Postup : 2016/2540(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0251/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0251/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0065

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 153kWORD 83k
23.2.2016
PE576.614v01-00}
PE576.616v01-00}
PE576.617v01-00}
PE576.618v01-00} RC1
 
B8-0251/2016}
B8-0252/2016}
B8-0253/2016}
B8-0254/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ALDE (B8‑0251/2016)

S&D (B8‑0252/2016)

GUE/NGL (B8‑0253/2016)

PPE, ECR (B8‑0254/2016)


o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP))


Renate Sommer v mene skupiny PPE
Paul Brannen v mene skupiny S&D
Julie Girling, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR
Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL
Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE
Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi

Uznesenie Európskeho parlamentu o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie zo 4. februára 2016 o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch,

–  so zreteľom na článok 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o fungovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky,

–  so zreteľom na článok 114 ZFEÚ o vytvorení a fungovaní jednotného trhu,

–  so zreteľom na článok 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ o opatreniach v oblastí veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby,

–  so zreteľom na článok 169 ZFEÚ o opatreniach v oblasti ochrany spotrebiteľa,

–  so zreteľom na článok 13 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že Únia a členské štáty pri formulovaní a vykonávaní politík Únie v maximálnej miere prihliadajú na dobré životné podmienky zvierat, keďže ide o cítiace bytosti,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013,

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia o zdraví zvierat(1),

–  so zreteľom na závery 3050. schôdze Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo z 29. novembra 2010 o dobrých životných podmienkach psov a mačiek,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi,

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2015 o bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe: zlepšenie bezpečnosti pacientov a boj proti antimikrobiálnej rezistencii(2),

–  so zreteľom na závery štúdie expertnej skupiny Companion Animals Multisectorial Interprofessional and Interdisciplinary Strategic Think Tank on Zoonoses (CALLISTO) (viacodvetvová medziprofesijná a interdisciplinárna strategická expertná skupina pre výskum zoonóz spoločenských zvierat),

–  so zreteľom na prvý výsledok štúdie EÚ o psoch a mačkách, ktoré sú predmetom obchodovania, ktorá sa uskutočnila v 12 členských štátoch, podľa vyhlásenia Komisie pripojeného k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia financovala štúdiu o dobrých životných podmienkach psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodovania,

B.  keďže mimovládne organizácie, orgány presadzovania práva, príslušné orgány a zverolekári predložili dôkazy o rastúcom nezákonnom obchode so spoločenskými zvieratami, pričom dochádza k rozsiahlemu porušovaniu režimu premiestňovania spoločenských zvierat, obchádzaniu kontrol a falšovaniu dokladov;

C.  keďže mimovládne organizácie, orgány presadzovania práva a príslušné orgány konštatujú čoraz častejšie väzby medzi nezákonným obchodovaním so spoločenskými zvieratami vrátane voľne žijúcich a exotických zvierat a závažnou a organizovanou trestnou činnosťou;

D.  keďže napriek nedávnym zlepšeniam pretrvávajú vážne obavy, pokiaľ ide o informácie poskytované v pasoch pre spoločenské zvieratá, najmä čo sa týka spôsobu overenia veku príslušného zvieraťa;

E.  keďže spoločenské zvieratá, s ktorými sa obchoduje nezákonne, sú často chované v zlých podmienkach, nedostatočne socializované a vystavené zvýšenému riziku ochorenia, a keďže 70 % nových ochorení u ľudí, ktoré sa objavili v posledných desaťročiach, je živočíšneho pôvodu a zvieratá bežne chované ako spoločenské zvieratá sú prenášateľmi mnohých zoonóz vrátane besnoty;

F.   keďže väčšina členských štátov už má určitú úroveň požiadaviek na registráciu a/alebo identifikáciu spoločenských zvierat; keďže väčšina týchto databáz nie je zlučiteľná a možnosť sledovať pohyb zvierat v EÚ je obmedzená;

G.  keďže zlučiteľné celoeurópske požiadavky na identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat by boli významným krokom vpred pri ochrane dobrých životných podmienok zvierat a verejného zdravia a zdravia zvierat a zabezpečili by účinnú vysledovateľnosť spoločenských zvierat v rámci Únie;

H.  keďže niektoré členské štáty (ako Holandsko a Belgicko) už majú pozitívne zoznamy pre prípady vlastníctva a/alebo predaja spoločenských zvierat;

1.  zdôrazňuje pozitívny prínos spoločenských zvierat pre životy miliónov individuálnych majiteľov a rodín v celej EÚ a opätovne tvrdí, že majitelia by mali mať možnosť cestovať so svojimi zvieratami bezpečným a kontrolovaným spôsobom naprieč celou Úniou;

2.  víta zdokonalenie režimu premiestňovania spoločenských zvierat ustanoveného nariadením (EÚ) č. 576/2013 vrátane dodatočných bezpečnostných prvkov v pase zvieraťa a ďalšie zlepšenia, ktoré budú nasledovať, len čo spoluzákonodarcovia prijmú právne predpisy o zdraví zvierat;

3.  so znepokojením upozorňuje na dôkazy mimovládnych organizácií, orgánov presadzovania práva, príslušných orgánov a veterinárov, z ktorých jasne vyplýva rastúce zneužívanie režimu premiestňovania spoločenských zvierat, ktorý sa využíva na obchodné účely;

4.  konštatuje, že nedostatočné očkovanie, nevhodná antivírusová liečba a veterinárna sanitárna starostlivosť v prípade nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami často vedie k potrebe liečby týchto zvierat antibiotikami; zdôrazňuje, že sa tým zvyšuje riziko antimikrobiálnej rezistencie;

5.   so znepokojením berie na vedomie rastúce zákonné aj nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi zvieratami, ktoré sú všeobecne chované ako spoločenské zvieratá; konštatuje, že chovanie voľne žijúcich zvierat ako spoločenských zvierat výrazne ohrozuje dobré životné podmienky jednotlivých zvierat a ohrozuje ľudské zdravie a bezpečnosť; konštatuje, že obchod má vážne dôsledky pre ochranu druhov, ktoré sa lovia vo voľnej prírode s cieľom zásobovať obchod; vyzýva Komisiu, aby prijala prísne a účinné opatrenia na boj proti nezákonnému obchodovaniu so spoločenskými zvieratami vrátane obchodovania s voľne žijúcimi zvieratami, ktoré sú chované ako spoločenské zvieratá;

6.  uznáva, že hoci mnohé členské štáty majú zavedené záväzné systémy na identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat, existujú rozdiely, pokiaľ ide o druh uchovávaných informácií, zvieratá, na ktoré sa vzťahujú požiadavky týkajúce sa identifikácie a registrácie, a úroveň dohľadu nad týmito informáciami;

7.  poznamenáva, že zlučiteľné systémy identifikácie a registrácie pre psy (canis lupus familiaris) a mačky (felis silvestris catus) by obmedzili priestor na falšovanie dokumentov a nezákonné obchodovanie, a teda by prispeli k zlepšeniu dobrých životných podmienok zvierat, k ochrane verejného zdravia a zdravia zvierat a zabezpečeniu účinnej vysledovateľnosti v rámci Únie;

8.  vyzýva Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti nariadenia o prenosných chorobách zvierat (právne predpisy v oblasti zdravia zvierat) prijala delegované nariadenie, ktorým určí pravidlá podľa článkov 109 a 118 uvedeného nariadenia týkajúce sa podrobných harmonizovaných systémov prostriedkov a metód identifikácie a registrácie psov (canis lupus familiaris ) a mačiek (felis silvestris catus); zdôrazňuje, že osobné údaje majiteľov a predajcov spoločenských zvierat by sa mali rešpektovať v súlade s príslušnými právnymi normami EÚ v oblasti ochrany osobných údajov;

9.  vyzýva Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti nariadenia o prenosných chorobách zvierat zvážila prijatie delegovaných aktov, ktorými určí pravidlá podľa článkov 109 a 118 uvedeného nariadenia týkajúce sa podrobných harmonizovaných systémov prostriedkov a metód identifikácie a registrácie týchto spoločenských zvierat, ako sú vymedzené v prílohe 1 k uvedenému nariadeniu;

10.  nalieha na Komisiu, aby bezodkladne uverejnila závery štúdie o dobrých životných podmienkach psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodovania;

11.  je presvedčený, že harmonizovaný systém identifikácie a registrácie zvierat v celej EÚ prinesie väčší úžitok než len samotný boj proti nelegálnemu obchodu; je presvedčený, že k týmto výhodám patrí vysledovateľnosť zdroja nákazy zvierat a riešenie ich zneužívania a iných problémov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0381.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0197.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia