Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0251/2016Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0251/2016

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater

23.2.2016 - (2016/2540(RSP))

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ALDE (B8-0251/2016)
S&D (B8-0252/2016)
GUE/NGL (B8-0253/2016)
PPE, ECR (B8-0254/2016)

Renate Sommer för PPE-gruppen
Paul Brannen för S&D-gruppen
Julie Girling, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen
Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen
Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen
Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi


Förfarande : 2016/2540(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0251/2016
Ingivna texter :
RC-B8-0251/2016
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater

(2016/2540(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ett uttalande från kommissionen av den 4 februari 2016 om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater,

–  med beaktande av artikel 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) avseende den gemensamma jordbrukspolitiken,

–  med beaktande av artikel 114 i EUF-fördraget avseende genomförandet av den inre marknaden och utvecklingen av dess funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 168.4 b i EUF-fördraget om åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet,

–  med beaktande av artikel 169 i EUF-fördraget om konsumentskyddsåtgärder,

–  med beaktande av artikel 13 i EUF-fördraget, som fastställer att unionen och medlemsstaterna vid utformning och genomförande av unionens politik fullt ut ska ta hänsyn till kraven på välfärd för djuren som kännande varelser,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfylls,

–  med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i kapitel I i bilaga A till direktiv 90/425/EEG,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 april 2014 om förslaget till förordning om djurhälsa[1],

–  med beaktande av slutsatserna från rådets (jordbruk och fiske) 3050:e möte av den 29 november 2010 om hundars och katters välbefinnande,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,

–  med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,

–  med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2015 om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättring av patientsäkerheten och bekämpning av antimikrobiell resistens[2],

–  med beaktande av undersökningsslutsatserna från den sektorsövergripande, branschövergripande och tvärvetenskapliga strategiska tankesmedjan om sällskapsdjur och zoonoser Companion Animals Multisectoral Interdisciplinary Strategic Think Tank on Zoonoses (CALLISTO),

–  med beaktande av de första resultaten av den EU-undersökning om hundar och katter som är föremål för handel, som genomförts i 12 medlemsstater, på grundval av det uttalande från kommissionen som bifogats förordning (EU) nr 576/2013,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionen har finansierat en undersökning om välbefinnandet för hundar och katter som är föremål för handel.

B.  Icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ, behöriga myndigheter och veterinärer har avslöjat en ökande olaglig handel med sällskapsdjur, med omfattande missbruk av systemet för förflyttning av sällskapsdjur, undvikande av kontroller och förfalskning av handlingar.

C.  Enligt icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ och behöriga myndigheter är den olagliga handeln med sällskapsdjur, vilda och exotiska djur inberäknade, kopplad till allvarlig och organiserad brottslighet.

D.  Trots de förbättringar som nyligen gjorts finns det fortfarande skäl till allvarlig oro över uppgifterna i passen för sällskapsdjur, särskilt när det gäller metoder för att fastställa att den ålder som uppgetts för ett enskilt djur är korrekt.

E.  Sällskapsdjur som det bedrivs olaglig handel med är ofta illa uppfödda, bristfälligt socialiserade och utsatta för större sjukdomsrisker. Av de nya sjukdomar som förekommit bland människor under de senaste årtiondena härrör 70 % från djur, och djur som normalt hålls som sällskapsdjur är smittbärare av många zoonoser, inbegripet rabies.

F.   Majoriteten av medlemsländerna har redan en viss nivå på kraven för registrering och/eller identifiering av sällskapsdjur. Merparten av dessa databaser är ännu inte kompatibla och spårbarheten när sällskapsdjur förflyttas inom EU är begränsad.

G.  Kompatibla och europaomfattande krav på identifiering och registrering av sällskapsdjur skulle vara ett avgörande steg mot att skydda djurens välbefinnande, liksom folkhälsan och djurens hälsa, och skulle göra det möjligt att effektivt spåra sällskapsdjur inom unionen.

H.  Vissa medlemsstater (Nederländerna och Belgien) har redan positivlistor för vilka djur som får hållas och/eller saluföras som sällskapsdjur.

1.  Europaparlamentet understryker den positiva inverkan som sällskapsdjuren har på miljontals enskilda ägares och familjers liv inom hela EU, och slår fast att ägare bör ha möjlighet att resa med sina sällskapsdjur på ett säkert och kontrollerat sätt i hela unionen.

2.  Europaparlamentet välkomnar de förbättringar av systemet med förflyttning av sällskapsdjur, vilka införts genom förordning (EU) nr 576/2013, bland annat de tillagda säkerhetsdetaljer som ingår i passen för sällskapsdjur och de ytterligare förbättringar som kommer att följa när djurhälsolagen väl antagits av medlagstiftarna.

3.  Europaparlamentet noterar med oro de bevis från icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ, behöriga myndigheter och veterinärer som klart och tydligt avslöjar ett ökat olagligt missbruk av systemet med förflyttning av sällskapsdjur, vilket utnyttjas för kommersiella ändamål.

4.  Europaparlamentet konstaterar att avsaknad av vaccination, korrekt antiviral behandling, veterinärvård och sanitär omsorg bland de sällskapsdjur som är föremål för olaglig handel ofta innebär att djuren måste behandlas med antibiotika. Parlamentet understryker att detta ökar risken för antimikrobiell resistens.

5.   Europaparlamentet noterar med oro en ökad handel, både laglig och olaglig, med vilda djur som brukar hållas som sällskapsdjur. Parlamentet noterar att om man har vilda djur som sällskapsdjur blir detta en stor risk för både de enskilda djurens välbefinnande och för folkhälsan och säkerheten. Parlamentet konstaterar att handel får allvarliga konsekvenser ur bevarandesynvinkel för den art som fångas i vilt tillstånd för handelsändamål. Parlamentet uppmanar kommissionen att anta kraftfulla och effektiva åtgärder för att hantera den olagliga handeln med sällskapsdjur, inklusive vilda djur som hålls som sällskapsdjur.

6.  Europaparlamentet konstaterar att samtidigt som många medlemsstater har obligatoriska system för identifiering och registrering av sällskapsdjur förekommer det skillnader när det gäller vilken typ av information som förvaras, vilka djur som omfattas av kraven på identifiering och registrering och på vilken myndighetsnivå som informationen hanteras.

7.  Europaparlamentet anser att kompatibla system för identifiering och registrering av hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis silvestris catus) skulle minska möjligheterna att förfalska handlingar och idka olaglig handel, vilket sålunda skulle förbättra djurens välfärd och bidra till skyddet av folkhälsan och djurens hälsa samt sörja för en effektiv spårbarhet inom unionen.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när förordningen om överförbara djursjukdomar (djurhälsolagen) träder i kraft omgående anta en delegerad akt med bestämmelser i enlighet med artiklarna 109 och 118 i den förordningen, avseende detaljerade kompatibla system för tillvägagångssätten och metoderna för identifiering och registrering av hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis silvestris catus). Parlamentet understryker att personuppgifter för ägare och försäljare av sällskapsdjur bör respekteras i överensstämmelse med gällande EU-bestämmelser om skydd av personuppgifter.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när förordningen om överförbara djursjukdomar träder i kraft vidta åtgärder för att anta delegerade akter med bestämmelser i enlighet med artiklarna 109 och 118 i den förordningen avseende kompatibla system för tillvägagångssätten och metoderna för identifiering och registrering av sällskapsdjur, enligt definitionen i bilaga I till samma förordning.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utan dröjsmål offentliggöra slutsatserna från undersökningen om välbefinnandet för hundar och katter som är föremål för handel.

11.  Europaparlamentet är övertygat om att ett kompatibelt system för identifiering och registrering av sällskapsdjur över hela EU kommer att ha större nytta än enbart hantering av den olagliga handeln. Parlamentet anser att denna nytta inbegriper identifiering av källan till sjukdomsutbrott och när det gäller att reagera på djurplågeri och andra frågor med avseende på djurens välbefinnande.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.