Förfarande : 2016/2607(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0337/2016

Ingivna texter :

RC-B8-0337/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.1

Antagna texter :

P8_TA(2016)0083

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 292kWORD 85k
9.3.2016
PE579.770v01-00}
PE579.776v01-00}
PE579.777v01-00}
PE579.778v01-00}
PE579.782v01-00}
PE579.786v01-00}
PE579.788v01-00} RC1
 
B8-0337/2016}
B8-0343/2016}
B8-0344/2016}
B8-0345/2016}
B8-0349/2016}
B8-0373/2016}
B8-0375/2016} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

Verts/ALE (B8-0337/2016)

EFDD (B8-0343/2016)

ECR (B8-0344/2016)

PPE (B8-0345/2016)

ALDE (B8-0349/2016)

GUE/NGL (B8-0373/2016)

S&D (B8-0375/2016)


om yttrandefriheten i Kazakstan (2016/2607(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy, Gabrielius Landsbergis för PPE-gruppen
Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić för ECR-gruppen
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen
Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om yttrandefriheten i Kazakstan (2016/2607(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kazakstan, inklusive dem av den 18 april 2013(1), av den 15 mars 2012(2), av den 22 november 2012 med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om det utvidgade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Kazakstan(3), av den 15 december 2011 om hur genomförandet av EU:s strategi för Centralasien framskrider(4) samt av den 17 september 2009 om fallet Jevgenij Zhovtis i Kazakstan(5),

–  med beaktande av kommentarer från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, efter undertecknandet av det utvidgade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Kazakstan den 21 december 2015,

–  med beaktande av den sjunde omgången av den årliga människorättsdialogen mellan EU och Kazakstan i Astana den 26 november 2015,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 22 juni 2015 om EU:s strategi för Centralasien,

–  med beaktande av den fjärde lägesrapporten av den 13 januari 2015 om genomförandet av EU-strategin för Centralasien, som antogs 2007,

–  med beaktande av rapporten från den särskilde rapportören om rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och föreningsfrihet, Maina Kiai, efter hans besök i Kazakstan, framlagd den 16 juni 2015,

–  med beaktande av det utvidgade partnerskaps- och samarbetsavtalet, som undertecknades den 21 december 2015,

–  med beaktande av artikel 19 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen från 1948 om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 20 i Kazakstans författning,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 21 december 2015 undertecknade EU och Kazakstan ett utvidgat partnerskaps- och samarbetsavtal som syftade till att ge en bred ram för stärkt politisk dialog och samarbete i rättsliga och inrikes frågor samt på många andra områden. I avtalet läggs stor vikt vid demokrati, rättsstatliga principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt hållbar utveckling och samarbete med det civila samhället.

B.  Kazakstan är en viktig internationell aktör och har en viktig funktion att fylla för den politiska och socioekonomiska utvecklingen och för säkerhetssituationen i hela regionen. Kazakstan har spelat en positiv roll i Centralasien med sina insatser för att utveckla goda grannförbindelser med angränsande länder, återuppta det regionala samarbetet och under fredliga former lösa alla bilaterala frågor. EU har ett starkt intresse av att fördjupa det politiska och ekonomiska samarbetet samt säkerhetssamarbetet med Centralasien genom en stark och öppen och strategisk relation mellan EU och Kazakstan.

C.  Avtalet kommer att behöva ratificeras av parlamenten i alla de 28 EU-medlemsstaterna och av Europaparlamentet. Avtalet kommer inte enbart att stärka den politiska dialogen mellan EU och Kazakstan och främja ömsesidig handel och investeringar, utan det innebär också stark betoning på internationella skyldigheter. Det bör medges att förbättringar gjordes när det gäller deltagande för det civila samhället under loppet av avtalsförhandlingarna genom åtgärder vidtagna för att involvera det civila samhället i det politiska beslutsfattandet.

D.  Den allmänna situationen när det gäller yttrandefrihet har försämrats under senare år. I december 2015 grep de kazakstanska myndigheterna Guzal Bajdalinova, som är journalist och ägare till nyhetssajten Nakanune.kz, i anknytning till ett brottmål med hänvisning till anklagelsen ”avsiktlig publicering av falsk information”. Efter gripandet av Guzal Bajdalinova förekom det farhågor för att oberoende medier i Kazakstan utsattes för trakasserier. Den 29 februari 2016 frikände en domstol Julija Kozlova, som skriver för Nakanune.kz.

E.  En brottsutredning pågår mot Sejtkazy Matajev, ledare för den nationella pressklubben och journalisternas fackförbund, som anklagas för att ha förskingrat miljoner kazakstanska tenge i offentliga medel. Den 22 februari 2016 greps Sejtkazy Matajev, som bestrider anklagelserna, och hans son Aset Matajev, som är direktör för den oberoende nyhetsbyrån KazTag. Aset Matajev släpptes efter förhör.

F.  Den 22 januari 2016 fällde en domstol Ermek Narymbajev och Serikzjan Mambetalin – bloggare som hade gripits i oktober 2015 anklagade för ”anstiftan till nationell osämja” – och dömde dem till tre års respektive två års fängelse. Bloggaren Bolatbek Bljalov sattes i tidsbegränsad husarrest.

G.  De kazakstanska myndigheterna har stängt oberoende medier och oppositionsmedier, inklusive Assandi Times, Pravdivaya och tidningarna ADAM bol och ADAM. I slutet av 2012 stämde de kazakstanska myndigheterna oberoende medier och oppositionsmedier, särskilt dagstidningarna Golos Respubliki och Vzgljad, liksom även närstående dagstidningar och webbplatser samt teveportalerna K+ och Stan.TV.

H.  I oktober 2014 dömde en domstol i Almaty Havas Worldwide Kazakhstan till att betala 34 miljoner kazakstanska tenge i böter.

I.  Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter är ett viktigt finansieringsverktyg för stöd till civilsamhällets organisationer och demokratisering i såväl landet som regionen.

J.  Den 20 mars 2016 kommer Kazakstan att hålla ett tidigarelagt parlamentsval, vilket borde föregås av garantier för yttrandefrihet i samhället samt för enkel och öppen registrering av politiska partier som betraktas som fria och opartiska. Enligt slutrapporten om valobservatörsuppdraget av den 3 april 2012 från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) var valet 2012 behäftat med ”väsentliga oegentligheter”(6).

K.  En ny strafflag, en ny lag om administrativa förseelser och en ny straffprocesslag trädde i kraft den 1 januari 2015.

L.  Kazakstan ligger på plats 160 av 180 länder i 2015 års pressfrihetsindex från Reportrar utan gränser.

M.  EU har kontinuerligt arbetat med Kazakstan på vägen mot anslutning till WTO, vilket nu har lett till att förhandlingarna om anslutning till WTO är fullföljda. Det är viktigt att Kazakstan följer rättsstatsprincipen, lever upp till sina internationella skyldigheter och garanterar rättssäkerhet för internationella bolag med verksamhet i landet samt skyddar deras investeringar.

N.  Utvecklingssamarbetet med Kazakstan fokuserar på att stärka de regionala och lokala myndigheternas kapacitet, stödja reformen av rättsväsendet och förbättra den offentliga sektorns förmåga att genomföra sociala och ekonomiska reformer.

1.  Europaparlamentet understryker att förbindelserna mellan EU och Kazakstan är viktiga liksom att det är viktigt att stärka det ekonomiska och politiska samarbetet på alla områden. Parlamentet understryker att EU har stort intresse av en hållbar relation med Kazakstan när det gäller politiskt och ekonomiskt samarbete.

2.  Europaparlamentet ger uttryck för sina farhågor när det gäller klimatet för media och yttrandefrihet i Kazakstan. Parlamentet känner särskild oro inför trycket mot oberoende medier och de möjligen negativa följdverkningarna av ny föreslagen lagstiftning om finansiering av civilsamhällets organisationer. Yttrandefrihet för oberoende medier, bloggare och enskilda medborgare är ett universellt värde som inte får kompromissas med.

3.  Europaparlamentet beklagar att nyhetssajter, sociala medier och andra webbplatser har blockerats urskillningslöst med hänvisning till att de publicerar olagligt innehåll och uppmanar de kazakstanska myndigheterna att se till att åtgärder som innebär inskränkningar i internetåtkomst vidtas på laglig grund. Parlamentet oroas över de ändringar i kommunikationslagen som antogs 2014.

4.  Europaparlamentet erkänner ”100-stegsprogrammet” som ett försök att ta itu med brådskande reformer i Kazakstan. Parlamentet uppmanar Kazakstan att genomföra den nationella mekanismen för förhindrande av tortyr och att inleda en debatt om de nya straff- och brottmålslagarna.

5.  Europaparlamentet betonar att djupare politiska och ekonomiska förbindelser med EU, vilket planeras i det nyligen undertecknade utvidgade partnerskaps- och samarbetsavtalet, måste baseras på gemensamma värden och få gensvar i form av ett aktivt och konkret engagemang från Kazakstans sida för politiska och demokratiska reformer på grundval av landets internationella skyldigheter och åtaganden.

6.  Europaparlamentet välkomnar att ett antal fängslade människorätts- och arbetsrättsaktivister har släppts sedan den senaste människorättsdialogen.

7.  Europaparlamentet understryker att den legitima kampen mot terrorism och extremism inte får tas som en förevändning för att förbjuda oppositionsverksamhet, förhindra yttrandefrihet eller hämma rättsväsendets oberoende.

8.  Europaparlamentet uppmanar till översyn av de artiklar i strafflagen som kan användas för att kriminalisera lagligt uppträdande som skyddas av människorättslagstiftning, särskilt artikel 174 om ”anstiftan av social, nationell, klan-, ras-, klassbaserad eller religiös osämja”.

9.  Europaparlamentet uppmanar de kazakstanska myndigheterna att ogiltigförklara domarna mot bloggarna, inklusive Ermek Narymbajev, Serikzjan Mambetalin och Bolatbek Bljalov. Parlamentet kräver att Guzal Bajdalinova släpps och att trakasserierna mot Sejtkazy och Aset Matajev upphör. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att mål som gäller journalister bör vara offentliga och att det inte får förekomma några trakasserier under förfarandet.

10.  Europaparlamentet uppmanar till frigivning av oppositionsledaren Vladimir Kozlov, som för närvarande hålls under stränga fängelseförhållanden i väntan på en oberoende och opartisk omprövning av hans fall.

11.  Europaparlamentet känner starka betänkligheter inför lagen om icke-statliga organisationer, vilken undergräver de icke-statliga organisationernas närvaro och oberoende i Kazakstan. Parlamentet uppmanar enträget de kazakstanska myndigheterna att under alla förhållanden garantera att alla människorättsaktivister och icke-statliga organisationer i Kazakstan har möjlighet att utöva sina legitima människorättsaktiviteter utan rädsla för repressalier och fritt från alla begränsningar.

12.  Europaparlamentet välkomnar Kazakstans ambition att aktivt delta som medlare/medhjälpare i internationella säkerhetsfrågor som berör hela regionen. Parlamentet uppmanar de kazakstanska myndigheterna att stå fast vid sina internationella åtaganden, inklusive de som rör rättsstatliga principer och rättsväsendets oberoende.

13.  Europaparlamentet välkomnar de regelbundna människorättsdialogerna mellan EU och Kazakstan. Parlamentet understryker att människorättsdialogerna mellan EU och de kazakstanska myndigheterna är viktiga. Parlamentet uppmanar till en förstärkning av dialogerna så att de leder till att ett forum inrättas där frågor kan behandlas öppet. Det är viktigt att dialogerna blir verksamma och resultatinriktade.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU, särskilt Europeiska utrikestjänsten, att följa utvecklingen i Kazakstan noggrant, att ta upp frågor med de kazakstanska myndigheterna vid behov, att erbjuda bistånd och att rapportera regelbundet till parlamentet. Parlamentet uppmanar EU-delegationen i Astana att fortsätta sin aktiva övervakning av situationen och ta upp frågor om yttrandefrihet i alla relevanta bilaterala möten med Kazakstan.

15.  Europaparlamentet uppmanar enträget de kazakstanska myndigheterna att fullt ut genomföra rekommendationerna från OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter före nästa parlamentsval och att vidta konkreta åtgärder för att genomföra rekommendationerna från FN:s särskilda rapportör om mötes- och föreningsfrihet. Parlamentet påminner Kazakstan om dess ambition att kandidera till en icke-permanent post i FN:s säkerhetsråd 2017–2018.

16.  Europaparlamentet uppmanar de kazakstanska myndigheterna att ansluta sig till de mål för hållbar utveckling som nyligen antagits på internationell nivå.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Kazakstans regering och parlament.

 

(1)

EUT C 45, 5.2.2016, s. 85.

(2)

EUT C 251 E, 31.8.2013, s. 93.

(3)

EUT C 419, 16.12.2015, s. 159.

(4)

EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 91.

(5)

EUT C 224 E, 19.8.2010, s. 30.

(6)

http://www.osce.org/odihr/elections/89401?download=true

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy