Menettely : 2016/2607(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0337/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0337/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2016 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0083

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 290kWORD 83k
9.3.2016
PE579.770v01-00}
PE579.776v01-00}
PE579.777v01-00}
PE579.778v01-00}
PE579.782v01-00}
PE579.786v01-00}
PE579.788v01-00} RC1
 
B8-0337/2016}
B8-0343/2016}
B8-0344/2016}
B8-0345/2016}
B8-0349/2016}
B8-0373/2016}
B8-0375/2016} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B8-0337/2016)

EFDD (B8-0343/2016)

ECR (B8-0344/2016)

PPE (B8-0345/2016)

ALDE (B8-0349/2016)

GUE/NGL (B8-0373/2016)

S&D (B8-0375/2016)


sananvapaudesta Kazakstanissa (2016/2607(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy, Gabrielius Landsbergis PPE-ryhmän puolesta
Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta
Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand, Davor Škrlec Verts/ALE ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma sananvapaudesta Kazakstanissa (2016/2607(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Kazakstanista, mukaan luettuna 18. huhtikuuta 2013(1), 15. maaliskuuta 2012(2), Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle neuvotteluista EU:n ja Kazakstanin laajemmasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta 22. marraskuuta 2012(3), EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilasta 15. joulukuuta 2011(4) ja Jevgeni Zhovtisin tapauksesta Kazakstanissa 17. syyskuuta 2009(5) annettu päätöslauselma,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin EU:n ja Kazakstanin tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 21. joulukuuta 2015 esittämät huomautukset,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kazakstanin vuotuisen ihmisoikeusvuoropuhelun Astanassa 26. marraskuuta 2015 järjestetyn seitsemännen kierroksen,

–  ottaa huomioon neuvoston 22. kesäkuuta 2015 hyväksymät päätelmät EU:n Keski‑Aasian strategiasta,

–  ottaa huomioon 13. tammikuuta 2015 annetun neljännen selvityksen vuonna 2007 hyväksytyn EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon edistymisestä,

–  ottaa huomioon oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja oikeutta yhdistymisvapauteen käsittelevän erityisraportoijan Maina Kiain raportin, jonka hän laati Kazakstanissa vierailtuaan ja esitteli 16. kesäkuuta 2015,

–  ottaa huomioon 21. joulukuuta 2015 allekirjoitetun tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Kazakstanin perustuslain 20 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 21. joulukuuta 2015 Euroopan unioni ja Kazakstan allekirjoittivat tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on tarjota laajat puitteet vahvistetulle poliittiselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä monilla muilla aloilla; toteaa, että tässä sopimuksessa painotetaan voimakkaasti demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, kestävää kehitystä sekä kansalaisyhteiskuntaa koskevaa yhteistyötä;

B.  ottaa huomioon, että Kazakstan on tärkeä kansainvälinen toimija ja että se on tärkeässä asemassa koko alueen poliittisen ja sosioekonomisen kehityksen samoin kuin turvallisuustilanteen kannalta; panee merkille, että Kazakstan on toiminut myönteisellä tavalla Keski-Aasiassa ja pyrkinyt luomaan hyvät suhteet naapurimaihinsa, käynnistämään alueellista yhteistyötä ja ratkaisemaan rauhanomaisesti kaikki kahdenväliset kysymykset; katsoo, että unionin kannalta on äärimmäisen tärkeää vauhdittaa poliittista, taloudellista ja turvallisuusyhteistyötä Keski-Aasian alueen kanssa ylläpitämällä vahvoja ja avoimia strategisia suhteita unionin ja Kazakstanin välillä;

C.  toteaa, että tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus on ratifioitava unionin kaikkien 28 jäsenvaltion parlamenteissa; toteaa, ettei tällä sopimuksella ainoastaan vahvisteta unionin ja Kazakstanin välistä poliittista vuoropuhelua ja auteta edistämään keskinäistä kauppaa ja investointeja vaan myös painotetaan voimakkaasti kansainvälisiä velvoitteita; ottaa huomioon, että voidaan todeta, että tehostetusta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käytyjen neuvottelujen aikana kansalaisyhteiskunnan osallistumista parannettiin toimenpiteillä, joita toteutettiin kansalaisyhteiskunnan ottamiseksi mukaan julkiseen päätöksentekoon;

D.  toteaa, että sananvapautta koskeva yleinen tilanne on heikentynyt viime vuosina; toteaa, että joulukuussa 2015 Kazakstanin viranomaiset pidättivät toimittaja Guzal Baidalinovan, joka omistaa verkossa toimivan Nakanune.kz -uutissivuston, sellaisen rikosoikeudellisen asian puitteissa, joka perustuu syytteisiin väärien tietojen tahallisesta julkaisemisesta; toteaa, että Guzal Baidalinovan pidätyksen jälkeen ilmaistiin huolestumista riippumattomien tiedotusvälineiden häirinnästä Kazakstanissa; toteaa, että 29. helmikuuta 2016 tuomioistuin vapautti syytteistä toimittaja Julia Kozlovan, joka kirjoittaa Nakanune.kz -sivustolle;

E.  toteaa, että kansallisen lehdistöklubin ja toimittajaliiton johtajaa Seytkazy Matayevia vastaan on meneillään rikostutkinta ja häntä syytetään siitä, että hän olisi kavaltanut miljoonia Kazakstanin tengejä julkisista varoista; toteaa, että 22. helmikuuta 2016 Seytkazy Matayev, joka kiistää syytteet, ja hänen poikansa, riippumattoman KazTAg‑uutistoimiston johtaja Aset Matayev, pidätettiin; toteaa, että Aset Matayev vapautettiin kuulustelun jälkeen;

F.  toteaa, että tuomioistuin langetti 22. tammikuuta 2016 tuomiot lokakuussa 2015 pidätetyille blogisteille Ermek Narymbaeville ja Serikzhan Mambetalinille kansallisen levottomuuden lietsomista koskevien syytteiden nojalla ja tuomitsi edellisen kolmen vuoden ja jälkimmäisen kahden vuoden vankeuteen; toteaa, että blogisti Bolatbek Blyalov asetettiin rajoitettuun kotiarestiin;

G.  toteaa, että Kazakstanin viranomaiset ovat sulkeneet kaikki riippumattomat ja oppositioon kuuluvat joukkoviestimet, mukaan luettuna Assandi Times, Pravdivaya ja ADAM bol sekä ADAM -lehdet; toteaa, että vuoden 2012 lopulla Kazakstanin viranomaiset haastoivat oikeuteen riippumattomia ja oppositioon kuuluvia joukkoviestimiä, etenkin Golos Respubliki ja Vzglyad -sanomalehdet sekä niihin sidoksissa olevia sanomalehtiä ja verkkosivustoja sekä K+ ja Stan.TV -nimiset verkossa toimivat televisioportaalit;

H.  toteaa, että lokakuussa 2014 Almatyssa toimiva tuomioistuin määräsi 34 miljoonan Kazakstanin tengen sakon Havas Worldwide Kazakhstan -yhtiölle;

I.  toteaa, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline on tärkeä rahoitusväline, joka on tarkoitettu kansalaisjärjestöjen ja demokratiakehityksen tukemiseen sekä maassa että tällä alueella;

J.  toteaa, että 20. maaliskuuta 2016 Kazakstanissa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit, joita ennen olisi annettava takeet sananvapaudesta yhteiskunnassa sekä vapaiksi ja oikeudenmukaisiksi katsottujen poliittisten puolueiden helposta ja avoimesta rekisteröitymisestä; toteaa, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) vaalitarkkailuryhmän 3. huhtikuuta 2012 päivätyn loppuraportin(6) mukaan vuoden 2012 vaaleissa esiintyi merkittäviä väärinkäytöksiä;

K.  toteaa, että uusi rikoslaki, uusi hallinnollisista rikkomuksista annettu laki ja uusi rikosoikeudenkäyntilaki tulivat voimaan 1. tammikuuta 2015;

L.  toteaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2015 lehdistönvapautta kuvaavan indeksin mukaan Kazakstan oli 180 maan joukossa sijalla 160;

M.  toteaa, että EU on tehnyt johdonmukaisesti työtä Kazakstanin kanssa sen etenemiseksi WTO:hon liittymisessä, mikä on nyt johtanut WTO-liittymisneuvottelujen päätökseen saattamiseen; toteaa, että on tärkeää, että Kazakstan noudattaa oikeusvaltioperiaatetta, täyttää kansainväliset velvoitteensa ja takaa oikeusvarmuuden maassa toimiville kansainvälisille yhtiöille sekä suojan niiden investoinneille;

N.  toteaa, että Kazakstanin kanssa tehtävässä kehitysyhteistyössä keskitytään alue- ja paikallishallinnon valmiuksien vahvistamiseen, oikeusalan uudistuksen tukemiseen ja julkisen sektorin valmiuksien parantamiseen sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten toteuttamisen alalla;

1.  korostaa EU:n ja Kazakstanin suhteiden merkitystä ja katsoo, että on tärkeää tiivistää poliittista ja taloudellista yhteistyötä kaikilla aloilla; korostaa, että on vahvasti unionin etujen mukaista luoda Kazakstaniin kestävät poliittiset ja taloudelliset yhteistyösuhteet;

2.  on huolissaan viestimiä ja sananvapautta koskevasta ilmapiiristä Kazakstanissa; on hyvin huolissaan riippumattomiin viestimiin kohdistuvasta painostuksesta ja uusien lainsäädäntöehdotusten mahdollisista kielteisistä vaikutuksista kansalaisjärjestöjen rahoitukseen; huomauttaa, että riippumattomien viestimien, blogistien ja yksittäisten kansalaisten sananvapaus on yleismaailmallinen arvo, josta ei voida luopua;

3.  pitää valitettavana uutissivustojen, sosiaalisen median ja muiden verkkosivustojen umpimähkäistä lakkauttamista sillä perusteella, että niissä on laitonta sisältöä, ja kehottaa Kazakstanin viranomaisia varmistamaan, että kaikki toimenpiteet, joilla rajoitetaan internet-resurssien saatavuutta, perustuvat lakiin; on huolestunut tarkistuksista vuonna 2014 hyväksyttyyn viestintälakiin;

4.  on tietoinen ”100 askeleen ohjelman” merkityksestä pyrittäessä saamaan aikaan kiireellisiä uudistuksia Kazakstanissa; kehottaa Kazakstania panemaan täytäntöön kansallisen mekanismin kidutuksen ehkäisemiseksi ja aloittamaan keskustelun uudesta rikoslaista;

5.  korostaa, että EU:hun solmittavien syvempien poliittisten ja taloudellisten suhteiden, sellaisina kuin ne on hahmoteltu äskettäin allekirjoitetussa tehostetussa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa, on perustuttava yhteisiin arvoihin ja merkittävä Kazakstanin aktiivista ja konkreettista sitoutumista niiden poliittisten ja demokraattisten uudistusten toteuttamiseen, jotka juontuvat sen kansainvälisistä velvoitteista ja sitoumuksista;

6.  pitää myönteisenä sitä, että viimeisen ihmisoikeusvuoropuhelun jälkeen on vapautettu useita vangittuina olleita ihmisoikeus- ja ammattiyhdistysaktivisteja;

7.  korostaa sitä, että oikeutettua terrorismin ja ääriliikkeiden torjuntaa ei pitäisi käyttää näennäisenä syynä, jonka varjolla kielletään opposition toiminta, heikennetään sananvapautta tai vaikeutetaan oikeuslaitoksen riippumatonta toimintaa;

8.  kehottaa tarkistamaan niitä rikoslain pykäliä, joita voidaan käyttää ihmisoikeuslainsäädännöllä suojellun laillisen käyttäytymisen kriminalisointiin, erityisesti 174 pykälää, joka koskee yhteiskunnallisen, kansallisen, heimojen, rotujen tai yhteiskuntaluokkien välisen tai uskonnollisen levottomuuden lietsomista;

9.  kehottaa Kazakstanin viranomaisia kumoamaan blogisteille, muun muassa Ermek Narymbaeville, Serikzhan Mambetalinille ja Bolatbek Blyaloville, langetetut tuomiot; kehottaa vapauttamaan Guzal Baidalinovan; kehottaa lopettamaan Seytkazyn ja Aset Matayevin häirinnän; huomauttaa tässä yhteydessä, että toimittajia koskevien oikeustapausten olisi oltava julkisia ja ettei oikeudenkäyntien aikana saisi esiintyä häirintää;

10.  kehottaa vapauttamaan oppositiojohtaja Vladimir Kozlovin, joka on tällä hetkellä vangittuna ankarissa olosuhteissa odotettaessa hänen asiansa riippumatonta ja puolueetonta uudelleentarkastelua;

11.  on erittäin huolestunut kansalaisjärjestöjä koskevasta laista, jossa heikennetään kansalaisjärjestöjen olemassaolon edellytyksiä ja niiden riippumattomuutta Kazakstanissa; kehottaa Kazakstanin viranomaisia takaamaan kaikissa olosuhteissa sen, että kaikki Kazakstanissa toimivat ihmisoikeusaktivistit ja kansalaisjärjestöt voivat toimia oikeutetusti ihmisoikeuksien puolesta ilman kostotoimien pelkoa ja vapaana kaikista rajoituksista;

12.  pitää myönteisenä Kazakstanin pyrkimystä toimia aktiivisesti välittäjänä kansainvälisissä turvallisuuskysymyksissä laajemmin koko alueella; kehottaa Kazakstanin viranomaisia noudattamaan antamiaan kansainvälisiä sitoumuksia, muun muassa niitä, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatetta ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta;

13.  pitää myönteisenä unionin ja Kazakstanin välistä säännöllistä ihmisoikeusvuoropuhelua; korostaa unionin ja Kazakstanin viranomaisten ihmisoikeusvuoropuhelujen tärkeyttä; kehottaa vahvistamaan vuoropuheluja siten, että niillä edistetään sellaisen foorumin perustamista, jolla asioita voidaan käsitellä avoimesti; korostaa, että näiden vuoropuhelujen olisi oltava tehokkaita ja tulossuuntautuneita;

14.  kehottaa unionia ja erityisesti Euroopan ulkosuhdehallintoa seuraamaan tiiviisti kehitystä Kazakstanissa, ottamaan tarvittaessa Kazakstanin viranomaisten kanssa esille huolenaiheita, tarjoamaan apua sekä huolehtimaan säännöllisestä tiedottamisesta Euroopan parlamentille; kehottaa EU:n edustustoa Astanassa edelleen seuraamaan aktiivisesti tilannetta ja ottamaan esille sananvapauden kaikissa asiaankuuluvissa kahdenvälisissä kokouksissa Kazakstanin kanssa;

15.  kehottaa Kazakstanin viranomaisia panemaan täysin täytäntöön Etyjin / demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) suositukset ennen seuraavia parlamenttivaaleja sekä toteuttamaan konkreettisia toimia oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja oikeutta yhdistymisvapauteen käsittelevän YK:n erityisraportoijan esittämien suositusten täytäntöönpanemiseksi; muistuttaa Kazakstania sen pyrkimyksestä olla ehdolla YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudeksi 2017–2018;

16.  kehottaa Kazakstanin viranomaisia sitoutumaan kansainvälisellä tasolla hiljattain hyväksyttyjen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Kazakstanin hallitukselle ja parlamentille.

(1)

EUVL C 45, 5.2.2016, s. 85.

(2)

EUVL C 251 E, 31.8.2013, s. 93.

(3)

EUVL C 419, 16.12.2015, s. 159.

(4)

EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 91.

(5)

EUVL C 224 E, 22.1.2010, s. 30.

(6)

http://www.osce.org/odihr/elections/89401?download=true

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö