Společný návrh usnesení - RC-B8-0338/2016Společný návrh usnesení
RC-B8-0338/2016

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Egyptu, a zejména o případu Giulia Regeniho

  9.3.2016 - (2016/2608(RSP))

  předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  Verts/ALE (B8‑0338/2016)
  ECR (B8‑0346/2016)
  EFDD (B8‑0347/2016)
  PPE (B8‑0371/2016)
  ALDE (B8‑0376/2016)
  GUE/NGL (B8‑0377/2016)
  S&D (B8‑0378/2016)

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman za skupinu PPE
  Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli za skupinu S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto za skupinu ECR
  Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
  Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL
  Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas za skupinu EFDD


  Postup : 2016/2608(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B8-0338/2016
  Předložené texty :
  RC-B8-0338/2016
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o Egyptu, a zejména o případu Giulia Regeniho

  (2016/2608(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptu, zejména na usnesení ze dne 15. prosince 2015 a 15. ledna 2015[1],

  –  s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci týkající se Egypta ze dne 21. srpna 2013 a 10. února 2014,

  –  s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Egyptem,

  –  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení, svobody projevu a ochránců lidských práv,

  –  s ohledem na odpověď místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 27. října 2015 na otázku k písemnému zodpovězení E-010476/2015 o vojenské podpoře, kterou členské státy poskytují Egyptu,

  –  s ohledem na egyptskou ústavu, zejména na její článek 52 (o mučení) a 93 (o závazné povaze mezinárodního práva v oblasti lidských práv),

  –  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na Úmluvu OSN o právech dítěte, k jejichž signatářům patří i Egypt,

  –  s ohledem na prohlášení egyptského výboru pro práva a svobody, podle něhož v roce 2015 došlo ke zmizení 1 700 osob, které se ocitly v rukou státních bezpečnostních složek,

  –  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že podle dostupných informací zmizel 28letý italský doktorand z Cambridgeské univerzity dne 25. ledna 2016 poté, co odešel z domova; vzhledem k tomu, že jeho tělo bylo nalezeno dne 3. února poblíž cesty na předměstí Káhiry;

  B.  vzhledem k tomu, že egyptské orgány nařídily provedení pitvy před jeho repatriací do Itálie, kde italští vyšetřovatelé provedli vlastní pitvu; vzhledem k tomu, že tyto výsledky ještě nebyly zveřejněny; vzhledem k tomu, že egyptské orgány tvrdí, že ohledně této vraždy nemají co skrývat, že jsou stejně tak zainteresované na zjištění pravdy a že jsou v rámci probíhajícího vyšetřování ochotny k plné spolupráci se svými italskými protějšky;

  C.  vzhledem k tomu, že podle zpráv ze sdělovacích prostředků a italského velvyslance v Káhiře bylo tělo Regeniho nalezeno ve stavu dokládajícím silné bití a nejrůznější způsoby mučení; vzhledem k tomu, že italský ministr zahraničních věcí uvedl, že jeho tělo vykazovalo známky „nehumánního, zvířecího, nepřijatelného násilí“;

  D.  vzhledem k tomu, že pan Regeni prováděl v Káhiře výzkum týkající se rozvoje nezávislých odborů v Egyptě v době po Mubarakovi a Mursím a měl kontakty na oponenty vlády;

  E.  vzhledem k tomu, že případ Giulia Regeniho je dalším na dlouhém seznamu nucených zmizení, k nimž došlo v Egyptě od července 2013; vzhledem k tomu, že se tyto případy zmizení setkávají s beztrestností;

  F.  vzhledem k tomu, že stávající egyptská vláda vede rozsáhlou kampaň, v jejímž rámci dochází ke svévolnému zadržování kritiku vlády, včetně novinářů, ochránců lidských práv a členů politických a sociálních hnutí; vzhledem k tomu, že od července 2013 bylo podle egyptských orgánů zadrženo více než 22 000 osob;

  G.  vzhledem k tomu, že v důsledku nepravdivých obvinění týkajících se porušení zdravotnických předpisů hrozí ze strany státních orgánů zavření Centra an-Nadíma pro řešení případů obětí násilí a jejich rehabilitaci; vzhledem k tomu, že toto centrum plní velmi důležitou úlohu při starání se o oběti násilí a mučení a při poskytování informací o mučení, zabíjení a nejhorších případech násilí, k nimž v rámci vazby dochází;

  H.  vzhledem k tomu, že Egypt je dlouhodobým strategickým partnerem Evropské unie; vzhledem k tomu, že vztahy EU s Egyptem by podle zásady evropské politiky sousedství „více za více“ měly stavět na vhodných podnětech a měly by se odvíjet od pokroku v oblasti reforem demokratických institucí, právního státu a lidských práv; vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční záležitosti na svém zasedání konaném dne 21. srpna 2013 pověřila místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku přehodnocením pomoci, kterou EU poskytuje Egyptu; vzhledem k tomu, že Rada na tomto zasedání rozhodla, že spolupráce EU s Egyptem bude přizpůsobena vývoji v této zemi;

  I.  vzhledem k tomu, že se v závěrech Rady pro zahraniční věci ze dne 21. srpna 2013 uvádí, že „členské státy se rovněž dohodly, že v případě Egypta pozastaví licence k vývozu veškerého vybavení, které může být použito k vnitřním represím, a znovu posoudí licence k vývozu materiálu, na nějž se vztahuje společný postoj 2008/944/SZBP, a provedou přezkum své spolupráce s Egyptem v oblasti bezpečnosti“; vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční věci tyto závěry v únoru 2014 znovu potvrdila; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka ve své odpovědi ze dne 27. října 2015 na otázku k písemnému zodpovězení E-010476/2015 uvedla, že tyto závěry představují „politický závazek neposkytovat Egyptu žádnou vojenskou podporu“;

  J.  vzhledem k tomu, že v egyptské ústavě z roku 2014 jsou zakotveny základní práva a svobody;

  K.  vzhledem k tomu, že Egypt čelí terorismu ze strany nejrůznějších džihádistických organizací, které aktivně působí v Egyptě, zejména na Sinajském poloostrově, a jsou napojeny na Islámský stát a další teroristické organizace, které se aktivně účastní libyjské krize; vzhledem k tomu, že probíhající konflikt v Libyi má přímý vliv na bezpečnost Egypta; vzhledem k tomu, že tato probíhající krize je pro Evropskou unii, především pro Itálii, vážným důvodem ke znepokojení;

  1.  jednoznačně odsuzuje mučení občana Evropské unie Giulia Regeniho a jeho zabití za podezřelých okolností a vyjadřuje hlubokou soustrast jeho rodině;

  2.  vyzývá egyptské orgány, aby italským orgánům poskytly veškeré dokumenty a informace, které jsou nezbytné k urychlenému provedení transparentního a nestranného vyšetřování případu pana Regeniho v souladu s mezinárodními závazky, a aby se učinilo vše proto, aby byli pachatelé tohoto zločinu co nejdříve postaveni před soud;

  3.  s vážným znepokojením zdůrazňuje, že případ Giulia Regeniho není náhodným ojedinělým případem, ale že k němu došlo v kontextu mučení, umírání ve vazbě a násilných případů zmizení, k nimž v posledních letech dochází po celém Egyptě, což je jasným porušením článku 2 dohody o přidružení mezi EU a Egyptem, v němž je stanoveno, že vztahy mezi EU a Egyptem se musejí zakládat na dodržování demokratických zásad a základních lidských práv, jak jsou stanovena ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která je základním prvkem uvedené dohody; vyzývá proto Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy, aby egyptské orgány upozornily na běžnou praxi nuceného mizení osob a na jejich mučení a aby prosazovaly účinnou reformu egyptského bezpečnostního aparátu a soudnictví;

  4.  je hluboce znepokojen bezprostřední hrozbou, že dojde k násilnému uzavření Centra an-Nadíma pro řešení případů obětí násilí a jejich rehabilitaci; vyzývá k urychlenému odvolání rozkazu k jeho administrativnímu uzavření;

  5.  poukazuje na znepokojení nad neustálým pronásledováním egyptského výboru pro práva a svobody, k němuž dochází v důsledku jeho zjevné role v kampani „Konec násilnému mizení“, která probíhá v Egyptě;

  6.  připomíná egyptským orgánům jejich státní i mezinárodní právní povinnosti a vyzývá je k tomu, aby si ochranu a prosazování lidských práv vytyčily jako prioritu a aby zajistily, že za potlačování těchto práv bude muset být nesena odpovědnost; vyzývá znovu k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech osob zadržovaných a odsouzených pouze na základě toho, že uplatňovaly své právo na svobodu projevu a pokojné shromažďování, včetně ochránců lidských práv, pracovníků sdělovacích prostředků a blogerů; vyzývá egyptské orgány, aby v souladu s mezinárodními normami zajistily právo na spravedlivý proces;

  7.  vyzývá vládu Egypta, aby domácím a mezinárodním organizacím občanské společnosti a nezávislým odborovým organizacím umožnila vykonávat jejich činnost v zemi svobodně a bez zásahů nebo zastrašování ze strany státní moci; vyzývá egyptské orgány, aby zrušily zákaz cestování, který uvalily na celou řadu vedoucích egyptských ochránců lidských práv;

  8.  očekává, že nová ústava schválená ve dnech 14. a 15. ledna 2014, zejména její články 52, 73 a 93, představují důležitý krok směrem k přechodu této země k demokratickému zřízení;

  9.  bere na vědomí vytvoření nového Lidového shromáždění a vyzývá jej, aby naléhavě přehodnotilo represivní zákon o protestech z listopadu 2013, který se používá k nevybíravým zákrokům proti všem formám pokojného vyjadřování nesouhlasu, a také zákon o shromažďování z roku 1914; vyzývá také k přehodnocení veškerých dalších represivních právních předpisů, které byly přijaty v rozporu s egyptskou ústavou, včetně zákona o teroristických útocích a zákona o teroristických subjektech, které lze spíše než ke zlepšení kolektivní bezpečnosti zneužívat k vnitřním represím; zdůrazňuje, že je ve spolupráci s egyptskými orgány ochoten zabývat se možností vypracování programu zaměřeného na budování kapacit, který by byl určen pro egyptský parlament;

  10.  zdůrazňuje, že dlouhodobou stabilitu a bezpečnost Egypta je možné zajistit pouze na základě vybudování skutečně pluralitní společnosti, která by respektovala rozdílnost názorů a životního stylu, a vyzývá egyptské orgány, aby se zavázala k vedení dialogu zaměřeného na dosažení usmíření, v jehož rámci by se spojily všechny nenásilné síly, včetně nenásilných islamistů, tak aby v rámci politického procesu, který by nikoho nevylučoval, došlo k obnovení důvěry v politiku a hospodářství;

  11.  poukazuje na význam, který Evropská unie přikládá spolupráci s Egyptem coby důležitým sousedem a partnerem, a na úlohu Egypta při zajišťování stability v regionu; sdílí obavy egyptského lidu týkající se hospodářských, politických a bezpečnostních problémů, kterým čelí jejich země a celý region; odsuzuje teroristické útoky na egyptské civilisty a vojáky;

  12.  vyzývá EU, zejména místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a delegaci EU v Káhiře, aby zajistila pravidelnou výměnu názorů s ochránci lidských práv a dalšími disidenty, aby podporovala ty, kteří jsou ve vazbě nebo kterým vazba hrozí, a aby komplexním způsobem sledovala jejich soudní proces;

  13.  naléhavě vyzývá členské státy, aby bez výjimky plnily závěry Rady pro zahraniční záležitosti ze srpna 2013, které se týkající vývozu vojenských technologií a zařízení a bezpečnostní spolupráce; vyzývá k pozastavení vývozu zařízení určeného ke sledování, pokud existují důkazy, že toto zařízení by se mohlo používat k porušování lidských práv; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby o stávající vojenské a bezpečnostní spolupráci členských států s Egyptem podala zprávu a aby v úzké spolupráci s Evropským parlamentem vypracovala plán konkrétních kroků, které by měly přijmout egyptské orgány k podstatnému zlepšení situace v oblasti lidských práv a k dosažení komplexní reformy soudnictví předtím, než by bylo možné uvažovat o přehodnocení závěrů Rady pro zahraniční věci ze srpna 2013;

  14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, prezidentu a vládě Egyptské arabské republiky a Africké komisi pro lidská práva a práva národů.