu privind bunăstarea câinilor și pisicilor care fac obiectul practicilor comerciale;

B.  întrucât organizațiile neguvernamentale, serviciile de asigurare a respectării legii, autoritățile competente și medicii veterinari au demonstrat o creștere a comerțului ilegal cu animale de companie, cu numeroase abuzuri în sistemul de circulație a animalelor de companie, evitarea controalelor și falsificarea documentelor;

C.  întrucât organizațiile neguvernamentale, serviciile de asigurare a respectării legii și autoritățile competente asociază din ce în ce mai des comerțul ilegal cu animale de companie, inclusiv animale sălbatice și exotice, cu criminalitatea organizată și gravă;

D.  întrucât, în pofida unor îmbunătățiri recente, există încă preocupări importante în privința informațiilor conținute în pașapoartele animalelor de companie, în special privind modul în care se poate dovedi că vârsta indicată pentru un anumit animal este corectă;

E.  întrucât animalele de companie comercializate ilegal sunt adesea crescute în condiții deficitare, au puține contacte cu alte animale și prezintă un risc crescut de îmbolnăvire și întrucât 70 % din bolile nou apărute la om în ultimele decenii sunt de origine animală, iar animalele crescute în mod obișnuit ca animale de companie sunt purtătoare de numeroase zoonoze, printre care rabia;

F.   întrucât majoritatea statelor membre au instituit deja anumite cerințe pentru înregistrarea și/sau identificarea animalelor de companie; întrucât cele mai multe dintre aceste baze de date nu sunt încă compatibile, iar trasabilitatea animalelor de companie deplasate în UE este limitată;

G.  întrucât instituirea de cerințe compatibile la nivel european pentru identificarea și înregistrarea animalelor de companie ar fi un pas important pentru protecția calității vieții animalelor și a sănătății publice și a animalelor și ar asigura o trasabilitate efectivă a animalelor de companie în interiorul Uniunii;

H.  întrucât unele state membre (Țările de Jos și Belgia) dispun deja de liste pozitive pentru creșterea și/sau vânzarea animalelor de companie,

1.  subliniază contribuția pozitivă adusă de animalele de companie în viața a milioane de proprietari individuali și de familii din întreaga UE și își reiterează afirmația potrivit căreia proprietarii ar trebui să aibă posibilitatea de a călători cu animalele lor de companie în întreaga Uniune, în condiții de siguranță, controlate;

2.  salută îmbunătățirile aduse la sistemul de circulație a animalelor prin Regulamentul (UE) nr. 576/2013, inclusiv noile elemente de securitate ale pașapoartelor pentru animalele de companie și îmbunătățirile ulterioare, ce vor rezulta din legislația privind sănătatea animalelor, după adoptarea de către colegiuitori;

3.  ia act cu îngrijorare de dovezile aduse de organizațiile neguvernamentale, serviciile de asigurare a respectării legii, autoritățile competente și medicii veterinari, care demonstrează clar că sistemul de circulație a animalelor de companie este exploatat în mod ilegal în scop comercial;

4.  constată că lipsa vaccinării, a tratamentului antiviral adecvat și a îngrijirilor veterinare și sanitare în rândul animalelor de companie comercializate ilegal duce deseori la necesitatea tratării lor cu antibiotice; subliniază faptul că acest lucru mărește riscul rezistenței la antimicrobiene;

5.   ia act cu îngrijorare de intensificarea comerțului - atât legal, cât și ilegal - cu animale sălbatice crescute în mod obișnuit ca animale de companie; observă că creșterea unor animale sălbatice ca animale de companie reduce în mod semnificativ calitatea vieții animalelor respective și amenință sănătatea și siguranța oamenilor; observă că această formă de comerț are implicații serioase asupra conservării speciilor supuse capturii din sălbăticie pentru aprovizionarea comerțului; invită Comisia să adopte măsuri temeinice și eficace pentru combaterea comerțului ilicit cu animale de companie, inclusiv cu animale sălbatice ținute ca animale de companie;

6.  observă că, deși multe state membre au instituit sisteme obligatorii de identificare și înregistrare a animalelor de companie, există discrepanțe în ceea ce privește tipul de informații deținute, animalele care fac obiectul cerințelor de identificare și înregistrare și nivelul de guvernanță la care sunt deținute informațiile;

7.  observă că existența unor sisteme compatibile de identificare și înregistrare pentru câini (Canis lupus familiaris) și pisici (Felis silvestris catus) ar reduce fenomenul falsificării documentelor și al comerțului ilegal, îmbunătățind astfel calitatea vieții animalelor, protejând sănătatea publică și sănătatea animalelor și permițând o trasabilitate efectivă în interiorul Uniunii;

8.  invită Comisia ca, după intrarea în vigoare a Regulamentului privind bolile transmisibile ale animalelor (Legea privind sănătatea animală), să adopte un act delegat de stabilire a unor norme în conformitate cu articolele 109 și 118 din regulament cu privire la instituirea unor sisteme detaliate și compatibile pentru mijloacele și metodele de identificare și înregistrare a câinilor (Canis lupus familiaris) și pisicilor (Felis silvestris catus); subliniază faptul că datele cu caracter personal referitoare la proprietarii și vânzătorii de animale de companie ar trebui să fie respectate în conformitate cu standardele juridice relevante ale UE privind protecția datelor cu caracter personal;

9.  invită Comisia ca, după intrarea în vigoare a Regulamentului privind bolile transmisibile ale animalelor, să ia în considerare adoptarea unor acte delegate de stabilire a unor norme în conformitate cu articolele 109 și 118 din regulament cu privire la instituirea unor sisteme detaliate și compatibile pentru mijloacele și metodele de identificare și înregistrare a animalelor de companie, conform definițiilor din anexa 1 la același regulament;

10.  îndeamnă Comisia să publice fără întârziere concluziile studiului privind bunăstarea câinilor și pisicilor care fac obiectul practicilor comerciale;

11.  consideră că beneficiile unui sistem compatibil pentru identificarea și înregistrarea animalelor de companie la nivelul UE vor depăși simpla combatere a comerțului ilegal; consideră că aceste beneficii includ identificarea sursei focarelor de boală, combaterea maltratării animalelor și înlăturarea altor preocupări legate de calitatea vieții animalelor;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

 

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0381.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0197.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate