Procedură : 2016/2607(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0337/2016

Texte depuse :

RC-B8-0337/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2016 - 7.1

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0083

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 441kWORD 103k
9.3.2016
PE579.770v01-00}
PE579.776v01-00}
PE579.777v01-00}
PE579.778v01-00}
PE579.782v01-00}
PE579.786v01-00}
PE579.788v01-00} RC1
 
B8-0337/2016}
B8-0343/2016}
B8-0344/2016}
B8-0345/2016}
B8-0349/2016}
B8-0373/2016}
B8-0375/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B8-0337/2016)

EFDD (B8-0343/2016)

ECR (B8-0344/2016)

PPE (B8-0345/2016)

ALDE (B8-0349/2016)

GUE/NGL (B8-0373/2016)

S&D (B8-0375/2016)


referitoare la libertatea de exprimare în Kazahstan (2016/2607(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy, Gabrielius Landsbergis în numele Grupului PPE
Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić în numele Grupului ECR
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou în numele Grupului GUE/NGL
Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand, Davor Škrlec în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la libertatea de exprimare în Kazahstan (2016/2607(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Kazahstan, inclusiv cele din 18 aprilie 2013(1), din 15 martie 2012(2), din 22 noiembrie 2012 conținând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan(3), din 15 decembrie 2011 referitoare la situația aplicării strategiei UE pentru Asia Centrală(4) și din 17 septembrie 2009 referitoare la cazul lui cazul lui Yevgeny Zhovtis din Kazahstan(5),

–  având în vedere afirmațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, în urma semnării Acordului consolidat de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan (APC consolidat) la 21 decembrie 2015,

–  având în vedere cea de a șaptea rundă a dialogului UE-Kazahstan privind drepturile omului, care a avut loc la Astana la 26 noiembrie 2015,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 22 iunie 2015 privind Strategia UE pentru Asia Centrală,

–  având în vedere cel de al patrulea raport intermediar din 13 ianuarie 2015 privind implementarea Strategiei UE pentru Asia Centrală, adoptat în 2007,

–  având în vedere raportul raportorului special al ONU pentru drepturile de întrunire pașnică și de asociere, Maina Kiai, în urma misiunii sale în Kazahstan, prezentat la 16 iunie 2015,

–  având în vedere Acordul consolidat de parteneriat și cooperare semnat la 21 decembrie 2015,

–  având în vedere articolul 19 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere articolul 20 din Constituția Kazahstanului,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană și Kazahstanul au semnat, la 21 decembrie 2015, un Acord consolidat de parteneriat și cooperare (ACP consolidat) menit să asigure un cadru larg pentru dialogul politic consolidat și cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne și în numeroase alte domenii; întrucât acest acord pune un puternic accent pe democrație și statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale, dezvoltarea durabilă și cooperarea cu societatea civilă;

B.  întrucât Kazahstanul este un actor important pe scena internațională, jucând un rol de prim-plan în dezvoltarea politică și socioeconomică a întregii regiuni, precum și în ceea ce privește situația de securitate din această regiune; întrucât Kazahstanul a avut un rol pozitiv în Asia Centrală, depunând eforturi pentru dezvoltarea unor bune relații de vecinătate cu țările vecine, pentru reluarea cooperării regionale și pentru rezolvarea tuturor problemelor bilaterale prin mijlocare pașnice; întrucât UE are un interes de importanță crucială față de intensificarea cooperării politice, economice și în materie de securitate cu regiunea Asiei Centrale, prin intermediul unei relații puternice, deschise și strategice între UE și Kazahstan;

C.  întrucât ACP-ul consolidat va trebui să fie ratificat de parlamentele celor 28 de state membre și de Parlamentul European; întrucât acest acord nu doar va consolida dialogul politic dintre UE și Kazahstan și va servi la promovarea schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce, ci va pune și un puternic accent pe obligațiile internaționale; întrucât se poate lua act de faptul că, pe durata negocierilor privind ACP-ul consolidat, s-au realizat progrese în ceea ce privește angajamentul societății civile, prin adoptarea unor măsuri de implicare a societății civile în elaborarea politicilor publice;

D.  întrucât situația generală din perspectiva libertății de exprimare s-a deteriorat în ultimii ani; întrucât, în decembrie 2015, autoritățile kazahe au reținut-o pe Guzal Baidalinova, jurnalistă și proprietara site-ului de știri Nakanune.kz, în cadrul unei anchete penale, acuzând-o că ar fi publicat în mod intenționat informații false; întrucât, în urma arestării lui Guzal Baidalinova, opinia publică și-a exprimat preocuparea cu privire la hărțuirea presei independente din Kazahstan; întrucât, la 29 februarie 2016, un tribunal a achitat-o pe jurnalista Yulia Kozlova, care scrie pentru site-ul Nakanune.kz;

E.  întrucât în prezent se desfășoară o anchetă penală împotriva lui Seytkazy Matayev, președintele Clubului Național de Presă și al sindicatului jurnaliștilor, care este acuzat că a delapidat milioane de tenge kazahe din fonduri publice; întrucât, la 22 februarie 2016, Seytkazy Matayev, care respinge acuzațiile, și fiul său Aset Matayev, directorul agenției independente de știri KazTag, au fost reținuți; întrucât Aset Matayev a fost eliberat după ce a fost interogat;

F.  întrucât, la 22 ianuarie 2016, un tribunal i-a găsit vinovați pe Ermek Narymbaev și Serikzhan Mambetalin – bloggeri arestați în octombrie 2015 în baza unor acuzații de „instigare la discordie națională” – și i-a condamnat la trei și, respectiv, doi ani de închisoare; întrucât bloggerul Bolatbek Blyalov a fost condamnat la arest restrâns la domiciliu;

G.  întrucât autoritățile kazahe au închis organizații de mass-media independente și de opoziție, inclusiv Assandi Times, Pravdivaya și ziarele ADAM bol și ADAM; întrucât, la sfârșitul anului 2012, autoritățile kazahe au dat în judecată organizații de mass-media independente și de opoziție, în special ziarele Golos Respubliki și Vzglyad, precum și cotidienele și site-urile lor afiliate, și portalurile de televiziune online K+ și Stan.TV;

H.  întrucât, în octombrie 2014, un tribunal din Almaty a dispus o amendă în valoare de 34 de milioane KZT împotriva Havas Worldwide Kazakhstan;

I.  întrucât Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) este un instrument financiar important care vizează sprijinirea organizațiilor societății civile și democratizarea țării și a regiunii;

J.  întrucât, la 20 martie 2016, în Kazahstan vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, care ar trebui să fie precedate de garanții privind libertatea de exprimare în cadrul societății și înregistrarea ușoară și transparentă a partidelor politice care sunt considerate libere și corecte; întrucât, potrivit Raportului final al misiunii de observare a alegerilor a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) din 3 aprilie 2012, alegerile din 2012 au fost afectate de „neregularități semnificative”(6);

K.  întrucât un nou Cod Penal, un nou Cod al Infracțiunilor Administrative și un nou Cod de Procedură Penală au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015;

L.  întrucât, potrivit clasamentului privind libertatea presei în 2015 întocmit de organizația Reporteri fără frontiere, Kazahstanul se plasează pe locul 160 din 180 de țări;

M.  întrucât UE a cooperat în mod constant cu Kazahstanul în vederea aderării sale la OMC, negocierile de aderare fiind în prezent finalizate; întrucât este important ca Kazahstanul să respecte statul de drept și obligațiile sale internaționale și să garanteze siguranța juridică pentru companiile internaționale care își desfășoară activitatea pe teritoriul său, protejându-le în același timp investițiile;

N.  întrucât cooperarea pentru dezvoltare cu Kazahstanul se axează pe consolidarea capacității guvernului regional și local, sprijinirea reformei sectorului judiciar și îmbunătățirea capacității sectorului public de a introduce reforme sociale și economice,

1.  subliniază importanța relațiilor dintre UE și Kazahstan, precum și importanța consolidării la nivel economic și politic a cooperării din toate domeniile; subliniază marele interes pe care UE îl poartă față de o relație durabilă cu Kazahstanul sub forma unei cooperări politice și economice;

2.  își exprimă preocuparea cu privire la situația mass-media și a libertății de exprimare din Kazahstan; este foarte preocupat de presiunea la care sunt supuse organizațiile de mass-media independente și de posibilele implicații negative ale unui proiect de lege privind finanțarea organizațiilor societății civile; subliniază că libertatea de exprimare pentru presa independentă, bloggeri și cetățeni este o valoare universală, care nu poate fi negociată;

3.  regretă blocarea abuzivă a știrilor, a rețelelor sociale și a altor site-uri pe motiv că acestea oferă conținut ilegal și solicită autorităților kazahe să se asigure că toate măsurile care limitează accesul la resursele de pe internet se bazează pe lege; este preocupat de modificările Legii privind comunicarea adoptate în 2014;

4.  recunoaște „programul în 100 de pași” ca fiind o încercare de adoptare a unor reforme urgente în Kazahstan; invită Kazahstanul să implementeze mecanismul național de prevenire a torturii și să lanseze o dezbatere privind noile coduri penale;

5.  subliniază că relațiile politice și economice mai strânge cu UE, preconizate în Acordul consolidat de parteneriat și cooperare semnat recent, trebuie să se bazeze pe valori comune și să corespundă unui angajament activ și concret al Kazahstanului de a realiza reforme politice și democratice impuse de obligațiile și angajamentele sale internaționale;

6.  salută eliberarea, de la ultimul dialog privind drepturile omului, a unui număr de activiști pentru drepturile omului și ale lucrătorilor aflați în închisoare;

7.  subliniază faptul că combaterea legitimă a terorismului și extremismului nu ar trebui folosită ca pretext pentru interzicerea activităților opoziției, pentru limitarea libertății de exprimare sau pentru împiedicarea independenței sistemului judecătoresc;

8.  solicită o reexaminare a articolelor din Codul Penal care pot fi folosite pentru a incrimina comportamente legale protejate de legislația privind drepturile omului, în special a articolului 174 referitor la „instigarea la discordie socială, națională, de clan, rasială, de clasă sau religioasă”;

9.  invită autoritățile kazahe să anuleze condamnările bloggerilor, inclusiv pe cele ale lui Ermek Narymbaev, Serikzhan Mambetalin și Bolatbek Blyalov; solicită eliberarea lui Guzal Baidalinova; solicită să se pună capăt hărțuirii la care sunt supuși Seytkazy și Aset Matayev; subliniază, în acest sens, că cauzele în care sunt implicați jurnaliști ar trebui să fie publice și că nu ar trebui să intervină nicio hărțuire în timpul procedurilor;

10.  solicită eliberarea liderului opoziției Vladimir Kozlov, care este în prezent închis în condiții severe de detenție, până la o reexaminare independentă și imparțială a cazului său;

11.  își exprimă profunda preocupare în legătură cu Legea privind ONG-urile, care subminează existența și independența ONG-urilor în Kazahstan; îndeamnă autoritățile kazahe să garanteze în orice situație că toți activiștii pentru drepturile omului și toate ONG-urile din Kazahstan sunt în măsură să își desfășoare activitățile legitime de apărare a drepturilor omului fără teama de represalii și fără nicio restricție;

12.  salută ambiția Kazahstanului de a se implica activ în calitate de mediator/intermediar în chestiuni legate de securitatea internațională care vizează întreaga regiune; îndeamnă autoritățile din Kazahstan să își onoreze angajamentele internaționale pe care și le-au asumat, inclusiv cele legate de statul de drept și independența sistemului judecătoresc;

13.  salută dialogurile periodice dintre UE și Kazahstan privind drepturile omului; subliniază importanța dialogurilor dintre UE și autoritățile din Kazahstan privind drepturile omului; solicită consolidarea acestor dialoguri, pentru a le face mai favorabile instituirii unui forum în cadrul căruia problemele să poată fi abordate deschis; subliniază că aceste dialoguri ar trebui să fie eficace și axate pe rezultate;

14.  invită UE, și în special Serviciul European de Acțiune Externă, să monitorizeze îndeaproape evoluțiile din Kazahstan, să le aducă la cunoștință autorităților kazahe preocupările sale, dacă este cazul, să ofere asistență și să informeze regulat Parlamentul; invită delegația UE la Astana să continue să joace un rol activ în monitorizarea situației și să ridice problema libertății de exprimare în toate reuniunile bilaterale relevante cu Kazahstanul;

15.  îndeamnă autoritățile kazahe să transpună integral în practică recomandările OSCE/Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului înaintea următoarelor alegeri parlamentare și să ia măsuri concrete pentru transpunerea în practică a recomandărilor formulate de raportorul special al ONU în ceea ce privește libertatea de întrunire pașnică și de asociere; îi reamintește Kazahstanului ambiția sa de a candida la un loc nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU pentru perioada 2017-2018;

16.  invită autoritățile kazahe să se angajeze în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă recent adoptate la nivel internațional;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, precum și Guvernului și Parlamentului Kazahstanului.

 

(1)

JO C 45, 5.2.2016, p. 85.

(2)

JO C 251 E, 31.8.2013, p. 93.

(3)

JO C 419, 16.12.2015, p. 159.

(4)

JO C 168 E 14.6.2013, p. 91.

(5)

JO C 224 E, 19.8.2010, p. 30.

(6)

http://www.osce.org/odihr/elections/89401?download=true

Notă juridică - Politica de confidențialitate