Procedure : 2016/2555(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0313/2016

Indgivne tekster :

RC-B8-0313/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/03/2016 - 11.8

Vedtagne tekster :


FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 135kWORD 70k
7.3.2016
PE579.741v01-00}
PE579.745v01-00} RC1
 
B8-0313/2016}
B8-0316/2016} RC1

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

ECR (B8-0313/2016)

PPE (B8-0316/2016)


om tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen
Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International (PMI) og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater,

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 24. februar 2016 om en teknisk vurdering af erfaringerne med aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater (SWD(2016)0044),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF,

–  der henviser til protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer, der blev vedtaget på den femte samling i konferencen mellem parterne i WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning ved afgørelse FCTC/COP5 (1) af 12. november 2012,

–  der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om konsekvenserne af aftalen mellem Fællesskabet, medlemsstaterne og Philip Morris om at intensivere bekæmpelsen af svig og cigaretsmugling og opfølgning af henstillingerne fra Europa-Parlamentets Midlertidige Undersøgelsesudvalg om Ordningen for Fællesskabsforsendelse(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at ulovlig handel med tobaksvarer, og navnlig smugling og forfalskning af cigaretter, påfører EU og dets medlemsstater et tab af indtægter (i form af told, moms og punktafgifter) på mere end 10 mia. EUR om året;

B.  der henviser til, at tobakssmugling er en alvorlig forbrydelse, som bidrager til finansieringen af andre internationale organiserede kriminelle aktiviteter, herunder menneske-, narkotika- og våbenhandel;

C.  der henviser til, at tobakssvig undergraver antirygningspolitikkerne og fremmer tobaksmisbruget, idet det øger adgangen til (ofte billigere) tobaksvarer, navnlig for unge og lavindkomstgrupper;

D.  der henviser til, at tobakssvig er et folkesundhedsproblem, som indebærer en endnu større sundhedsrisiko end ægte cigaretter, da forfalskede cigaretter bliver fremstillet og importeret ulovligt, og man ikke ved, hvilke ingredienser, der anvendes;

E.  der henviser til, at den centrale målsætning for PMI-aftalen er at reducere udbredelsen af PMI-smuglervarer på det ulovlige tobaksmarked i EU;

F.  der henviser til, at Kommissionen i sin tekniske vurdering af PMI-aftalen konkluderer, at denne centrale målsætning faktisk er blevet opfyldt, men at den mindskede udbredelse af PMI-smuglervarer ikke har medført et generelt fald i antallet af ulovlige produkter på EU-markedet;

G.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater (undtagen Sverige i forbindelse med aftalerne med BAT og ITL) for at løse problemet med smugling og forfalskning af cigaretter har indgået juridisk bindende aftaler med Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) og Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

H.  der henviser til, at PMI-aftalen hidtil har medført ekstra offentlige indtægter på ca. 1 mia. USD i årlige betalinger og 68,2 mio. EUR i betalinger i forbindelse med beslaglæggelse, og at beløbet deles mellem Kommissionen (ca. 10 %) og medlemsstaterne (ca. 90 %);

I.  der henviser til, at PMI-aftalen udløber den 9. juli 2016;

J.  der henviser til, at der er sket betydelige ændringer i markedssituationen, siden den nuværende PMI-aftale blev undertegnet, navnlig ses flere cigaretter uden mærke, ofte kaldet "cheap whites";

K.  der henviser til, at der er sket betydelige ændringer af de lovgivningsmæssige rammer, siden den nuværende PMI-aftale blev undertegnet, navnlig vedtagelsen af direktiv 2014/40/EU om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og protokollen til WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning;

1.  hilser Kommissionens rapport om dens vurdering af PMI-tobaksaftalen velkommen, men beklager imidlertid tidspunktet for gennemførelsen af denne tekniske vurdering;

2.  glæder sig over protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer, der er vedtaget i forbindelse med WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning ("FCTC-protokollen"), og opfordrer medlemsstaterne til at afslutte ratificeringsprocessen hurtigst muligt;

3.  glæder sig over vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (tobaksvaredirektivet);

4.  noterer sig, at Kommissionen vurderer, at PMI-aftalen på effektiv vis har opfyldt sin målsætning om at reducere udbredelsen af PMI-smuglervarer på det ulovlige tobaksmarked i EU, som det fremgår af faldet på ca. 85 % i antallet af ægte PMI-cigaretter, der blev beslaglagt af medlemsstaterne mellem 2006 og 2014, men bemærker imidlertid, at nedgangen i PMI-smuglervarer ifølge Kommissionen ikke har ført til et generelt fald i antallet af ulovlige varer på EU-markedet, idet de smuglervarer, der består af smuglede varer fra de store producenter, i stigende grad er blevet erstattet af andre varer, herunder cigaretter uden mærke ("cheap whites"), der typisk produceres i tredjelande;

5.  fremhæver udtalelsen i Kommissionens rapport om, at retligt bindende instrumenter, der kan håndhæves, kombineret med en solid retshåndhævelse er de mest effektive redskaber til at sikre en betydelig reduktion af den ulovlige handel med tobaksvarer;

6.  minder om, at tobaksvaredirektivet som nævnt i Kommissionens rapport allerede indeholder et lovkrav om, at tobaksvirksomheder skal indføre og vedligeholde et følge- og sporingssystem, der skal træde i kraft senest i 2019, og at 2015-protokollen til WHO-rammekonventionen om tobakskontrol indeholder bestemmelser om et lignende globalt krav, der formentlig vil træde i kraft i 2022 eller 2023;

7.  understreger, at Kommissionen omgående skal tage skridt til at sikre en fuldstændig gennemførelse af tobaksvaredirektivet i alle medlemsstaterne, og opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre tobaksvaredirektivet rettidigt, navnlig dets følge- og sporingsforanstaltninger;

8.  finder det stærkt betænkeligt, at budgettet for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) som nævnt i tobaksaftalerne delvis finansieres af årlige betalinger fra tobaksindustrien, da dette kan føre til visse interessekonflikter;

9.  understreger, at Kommissionen bør fokusere på europæiske og internationale lovgivningsværktøjer med henblik på at bekæmpe forfalskning og smugling af cigaretter;

10.  gentager, at det fortsat er nødvendigt at bekæmpe ulovlig handel, forfalskning og afgiftsunddragelse, og at Kommissionen derfor bør se på, hvordan man kan gribe den aktuelle situation an på en gennemsigtig og ansvarlig måde og med inddragelse af Europa-Parlamentet i betragtning af, at der kan opstå et tomrum mellem udløbet af den gældende PMI-aftale og ikrafttrædelsen af tobaksvaredirektivet og FCTC-protokollen;

11.  anbefaler, efter at have opvejet fordele og ulemper ved en forlængelse af aftalen, at Kommissionen forlænger den, og betragter forlængelsen som en overgangsordning, der skal forhindre, at der eksisterer et lovgivningsmæssigt tomrum indtil både tobaksvaredirektivet og FCTC-protokollen fuldt ud træder i kraft;

12.  udtrykker bekymring over, at den PMI-aftale, der gælder i øjeblikket, ikke kunne tage fat på problemet med "cheap whites", eftersom disse cigaretter er uden varemærke og derfor falder uden for aftalens anvendelsesområde, og opfordrer derfor Kommissionen til snarest muligt at forelægge en handlingsplan, der indeholder nye foranstaltninger til bekæmpelse af dette problem;

13.  opfordrer PMI til fortsat at anvende de bestemmelser om følge og sporing og de bestemmelser om passende omhu ("kend din kunde"), der er indeholdt i den nuværende aftale, uanset om den forlænges eller ej;

14.  opfordrer Kommissionen til at foreslå supplerende lovgivning om anvendelse af bestemmelserne om følge og sporing og bestemmelser om passende omhu ("kend din kunde") på skåren råtobak, filtre og papir, der anvendes af tobaksindustrien, som et supplerende redskab i bekæmpelsen af smuglervarer og forfalskede varer;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT C 227 af 4.9.2008, s. 147.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik