Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0337/2016Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0337/2016

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žodžio laisvės Kazachstane

9.3.2016 - (2016/2607(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:
Verts/ALE (B8‑0337/2016)
EFDD (B8‑0343/2016)
ECR (B8‑0344/2016)
PPE (B8‑0345/2016)
ALDE (B8‑0349/2016)
GUE/NGL (B8‑0373/2016)
S&D (B8‑0375/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy, Gabrielius Landsbergis PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu
Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu


Procedūra : 2016/2607(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0337/2016
Pateikti tekstai :
RC-B8-0337/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl žodžio laisvės Kazachstane

(2016/2607(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kazachstano, įskaitant 2013 m. balandžio 18 d. rezoliuciją[1], 2012 m. kovo 15 d. rezoliuciją[2] ir 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo[3], 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Centrinės Azijos įgyvendinimo eigos[4] ir 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl Jevgenijaus Žovtiso bylos Kazachstane[5],

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pastabas atsižvelgiant į 2015 m. gruodžio 21 d. pasirašytą ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 26 d. Astanoje vykusį septintąjį kasmetinio ES ir Kazachstano dialogo žmogaus teisių klausimais raundą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 22 d. Tarybos išvadas dėl ES Vidurinės Azijos strategijos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 13 d. ketvirtąją pažangos ataskaitą dėl 2007 m. priimtos ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais Maino Kiai 2015 m. birželio 16 d. pateiktą ataskaitą, parengtą jam grįžus iš misijos į Kazachstaną,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 21 d. pasirašytą Tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Kazachstano konstitucijos 20 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2015 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjunga ir Kazachstanas pasirašė Tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo siekiama suteikti platų pagrindą glaudesniam politiniam dialogui, taip pat bendradarbiavimui vidaus ir teisingumo reikalų srityse ir daugelyje kitų sričių; kadangi šiame susitarime didelis dėmesys skiriamas demokratijai ir teisinei valstybei, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, tvariam vystymuisi ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimui;

B.  kadangi Kazachstanas yra svarbus tarptautinis veikėjas ir jo vaidmuo labai svarbus politinei ir socialinei bei ekonominei plėtrai, taip pat saugumui visame regione; kadangi Kazachstanas atliko teigiamą vaidmenį Vidurinėje Azijoje, nes dėjo pastangas siekdamas plėtoti gerus kaimyninius santykius su kaimyninėmis šalimis, atnaujinti regioninį bendradarbiavimą ir taikiomis priemonėmis spręsti visus dvišalius klausimus; kadangi ES itin suinteresuota stiprinti bendradarbiavimą su Vidurinės Azijos regionu politikos, ekonomikos ir saugumo srityse, šiuo tikslu plėtodama tvirtus ir atvirus strateginės svarbos ES ir Kazachstano santykius;

C.  kadangi Tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą dar turės ratifikuoti visų 28 ES valstybių narių parlamentai ir Europos Parlamentas; kadangi šis susitarimas padės sustiprinti ES ir Kazachstano politinį dialogą ir skatinti dvišalę prekybą ir investicijas, be to, jame itin akcentuojami tarptautiniai įsipareigojimai; kadangi galima sutikti, kad vykstant deryboms dėl Tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo buvo padaryta pažanga pilietinės visuomenės dalyvavimo klausimu, nes buvo įgyvendintos priemonės siekiant įtraukti pilietinę visuomenę į viešosios politikos formavimo procesą;

D.  kadangi bendra padėtis žodžio laisvės aspektu pastaraisiais metais pablogėjo; kadangi 2015 m. gruodžio mėn. Kazachstano valdžios institucijos sulaikė žurnalistę ir interneto naujienų svetainės Nakanune.kz savininkę Guzal Baidalinovą, atsižvelgiant į jai iškeltą baudžiamąją bylą, kurioje ji kaltinama tyčiniu melagingos informacijos skelbimu; kadangi sulaikius Guzal Baidalinovą buvo išreikštas susirūpinimas dėl nepriklausomos žiniasklaidos persekiojimo Kazachstane; kadangi 2016 m. vasario 29 d. teismas išteisino žurnalistę Yulią Kozlovą, rašančią straipsnius Nakanune.kz svetainei;

E.  kadangi vyksta baudžiamasis tyrimas dėl Nacionalinio spaudos klubo ir žurnalistų sąjungos vadovo Seytkazy Matayevo veiksmų – jis kaltinimas milijonų tengių vertės viešųjų lėšų grobstymu; kadangi 2016 m. vasario 22 d. buvo sulaikyti Seytkazy Matayev, kuris neigia jam iškeltus kaltinimus, ir jo sūnus Aset Matayev, kuris yra nepriklausomos naujienų agentūros „KazTag“ direktorius; kadangi atlikus apklausą Aset Matayev buvo paleistas;

F.  kadangi 2016 m. sausio 22 d. teismas nuteisė 2015 m. spalio mėn. sulaikytus tinklaraštininkus Ermeką Narymbaevą ir Serikzhaną Mambetaliną, kurie buvo apkaltinti nacionalinės nesantaikos kurstymu, ir skyrė jiems atitinkamai trejų metų ir dvejų metų kalėjimo bausmes; kadangi tinklaraštininkui Bolatbekui Blyalovui skirtas ribotas namų areštas;

G.  kadangi Kazachstano valdžios institucijos uždarė kai kurias nepriklausomas ir opozicijos žiniasklaidos priemones, įskaitant Assandi Times ir Pravdivaya, taip pat nutraukė ADAM bol ir ADAM žurnalų leidybą; kadangi 2012 m. pabaigoje Kazachstano valdžios institucijos pateikė ieškinius prieš nepriklausomas ir opozicijos žiniasklaidos priemones, visų pirma laikraščius Golos Respubliki ir Vzglyad, su jais susijusius laikraščius ir interneto svetaines ir internetinius televizijos portalus K+ ir Stan.TV;

H.  kadangi 2014 m. spalio mėn. Almatos teismas agentūrai „Havas Worldwide Kazakhstan“ skyrė 34 mln. tengių baudą;

I.  kadangi Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė – tai svarbi finansavimo priemonė, kuria siekiama remti pilietinės visuomenės organizacijas ir šalies bei regiono demokratizacijos procesą;

J.  kadangi 2016 m. kovo 20 d. Kazachstane vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai, prieš kuriuos visuomenei turėtų būti užtikrinta žodžio laisvė ir paprasta bei skaidri politinių partijų registravimo procedūra, jei norima, kad šie rinkimai būtų pripažinti laisvais ir sąžiningais; kadangi, remiantis Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) rinkimų stebėjimo misijos 2012 m. balandžio 3 d. galutine ataskaita, per 2012 m. rinkimus būta didelių pažeidimų[6],

K.  kadangi 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Baudžiamasis kodeksas, naujasis Administracinių teisės pažeidimų kodeksas ir naujasis Baudžiamojo proceso kodeksas;

L.  kadangi pagal organizacijos „Žurnalistai be sienų“ 2015 m. spaudos laisvės indeksą Kazachstanas tarp 180 šalių užima 160-ąją vietą;

M.  kadangi ES nuosekliai dirbo su Kazachstanu jam siekiant narystės PPO, ir dabar derybos dėl stojimo į PPO baigtos; kadangi svarbu, jog Kazachstanas laikytųsi teisinės valstybės principų, tarptautinių įsipareigojimų ir užtikrintų teisinį tikrumą šalyje veiklą vykdančioms tarptautinėms bendrovėms bei drauge apsaugotų jų investicijas;

N.  kadangi vykdant vystomąjį bendradarbiavimą su Kazachstanu pagrindinis dėmesys skiriamas regiono ir vietos valdžios gebėjimų stiprinimui, reformų teisingumo sektoriuje rėmimui ir viešojo sektoriaus gebėjimų vykdyti socialines ir ekonomines reformas stiprinimui;

1.  pabrėžia ES ir Kazachstano santykių ir ekonominio bei politinio bendradarbiavimo visose srityse stiprinimo svarbą; pabrėžia, kad ES yra labai suinteresuota tvariais ryšiais su Kazachstanu vystant politinį ir ekonominį bendradarbiavimą;

2.  reiškia susirūpinimą dėl bendros žiniasklaidos ir naudojimosi žodžio laisve atmosferos Kazachstane; yra labai susirūpinęs dėl nepriklausomų žiniasklaidos subjektų spaudimo ir neigiamų pasekmių, kurių gali sukelti naujas teisės akto projektas dėl pilietinės visuomenės organizacijų finansavimo; pažymi, kad nepriklausomų žiniasklaidos subjektų, tinklaraštininkų ir privačių asmenų žodžio laisvė yra visuotinė vertybė, kurios atsisakymo galimybė net nesvarstytina;

3.  apgailestauja, kad nesirinktinai blokuojamos naujienos, socialiniai tinklai ir kiti tinklalapiai, kaip priežastį nurodant jų neteisėtą turinį, ir ragina Kazachstano valdžios institucijas užtikrinti, kad bet kokia priemonė riboti prieigą prie interneto išteklių būtų pagrįsta įstatymu; yra susirūpinęs dėl 2014 m. priimtų Komunikacijos įstatymo pakeitimų;

4.  pripažįsta, kad vadinamoji 100 žingsnių programa yra bandymas įgyvendinti būtinas reformas Kazachstane; ragina Kazachstaną įgyvendinti nacionalinį kankinimų prevencijos mechanizmą ir pradėti diskusijas dėl naujų Baudžiamųjų kodeksų;

5.  pabrėžia, kad neseniai pasirašytame Tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime numatyti glaudesni politiniai ir ekonominiai santykiai su ES turi būti grindžiami bendromis vertybėmis ir atitikti aktyvų ir konkretų Kazachstano įsipareigojimą vykdyti politines ir demokratines reformas, kurios susijusios su jo tarptautinėmis prievolėmis ir įsipareigojimais;

6.  palankiai vertina tai, kad įvykus paskutiniam dialogui žmogaus teisių klausimais buvo paleista nemažai įkalintų žmogaus teisių ir darbo aktyvistų;

7.  pabrėžia, kad teisėta kova su terorizmu ir ekstremizmu neturėtų būti naudojama kaip priemonė uždrausti opozicijos veiklą, trukdyti naudotis saviraiškos laisve ar kliudyti teismų nepriklausomumui;

8.  ragina persvarstyti tuos Baudžiamojo kodekso straipsnius, kurie gali būti taikomi siekiant kriminalizuoti teisėtus veiksmus, kuriuos gina žmogaus teisių teisė, visų pirma 174 straipsnį dėl socialinės, nacionalinės, klanų, rasinės, klasinės ar religinės nesantaikos kurstymo;

9.  ragina Kazachstano valdžios institucijas panaikinti nuosprendžius tinklaraštininkams, be kita ko, Ermekui Narymbajevui, Serikzhanui Mambetalinui ir Bolatbekui Blyalovui; ragina paleisti Guzal Baidalinovą; ragina užbaigti Seytkazy ir Aseto Matayevų persekiojimą; atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad su žurnalistais susijusios bylos turėtų būti viešos ir kad teismo proceso metu neturėtų būti vykdomas persekiojimas;

10.  ragina paleisti opozicijos lyderį Vladimirą Kozlovą, kuris dabar laikomas griežtomis kalėjimo sąlygomis, kol laukiama nepriklausomo ir nešališko jo bylos persvarstymo;

11.  reiškia didelį susirūpinimą dėl NVO teisės akto, kuris kelia pavojų NVO egzistavimui ir nepriklausomumui Kazachstane; primygtinai ragina Kazachstano valdžios institucijas bet kokiomis aplinkybėmis užtikrinti, kad visi žmogaus teisių aktyvistai ir NVO Kazachstane be apribojimų galėtų vykdyti teisėtą su žmogaus teisėmis susijusią veiklą, nebijodami persekiojimo;

12.  palankiai vertina Kazachstano siekį aktyviai dalyvauti kaip tarpininkui sprendžiant tarptautinius saugumo klausimus, susijusius su platesniu regionu; ragina Kazachstano valdžios institucijas gerbti tarptautinius įsipareigojimus, kuriuos jos prisiėmė, įskaitant įsipareigojimus dėl teisinės valstybės principų ir teismų nepriklausomumo;

13.  džiaugiasi, kad vyksta nuolatinis ES ir Kazachstano dialogas žmogaus teisių klausimais; pabrėžia ES ir Kazachstano valdžios institucijų dialogų žmogaus teisių klausimais svarbą; ragina sustiprinti šiuos dialogus, kad jie paskatintų sukurti forumus, kuriuose būtų galima atvirai spręsti įvairias problemas; pabrėžia, kad šie dialogai turėtų būti veiksmingi ir orientuoti į rezultatus;

14.  ragina ES, o ypač Europos išorės veiksmų tarnybą, atidžiai stebėti pokyčius Kazachstane, prireikus išsakyti savo abejones Kazachstano valdžios institucijoms, pasiūlyti pagalbą ir reguliariai teikti ataskaitas Parlamentui; ragina ES delegaciją Astanoje ir toliau atlikti aktyvų vaidmenį stebint padėtį ir kelti žodžio laisvės klausimą visuose atitinkamuose dvišaliuose susitikimuose su Kazachstanu;

15.  primygtinai ragina Kazachstano valdžios institucijas visapusiškai įgyvendinti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijas prieš kitus parlamento rinkimus ir imtis konkrečių veiksmų siekiant įgyvendinti JT specialiojo pranešėjo teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais rekomendacijas; primena Kazachstanui jo siekį tapti šalimi kandidate užimti nenuolatinę JT Saugumo Tarybos narės vietą 2017–2018 m.;

16.  ragina Kazachstano valdžios institucijas įsipareigoti siekti darnaus vystymosi tikslų, kurie buvo neseniai patvirtinti tarptautiniu lygmeniu;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, JT Žmogaus teisių tarybai ir Kazachstano vyriausybei ir parlamentui.