Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0338/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0338/2016

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Aίγυπτο και ιδίως την υπόθεση του Giulio Regeni

9.3.2016 - (2016/2608(RSP))

σύμφωνα με τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B8‑0338/2016)
ECR (B8‑0346/2016)
EFDD (B8‑0347/2016)
PPE (B8‑0371/2016)
ALDE (B8‑0376/2016)
GUE/NGL (B8‑0377/2016)
S&D (B8‑0378/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec, Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2016/2608(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0338/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0338/2016
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου σχετικά με την Aίγυπτο και ιδίως την υπόθεση του Giulio Regeni

(2016/2608(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αίγυπτο, ιδίως εκείνα της 15ης Δεκεμβρίου[1] και της 15ης Ιανουαρίου 2015[2],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (ΣΕΥ) σχετικά με την Αίγυπτο της 21ης Αυγούστου του 2013 και της 10ης Φεβρουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της 27ης Οκτωβρίου 2015 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στη γραπτή ερώτηση Ε 010476/2015 για τη στρατιωτική στήριξη της ΕΕ και των κρατών μελών προς την Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη το Aιγυπτιακό Σύνταγμα, και ιδίως τα άρθρα 52 (για τα βασανιστήρια) και 93 (για τον δεσμευτικό χαρακτήρα του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, στην οποία η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Aιγυπτιακής Επιτροπής για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες, η οποία ανέφερε την εξαφάνιση των 1.700 άτομα στα χέρια των δυνάμεων κρατικής ασφάλειας το 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Giulio Regeni, ένας 28χρονος ιταλός διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, εξαφανίστηκε στις 25 Ιανουαρίου 2016, αφότου έφυγε από το σπίτι του στο Κάιρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σώμα του βρέθηκε στις 3 Φεβρουαρίου δίπλα σε ένα δρόμο στα περίχωρα του Καΐρου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές διέταξαν νεκροψία πριν από τον επαναπατρισμό του σώματός του στην Ιταλία, όπου ιταλοί ερευνητές διενήργησαν τη δική τους νεκροψία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν σχετικά με αυτό το φόνο, ότι ενδιαφέρονται εξίσου για την αναζήτηση της αλήθειας και ότι είναι έτοιμες να συνεργαστούν πλήρως με τους ιταλούς ομολόγους τους στην εν εξελίξει έρευνα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης και του Ιταλού πρέσβη στο Κάιρο, διαπιστώθηκε ότι το σώμα του κ. Regeni είχε υποστεί βίαια κτυπήματα και διάφορες μορφές βασανιστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιταλός υπουργός εσωτερικών ανέφερε ότι το σώμα έφερε σημάδια «απάνθρωπης, ζωώδους, και απαράδεκτης βίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ Regeni διενεργούσε μια έρευνα στο Κάιρο για την ανάπτυξη των ανεξάρτητων συνδικάτων στην Αίγυπτο στην μετά-Μουμπάρακ και μετα-Morsi εποχή, και είχε επαφές με αντιπάλους της κυβέρνησης·^

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίπτωση του Giulio Regeni αποτελεί συνέχεια ενός μακρού καταλόγου βίαιων εξαφανίσεων που έχουν συμβεί στην Αίγυπτο από το Ιούλιο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εξαφανίσεις αντιμετωπίζονται με ατιμωρησία·

ΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει διεξαγάγει μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία αυθαίρετων κρατήσεων επικριτών της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και μελών πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιούλιο του 2013, περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές

Z.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κέντρο El Nadeem για τη διαχείριση και αποκατάσταση των θυμάτων της βίας, τελεί υπό την απειλή κλεισίματος από τις αρχές με βάση ψευδείς κατηγορίες σχετικά με υγειονομικές παραβιάσεις· εκτιμώντας ότι ο ρόλος του κέντρου είναι κρίσιμος για την αποκατάσταση των θυμάτων βίας και βασανιστηρίων, και έχει ζωτική σημασία για την παροχή πληροφοριών σχετικά με βασανιστήρια, δολοφονίες και τις χειρότερες καταχρήσεις που τελούνται σε καθεστώς κράτησης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος είναι μακροχρόνιος στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εμπλοκής της ΕΕ με την Αίγυπτο θα πρέπει να βασίζεται στην παροχή κινήτρων, σύμφωνα με την αρχή «περισσότερα για περισσότερα» της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, και ανάλογα με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Αυγούστου 2013, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) ανέθεσε στην AΕ/ΥΕ να επανεξετάσει τη βοήθεια της ΕΕ προς την Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις επί τόπου εξελίξεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του ΣΕΥ της 21ης Αυγούστου 2013 ανάφεραν ότι, "τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να αναστείλουν τις άδειες εξαγωγών στην Αίγυπτο κάθε εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή και να επαναξιολογήσουν τις άδειες εξαγωγών του εξοπλισμού που εμπίπτει στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, καθώς και να επανεξετάσουν την παρεχόμενη βοήθεια προς την Αίγυπτο για την προαγωγή της ασφάλειας"· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΕΥ επανέλαβε αυτά τα συμπεράσματα τον Φεβρουάριο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΥΕ/ΑΠ επιβεβαίωσε με γραπτή απάντηση με ημερομηνία 27η Οκτωβρίου 2015 στην Γραπτή Ερώτηση E‑010476/2015, ότι τα συμπεράσματα αυτά αποτελούσαν "μια πολιτική δέσμευση έναντι οποιασδήποτε στρατιωτικής υποστήριξης προς την Αίγυπτο"·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Aιγυπτιακό Σύνταγμα που εγκρίθηκε το 2014, κατοχυρώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει το φάσμα της τρομοκρατίας από διάφορες οργανώσεις της Τζιχάντ που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο, κυρίως στην περιοχή του Σινά, και οι οποίες έχουν δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη λιβυκή κρίση· εκτιμώντας ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Λιβύη έχει άμεση επίδραση στην ασφάλεια της Αιγύπτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη κρίση αποτελεί πηγή σοβαρής ανησυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ιταλία·

1.  καταδικάζει ρητά τον βασανισμό και την υπό ύποπτες συνθήκες δολοφονία του πολίτη της ΕΕ Giulio Regeni και εκφράζει τη βαθιά συμπάθεια και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια·

2.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να παράσχουν στις ιταλικές αρχές όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία, διαφανής και αμερόληπτη κοινή διερεύνηση της υπόθεσης του κ. Regeni, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να οδηγηθούν οι δράστες του εγκλήματος ενώπιον της δικαιοσύνης το συντομότερο δυνατόν

3.  υπογραμμίζει με βαθειά ανησυχία ότι η υπόθεση του Giulio Regeni δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε ένα πλαίσιο βασανιστηρίων, δολοφονιών στη φυλακή και βίαιων εξαφανίσεων σε ολόκληρη την Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια, με κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 2 της συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, το οποίο αναφέρει ότι η σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας· καλεί, συνεπώς, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να θέσουν στις αιγυπτιακές αρχές τη συνήθη πρακτική των βίαιων εξαφανίσεων και των βασανιστηρίων και να πιέσουν για αποτελεσματική μεταρρύθμιση του μηχανισμού ασφαλείας και της δικαστικής εξουσίας·

4.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την επικείμενη απειλή αναγκαστικού κλεισίματος του Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων βίας και βασανιστηρίων El Nadim· απευθύνει έκκληση για την ταχεία απόσυρση της διαταγής για διοικητικό κλείσιμο·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχή παρενόχληση της Αιγυπτιακής Επιτροπής για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες (ECRF) για τον προφανή ρόλο της στην εκστρατεία "Σταματήστε τις βίαιες εξαφανίσεις" στην Αίγυπτο·

6.  υπενθυμίζει στις αιγυπτιακές αρχές τις εθνικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις τους, και τους καλεί να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της λογοδοσίας για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, για ακόμη μια φορά, την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ατόμων που κρατούνται και έχουν καταδικαστεί μόνο για την άσκηση του δικαιώματός τους για ελεύθερη έκφραση και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, συμπεριλαμβανομένων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης και των μπλόγκερς· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εξασφαλίσουν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

7.  καλεί την κυβέρνηση της Αιγύπτου να εγγυηθεί ότι οι εγχώριες και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα ανεξάρτητα συνδικάτα θα μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα στη χώρα χωρίς κυβερνητική παρέμβαση ή εκφοβισμό· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να αποσύρουν τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που επιβάλλονται σε ορισμένους από τους κορυφαίους υπερασπιστές της Αιγύπτου σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

8.  θεωρεί ότι το νέο Σύνταγμα, το οποίο εγκρίθηκε στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2014, και ιδίως τα άρθρα 52, 73 και 93 θα πρέπει να αποτελέσουν σημαντικό προς τα εμπρός βήμα στη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία·

9.  λαμβάνει υπόψη τη σύσταση της νέας Λαϊκής Συνέλευσης και την καλεί να επανεξετάσει επειγόντως τον Νόμο για την καταστολή των διαδηλώσεων του Νοεμβρίου του 2013, που χρησιμοποιήθηκε για να πατάξει όλες τις μορφές ειρηνικής διαφωνίας, καθώς και τον Νόμο 1914 περί του συνέρχεσθαι· επίσης, ζητεί την επανεξέταση όλων των άλλων κατασταλτικών νομοθετημάτων που εκδόθηκαν κατά παράβαση του Συντάγματος της Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τις πράξεις τρομοκρατίας και τον νόμο σχετικά με τις τρομοκρατικές οντότητες, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή και όχι για τη βελτίωση της συλλογικής ασφάλειας· τονίζει την ετοιμότητά του, σε συνεργασία με τις αρχές της χώρας, να μελετήσει τη δυνατότητα προώθησης του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για το αιγυπτιακό Κοινοβούλιο·

10.  επιμένει ότι μόνο με την οικοδόμηση μιας πραγματικά πλουραλιστικής κοινωνίας, με σεβασμό της διαφορετικότητας των απόψεων και του τρόπου ζωής, μπορεί να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και η ασφάλεια της Αιγύπτου και καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να δεσμευτούν σε έναν διάλογο συμφιλίωσης σε συνεργασία με όλες τις μη-βίαιες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των μη-βίαιων Ισλαμιστών, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην πολιτική και την οικονομία σε μια πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνεργασία με την Αίγυπτο, ως σημαντικό γείτονα και εταίρο και τον ρόλο της χώρας για τη σταθερότητα στην περιοχή· συμμερίζεται τις ανησυχίες του αιγυπτιακού λαού για τις προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας, της πολιτικής και της ασφάλειας που αντιμετωπίζει η χώρα τους και η περιοχή· καταδικάζει τις επιθέσεις των τρομοκρατών κατά αιγυπτίων αμάχων και στρατιωτικών·

12.  καλεί την ΕΕ, και ιδίως την ΥΕ/ΑΠ και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κάιρο, να εξασφαλίσουν τακτικές επαφές με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες φωνές διαφωνούντων, για να υποστηρίξει όσους κινδυνεύουν ή τελούν υπό κράτηση και να παρακολουθούν τις δίκες τους με ολοκληρωμένο τρόπο·

13.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν πλήρως στα Συμπεράσματα του ΣΕΥ του Αυγούστου 2013 σχετικά με την εξαγωγή στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού και συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας· απευθύνει έκκληση για την αναστολή των εξαγωγών εξοπλισμού επιτήρησης, όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας και της συνεργασίας για την ασφάλεια των κρατών μελών της ΕΕ με την Αίγυπτο και να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη, σε στενή διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιγράφοντας συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις αιγυπτιακές αρχές για να βελτιώσουν σημαντικά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επίτευξη συνολικής μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος πριν από την επαναξιολόγηση των συμπερασμάτων του ΣΕΥ του Αυγούστου 2013·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Aνθρώπου και των Λαών.