Procedūra : 2016/2608(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0338/2016

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0338/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 10/03/2016 - 7.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0084

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 191kWORD 99k
9.3.2016
PE579.771v01-00}
PE579.779v01-00}
PE579.780v01-00}
PE579.784v01-00}
PE579.789v01-00}
PE579.790v01-00}
PE579.791v01-00} RC1
 
B8-0338/2016}
B8-0346/2016}
B8-0347/2016}
B8-0371/2016}
B8-0376/2016}
B8-0377/2016}
B8-0378/2016} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

Verts/ALE (B8-0338/2016)

ECR (B8-0346/2016)

EFDD (B8-0347/2016)

PPE (B8-0371/2016)

ALDE (B8-0376/2016)

GUE/NGL (B8-0377/2016)

S&D (B8-0378/2016)


par Ēģipti, jo īpaši Giulio Regeni lietu (2016/2608(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā
Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā
Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ēģipti, jo īpaši Giulio Regeni lietu (2016/2608(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Ēģipti, jo īpaši tās, ko pieņēma 2015. gada 15. decembrī(1) un 15. janvārī(2),

–  ņemot vērā ES Ārlietu padomes 2013. gada 21. augusta un 2014. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus par Ēģipti,

–  ņemot vērā ES un Ēģiptes asociācijas nolīgumu,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par nāvessodu, spīdzināšanu, vārda brīvību un cilvēktiesību aizstāvjiem;

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2015. gada 27. oktobrī sniegto atbildi uz rakstisko jautājumu E-010476/2015 par ES un dalībvalstu militāro atbalstu Ēģiptei,

–  ņemot vērā Ēģiptes konstitūciju, jo īpaši tās 52. pantu (par spīdzināšanu) un 93. pantu (par starptautisko cilvēktiesību saistošo raksturu),

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un ANO Konvenciju pret spīdzināšanu, kam ir pievienojusies arī Ēģipte,

–  ņemot vērā Ēģiptes Tiesības un brīvības komisijas paziņojumu, kurā tā dara zināmu, ka 2015. gadā valsts drošības spēku darbību rezultātā bez vēsts ir pazudušas1700 personas,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar pieejamo informāciju 28 gadus vecais Kembridžas Universitātes doktorantūras students no Itālijas Giulio Regeni 2016. gada 25. janvārī pazuda pēc tam, kad bija atstājis savas mājas Kairā; tā kā viņa ķermeni atrada 3. februārī pie kāda ceļa Kairas nomalē;

B.  tā kā Ēģiptes iestādes lika veikt autopsiju pirms G. Regeni ķermenis tika nosūtīts uz Itāliju, kur Itālijas izmeklētāji veica vēl vienu autopsiju; tā kā rezultāti vēl nav publiski pieejami; tā kā Ēģiptes iestādes ir apliecinājušas, ka tām nav ko slēpt saistībā ar šo slepkavību, ka tās ir vienlīdz ieinteresētas noskaidrot patiesību un ir gatavas pilnībā sadarboties ar Itālijas iestādēm tur notiekošajā izmeklēšanā;

C.  tā kā saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem un Itālijas vēstnieka Kairā paziņojumu, izpētot G. Regeni ķermeni, ir secināts, ka šis cilvēks ticis smagi piekauts un dažādos veidos spīdzināts; tā kā Itālijas iekšlietu ministrs paziņoja, ka uz G. Regeni ķermeņa konstatētie bojājumi liecina par „necilvēcīgu, dzīvniecisku un nepieņemamu vardarbību”;

D.  tā kā G. Regeni Kairā veica pētījumus par neatkarīgu arodbiedrību veidošanos Ēģiptē laikā pēc prezidenta Mubaraka gāzšanas un eksprezidenta Mursi aresta un uzturēja kontaktus ar valdības oponentiem;

E.  tā kā G. Regeni lieta ir tikai viens no daudzajiem piespiedu pazušanas gadījumiem, kas notikuši Ēģiptē kopš 2013. gada jūlija; tā kā par šiem pazušanas gadījumiem neviens nav saukts pie atbildības;

F.  tā kā Ēģiptes pašreizējā valdība ir izvērsusi plašu kampaņu, nelikumīgi apcietinot valdības kritiķus, tostarp žurnālistus un cilvēktiesību aizstāvjus, kā arī politisko un sociālo kustību dalībniekus; tā kā saskaņā ar Ēģiptes iestāžu datiem kopš 2013. gada jūlija ir aizturēti vairāk nekā 22 000 cilvēku;

G.  tā kā iestādes draud slēgt El Nadeem Vardarbības upuru aprūpes un rehabilitācijas centru, pamatojoties uz nepatiesām apsūdzībām par veselības noteikumu pārkāpumiem; tā kā šim centram bija ārkārtīgi liela nozīme, ārstējot vardarbības un spīdzināšanas upurus un tas ir sniedzis būtisku informāciju par spīdzināšanu, nogalināšanu un ļaunprātīgu izturēšanos apcietinājuma vietās;

H.  tā kā Ēģipte jau ilgstoši ir Eiropas Savienības stratēģiskā partnere; tā kā ES iesaistes līmenim attiecībā uz Ēģipti vajadzētu būt balstītam uz stimuliem atbilstoši Eiropas kaimiņattiecību politikas principam „vairāk par vairāk” un atkarīgam no demokrātisko institūciju reformu gaitā sasniegtā progresa, kā arī no tiesiskuma principu un cilvēktiesību ievērošanas; tā kā 2013. gada 21. augustā ES Ārlietu padome uzdeva Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos pārskatīt ES palīdzību Ēģiptei; tā kā Ārlietu padome ir pieņēmusi lēmumu, ka ES sadarbība ar Ēģipti būtu jāpielāgo atbilstoši notikumiem šajā zemē;

I.  tā kā Ārlietu padomes 2013. gada 21. augusta secinājumos paziņots, ka ,,dalībvalstis arī vienojās uz laiku apturēt licences eksportam uz Ēģipti saistībā ar jebkādu aprīkojumu, ko varētu izmantot iekšējām represijām, un atkārtoti izvērtēt eksporta licences aprīkojumam, uz ko attiecas Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP, kā arī pārskatīt palīdzību, ko tās Ēģiptei sniedz drošības jomā”; tā kā Ārlietu padome šos secinājumus atkārtoti apstiprināja 2014. gada februārī; tā kā Komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos 2015. gada 27. oktobrī, atbildot uz rakstisko jautājumu E-010476/2015, vēlreiz apstiprināja, ka šie secinājumi ir ,,politiskas saistības pret jebkādu militāru atbalstu Ēģiptei”;

J.  tā kā 2014. gadā pieņemtajā Ēģiptes konstitūcijā ir deklarētas pamattiesības un pamatbrīvības;

K.  tā kā Ēģipte saskaras ar terorismu, ko īsteno dažādas Ēģiptē, jo īpaši Sinaja pussalā, aktīvas džihāda organizācijas, kas ir saistītas ar „Islāma valsti”, un citas teroristu organizācijas, kuras darbojas Lībijā; tā kā Lībijā notiekošajam konfliktam ir tieša ietekme uz drošības stāvokli Ēģiptē; tā kā pašreizējā krīze rada nopietnas bažas Eiropas Savienībai un jo īpaši Itālijai,

1.  stingri nosoda to, ka aizdomīgos apstākļos tika spīdzināts un noslepkavots ES pilsonis Giulio Regeni, un pauž dziļas simpātijas un līdzjūtību viņa ģimenes locekļiem;

2.  aicina Ēģiptes iestādes Itālijas iestādēm sniegt visus vajadzīgos dokumentus un informāciju, lai veiktu Giulio Regeni lietas ātru, pārredzamu un objektīvu kopīgo izmeklēšanu, ievērojot starptautiskās saistības, un veikt visu iespējamo, lai šā nozieguma izdarītājus sauktu pie atbildības pēc iespējas ātrāk;

3.  ar nopietnām bažām uzsver, ka Giulio Regeni lieta nav uzskatāma par atsevišķu gadījumu, bet gan par daļu no spīdzināšanas, nāves ieslodzījumā un piespiedu pazušanas atmosfēras, kas pēdējos gados valda visā Ēģiptē, acīmredzami pārkāpjot ES un Ēģiptes Asociācijas nolīguma 2. pantu, kurā ir teikts, ka ES un Ēģiptes attiecības ir jābalsta uz Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā nostiprināto demokrātisko principu un cilvēku pamattiesību ievērošanu, ņemot vērā, ka šī deklarācija ir būtiska minētā nolīguma sastāvdaļa; tādēļ aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un dalībvalstis ar Ēģiptes varas iestādēm apspriest regulāro piespiedu pazušanas un spīdzināšanas praksi un censties panākt reālu Ēģiptes drošības aparāta un tiesu sistēmas reformu;

4.  ir dziļi nobažījies par to, ka tuvākajā laikā varētu slēgt El Nadeem Vardarbības un spīdzināšanas upuru administrācijas un rehabilitācijas centru; prasa steidzami atcelt valsts pārvaldes izdoto pavēli par tā slēgšanu;

5.  pauž bažas par to, ka nemitējas vēršanās pret Ēģiptes Tiesību un brīvību komisiju par to, ka tā neslēpti piedalās Ēģiptē īstenotajā „Izbeigt piespiedu pazušanas” kampaņā;

6.  Ēģiptes varas iestādēm atgādina par to valsts un starptautiskā līmeņa tiesiskajiem pienākumiem un aicina tās vispirms rūpēties par cilvēktiesību aizsardzību un sekmēšanu un nodrošināt saukšanu pie atbildības par šādu tiesību pārkāpumiem; vēlreiz prasa nekavējoties un bez jebkādiem nosacījumiem atbrīvot visas personas, kas ir apcietinātas vienīgi par savu tiesību uz vārda brīvību un miermīlīgu pulcēšanos īstenošanu, tostarp cilvēktiesību aizstāvjus, plašsaziņas līdzekļu speciālistus un emuāristus; aicina Ēģiptes iestādes nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu saskaņā ar starptautiskajām normām;

7.  aicina Ēģiptes valdību garantēt, ka valstī brīvi, bez valdības iejaukšanās vai iebiedēšanas var darboties vietējās un starptautiskās pilsoniskās sabiedrības organizācijas un neatkarīgas arodbiedrības; aicina Ēģiptes iestādes atcelt pārvietošanās aizliegumus, kas noteikti virknei Ēģiptes vadošo cilvēktiesību aizstāvju;

8.  cer, ka 2014. gada 14. un 15. janvārī apstiprinātā jaunā Konstitūcija, jo īpaši tās 52., 73. un 93. pants, būs uzskatāmi par nozīmīgu soli uz priekšu valsts pārejas ceļā uz demokrātiju;

9.  pieņem zināšanai jaunās Tautas asamblejas izveidi un aicina to steidzami pārskatīt represīvo 2013. gada novembra Protestu likumu, kuru izmantoja, lai apspiestu jebkādu miermīlīgu opozīciju, un arī 1914. gada Sapulcēšanās likumu. prasa pārskatīt arī visus citus represīvos tiesību aktus, kas tika pieņemti, pārkāpjot Ēģiptes konstitūciju, tostarp Likumu par terora aktiem un Likumu par teroristu vienībām, kurus varētu izmantot citiem mērķiem, proti, vajājot iekšējo pretestību, nevis uzlabojot kopējo drošību; apliecina savu gatavību sadarbībā ar šīs valsts varas iestādēm noskaidrot iespēju izstrādāt Ēģiptes parlamentam paredzētu kapacitātes celšanas programmu;

10.  cieši piekodina, ka ilgtermiņa stabilitāti un drošību Ēģiptē var nodrošināt tikai tad, ja tiek veidota īsteni plurālistiska sabiedrība, kurā tiek ievērota uzskatu un dzīvesveidu dažādība, un aicina Ēģiptes varas iestādes apņemties īstenot samierināšanas dialogu, kurā pie viena galda sēstos visi nevardarbīgie spēki, tostarp nevardarbīgie islāmisti, lai vispārēja politiska procesa ietvaros atjaunotu uzticību politikai un ekonomikai;

11.  uzsver nozīmi, kādu Eiropas Savienība piešķir sadarbībai ar Ēģipti, kas ir svarīga kaimiņvalsts un partnere, un Ēģiptes lomai stabilitātes nodrošināšanā šajā reģionā; piekrīt Ēģiptes iedzīvotāju bažām par ekonomiskajiem, politiskajiem un drošības izaicinājumiem, ar kuriem saskaras viņu valsts un reģions; nosoda teroristu uzbrukumus Ēģiptes civiliedzīvotājiem un militārpersonām;

12.  prasa, lai ES un jo īpaši PV/AP un ES delegācija Kairā nodrošinātu regulāru saziņu ar cilvēktiesību aizstāvjiem un citiem opozicionāriem nolūkā atbalstīt apdraudētas un aizturētas personas un sekotu līdzi viņu tiesas procesu visām norisēm;

13.  mudina dalībvalstis pilnībā ievērot 2013.gada augusta Ārlietu ministru padomes secinājumus par militāro tehnoloģiju un tehniskā aprīkojuma eksportu un sadarbību drošības jomā; prasa pārtraukt novērošanas iekārtu eksportu, ja pastāv pierādījumi, ka šādas iekārtas varētu izmantot cilvēktiesību pārkāpšanas nolūkā; aicina PV/AP ziņot par ES dalībvalstu patlabanējo sadarbību ar Ēģipti militārajā un drošības jomā un, cieši apspriežoties ar Eiropas Parlamentu, izstrādāt ceļvedi, kurā būtu aprakstīti konkrēti pasākumi, kas Ēģiptes iestādēm ir jāveic, lai ievērojami uzlabotu cilvēktiesību situāciju un īstenotu visaptverošu tiesu sistēmas reformu, pirms var tikt apsvērta Ārlietu ministru padomes 2013. gada augusta secinājumu atkārtota izvērtēšana;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Ēģiptes Arābu Republikas prezidentam un valdībai un Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību komisijai.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0463.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0012.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika