Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0313/2016Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0313/2016

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International)

  7.3.2016 - (2016/2555(RSP))

  predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  ECR (B8‑0313/2016)
  PPE (B8‑0316/2016)

  Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE
  Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR

  Postup : 2016/2555(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B8-0313/2016
  Predkladané texty :
  RC-B8-0313/2016
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International)

  (2016/2555(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecné komuniké spoločnosti Philip Morris International (PMI) a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004,

  –  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. februára 2016 s názvom Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecným komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004 (SWD(2016)0444),

  –  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES,

  –  so zreteľom na Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami prijatý na piatom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku prostredníctvom rozhodnutia FCTC/COP5 (1) z 12. novembra 2012,

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o vplyve dohody medzi Spoločenstvom, členskými štátmi a spoločnosťou Philip Morris na zintenzívnenie boja proti podvodom a pašovaniu cigariet a o pokroku pri uplatňovaní odporúčaní parlamentného vyšetrovacieho výboru v rámci tranzitného systému Spoločenstva[1],

  –  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže nezákonný obchod s tabakovými výrobkami, a najmä pašovanie a falšovanie cigariet, spôsobuje EÚ a jej členským štátom straty príjmov (v oblasti ciel, DPH a spotrebných daní) presahujúce 10 miliárd EUR ročne;

  B.  keďže pašovanie tabaku je závažný zločin, ktorý prispieva k financovaniu inej medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti vrátane obchodovania s ľuďmi, drogami a zbraňami;

  C.  keďže podvody s tabakom ohrozujú protifajčiarsku politiku, čím sa podnecuje tabaková epidémia: zvyšuje prístup (často lacnejšie) k tabakovým výrobkom, a to najmä v prípade mladých ľudí a skupín občanov s nízkym príjmom;

  D.  keďže podvody s tabakom sú problémom pre verejné zdravie a prinášajú ešte väčšie zdravotné riziko ako autentické cigarety, pretože falšované cigarety sa vyrábajú a dovážajú nezákonne a suroviny nie sú známe;

  E.  keďže hlavným cieľom dohody so spoločnosťou PMI je znížiť výskyt pašovaných cigariet spoločnosti PMI na čiernom trhu s tabakom v EÚ;

  F.  keďže Komisia vo svojom technickom hodnotení dohody s PMI dospela k záveru, že tento hlavný cieľ bol skutočne splnený, ale že obmedzenie pašovaných cigariet spoločnosti PMI neviedlo k celkovému zníženiu množstva nezákonných výrobkov na trhu EÚ;

  G.  keďže s cieľom vyriešiť problém pašovania a falšovania cigariet EÚ a jej členské štáty (okrem Švédska v prípade dohôd s BAT a ITL) podpísali právne záväzné dohody so spoločnosťami Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) a Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

  H.  keďže z dohody so spoločnosťou PMI doteraz vyplynuli finančné prínosy pre verejné príjmy približne vo výške 1 mld. USD v ročných splátkach a vo výške 68,2 mil. EUR vo forme finančných sankcií v prípade zaistenia, ktoré sa rozdelili medzi Komisiu (približne 10 %) a členské štáty (približne 90 %);

  I.  keďže platnosť dohody so spoločnosťou PMI uplynie 9. júla 2016;

  J.  keďže od podpisu existujúcej dohody s PMI došlo k značným zmenám trhového prostredia, najmä k posilneniu prítomnosti lacných neznačkových cigariet na trhu;

  K.  keďže od podpísania súčasnej dohody so spoločnosťou PMI nastali významné zmeny regulačného prostredia, ktoré spočívajú predovšetkým v prijatí smernice 2014/40/EÚ týkajúcej sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a v prijatí protokolu k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku;

  1.  víta správu Komisie o posúdení dohody o tabaku s PMI; vyjadruje však poľutovanie nad načasovaním predloženia tohto technického posúdenia

  2.  víta protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami prijatý v súvislosti s Rámcovým dohovorom WHO o kontrole tabaku (protokol k FCTC) a nabáda členské štáty, aby čo najskôr ukončili ratifikačný proces;

  3.  víta prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (smernica o tabakových výrobkoch);

  4.  berie na vedomie hodnotenie Komisie, podľa ktorého sa dohodou s PMI úspešne dosiahol cieľ, ktorým bolo obmedziť výskyt pašovaných výrobkov PMI na čiernom trhu s tabakovými výrobkami v EÚ, čo dokazuje pokles objemu autentických cigariet vyrobených spoločnosťou PMI zabavených v členských štátoch približne o 85 % medzi rokmi 2006 a 2014; poznamenáva však, že podľa Komisie toto zníženie počtu pašovaných cigariet spoločnosti PMI neviedlo k celkovému zníženiu množstva nezákonných výrobkov na trhu EÚ; konštatuje, že pašovaný tovar pozostávajúci z pašovaných výrobkov od veľkých výrobcov bol postupne nahradený inými výrobkami vrátane lacných neznačkových cigariet zvyčajne vyrobených v tretích krajinách;

  5.  upozorňuje na vyjadrenie v správe Komisie, že právne záväzné a vymáhateľné nástroje, ak sú spojené s rozhodným presadzovaním práva, sú najúčinnejšími nástrojmi na zabezpečenie výrazného zníženia nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami;

  6.  pripomína, ako sa uvádza aj v správe Komisie, že smernica o tabakových výrobkoch už stanovuje právnu požiadavku, aby tabakové spoločnosti zaviedli a prevádzkovali systém Track and Trace, ktorá nadobudne účinnosť najneskôr v roku 2019, pričom okrem toho protokol z roku 2015 k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku stanovuje podobnú celosvetovú požiadavku, ktorá nadobudne účinnosť najskôr v roku 2022 alebo 2023;

  7.  zdôrazňuje, že Komisia musí prijať okamžité opatrenia na zabezpečenie úplnej transpozície smernice o tabakových výrobkoch vo všetkých členských štátoch; vyzýva členské štáty, aby včas vykonali smernicu o tabakových výrobkoch, a najmä jej opatrenia týkajúce sa sledovania;

  8.  je hlboko znepokojený tým, že rozpočet Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je podľa údajov uvedených v dohodách o tabaku čiastočne financovaný z ročných poplatkov získaných od tabakového priemyslu, pretože by to mohlo viesť k určitému konfliktu záujmov;

  9.  zdôrazňuje, že Komisia by sa mala v záujme boja proti falšovaniu a pašovaniu cigariet zamerať na európske a medzinárodné legislatívne nástroje;

  10.  opakuje, že je neustále potrebné bojovať proti nezákonnému obchodu, falšovaniu a daňovým únikom; vzhľadom na možné oneskorenie medzi skončením platnosti súčasnej dohody s PMI a nadobudnutím účinnosti smernice o tabakových výrobkoch a protokolu k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku by sa Komisia mala snažiť nájsť spôsob, ako vyriešiť súčasnú situáciu transparentným a zodpovedným spôsobom so zapojením Európskeho parlamentu;

  11.  po zvážení všetkých argumentov pre a proti predĺženiu dohody s PMI ju Komisii odporúča predĺžiť; považuje predĺženie dohody za prechodné opatrenie na preklenutie regulačnej medzery až dovtedy, kým sa plne neuplatní smernica o tabakových výrobkoch a protokol k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku;

  12.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že dohodou s PMI, ktorá je v súčasnosti v platnosti, sa nepodarilo vyriešiť problém lacných neznačkových cigariet, ktoré nepatria do pôsobnosti dohody práve preto, že sú neznačkové; vyzýva preto Komisiu, aby predložila akčný plán, v ktorom bezodkladne stanoví nové opatrenia na riešenie tohto problému;

  13.  vyzýva spoločnosť PMI, aby aj naďalej uplatňovala systém Track and Trace a systém náležitej starostlivosti (zásada „poznaj svojho zákazníka“), ktoré sú obsiahnuté v súčasnej dohode, a to bez ohľadu na to, či sa jej platnosť predĺži;

  14.  vyzýva Komisiu, aby predložila ďalší právny predpis, v ktorom by bol uplatnený systém Track and Trace a systém náležitej starostlivosti (zásada „poznaj svojho zákazníka“) na surový tabak, filtre a papier využívané tabakovým priemyslom, čo by bol dodatočný nástroj v boji proti pašovaniu a falšovaniu výrobkov;

  15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.