Postup : 2016/2608(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0338/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0338/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.2

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0084

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 170kWORD 95k
9.3.2016
PE579.771v01-00}
PE579.779v01-00}
PE579.780v01-00}
PE579.784v01-00}
PE579.789v01-00}
PE579.790v01-00}
PE579.791v01-00} RC1
 
B8-0338/2016}
B8-0346/2016}
B8-0347/2016}
B8-0371/2016}
B8-0376/2016}
B8-0377/2016}
B8-0378/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8‑0338/2016)

ECR (B8‑0346/2016)

EFDD (B8‑0347/2016)

PPE (B8‑0371/2016)

ALDE (B8‑0376/2016)

GUE/NGL (B8‑0377/2016)

S&D (B8‑0378/2016)


o Egypte, najmä o prípade Giulia Regeniho (2016/2608(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL
Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Egypte, najmä o prípade Giulia Regeniho (2016/2608(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte, najmä na uznesenia z 15. decembra(1) a 15. januára 2015(2),

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Egypte z  21. augusta 2013 a 10. februára 2014,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia, slobody prejavu a obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na odpoveď podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 27. októbra 2015 na otázku na písomné zodpovedanie E‑010476/2015 o vojenskej podpore EÚ a členských štátov pre Egypt,

–  so zreteľom na egyptskú ústavu, predovšetkým články 52 (o mučení) a 93 (o záväznej povahe medzinárodného práva v oblasti ľudských práv),

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Dohovor OSN proti mučeniu, ktorých je Egypt zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na vyhlásenie egyptskej komisie pre práva a slobody, v ktorom sa uvádza, že v roku 2015 zmizlo 1 700 osôb, za čo nesú zodpovednosť štátne bezpečnostné sily,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa dostupných informácií Giulio Regeni, dvadsaťosemročný taliansky doktorand z univerzity v Cambridge, zmizol 25. januára 2016 po tom ako opustil svoje bydlisko v Káhire; keďže jeho telo sa našlo 3. februára pri ceste na predmestí Káhiry;

B.  keďže egyptské orgány pred návratom jeho tela do Talianska nariadili prehliadku post mortem, pričom talianski vyšetrovatelia vykonali vlastnú prehliadku post mortem; keďže výsledky sa ešte nezverejnili; keďže egyptské orgány uisťujú, že v súvislosti s touto vraždou nemajú čo skrývať, že majú rovnaký záujem nájsť pravdu a že v pokračujúcom vyšetrovaní sú pripravené v plnej miere spolupracovať so svojimi talianskymi náprotivkami;

C.  keďže podľa správ médií a talianskeho veľvyslanca v Káhire bolo telo Giulia Regeniho podrobené surovej bitke a rôznym formám mučenia; keďže taliansky minister vnútra uviedol, že na tele objavili znaky „niečoho nehumánneho, živočíšneho, neprijateľného násilia“;

D.  keďže Giulio Regeni sa v Káhire venoval výskumu zameranému na vývoj nezávislých odborov v Egypte v období po páde Mubaraka a Mursího a mal kontakt s oponentmi vlády;

E.  keďže prípad Giulia Regeniho je pokračovaním dlhého zoznamu násilných zmiznutí, ktoré sa odohrali v Egypte od júla 2013; keďže tieto zmiznutia unikajú trestu;

F.  keďže súčasná egyptská vláda spustila rozsiahlu kampaň svojvoľného zadržiavania kritikov vlády vrátane novinárov, obhajcov ľudských práv a členov politických a sociálnych hnutí; keďže od júla 2013 bolo podľa egyptských orgánov zadržaných viac ako 22 000 osôb;

G.  keďže centru pre riešenie a rehabilitáciu obetí násilia an-Nadím hrozí, že ho úrady zatvoria v dôsledku falošných obvinení týkajúcich sa porušovania pravidiel v oblasti zdravia; keďže centrum zohráva mimoriadnu úlohu, pokiaľ ide o starostlivosť o obete násilia a mučenia, a má kľúčovú úlohu v súvislosti s poskytovaním informácií o mučení, zabíjaní a najhoršom zaobchádzaní so zadržanými;

H.  keďže Egypt je dlhodobo strategickým partnerom Európskej únie; keďže úroveň angažovanosti EÚ v Egypte by mala byť v súlade so zásadou európskej susedskej politiky „viac za viac“ založená na stimuloch a mala by závisieť od pokroku v reformách demokratických inštitúcií a v súvislosti so zásadami právneho štátu a ľudskými právami; keďže 21. augusta 2013 poverila Rada pre zahraničné veci PK/VP, aby prehodnotila pomoc EÚ pre Egypt; keďže Rada pre zahraničné veci rozhodla, že spolupráca EÚ s Egyptom sa upraví podľa vývoja situácie v krajine;

I.  keďže v záveroch Rady pre zahraničné veci z 21. augusta 2013 sa uvádza, že „členské štáty sa tiež dohodli, že pozastavia licencie na vývoz do Egypta na všetky zariadenia, ktoré by sa mohli použiť na vnútorné represie, a opätovne posúdia licencie na zariadenia v zmysle spoločnej pozície 2008/944/SZBP a prehodnotia svoju pomoc Egyptu v oblasti bezpečnosti“; keďže Rada pre zahraničné veci tieto závery potvrdila vo februári 2014; keďže PK/VP v odpovedi na otázku na písomné zodpovedanie E‑010476/2015 z 27. októbra 2015 potvrdila, že tieto závery predstavujú „politický záväzok znemožňujúci akúkoľvek vojenskú podporu pre Egypt“;

J.  keďže v egyptskej ústave prijatej v roku 2014 sú zakotvené základné práva a slobody;

K.  keďže Egypt čelí terorizmu zo strany rôznych džihádistických organizácií, ktoré sú v krajine aktívne, najmä na Sinajskom polostrove, a ktoré sú prepojené s Islamským štátom a inými teroristickými organizáciami zapojenými do líbyjskej krízy; keďže pokračujúci konflikt v Líbyi priamo ovplyvňuje bezpečnosť Egypta; keďže pokračujúca kríza vážne znepokojuje Európsku úniu, a najmä Taliansko;

1.  rozhodne odsudzuje mučenie a vraždu občana EÚ Giulia Regeniho, ku ktorým došlo za podozrivých okolností, a vyjadruje hlbokú sústrasť jeho rodine;

2.  vyzýva egyptské orgány, aby poskytli talianskym orgánom všetky potrebné dokumenty a informácie, a tak umožnili rýchle, transparentné a nestranné spoločné vyšetrovanie prípadu Giulia Regeniho v súlade s medzinárodnými záväzkami, a žiada, aby sa vynaložilo všetko úsilie o čo možno najrýchlejšie predvedenie páchateľov tohto trestného činu pred súd;

3.  s hlbokým znepokojením zdôrazňuje, že prípad Giulia Regeniho nie je izolovaným incidentom, ale jedným z mnohých prípadov mučenia, úmrtí vo väzbe a násilných zmiznutí, ku ktorým došlo v uplynulých rokoch v Egypte, čo je v jednoznačnom rozpore s článkom 2 dohody o pridružení medzi EÚ a Egyptom, v ktorom sa uvádza, že vzťah medzi EÚ a Egyptom sa má zakladať na dodržiavaní demokratických zásad a základných ľudských práv, ako sa ustanovuje vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorá je základným prvkom dohody; preto vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby egyptským orgánom nastolili otázku bežnej praktiky násilných zmiznutí a mučenia a aby naliehali na účinnú reformu bezpečnostného aparátu a súdnictva Egypta;

4.  je hlboko znepokojený bezprostrednou hrozbou núteného uzavretia centra pre riešenie a rehabilitáciu obetí násilia a mučenia an-Nadím; žiada, aby sa urýchlene zrušil príkaz na jeho administratívne uzavretie;

5.  vyjadruje znepokojenie nad nepretržitým obťažovaním egyptskej komisie pre práva a slobody z dôvodu jej zjavnej účasti v kampani za zastavenie násilných zmiznutí v Egypte;

6.  pripomína egyptským orgánom ich vnútroštátne a medzinárodné právne záväzky a vyzýva ich, aby ako prioritu stanovili ochranu a presadzovanie ľudských práv a aby zabezpečili adresnú zodpovednosť za porušovanie týchto práv; opätovne žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané a odsúdené len za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu a slobodu pokojného zhromažďovania, vrátane obhajcov ľudských práv, pracovníkov v médiách a blogerov; vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili právo na spravodlivý súdny proces v súlade s medzinárodnými normami;

7.  vyzýva egyptskú vládu, aby zaručila, aby domáce a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti a nezávislé odbory mohli v krajine slobodne vyvíjať svoju činnosť bez zásahov alebo zastrašovania zo strany vlády; vyzýva egyptské orgány, aby zrušili zákaz cestovania, ktorý uložili mnohým vedúcim obhajcom ľudských práv v Egypte;

8.  očakáva, že nová ústava schválená 14. a 15. januára 2014, najmä jej články 52, 73 a 93, bude dôležitým krokom v prechode krajiny na demokraciu;

9.  berie na vedomie vytvorenie nového Ľudového zhromaždenia a vyzýva ho, aby urýchlene pristúpilo k revízii represívneho zákona o demonštráciách z novembra 2013, ktorý sa používa na potláčanie všetkých foriem pokojného odporu, ako aj zákona o zhromažďovaní z roku 1914; zároveň žiada revíziu všetkých represívnych právnych predpisov, ktoré boli prijaté v rozpore s egyptskou ústavou, vrátane zákona o teroristických činoch a zákona o teroristických subjektoch, ktoré by mohli byť zneužité skôr na vnútornú represiu než na zlepšenie kolektívnej bezpečnosti; zdôrazňuje, že je pripravený preskúmať v rámci partnerskej spolupráce s orgánmi krajiny možnosť prípravy programu budovania kapacít pre egyptský parlament;

10.  trvá na tom, že len vybudovaním skutočne pluralitnej spoločnosti, ktorá rešpektuje rôznorodosť názorov a životných štýlov, možno zabezpečiť dlhodobú stabilitu v Egypte, a žiada egyptské orgány, aby sa zaviazali k dialógu o zmierení, do ktorého sa zapoja všetky nenásilné hnutia vrátane nenásilných islamistov, s cieľom obnoviť dôveru v politiku a ekonomiku v rámci inkluzívneho politického procesu;

11.  zdôrazňuje, že Európska únia pripisuje veľký význam spolupráci s Egyptom ako s dôležitým susedom a partnerom, ako aj úlohe Egypta z hľadiska zabezpečenia stability v regióne; pridáva sa k obavám egyptského obyvateľstva z hospodárskych, politických a bezpečnostných výziev, ktorým čelí ich krajina a región; odsudzuje útoky teroristov namierené proti egyptským civilistom a vojsku;

12.  vyzýva EÚ, a najmä PK/VP a delegáciu EÚ v Káhire, aby zabezpečili pravidelné výmeny názorov s obhajcami ľudských práv a inými predstaviteľmi odporu, s cieľom podporiť tých, ktorým hrozí väzba alebo ktorí sa vo väzbe nachádzajú, a sledovať ich súdne konania uceleným spôsobom;

13.  naliehavo žiada členské štáty, aby sa v plnej miere zaviazali k záverom Rady pre zahraničné veci z augusta 2013 týkajúcim sa vývozu vojenskej techniky a vybavenia a bezpečnostnej spolupráce; žiada pozastavenie vývozu monitorovacích zariadení, ak existujú dôkazy o tom, že tieto zariadenia by boli používané na porušovanie ľudských práv; žiada PK/VP, aby predtým, než bude možné znova zvážiť opätovné posúdenie záverov Rady pre zahraničné veci z augusta 2013, podala správu o súčasnom stave vojenskej a bezpečnostnej spolupráce členských štátov EÚ s Egyptom a aby na základe úzkej konzultácie s Európskym parlamentom vypracovala plán postupu, v ktorom načrtne opatrenia, ktoré majú prijať egyptské orgány s cieľom podstatne zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv a vykonať komplexnú reformu súdnictva;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, prezidentovi a vláde Egyptskej arabskej republiky a Africkej komisii pre ľudské práva a práva národov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0463.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia