Menettely : 2016/2608(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0338/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0338/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2016 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0084

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 162kWORD 85k
9.3.2016
PE579.771v01-00}
PE579.779v01-00}
PE579.780v01-00}
PE579.784v01-00}
PE579.789v01-00}
PE579.790v01-00}
PE579.791v01-00} RC1
 
B8-0338/2016}
B8-0346/2016}
B8-0347/2016}
B8-0371/2016}
B8-0376/2016}
B8-0377/2016}
B8-0378/2016} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B8-0338/2016)

ECR (B8-0346/2016)

EFDD (B8-0347/2016)

PPE (B8-0371/2016)

ALDE (B8-0376/2016)

GUE/NGL (B8-0377/2016)

S&D (B8-0378/2016)


Egyptistä ja erityisesti Giulio Regenin tapauksesta (2016/2608(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Egyptistä ja erityisesti Giulio Regenin tapauksesta (2016/2608(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

 

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Egyptistä ja erityisesti 15. joulukuuta(1) ja 15. tammikuuta 2015(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon EU:n ulkoasioiden neuvoston 21. elokuuta 2013 ja 10. helmikuuta 2014 antamat päätelmät Egyptistä,

–  ottaa huomioon EU:n ja Egyptin välisen assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta, kidutusta, ilmaisunvapautta ja ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 27. lokakuuta 2015 antaman vastauksen kirjalliseen kysymykseen E-010476/2015 EU:n ja sen jäsenvaltioiden sotilaallisesta tuesta Egyptille,

–  ottaa huomioon Egyptin perustuslain ja etenkin sen 52 artiklan (kidutuksesta) ja 93 artiklan (kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön sitovuudesta),

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen, joiden sopimuspuoli Egypti on,

–  ottaa huomioon Egyptin oikeuksien ja vapauksien toimikunnan lausunnon, jonka mukaan valtion turvallisuusjoukot olivat vuonna 2015 vastuussa 1 700 ihmisen katoamisesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että saatavilla olevien tietojen mukaan 28-vuotias Cambridgen yliopiston tohtorinkoulutusohjelmassa ollut italialainen Giulio Regeni katosi 25. tammikuuta 2016 lähdettyään Kairossa sijaitsevasta kodistaan; toteaa, että hänen ruumiinsa löydettiin 3. helmikuuta tien vierestä Kairon esikaupunkialueella;

B.  toteaa, että Egyptin viranomaiset teettivät ruumiinavauksen ennen kuin ruumis palautettiin Italiaan, jossa italialaiset tutkijat tekivät toisen ruumiinavauksen; toteaa, että ruumiinavausten tuloksia ei ole vielä julkistettu; toteaa, että Egyptin viranomaiset ovat vakuuttaneet ettei heillä ole mitään salattavaa tämän murhan suhteen, että he ovat aivan yhtä kiinnostuneita saamaan selville totuuden ja että he ovat valmiita täysimittaiseen yhteistyöhön italialaisten virkaveljiensä kanssa tässä meneillään olevassa tutkimuksessa;

C.  ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden ja Italian Kairossa olevan suurlähettilään mukaan Giulio Regenin ruumiista kävi ilmi, että hän oli joutunut törkeän pahoinpitelyn ja monenlaisen kidutuksen kohteeksi; ottaa huomioon, että Italian sisäministeri totesi ruumiista löytyneen jälkiä ”suorastaan epäinhimillisestä, eläimellisestä ja halveksittavasta väkivallasta”;

D.  toteaa, että Regeni tutki Kairossa riippumattomien ammattiyhdistysten kehitystä Mubarakin ja Mursin jälkeisessä Egyptissä ja että hänellä oli yhteyksiä hallituksen vastustajiin;

E.  toteaa, että Giulio Regeni on viimeisin nimi Egyptissä heinäkuun 2013 jälkeen tapahtuneiden tahdonvastaisten katoamisten pitkällä listalla; ottaa huomioon, että näistä katoamisista ei ole nostettu syytteitä;

F.  toteaa, että Egyptin nykyinen hallitus on toteuttanut laajamittaisen operaation, jossa on pidätetty mielivaltaisesti hallituksen arvostelijoita, kuten toimittajia, ihmisoikeusaktivisteja sekä poliittisten ja yhteiskunnallisten liikkeiden jäseniä; toteaa, että Egyptin viranomaisten mukaan heinäkuun 2013 jälkeen on pidätetty yli 22 000 ihmistä;

G.  toteaa, että viranomaiset uhkaavat sulkea väkivallan uhrien hoitoon ja kuntoutukseen erikoistuneen El Nadeem -keskuksen, jota vastaan on esitetty tekaistuja syytöksiä potilaiden terveyttä koskevista väärinkäytöksistä; toteaa, että keskuksella on ollut ratkaisevan tärkeä rooli väkivallan ja kidutuksen uhrien hoidossa sekä kidutusta, surmaamisia ja pidätysajan pahimpia väärinkäytöksiä koskevien tietojen välittämisessä;

H.  toteaa, että Egypti on Euroopan unionin pitkäaikainen strateginen kumppani; toteaa, että EU:n ja Egyptin yhdessä toimimisen pitäisi olla kannustinperusteista ja Euroopan naapuruuspolitiikan ”enemmällä enemmän” -periaatteen mukaista ja siten riippuvaista siitä, miten maa edistyy demokraattisten instituutioiden uudistamisessa sekä oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien saralla; ottaa huomioon, että 21. elokuuta 2013 EU:n ulkoasioiden neuvosto antoi varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle tehtäväksi tarkastella EU:n tukea Egyptille; ottaa huomioon, että ulkoasioiden neuvosto päätti tarkistaa EU:n yhteistyötä Egyptin kanssa paikan päällä saavutetun kehityksen mukaisesti;

I.  ottaa huomioon, että ulkoasioiden neuvoston 21. huhtikuuta 2013 antamissa päätelmissä todetaan, että ”jäsenvaltiot päättivät myös keskeyttää sellaisten tarvikkeiden vientiluvat Egyptiin, joita voitaisiin käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa, arvioida uudelleen yhteisen kannan 2008/944/YUTP soveltamisalaan kuuluvien tarvikkeiden vientilupia ja tarkastella uudelleen Egyptin kanssa toteuttamaansa turvallisuusalan avunantoa”; ottaa huomioon, että helmikuussa 2014 ulkoasioiden neuvosto toisti nämä päätelmät; toteaa, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja vahvisti 27. lokakuuta 2015 antamassaan vastauksessa kirjalliseen kysymykseen E-010476/2015, että nämä päätelmät tarkoittivat poliittista sitoutumista Egyptin sotilaallista tukemista vastaan;

J.  toteaa, että vuonna 2014 hyväksyttyyn Egyptin perustuslakiin on kirjattu perusoikeudet ja -vapaudet;

K.  toteaa, että Egyptillä on vastassaan useiden Egyptissä ja ennen kaikkea Siinailla toimivien jihadistijärjestöjen terrorismi ja että näillä järjestöillä on yhteyksiä Isisiin ja muihin Libyan kriisissä vaikuttaviin terroristijärjestöihin; toteaa, että Libyassa meneillään olevalla konfliktilla on suoria vaikutuksia Egyptin turvallisuuteen; toteaa, että meneillään oleva kriisi huolestuttaa suuresti Euroopan unionia ja erityisesti Italiaa;

1.  tuomitsee jyrkästi EU:n kansalaisen Giulio Regenin epäilyttävissä olosuhteissa tapahtuneen kidutuksen ja murhan ja ilmaisee syvimmät surunvalittelunsa ja osanottonsa uhrin perheelle;

2.  kehottaa Egyptin viranomaisia toimittamaan Italian viranomaisille kaikki asiakirjat ja tiedot, joita tarvitaan Giulio Regenin tapausta koskevan pikaisen, avoimen ja riippumattoman yhteistutkinnan suorittamiseen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti ja pyrkimään kaikin keinoin rikokseen syyllistyneiden saattamiseen oikeuden eteen mahdollisimman nopeasti;

3.  tähdentää huolestuneena, että Giulio Regenin tapaus ei ole yksittäinen sattuma, vaan se liittyy kaikkialla Egyptissä viime vuosina tapahtuneisiin kidutuksiin, pidätettyjen kuolemantapauksiin ja tahdonvastaisiin katoamisiin, joilla rikotaan EU:n ja Egyptin välisen assosiaatiosopimuksen 2 artiklaa, jossa todetaan, että EU:n ja Egyptin suhteet perustuvat demokratian periaatteiden ja perusihmisoikeuksien kunnioittamiselle, kuten sopimukseen olennaisena osana kuuluvassa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määritellään; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita nostamaan esiin Egyptin viranomaisten kanssa rutiiniksi muodostuneet tahdonvastaiset katoamiset ja kidutustapaukset ja painostamaan Egyptiä uudistamaan turvallisuuskoneistonsa ja oikeuslaitoksensa täydellisesti;

4.  on erittäin huolestunut väkivallan uhrien hoitoon ja kuntoutukseen erikoistuneen El Nadeem -keskuksen välittömästä sulkemisuhasta; kehottaa perumaan pikaisesti määräyksen keskuksen sulkemisesta;

5.  ilmaisee huolensa Egyptin oikeuksien ja vapauksien toimikuntaan kohdistuvasta jatkuvasta häirinnästä, joka johtuu sen näkyvästä osallistumisesta Egyptissä meneillään olevaan kampanjaan tahdonvastaisten katoamisten lopettamiseksi;

6.  muistuttaa Egyptin viranomaisia niiden kansallisista ja kansainvälisistä oikeudellisista velvoitteista ja kehottaa näitä asettamaan etusijalle ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen ja varmistamaan, että kyseisiä oikeuksia rikkovat joutuvat vastuuseen teoistaan; kehottaa jälleen vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki pelkästään ilmaisun ja rauhanomaisen kokoontumisen vapauden käyttämisen johdosta pidätetyt ja tuomitut, mukaan luettuna ihmisoikeuksien puolustajat, toimittajat ja blogistit; kehottaa Egyptin viranomaisia varmistamaan, että kaikilla on oikeus kansainvälisten normien mukaiseen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

7.  kehottaa Egyptin hallitusta takaamaan, että maan sisäiset ja kansainväliset kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja riippumattomat ammattiyhdistykset voivat toimia maassa vapaasti ilman valtiovallan puuttumista asiaan tai pelottelua; kehottaa Egyptin viranomaisia kumoamaan maan johtavien ihmisoikeuksien puolustajien matkustuskiellot;

8.  odottaa, että 14. ja 15. tammikuuta 2014 hyväksytty uusi perustuslaki ja erityisesti sen 52, 73 ja 93 artiklat ovat merkittävä askel kohti maan siirtymistä demokratiaan;

9.  panee merkille uuden kansalliskokouksen järjestäytymisen ja kehottaa sitä tarkistamaan mitä kiireimmin marraskuussa 2013 hyväksyttyä sortohenkistä mielenosoituslakia, jota on käytetty kaiken tyyppisten rauhanomaisten kokoontumisten hajottamiseen, sekä vuoden 1914 kokoontumislakia; kehottaa tarkistamaan myös kaikkea Egyptin perustuslain vastaista sortolainsäädäntöä, mukaan luettuna lait terroriteoista ja terroristijärjestöistä, joita voidaan käyttää väärin sisäisen sorron välineenä sen sijaan, että niillä parannetaan yleistä turvallisuutta; korostaa olevansa valmis tutkimaan yhteistyössä maan viranomaisten kanssa mahdollisuutta kehittää valmiuksien kehittämiseen tarkoitettu ohjelma Egyptin parlamentille;

10.  toistaa kantanaan, että pysyvä vakaus ja turvallisuus Egyptissä voidaan varmistaa ainoastaan rakentamalla aidosti moniarvoinen yhteiskunta, jossa kunnioitetaan erilaisia näkemyksiä ja elämäntapoja, ja kehottaa Egyptin viranomaisia sitoutumaan sovintoa koskevaan vuoropuheluun, joka tuo yhteen kaikki väkivallattomat voimat, väkivallattomat islamistit mukaan luettuna, jotta osallistavalla poliittisella prosessilla voidaan rakentaa jälleen luottamusta politiikkaan ja talouteen;

11.  korostaa, että Euroopan unioni pitää yhteistyötä Egyptin kanssa tärkeänä, sillä se on merkittävä naapuri ja kumppani ja Egyptillä on tärkeä rooli alueen vakauttajana; jakaa Egyptin kansan huolen heidän kotimaansa ja lähialueensa edessä olevien taloudellisten, poliittisten ja turvallisuutta koskevien haasteiden suhteen; tuomitsee Egyptin siviileihin ja sotilaskohteisiin kohdistuvat terrori-iskut;

12.  kehottaa Euroopan unionia ja erityisesti komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä EU:n edustustoa Kairossa huolehtimaan yhteyksistään ihmisoikeuksien puolustajiin ja muihin toisinajatteleviin, tukemaan vaarassa olevia tai pidätettyjä sekä seuraamaan kattavasti heidän oikeudenkäyntejään;

13.  pyytää jäsenvaltioita noudattamaan ulkoasioiden neuvoston elokuussa 2013 antamia päätelmiä puolustusteknologian ja -välineiden viennistä ja turvallisuusyhteistyöstä; kehottaa keskeyttämään seurantalaitteiden viennin, jos on näyttöä siitä, että kyseisiä laitteita käytettäisiin ihmisoikeusrikkomuksiin; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa raportoimaan EU:n jäsenvaltioiden ja Egyptin välisestä sotilas- ja turvallisuusyhteistyöstä ja kehittämään yhdessä Euroopan parlamentin kanssa etenemissuunnitelman, jossa hahmotellaan konkreettiset toimet, joiden avulla Egyptin viranomaiset voivat parantaa merkittävällä tavalla ihmisoikeustilannetta ja toteuttaa oikeuslaitoksen kokonaisvaltaisen uudistamisen, ennen kuin ulkoasioiden neuvoston elokuussa 2013 antamien päätelmien uudelleenarviointia voidaan harkita;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Egyptin arabitasavallan presidentille ja hallitukselle sekä Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnalle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0463.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0012.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö