Predlog skupne resolucije - RC-B8-0312/2016Predlog skupne resolucije
RC-B8-0312/2016

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o tobačnem sporazumu (sporazum z družbo PMI)

7.3.2016 - (2016/2555(RSP))

v skladu s členoma 128(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B8-0312/2016)
EFDD (B8-0314/2016)
S&D (B8-0317/2016)

Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux, Linda McAvan v imenu skupine S&D
Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD


Postopek : 2016/2555(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0312/2016
Predložena besedila :
RC-B8-0312/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta  o tobačnem sporazumu (sporazum z družbo PMI)

(2016/2555(RSP))

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju Sporazuma o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret in splošnega odpusta z dne 9. julija 2004, sklenjenega med družbo Philip Morris International (v nadaljnjem besedilu: PMI) in njenimi povezanimi družbami ter Unijo in njenimi državami članicami,

–    ob upoštevanju Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES[1],

–    ob upoštevanju Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom in Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, sprejetega na peti konferenci pogodbenic Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom s Sklepom FCTC/COP5(1) 12. novembra 2012,

–    ob upoštevanju predloga Komisije z dne 4. maja 2015 za sklep Sveta o sklenitvi Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom v imenu Evropske unije, kar zadeva določbe Protokola, ki spadajo pod naslov V dela III Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2015)0193),

–    ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 24. februarja 2016 z naslovom Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States (Tehnična ocena izkušenj, pridobljenih s Sporazumom o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret in splošnim odpustom z dne 9. julija 2004, sklenjenim med družbo Philip Morris International in njenimi povezanimi družbami ter Unijo in njenimi državami članicami) (SWD (2016)0044),

–    ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. oktobra 2007 o posledicah sporazuma med Skupnostjo, nekaterimi državami članicami in podjetjem Philip Morris o stopnjevanju boja proti goljufijam in tihotapljenju cigaret ter napredku, ki je bil dosežen pri izvajanju priporočil parlamentarnega preiskovalnega odbora za tranzitni sistem Skupnosti[2],

–    ob upoštevanju vprašanja Komisiji o tobačnem sporazumu (sporazum z družbo PMI) (O-000010/2016B8-1019/2016),

–    ob upoštevanju členov 128(5) in 123(4) Poslovnika,

A.    ker je zaščita finančnih interesov EU ena od glavnih prednostnih nalog Komisije in ker nacionalni proračuni in proračuni EU zaradi nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, zlasti tihotapljenja in ponarejanja cigaret, po konservativni oceni izgubijo več kot 10 milijard EU prihodkov letno;

B.    ker je nezakonita trgovina hudo kaznivo dejanje, ki prispeva k financiranju drugih mednarodnih dejavnosti organiziranega kriminala, tudi k trgovini z ljudmi, prepovedanimi drogami in orožjem, v nekaterih primerih pa tudi k financiranju terorističnih skupin;  

C.    ker je glavni cilj sporazuma z družbo PMI zmanjšati razširjenost pretihotapljenih tobačnih izdelkov te družbe na nezakonitem trgu tobačnih izdelkov v EU;

D.    ker bo sporazum z družbo PMI prenehal veljati 9. julija 2016;

E.    ker je Komisija v tehnični oceni sporazuma z družbo PMI ugotovila, da je bil glavni cilj dejansko dosežen, vendar dvomi o vzročni povezavi in opozarja, da zmanjšanje števila pretihotapljenih izdelkov te družbe ni privedlo do splošnega zmanjšanja števila prepovedanih izdelkov na trgu EU;

F.    ker je sporazum z družbo PMI javnim blagajnam prinašal finančne koristi v višini približno 1 milijarde EUR letno in 68,2 milijonov EUR za plačila pri zasegu, razdeljenih med Komisijo (približno 10 %) in države članice (približno 90 %); ker ni podatkov o tem, kako so države članice porabile denar, ki so ga prejele v okviru sporazuma;

G.    ker se je od sklenitve sedanjega sporazuma z družbo PMI tržno okolje bistveno spremenilo, saj se je zlasti povečala prisotnost cigaret brez blagovne znamke („cheap whites“), razvilo pa se je tudi novo področje prodaje tekočega nikotina za uporabo v elektronskih cigaretah;

H.  ker Evropsko sodišče trenutno obravnava zadeve C-358/14 Poljska proti Parlamentu in Svetu, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited in C-547/14 Philip Morris Brands SARL in drugi, ki oporekajo Direktivi 2014/40/EU, omenjeni proizvajalci tobačnih izdelkov pa bi jih morali čim prej umakniti;

I.    ker se je Komisija obvezala k ratifikaciji Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, kar je pomemben korak h krepitvi pravnega okvira za boj proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki; ker se je Komisija obvezala, da bo k ratifikaciji protokola povabila tretje države;

J.    ker tihotapljenje tobaka slabi javne zdravstvene politike EU, saj so marsikje po precej nižji nezakoniti ceni na voljo nezakoniti tobačni izdelki – med drugim tudi mladim; ker ne gre zgolj za nezakonito proizvodnjo in uvoz ponarejenih cigaret, ampak tudi za to, da vsebujejo neznane sestavine, kar pomeni resno tveganje za zdravje;

1.    pozdravlja Protokol za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki in poziva k čimprejšnjemu zaključku postopka ratifikacije;

2.    pozdravlja predlog Komisije za ratifikacijo Protokola in njeno zavezo, da bo k ratifikaciji povabila države članice in tretje države; ugotavlja, da je Protokol do zdaj ratificiralo 15 držav, med njimi pet držav članic EU, in da se EU pripravlja, da ga ratificira;

3.    poziva Komisijo, naj si prizadeva za takojšnjo ratifikacijo Protokola; vendar meni, da bi obnovitev sporazuma predstavljala škodljivo in kontraproduktivno sporočilo tretjim državam, da ima EU neprimerne stike s tobačno industrijo, čeprav jih protokol jasno prepoveduje;

4.    meni, da podaljšanje sporazuma z družbo PMI morda ni združljivo z obveznostmi EU iz člena 5.3 Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom in bi utegnilo škoditi ugledu EU kot vodilne v svetu na področju nadzora nad tobakom;

5.    opozarja na besedilo izvedbenih smernic za člen 5.3 Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom, in sicer da obstaja med interesi tobačne industrije in interesi politike javnega zdravja temeljno in nepremostljivo nasprotje;

6.    pozdravlja sprejetje Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (direktiva o tobačnih izdelkih); poudarja, da je že v tej direktivi navedena pravna zahteva, da morajo tobačne družbe uvesti in vzdrževati sistem za prepoznavanje in sledenje, ki mora za cigarete in tobak za zvijanje delovati od 20. maja 2019, za druge tobačne izdelke pa od 20. maja 2024;

7.    poudarja, da mora Komisija nemudoma ukrepati za zagotovitev celovitega prenosa direktive o tobačnih izdelkih v vseh državah članicah; ugotavlja, da je več držav članic Komisijo neuradno obvestilo, da so končale postopek prenosa direktive; poziva Komisijo, naj po izteku roka 20. maja 2016 posreduje popolne informacije o stanju prenosa;

8.    opozarja, da je Komisija maja 2015 obljubila, da bo čim hitreje predstavila svojo oceno sporazuma z družbo PMI; poudarja, da je Komisija objavo ocene večkrat preložila in jo je končno objavila 24. februarja 2016, dan pred plenarno razpravo o tem v Parlamentu; trdno verjame, da je Komisija s tako zapoznelo objavo resno kršila obveznost glede preglednosti do Parlamenta in državljanov; kar je ogrozilo možnost, da bi Parlament pravočasno izrazil svoje mnenje o tej zapleteni in občutljivi zadevi;

9.    je seznanjen z oceno Komisije, da je sporazum z družbo PMI uspešno dosegel svoj cilj zmanjšati razširjenost pretihotapljenih izdelkov družbe PMI na nezakonitem trgu s tobačnimi izdelki v EU, kar dokazuje približno 85-odstotno zmanjšanje količine pristnih cigaret družbe PMI, ki so jih zasegle države članice med letoma 2006 in 2014; ugotavlja pa, da Komisija dvomi o vzročni povezavi tega rezultata in opozarja tudi, da zmanjšanje števila pretihotapljenih izdelkov PMI ni privedlo do splošnega zmanjšanja števila prepovedanih izdelkov na trgu EU; ugotavlja, da pretihotapljene izdelke velikih proizvajalcev vse bolj nadomeščajo drugi izdelki, med drugim cigarete brez blagovne znamke („cheap whites“), ki so običajno proizvedene v tretjih državah;

10.    poudarja, da je bil sporazum z družbo PMI leta 2004, ko je bil prvič sklenjen, inovativen instrument v boju proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki, vendar poudarja, da sta trg in zakonodajno okolje od takrat doživela veliko sprememb; poudarja, da sporazum ne obravnava pomembnih značilnosti današnje nezakonite trgovine s tobakom, zlasti ne velikega deleža, ki ga v njej danes predstavljajo cigarete brez blagovne znamke („illicit whites“); zato meni, da bodo vsi elementi iz sporazuma z družbo PMI zajeti v nov zakonodajni okvir o direktivi o tobačnih izdelkih in protokolu za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki;

11.    zaključuje, da sporazuma z družbo PMI ne bi smeli obnoviti, podaljšati ali se o njem ponovno pogajati; poziva Komisijo, naj ga ne obnovi, podaljša ali se o njem ponovno pogaja po sedanjem datumu prenehanja veljavnosti;

12.    odločno poziva Komisijo, naj na ravni EU in do datuma prenehanja veljavnosti sporazuma z družbo PMI sprejme vse potrebne ukrepe za prepoznavanje in sledenje tobačnih izdelkov PMI ter sproži pravne postopke pri vseh nezakonitih zasegih izdelkov tega proizvajalca, dokler ne bo mogoče v celoti izvršiti vseh določb direktive o tobačnih izdelkih;

13.    izraža zaskrbljenost, ker ti štirje sporazumi s proizvajalci tobaka ne obravnavajo vprašanja cigaret brez blagovne znamke; zato poziva Komisijo, naj pripravi akcijski načrt, v katerem bodo določeni novi ukrepi za nujno reševanje tega problema;

14.    poziva Komisijo, naj pripravi nov, dodaten predpis o uporabi določb o neodvisnem sistemu prepoznavanja in sledenja ter skrbnem pregledu („poznavanje stranke“) za surovi tobak, filtre in papir, ki se uporabljajo v tobačni industriji, ki bo dodatno prispeval k boju proti pretihotapljenim in ponarejenim izdelkom;

15.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter sekretariatu Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom.