Postopek : 2016/2568(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0318/2016

Predložena besedila :

RC-B8-0318/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2016 - 7.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0090

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 167kWORD 117k
8.3.2016
PE579.748v01-00}
PE579.749v01-00}
PE579.750v01-00}
PE579.751v01-00}
PE579.752v01-00}
PE579.753v01-00}
PE579.754v01-00} RC1
 
B8-0318/2016}
B8-0319/2016}
B8-0320/2016}
B8-0321/2016}
B8-0322/2016}
B8-0323/2016}
B8-0324/2016} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-0318/2016)

S&D (B8-0319/2016)

Verts/ALE (B8-0320/2016)

EFDD (B8-0321/2016)

ALDE (B8-0322/2016)

GUE/NGL (B8-0323/2016)

PPE (B8-0324/2016)


o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP))


Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Milan Zver v imenu skupine PPE
Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Sorin Moisă, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ryszard Czarnecki, Arne Gericke v imenu skupine ECR
Beatriz Becerra Basterrechea, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Eritreji, zlasti tistih z dne 7. februarja 2002(1), 18. novembra 2004(2) in 15. septembra 2011(3) o stanju na področju človekovih pravic v tej državi, vključno s primerom Dawita Isaaka,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov št. 751 (1992), št. 1882 (2009), št. 1907 (2009), št. 2023 (2011) in št. 2244 (2015), s katerimi je bil embargo na orožje za Eritrejo podaljšan do 15. novembra 2016, in poročila skupine za spremljanje Somalije in Eritreje z dne 19. oktobra 2015,

–  ob upoštevanju poročila, ki ga je posebna poročevalka Združenih narodov o stanju na področju človekovih pravic v Eritreji Sheila B. Keetharuth 19. junija 2015 predložila Svetu Združenih narodov za človekove pravice,

–  ob upoštevanju člena 9 sporazuma o partnerstvu AKP-EU (Sporazuma iz Cotonouja), kot je bil spremenjen leta 2005 in leta 2010, katerega podpisnica je Eritreja,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/127/SZVP z dne 1. marca 2010 o omejevalnih ukrepih EU proti Eritreji(4), kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2010/414/SZVP z dne 26. julija 2010(5) in nadalje spremenjen s Sklepom Sveta 2012/632/SZVP z dne 15. oktobra 2012(6),

–  ob upoštevanju sklepov delovne skupine A za nadzor pri Odboru Evropskega parlamenta za razvoj z dne 11. novembra 2015,

–  ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) z dne 18. septembra 2014 o političnih zapornikih v Eritreji,

–  ob upoštevanju poročila EEAS za leto 2015 o partnerstvu med Eritrejo in Evropsko unijo,

–  ob upoštevanju poročila po državah agencije Združenih narodov za ženske o vladi Države Eritreje iz junija 2014,

–  ob upoštevanju nacionalnega okvirnega programa za Eritrejo v okviru enajstega Evropskega razvojnega sklada z dne 3. februarja 2016,

–  ob upoštevanju izjave za medije, ki jo je 8. junija 2015 podala preiskovalna komisija Združenih narodov za človekove pravice v Eritreji,

–  ob upoštevanju Konvencije proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja,

–  ob upoštevanju izjav sopredsedujočih skupni parlamentarni skupščini AKP-EU z dne 23. novembra 2011 in 25. junija 2013 o stanju na področju človekovih pravic v Eritreji,

–  ob upoštevanju svoje razprave z dne 27. maja 2015 o razvojni pomoči EU Eritreji v luči dokumentiranih kršitev človekovih pravic,

–  ob upoštevanju ustave Eritreje, ki je bila sprejeta leta 1997 in zagotavlja državljanske svoboščine, vključno z versko svobodo,

–  ob upoštevanju konvencij Mednarodne organizacije dela št. 29 o prisilnem delu, št. 105 o odpravi prisilnega dela in št. 87 o sindikalni svobodi in zaščiti sindikalnih pravic;

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz leta 1981,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker EU podpira Eritrejo, odkar se je leta 1993 osamosvojila od Etiopije; ker eritrejska vlada pod pretvezo nacionalne obrambe in vojaškega služenja onemogoča izpolnitev prvotne obljube, da bosta po osamosvojitvi vzpostavljeni demokracija in pravna država; ker nikoli ni prišlo do predsedniških volitev, ki naj bi potekale leta 1997, ustava, ki je bila ratificirana istega leta, pa se ni nikoli izvajala; ker nikoli niso bile izvedene regionalne volitve, ki naj bi potekale leta 2009; ker so se celo pred razpustitvijo narodne skupščine leta 2002 zakoni sprejemali z vladnimi odloki;

B.  ker so mednarodna skupnost in prebivalci Eritreje pričakovali, da bo osamosvojitev Eritreje od Etiopije leta 1993 prispevala k oblikovanju lastne države, ki bo spoštovala človekove pravice in v kateri ne bo zatiranja; ker pa se to ni zgodilo, temveč se je, nasprotno, zatiranje in število kršitev človekovih pravic še povečalo;

C.  ker je v poročilu posebne poročevalke Združenih narodov položaj človekovih pravic v Eritreji označen za enega najslabših na svetu, saj vsakodnevno prihaja do kršitev človekovih pravic in v zadnjih letih ni bilo vidnega izboljšanja; ker so številni mladi iz države zbežali pred represivno vlado in obveznim služenjem vojaškega roka, ki se pogosto začne zelo zgodaj, 18-mesečno obdobje pa se pogosto krši, tako da večina vpoklicanih Eritrejcev vojaški rok služi nedoločen čas, kar ovira potencial države za gospodarsko rast; ker je vsakršno zvišanje plač v državni vojski nesmiselno, saj so nedavna devalvacija nacionalne valute nakfa in bančne omejitve privedle do trenutnih pomanjkljivosti v državi; ker veliko obveznikov opravlja prisilno delo in dobiva civilne dolžnosti; ker je večina posameznikov v vojaški službi v suženjskem položaju, saj so nadzirani pri vsakršnem opravljanju dela, prijavljanju na delovna mesta in morebitnem ustvarjanju družine; ker niso zagotovljene svoboda veroizpovedi, medijev in izražanja;

D.  ker je preiskovalna komisija Združenih narodov za človekove pravice v Eritreji ugotovila, da gre lahko pri kršitvah na področju nezakonitih usmrtitev, mučenja (vključno s spolnim mučenjem in spolnim suženjstvom), vojaškega služenja kot oblike suženjstva, prisilnega dela in politike načrtnega streljanja na meji za hudodelstva zoper človečnost;

E.  ker v organizaciji Human Rights Watch poudarjajo, da v Eritreji ni svobode veroizpovedi; ker vlada močno nadleguje državljane, če so pripadniki veroizpovedi, ki niso na seznamu štirih priznanih veroizpovedi; ker se vlada vmešava tudi v verske prakse pripadnikov priznanih veroizpovedi;

F.  ker je v Eritreji homoseksualnost nezakonita, vlada pa ne izvaja protidiskriminacijske zakonodaje za zaščito lezbijk, gejev, biseksualnih, transseksualnih in interseksualnih oseb (LGBTI);

G.  ker se diskriminacija žensk in nasilje nad njimi izvaja na vseh področjih eritrejske družbe; ker so ženske izpostavljene izjemnemu tveganju spolnega nasilja v vojski in v taboriščih za vojaško usposabljanje, pa tudi nasploh v družbi, kjer nasilje nad ženskami ostaja nekaznovano; ker ima približno 89 % deklic v Eritreji pohabljena spolovila; ker je vlada v razglasu iz marca 2007 pohabljanje ženskih spolovil uvrstila med kazniva dejanja in ga prepovedala, v istem letu pa je sponzorirala izobraževalne programe za odvračanje od te prakse; ker se lahko ženskam odvzame pravica do kuponov za hrano in dostopa do zemljišča;

H.  ker je veliko število Eritrejcev iz različnih neutemeljenih razlogov aretiranih, denimo zaradi izražanja neodvisnega mnenja ali brez izrecne utemeljitve, torej za nedoločen čas; ker so zaporniki, tudi otroci, zaprti v izjemno težkih razmerah, ko lahko pride do mučenja in odvzema pravice do zdravstvene oskrbe; ker pridržane ženske pogosto nadzirajo moški, zaradi česar je večja nevarnost spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola; ker je Eritreja na lestvici organizacije Freedom House (poročilo za leto 2015) še vedno uvrščena med države z najbolj represivnim medijskim okoljem in ima najslabše možne rezultate, zaradi česar je bila označena za najslabšo med najslabšimi in je država z enim najnižjih dostopov do interneta na svetu (samo 1 %);

I.  ker je tiskovna predstavnica Evropske službe za zunanje delovanje v izjavi, podani v Bruslju 18. septembra 2015, izrazila zaskrbljenost, ker je od 18. septembra 2001 brez obtožbe, obsodbe ali pravice dostopa do odvetnika pridržana skupina enajstih poslancev in uglednih članov Ljudske fronte za vzpostavitev demokracije in pravice, od 23. septembra 2001 pa je nezakonito pridržanih tudi deset neodvisnih novinarjev, med katerimi je tudi Dawit Isaak, švedski državljan in edini evropski zapornik vesti; ker je patriarh abuna Antonios od januarja 2006 v hišnem priporu in nima stika z zunanjim svetom;

J.  ker v Eritreji ni svobode tiska, saj so neodvisni mediji prepovedani, po indeksu svobode tiska na svetu, ki ga objavlja organizacija Novinarji brez meja, pa se Eritreja že osem let zapored uvršča na zadnje mesto med 170–180 ocenjenimi državami;

K.  ker v skladu s poročilom Programa Združenih narodov za razvoj o človekovem razvoju za leto 2015 Eritreja med 188 državami po indeksu človekovega razvoja za leto 2015 zaseda 186. mesto;

L.  ker po navedbah posebne poročevalke Združenih narodov o položaju človekovih pravic v Eritreji vzbujajo zaskrbljenost tri ključna področja: uživanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, tudi pravice do ustreznega stanovanja; tihotapljenje in nezakonita trgovina; naraščajoče število mladoletnikov brez spremstva med več kot 5000 osebami, ki vsak mesec zbežijo iz države;

M.  ker je 26. junija 2015 več sto Eritrejcev protestiralo pred sedežem Afriške unije in jo pozvalo, naj si prizadeva za reforme v njihovi državi; ker so protestniki dolgoletnega predsednika Eritreje Isaiasa Afeverkija obtožili, da je diktator, Afriško unijo pa pozvali, naj ukrepa;

N.  ker so Združeni narodi novembra 2015 opozorili na hudo sušo na Afriškem rogu, do katere je prišlo zaradi sedanjega vremenskega vzorca El Niño; ker so Združeni narodi decembra istega leta izjavili, da gre za doslej najhujšo zabeleženo sušo v regiji, zaradi katere se je pridelek zmanjšal za 50 do 90 odstotkov; ker je Eritreja posledično ena od držav, ki bodo imele velike težave pri zagotavljanju prehranske varnosti za svoje prebivalstvo;

O.  ker eritrejski predsednik kljub suši zavrača bojazni v zvezi s prehransko krizo, rekoč, da državi kljub zmanjšani kmetijski proizvodnji ne grozi kriza;

P.  ker je EU pomembna partnerica Eritreje na področju razvojne pomoči in podpore;

Q.  ker je eritrejska vlada leta 2011 enostransko prekinila pomoč in ne priznava javno sodelovanja in partnerstva z EU; ker Eritreja poslancem Evropskega parlamenta ne omogoča svobodnega in nenadzorovanega obiska države;

R.  ker nezmožnost preživetja sili ženske in otroke v beg iz države; ker je bila leta 2015 Eritreja država, iz katere je prihajala četrta največja skupina ljudi, ki se podajo na nevarno pot v Evropo (za Sirci, Iračani in Afganistanci) in ki svoje življenje za nevarno prečkanje Sredozemskega morja položijo v roke neusmiljenih tihotapcev ljudi; ker razmere v Eritreji zato neposredno vplivajo na Evropo, saj bi se Eritrejci lahko vrnili v svojo domovino, če bi se v državi spoštovale in zagotavljale človekove pravice in bi ljudje tam lahko živeli brez strahu;

S.  ker je po podatkih visokega komisarja Združenih narodov za begunce zbežalo že več kot 400.000 Eritrejcev oziroma 9 % vsega prebivalstva; ker po ocenah UNHCR vsak mesec državo zapusti približno 5000 Eritrejcev, kar je v veliki meri mogoče pripisati nenehnim resnim kršitvam človekovih pravic; ker je bil leta 2015 v 69 % primerov prošenj za azil v EU priznan status begunca, dodatnim 27 % pa je bila priznana subsidiarna zaščita, kar ponazarja resnost preganjanja v Eritreji;

T.  ker je trgovina z ljudmi za odkupnino s prakso hudega mučenja na Sinaju vzrok za številne umore in izginotja eritrejskih beguncev, ki so bili ugrabljeni, medtem ko preživeli, ki utrpijo hude travme, niso deležni nobene nege ali pomoči; ker v zvezi s temi dejanji doslej ni bilo nobenega kaznovanja, odgovorni pa še niso bili privedeni pred sodišče; ker bi bilo treba posebno pozornost nameniti otrokom brez spremstva, ki so žrtve trgovine z ljudmi, saj zaradi svojega posebej ranljivega položaja potrebujejo posebno pomoč in podporo;

U.  ker je bil v okviru programa varnostnega sektorja pri Medvladni agenciji za razvoj 22. februarja 2016 v Adis Abebi (Etiopija) uradno predstavljeno poročilo o študiji z naslovom Human Smuggling and Trafficking on the Horn of Africa-Central Mediterranean Route (Tihotapljenje ljudi in trgovina z njimi na poti med Afriškim rogom in osrednjim Sredozemljem);

V.  ker Eritreja podpira proces iz Kartuma (pobudo, ki sta jo EU in Afriška unija sprožili 28. novembra 2014 za reševanje vprašanja migracij in trgovine z ljudmi), v okviru katerega se izvajajo konkretni projekti, vključno s krepitvijo zmogljivosti sodstva in ozaveščanjem;

W.  ker je EU marca 2010 najprej uvedla sankcije proti Eritreji, da bi izvajala resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov št. 1907(2009), in ker so te vključevale embargo na orožje ter omejitev potovanj in zamrznitev premoženja za osebe, ki pomenijo grožnjo za mir in narodno spravo;

X.  ker je v velikem interesu EU, da se Eritreja stabilizira, saj je precejšen delež njenega prebivalstva zaradi stanja v državi prisiljen v beg, in ker zaradi kriminalnih dejavnosti, vključno s tihotapljenjem migrantov in trgovino z ljudmi, življenje izgublja na tisoče ljudi;

Y.  ker totalitarni objem režima dosega tudi eritrejsko diasporo, saj od njenih članov v tujini zahteva 2-odstotni davek na dohodek, za njimi vohuni, njihove družinske člane, ki ostanejo v Eritreji, pa preganja zaradi domnevnih kaznivih dejanj; ker sta 28. januarja 2016 eritrejski minister za nacionalni razvoj in vodja delegacije EU v Asmari podpisala nacionalni okvirni program v okviru 11. Evropskega razvojnega sklada, ki bo trajal naslednjih 5 let in bo vreden 200 milijonov EUR; ker bi morali biti ukrepi zlasti usmerjeni v energetski sektor, in sicer v obnovljive vire energije, upravljanje in upravljanje javnih financ;

Z.  ker je 13. novembra 2015 Odbor za razvoj Evropskega parlamenta zaprosil Komisijo in EEAS, naj upoštevata sklepe, poslane odboru Evropskega razvojnega sklada glede nacionalnega okvirnega programa za Eritrejo, v katerih so navedeni obseg in resnost kršitev človekovih pravic, ki jih izvaja eritrejski režim, nezanesljivost režima kot partnerja v razvojnem sodelovanju, vseprisotna korupcija in skoraj popolna nepreglednost pri upravljanju javnih financ v državi, pa tudi tveganje za zlorabo sredstev Evropskega razvojnega sklada za upravljanje migracij; ker je Odbor za razvoj odbor Evropskega razvojnega sklada pozval, naj v pričakovanju nadaljnje razprave ne odobri nacionalnega okvirnega programa; ker stališče Parlamenta ni bilo upoštevano;

AA.  ker je Ljudska fronta za vzpostavitev demokracije in pravice vzpostavila nadzor nad begunskimi in izseljenskimi skupnostmi prek veleposlaništev, ki so vpletena v izsiljevanje v povezavi z izseljenskimi davki in „prostovoljnimi“ prispevki v zameno za storitve, kot so osebni dokumenti, potni listi, rojstni listi in osnovni dokumenti, od katerih so lahko begunci odvisni; ker se z izvajanjem teh praks krši Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih; ker so voditelji mladinske organizacije Ljudske fronte na Nizozemskem ob podpori političnega vodstva v Asmari začeli pravne kampanje zoper nizozemske predstavnike visokega šolstva, medije in vladne institucije, domnevno z namenom utišanja kritikov režima; ker je bil tudi posebni poročevalec Združenih narodov o človekovih pravicah v Eritreji deležen groženj;

1.  je močno zaskrbljen nad stalnim katastrofalnim stanjem človekovih pravic in nad popolno odsotnostjo pravne države in svobode medijev v Eritreji;

2.  poudarja, da mora biti prednostna naloga odprava pravnega primanjkljaja, demokratično upravljanje in ponovna vzpostavitev pravne države, in sicer s odpravo avtoritarnega vladanja, ki temelji na vzbujanju strahu pred samovoljnim pridržanjem z osamitvijo, mučenjem in drugimi kršitvami človekovih pravic, ki se lahko štejejo za hudodelstva zoper človečnost;

3.  poziva eritrejsko vlado, naj odpravi sistem vojaškega služenja za nedoločen čas ter naj demobilizira obveznike, ki so opravili 18-mesečno služenje, in dejansko odpravi prakso prisilnega dela za vojaške obveznike po opravljenem služenju, naj zagotovi možnost ugovora vesti ter odpravi prakso, da morajo vsi dijaki zadnji letnik šole opraviti v taborišču za vojaško usposabljanje; poziva eritrejsko vlado, naj poskrbi, da bodo vsi vojaški obvezniki stari najmanj 18 let in ne starejši od običajne starosti za vpoklic; je seznanjen z izjavo eritrejskih oblasti iz februarja 2016, da sporazum z EU ne bo privedel do reforme državne politike vojaškega služenja;

4.  verjame, da bi moral odbor Evropskega razvojnega sklada upoštevati priporočilo Odbora za razvoj, naj ne odobri nacionalnega okvirnega programa in nadaljuje pogovore; meni, da sklep o odobritvi nacionalnega okvirnega programa za Eritrejo kljub nasprotovanju Parlamenta kaže na demokratični deficit in resno spodkopava vlogo Parlamenta pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja razvojnih ciljev EU; v zvezi s tem poziva, naj se Parlamentu podeli nadzorna funkcija nad Evropskim razvojnim skladom, in sicer s sprejetjem zavezujočega medinstitucionalnega sporazuma na podlagi člena 295 Pogodbe o delovanju Evropske unije; poudarja, da bi morala Komisija sklepe Odbora za razvoj o osnutkih programskih dokumentov avtomatsko posredovati stalnim predstavništvom držav članic;

5.  je seznanjen z odločitvijo, da se v naslednjih petih letih iz 11. Evropskega razvojnega sklada dodeli 200 milijonov EUR za nacionalni okvirni program za spodbujanje zmanjšanja revščine in socialno-ekonomskega razvoja ter odpravo temeljnih ekonomskih in političnih vzrokov za migracije, pa tudi za financiranje projektov v zvezi z obnovljivo energijo, energetsko učinkovitostjo in ekonomskim upravljanjem; opozarja, da ta sredstva dopolnjujejo druga področja sodelovanja, kot je evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR);

6.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da se z dodeljenimi sredstvi ne bo okoristila eritrejska vlada, temveč bodo porabljena izključno za izpolnjevanje potreb eritrejskega prebivalstva na področju razvoja, demokracije, človekovih pravic, dobrega upravljanja, varnosti ter svobode izražanja, tiska in zbiranja; odločno poziva EU, naj zagotovi, da bo za nedavno dogovorjeno pomoč potrebno izpolnjevati pogoje ter da bo nacionalni okvirni program služil kot podpora Eritreji, da bo izpeljala pomemben preobrat v svoji energetski politiki, da bo energija dostopna vsem ljudem, zlasti na podeželju, ki so še vedno brez elektrike; meni tudi, da bi morala biti upravljavska komponenta nacionalnega okvirnega programa močno osredotočena na izvajanje priporočil splošnega rednega pregleda o človekovih pravicah, ki ga vodijo Združeni narodi;

7.  opozarja, da je mladoletnik brez spremstva predvsem potencialno ogrožen otrok ter da mora biti vodilno načelo držav članic in EU pri obravnavanju mladoletnikov brez spremstva zaščita otrok, ne pa politika priseljevanja, da se zagotovi spoštovanje temeljnega načela koristi otroka; poudarja, da se za otroka in s tem tudi mladoletnika brez izjeme šteje vsaka oseba, mlajša od osemnajst let; poudarja, da so mladoletniki brez spremstva, zlasti dekleta, dvakrat bolj izpostavljeni težavam kot drugi mladoletniki;

8.  poziva mednarodno skupnost in razvojne partnerje Eritreje, naj v zvezi s tem ukrepajo in izvajajo pritisk na eritrejsko vlado, da bo dovolila zunanjo pomoč za podporo ranljivih skupnosti, preden se bo kriza še bolj zaostrila; poziva EU, naj sprejme nujne in učinkovite ukrepe za pomoč eritrejskemu prebivalstvu pri spopadanju s posledicami pojava El Niño, da bi zagotovili zanesljivo preskrbo s hrano, dostop do vode in urejenih sanitarnih razmer;

9.  ostaja zelo zaskrbljen nad položajem človekovih pravic v državi; ponovno poziva eritrejske oblasti, naj nemudoma in brezpogojno izpustijo poslance, novinarje (tudi švedskega državljana Dawita Isaaka, o katerem ni bilo nič slišati od leta 2005), politične zapornike in zapornike vesti;

10.  spodbuja Komisijo, naj od eritrejske vlade zahteva jasna zagotovila, da bo izvedla demokratične reforme in zagotovila spoštovanje človekovih pravic, tudi z izvajanjem priporočil, ki jih je na 18. zasedanju podala delovna skupina za splošni redni pregled in ki jih je eritrejska vlada sprejela 7. februarja 2014; poziva vlado, naj dovoli vstop v državo neodvisnim strokovnjakom Združenih narodov in Afriške unije, tudi posebni poročevalki Združenih narodov, preiskovalni komisiji za človekove pravice v Eritreji pa naj omogoči neomejeno opravljanje njenega mandata in naj z njo sodeluje, tudi v zvezi z javnofinančnimi vprašanji;

11.  želi opomniti, da je svoboda veroizpovedi temeljna pravica, in ostro obsoja vsakršno nasilje ali diskriminacijo na podlagi veroizpovedi;

12.  pozdravlja ukrepe, ki jih je sprejela eritrejska vlada v boju proti pohabljanju ženskih spolovil; poziva vlado, naj na splošno izboljša spodbujanje in zaščito pravic žensk, vključno s sprejetjem nadaljnjih ukrepov za boj proti škodljivim praksam, kot so otroške, zgodnje in prisilne poroke, ter za odpravo nekaznovanja v primerih spolnega nasilja; poziva eritrejsko vlado, naj spoštuje matere samohranilke in jim zagotovi podporo in zaščito;

13.   obsoja, da eritrejska vlada uporablja „davek za diasporo“, ki ga od Eritrejcev, ki živijo izven Eritreje, pobira z izsiljevanjem in drugimi nezakonitimi metodami in ga v nasprotju z resolucijami Združenih narodov uporablja za financiranje oboroženih skupin v sosednjih državah in s tem za destabilizacijo regije; poziva vlado, naj preneha izvajati politiko krivde na podlagi povezave, uperjeno proti družinskim članom tistih, ki se poskušajo izogniti vojaškemu služenju, zbežati iz Eritreje ali ne plačajo dvoodstotnega davka od dohodka, ki ga vlada terja od eritrejskih izseljencev;

14.  poziva Eritrejo, naj podpiše in nemudoma uveljavi Konvencijo Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju in naj izpolni vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, ki oba prepovedujeta mučenje; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da zasebne in javne subjekte, tudi podjetja, resno omejuje vladni nadzor; priznava, da je zaradi popolne odsotnosti upravljanja javnih financ, tudi nacionalnega proračuna, onemogočen proračunski nadzor, in da lahko zamenljivost finančnih sredstev zaradi državnega nadzora nad centralno banko spodbudi nakup vojaške opreme in tako prispeva k terorizmu in destabilizaciji v regiji;

15.  poziva vsa mednarodna podjetja, ki imajo v Eritreji naložbe, naj ravnajo v skladu z doslednim uveljavljanjem človekovih pravic in neškodovanjem;

16.  poziva države članice EU, naj preiščejo vlogo Ljudske fronte za vzpostavitev demokracije in pravice ter njenih različnih kril, vključno z mladinskim krilom, in naj prepovedo vse oblike povezovanja in dejavnosti, ki neposredno podpirajo izvajanje nadzora v Evropi, spodkopavajo demokratična načela in pravno državo ter ustvarjajo vzorce ustrahovanja in izsiljevanja; poziva države članice, naj ukrepajo za odpravo izseljenskega davka in naj preiščejo finančne transakcije, povezane z vsemi drugimi morebitnimi „prispevki“, ki jih v tujini zbirajo eritrejska združenja, povezana z vlado, ter naj v celoti zaščitijo pravice do azila za vse eritrejske begunce v Evropi;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, skupni parlamentarni skupščini AKP-EU, svetu Afriške unije, Vzhodnoafriški skupnosti, generalnemu sekretarju Združenih narodov, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter eritrejskim oblastem.

(1)

UL C 284 E, 21.11.2002, str. 359.

(2)

UL C 201 E, 18.8.2005, str. 123.

(3)

UL C 51 E, 22.2.2013, str. 146.

(4)

UL L 51, 2.3.2010, str. 19.

(5)

UL L 195, 27.7.2010, str. 74.

(6)

UL L 282, 16.10.2012, str. 46.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov