Menetlus : 2016/2607(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0337/2016

Esitatud tekstid :

RC-B8-0337/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/03/2016 - 7.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0083

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 292kWORD 84k
9.3.2016
PE579.770v01-00}
PE579.776v01-00}
PE579.777v01-00}
PE579.778v01-00}
PE579.782v01-00}
PE579.786v01-00}
PE579.788v01-00} RC1
 
B8-0337/2016}
B8-0343/2016}
B8-0344/2016}
B8-0345/2016}
B8-0349/2016}
B8-0373/2016}
B8-0375/2016} RC1

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

Verts/ALE (B8-0337/2016)

EFDD (B8-0343/2016)

ECR (B8-0344/2016)

PPE (B8-0345/2016)

ALDE (B8-0349/2016)

GUE/NGL (B8-0373/2016)

S&D (B8-0375/2016)


sõnavabaduse kohta Kasahstanis (2016/2607(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy, Gabrielius Landsbergis fraktsiooni PPE nimel
Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel
Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon sõnavabaduse kohta Kasahstanis (2016/2607(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kasahstani kohta, sealhulgas 18. aprilli 2013. aasta(1), 15. märtsi 2012. aasta(2) ja 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta(3), 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasiat käsitleva strateegia rakendamise kohta(4) ning 17. septembri 2009. aasta resolutsiooni Jevgeni Žovtise juhtumi kohta Kasahstanis(5),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini märkusi pärast ELi ja Kasahstani laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu allakirjutamist 21. detsembril 2015. aastal,

–  võttes arvesse 26. novembril 2015. aastal Astanas toimunud ELi ja Kasahstani inimõigustealase dialoogi seitsmendat vooru,

–  võttes arvesse nõukogu 22. juuni 2015. aasta järeldusi ELi Kesk-Aasia strateegia kohta,

–  võttes arvesse 13. jaanuaril 2015. aastal avaldatud neljandat vahearuannet 2007. aastal vastu võetud ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise kohta,

–  võttes arvesse rahumeelsete kogunemiste vabaduse ja ühinemisvabaduse õigusega tegeleva ÜRO eriraportööri Maina Kiai 16. juunil 2015. aastal esitatud aruannet tema visiidist Kasahstani,

–  võttes arvesse 21. detsembril 2015. aastal allkirjastatud laiendatud partnerlus- ja koostöölepingut,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 19,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse Kasahstani põhiseaduse artiklit 20,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 21. detsembril 2015. aastal allkirjastasid Euroopa Liit ja Kasahstan laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu, mis peab looma avara raamistiku süvendatud poliitiliseks dialoogiks ning koostööks õigus- ja siseküsimustes ja paljudes muudes valdkondades; arvestades, et selles lepingus pannakse suurt rõhku demokraatiale ja õigusriigi põhimõtetele, inimõigustele ja põhivabadustele, säästvale arengule ja kodanikuühiskonna koostööle;

B.  arvestades, et Kasahstan on rahvusvaheliselt oluline riik, kellel on suur tähtsus kogu piirkonna poliitilise ja sotsiaalmajandusliku arengu ning julgeolekuolukorra seisukohalt; arvestades, et Kasahstanil on olnud Kesk-Aasias positiivne roll ning ta on teinud jõupingutusi, et arendada heanaaberlikke suhteid naaberriikidega, jätkata piirkondlikku koostööd ja lahendada kõik kahepoolsed küsimused rahumeelsel viisil; arvestades, et EL on eluliselt huvitatud poliitilise, majandusliku ja julgeolekukoostöö tugevdamisest Kesk-Aasia piirkonnaga, vajades selleks tihedaid, avatud ja strateegilisi suhteid Kasahstaniga;

C.  arvestades, et laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu peavad ratifitseerima kõigi 28 ELi liikmesriigi parlamendid ja Euroopa Parlament; arvestades, et lisaks ELi ja Kasahstani vahelise poliitilise dialoogi süvendamisele ning kaubavahetuse ja investeeringute vastastikusele edendamisele pannakse lepingus suurt rõhku ka rahvusvahelistele kohustustele; arvestades, et tuleb tunnistada, et lepingu üle peetud läbirääkimiste kestel paranes kodanikuühiskonna kaasamine tänu meetmetele, mida võeti kodanikuühiskonna toomiseks avalikku poliitikakujundamisse;

D.  arvestades, et viimastel aastatel on üldine olukord sõnavabaduse osas halvenenud; arvestades, et 2015. aasta detsembris vahistasid Kasahhi ametivõimud ajakirjaniku ja veebiuudiste saidi Nakanune.kz omaniku Guzal Baidalinova seoses „valeinformatsiooni teadliku avaldamise” süüdistusel alustatud kriminaalasjaga; arvestades, et Guzal Baidalinova vahistamise järel väljendati muret sõltumatu meedia tagakiusamise pärast Kasahstanis; arvestades, et 29. veebruaril 2016. aastal mõisteti kohtus õigeks saidile Nakanune.kz kaastööd tegev ajakirjanik Julia Kozlova;

E.  arvestades, et praegu on pooleli Seitkazõ (Seytkazy) Matajevi kriminaalasi, kes on rahvusvahelise pressiklubi ja ajakirjanike liidu esimees ja keda süüdistatakse avaliku sektori fondide rahaga miljonite Kasahhi tengade ulatuses toime pandud kelmustes; arvestades, et Seitkazõ Matajev, kes oma süüd eitab, ja tema poeg, sõltumatu uudisteagentuuri KazTag juht Aset Matajev vahistati 22. veebruaril 2016 ; arvestades, et pärast küsitlemist Aset Matajev vabastati;

F.  arvestades, et 22. jaanuaril 2016 mõistis kohus süüdi blogijad Ermek Narõmbajevi ja Serikžan Mambetalini, kes olid vahistatud 2015. aasta oktoobris süüdistatuna rahvuslike vastuolude õhutamises, ning mõistis neile vastavalt kolme ja kahe aasta pikkuse vanglakaristuse; arvestades, et blogija Bolatbek Blijalov (Blyalov) pandi piiratud koduaresti;

G.  arvestades, et Kasahhi ametivõimud on sulgenud sõltumatuid ja opositsioonilisi meediakanaleid, sh Assandi Times, Pravdivaja ning ajakirjad ADAM bol ja ADAM; arvestades, et 2012. aasta lõpul andsid Kasahhi ametivõimud kohtusse mitmed sõltumatud ja opositsioonilised meediakanalid, eeskätt ajalehed Golos Respubliki ja Vzgljad ning nendega seotud ajalehed ja veebisaidid, samuti internetitelevisiooni portaalid K+ ja Stan;

H.  arvestades, et 2014. aasta oktoobris määrati Havas Worldwide Kazakhstanile ühe Almatõ kohtu otsusega 34 miljoni Kasahhi tenga suurune trahv;

I.  arvestades, et demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend (EIDHR) on oluline fond, mille kaudu püütakse toetada kodanikuühiskonna organisatsioone ja demokratiseerimist nii Kasahstanis kui kogu piirkonnas;

J.  arvestades, et 20. märtsil 2016. aastal toimuvad Kasahstanis ennetähtaegsed parlamendivalimised, mille eel tuleks tagada ühiskonnas sõnavabadus ning vabadeks ja ausateks loetavate poliitiliste parteide lihtne ja läbipaistev registreerimine; arvestades, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) valimisvaatlusmissiooni 3. aprilli 2012. aasta lõpparuande kohaselt täheldati 2012. aasta valimistel olulisi rikkumisi(6);

K.  arvestades, et 1. jaanuaril 2015. aastal jõustusid uus kriminaalseadustik, uus haldusõigusrikkumiste seadustik ja uus kriminaalmenetluse seadustik;

L.  arvestades, et organisatsiooni Piirideta Ajakirjanikud 2015. aasta ajakirjandusvabaduse indeksi kohaselt asub Kasahstan 180 riigi seas 160. kohal;

M.  arvestades, et EL on järjepidevalt abistanud Kasahstani WTO liikmeks saamisel, mille tulemusena on nüüd jõudnud lõpule läbirääkimised riigi ühinemiseks WTOga; arvestades, et on tähtis, et Kasahstan järgiks õigusriigi põhimõtteid, täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi ning tagaks riigis tegutsevatele rahvusvahelistele ettevõtetele õiguskindluse ja nende investeeringute kaitse;

N.  arvestades, et Kasahstaniga tehtav arengukoostöö keskendub piirkondlike ja kohalike omavalitsuste suutlikkuse tõstmisele, kohtureformi toetamisele ning avaliku sektori sotsiaalsete ja majandusreformide teostamise võime parandamisele;

1.  rõhutab ELi ja Kasahstani suhete tähtsust ning vajadust tugevdada majanduslikku ja poliitilist koostööd kõigis valdkondades; rõhutab ELi suurt huvi püsivate suhete vastu Kasahstaniga majandusliku ja poliitilise koostöö vallas;

2.  väljendab muret Kasahstanis meedia ja sõnavabaduse valdkonnas valitseva õhkkonna pärast; tunneb tõsist muret sõltumatute meediakanalite survestamise pärast ning kodanikuühiskonna organisatsioonide rahastamist käsitlevate uute seaduseprojektide võimaliku negatiivse mõju pärast; märgib, et sõltumatu meedia, blogijate ja üksikisikute sõnavabadus on universaalne väärtus, mille üle ei kaubelda;

3.  kahetseb uudiste, sotsiaalmeedia ja teiste veebisaitide valimatut blokeerimist põhjendusega, et neis leidub ebaseaduslikku infosisu, ning kutsub Kasahstani ametivõime üles tagama, et kõik interneti kättesaadavust piiravad meetmed oleksid seaduslikud; on mures 2014. aastal vastu võetud sideseaduse muudatuste pärast;

4.  leiab, et „sajasammuline programm” on katse tegeleda Kasahstanis kiireloomuliste reformidega; kutsub Kasahstani üles rakendama riiklikku piinamisvastast mehhanismi ja alustama arutelu uue karistus- ja kriminaalseadustiku üle;

5.  rõhutab, et hiljaaegu allkirjastatud laiendatud partnerlus- ja koostöölepingus ette nähtud tihedamad poliitilised ja majandussuhted ELiga peavad põhinema ühistel väärtustel ning käima käsikäes Kasahstani aktiivse ja konkreetse kohustusega viia läbi tema rahvusvahelistest kohustustest ja lubadustest tulenevad poliitilised ja demokraatlikud reformid;

6.  väljendab heameelt selle üle, et pärast viimast inimõigustealast dialoogi on vabastatud mitmed inimõiguste ja töötajate õiguste eest võitlejad;

7.  rõhutab, et terrorismi- ja ekstremismivastast õiguspärast võitlust ei tohiks kasutada ettekäändena opositsiooni tegevuse keelustamiseks, sõnavabaduse tõkestamiseks või kohtunike sõltumatuse piiramiseks;

8.  nõuab selliste kriminaalseadustiku artiklite läbivaatamist, mis võimaldavad kuulutada kuriteoks inimõigustealase õigusega kaitstud õiguspärase tegevuse, pidades eriti silmas artiklit 174 ühiskondliku, rahvusliku, hõimu-, rassi-, klassi- või usuvaenu õhutamise kohta;

9.  kutsub Kasahstani ametivõime üles tühistama blogijatele, sealhulgas Ermek Narõmbajevile, Serikžan Mambetalinile ja Bolatbek Blijalovile määratud süüdimõistvad otsused; nõuab Guzal Baidalinova vabastamist; nõuab Seitkazõ ja Aset Matajevi tagakiusamise lõpetamist; sellega seoses märgib, et ajakirjanike kohtuasjad peaksid olema avalikud ja kohtumenetluse ajal ei tohiks kedagi ahistada;

10.  nõuab praegusel hetkel rangetes vangistustingimustes peetava opositsioonijuhi Vladimir Kozlovi vabastamist seniks, kuni tema kohtuasi on sõltumatult ja erapooletult läbi vaadatud;

11.  väljendab sügavat muret valitsusväliste organisatsioonide (VVOd) seaduse pärast, mis ähvardab ja kahjustab Kasahstani VVOde eksisteerimist ja sõltumatust; nõuab Kasahhi ametivõimudelt igas olukorras selle tagamist, et kõik Kasahstani inimõiguslased ja VVOd saaksid teostada oma seaduslikku inimõigustealast tegevust igasuguste piiranguteta ja repressioone kartmata;

12.  tervitab Kasahstani soovi tegutseda aktiivselt vahendajana/edendajana kogu laiemat regiooni hõlmavates rahvusvahelistes julgeolekuküsimustes; nõuab tungivalt, et Kasahstani ametivõimud peaksid kinni endale võetud rahvusvahelistest kohustustest, sh neist, mis puudutavad õigusriigi põhimõtteid ja kohtunike sõltumatust;

13.  väljendab heameelt ELi ja Kasahstani vahel regulaarselt toimuvate inimõigustealaste dialoogide üle; rõhutab ELi ja Kasahstani ametivõimude vaheliste inimõigustealaste dialoogide tähtsust; nõuab dialoogide süvendamist, mis soodustaks sellise foorumi loomist, kus saaks küsimusi avalikult arutada; rõhutab, et nimetatud dialoogid peaksid olema tulemuslikud ja tulemuste saavutamisele suunatud;

14.  kutsub ELi ja eriti Euroopa välisteenistust üles tähelepanelikult jälgima sündmusi Kasahstanis, väljendama vajadusel oma muret Kasahstani ametivõimudele, pakkuma abi ning andma oma tegevusest regulaarselt aru Euroopa Parlamendile; palub, et ELi esindus Astanas jälgiks olukorda aktiivselt ka edaspidi ning tõstataks sõnavabaduse küsimuse kõigil asjakohastel kahepoolsetel kohtumistel Kasahstaniga;

15.  nõuab tungivalt, et Kasahstani ametivõimud järgmiste parlamendivalimiste eel järgiksid täiel määral OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo soovitusi ning astuksid konkreetseid samme, et täita kogunemis- ja ühinemisvabaduse õigusega tegeleva ÜRO eriraportööri soovitusi; tuletab Kasahstanile meelde tema püüdlust olla ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kandidaat aastatel 2017–2018;

16.  kutsub Kasahhi ametivõime üles pühenduma hiljuti rahvusvahelisel tasandil vastu võetud säästva arengu eesmärkide täitmisele;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, nõukogule, komisjonile, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning Kasahstani valitsusele ja parlamendile.

(1)

ELT C 45, 5.2.2016, lk 85.

(2)

ELT C 251 E, 31.8.2013, lk 93.

(3)

ELT C 419, 16.12.2015, lk 159.

(4)

ELT C 168, 14.6.2013, lk 91.

(5)

ELT C 224 E, 19.8.2010, lk 30.

(6)

http://www.osce.org/odihr/elections/89401?download=true

Õigusteave - Privaatsuspoliitika