Postopek : 2016/2608(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0338/2016

Predložena besedila :

RC-B8-0338/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2016 - 7.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0084

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 153kWORD 93k
9.3.2016
PE579.771v01-00}
PE579.779v01-00}
PE579.780v01-00}
PE579.784v01-00}
PE579.789v01-00}
PE579.790v01-00}
PE579.791v01-00} RC1
 
B8-0338/2016}
B8-0346/2016}
B8-0347/2016}
B8-0371/2016}
B8-0376/2016}
B8-0377/2016}
B8-0378/2016} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B8-0338/2016)

ECR (B8-0346/2016)

EFDD (B8-0347/2016)

PPE (B8-0371/2016)

ALDE (B8-0376/2016)

GUE/NGL (B8-0377/2016)

S&D (B8-0378/2016)


o Egiptu, zlasti primeru Giulia Regenija (2016/2608(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Norbert Neuser, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE
Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL
Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o Egiptu, zlasti primeru Giulia Regenija (2016/2608(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Egiptu, zlasti resolucij z dne 15. decembra(1) in 15. januarja 2015(2),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o Egiptu z dne 21. avgusta 2013 in 10. februarja 2014,

–  ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med EU in Egiptom,

–  ob upoštevanju smernic EU o smrtni kazni, mučenju, svobodi izražanja in zagovornikih človekovih pravic,

–  ob upoštevanju odgovora podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na vprašanje za pisni odgovor št. E-010476/2015 o vojaški podpori EU in držav članic Egiptu z dne 27. oktobra 2015,

–  ob upoštevanju egiptovske ustave, zlasti členov 52 (o mučenju) in 93 (o zavezujočem značaju mednarodnega prava s področja človekovih pravic),

–  ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je podpisal tudi Egipt,

–  ob upoštevanju izjave egiptovske komisije za pravice in svoboščine, v kateri je poročala, da so državne varnostne sile v letu 2015 povzročile izginotje 1700 ljudi,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je glede na razpoložljive informacije Giulio Regeni, 28-letni italijanski doktorand Univerze v Cambridgeu, 25. januarja 2016 izginil, potem ko se je odpravil od svojega stanovanja v Kairu; ker je bilo njegovo truplo 3. februarja najdeno ob cesti v kairskem predmestju;

B.  ker so egiptovske oblasti zahtevale, da se pred vrnitvijo trupla v Italijo opravi obdukcija, ki so jo nato opravili tudi italijanski preiskovalci; ker rezultati še niso bili objavljeni; ker so egiptovski organi zagotovili, da v zvezi z umorom ničesar ne prikrivajo, da želijo poiskati resnico in da so pripravljeni polno sodelovati z italijanskimi organi pri preiskavi, ki je v teku;

C.  ker so bile po poročanju medijev in po besedah italijanskega veleposlanika v Kairu na truplu Giulia Regenija vidne posledice hudega pretepanja in različnih oblik mučenja; ker je italijanski minister za notranje zadeve dejal, da so na truplu vidni znaki nečloveškega, živalskega in nesprejemljivega nasilja;

D.  ker je Giulio Regeni v Kairu raziskoval razvoj neodvisnih sindikatov v Egiptu po padcu Mubarakovega in Mursijevega režima in je bil v stiku z nasprotniki vlade;

E.  ker je primer Giulia Regenija še eno v vrsti številnih prisilnih izginotij, ki so se zgodila v Egiptu od julija 2013; ker za ta dejanja ni bil še nihče kaznovan;

F.  ker je sedanja egiptovska vlada izvedla obsežno akcijo samovoljnih pridržanj kritikov vlade, vključno z novinarji, zagovorniki človekovih pravic ter pripadniki političnih in družbenih gibanj; ker je bilo po podatkih egiptovskih organov od julija 2013 pridržanih več kot 22 000 ljudi;

G.  ker centru za upravljanje in rehabilitacijo žrtev nasilja El Nadim grozi, da ga bodo oblasti zaprle, saj je bil po krivem obtožen zdravstvenih kršitev; ker je center izredno pomemben za zdravljenje žrtev nasilja in mučenja in je ključnega pomena za zagotavljanje informacij o mučenju, ubojih in najhujših primerih zlorab v priporu;

H.  ker je Egipt dolgoročni strateški partner Evropske unije; ker bi morala biti raven sodelovanja EU z Egiptom temeljiti na spodbudah v skladu z načelom „več za več“ iz evropske sosedske politike in bi morala biti pogojena z napredkom reform demokratičnih institucij in na področju pravne države in človekovih pravic; ker je Svet za zunanje zadeve 21. avgusta 2013 zadolžil podpredsednico/visoko predstavnico za ponovni pregled pomoči EU Egiptu; ker se je Svet za zunanje zadeve odločil, da je treba sodelovanje EU z Egiptom prilagajati glede na razvoj razmer v državi;

I.  ker je v sklepih Sveta za zunanje zadeve z dne 21. avgusta 2013 navedeno tudi, da so se države članice dogovorile tudi, da bodo začasno preklicale dovoljenja za izvoz vse opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, v Egipt in ponovno preučile izvozna dovoljenja za opremo, zajeto v Skupnem stališču 2008/944/SZVP, preučile pa bodo tudi pomoč, ki jo Egiptu namenjajo na področju varnosti; ker je Svet za zunanje zadeve to ugotovitev ponovil februarja 2014; ker je podpredsednica/visoka predstavnica v odgovoru na vprašanje za pisni odgovor št. E-010476/2015 z dne 27. oktobra 2015 potrdila, da ti sklepi pomenijo politično zavezo proti vsakršni vojaški pomoči Egiptu;

J.  ker so v egiptovski ustavi, sprejeti leta 2014, zapisane temeljne pravice in svoboščine;

K.  ker se Egipt sooča s terorizmom različnih džihadističnih organizacij, ki delujejo v Egiptu, zlasti na Sinajskem polotoku, in ki so povezane z Daišem in drugimi terorističnimi organizacijami, dejavnimi med libijsko krizo; ker potekajoči konflikt v Libiji neposredno vpliva na varnost v Egiptu; ker sta Evropska unija in zlasti Italija zelo zaskrbljeni zaradi te krize;

1.  ostro obsoja mučenje in umor državljana EU Giulia Regenija v sumljivih okoliščinah in močno sočustvuje z njegovo družino ter ji izreka sožalje;

2.  poziva egiptovske organe, naj italijanskim predložijo vse dokumente in informacije, da bi jim omogočile hitro, pregledno in nepristransko preiskavo v primeru Giulia Regenija v skladu z mednarodnimi obveznostmi, ter naj si na vso moč prizadevajo, da bi storilce kaznivih dejanj čim prej privedli pred sodišče;

3.  z resno zaskrbljenostjo poudarja, da primer Giulia Regenija ni osamljen, temveč spada v sklop uporabe mučenja, smrti v priporu in prisilnih izginotij v Egiptu v zadnjih letih, kar resno krši člen 2 pridružitvenega sporazuma med EU in Egiptom, ki določa, da odnosi med EU in Egiptom temeljijo na spoštovanju demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, kot so določene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki je bistveni element tega sporazuma; zato poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj z egiptovskimi oblastmi načnejo vprašanje rutinske uporabe prisilnih izginotij in mučenja in naj izvajajo pritisk za učinkovito reformo egiptovskega varnostnega aparata in sodstva;

4.  je močno zaskrbljen, ker centru za rehabilitacijo žrtev nasilja in mučenja El Nadim grozi skorajšnje prisilno zaprtje; poziva, naj se odredba o upravnem zaprtju centra nemudoma umakne;

5.  izraža zaskrbljenost nad nenehnim nadlegovanjem egiptovske Komisije za pravice in svoboščine zaradi njene vidne vloge v kampanji proti prisilnim izginotjem v Egiptu;

6.  želi spomniti egiptovske oblasti na njihove nacionalne in mednarodne obveznosti ter jih poziva, naj bo njihova prednostna naloga varstvo in spodbujanje človekovih pravic ter zagotavljanje odgovornosti za njihove kršitve; ponovno jih poziva, naj nemudoma in brezpogojno izpustijo vse, ki so pridržani in obsojeni zgolj zaradi uveljavljanja pravice do svobode izražanja in mirnega zbiranja, vključno z zagovorniki človekovih pravic, novinarji in blogerji; poziva egiptovske oblasti, naj jim zagotovijo pravico do poštenega sojenja v skladu z vsemi mednarodnimi standardi;

7.  poziva egiptovsko vlado, naj domačim in mednarodnim organizacijam civilne družbe in neodvisnim sindikatom omogoči svobodno delovanje v državi, brez vladnega vmešavanja ali ustrahovanja; poziva egiptovske organe, naj prekličejo prepoved potovanja za številne vodilne zagovornike človekovih pravic v državi;

8.  pričakuje, da bo nova ustava, potrjena 14. in 15. januarja 2014, zlasti njeni členi 52, 73 in 93, pomemben korak naprej pri prehodu države v demokracijo;

9.  je seznanjen z ustanovitvijo nove ljudske skupščine in jo poziva, naj nujno ponovno pregleda represivni zakon o protestih iz novembra 2013, ki je bil uporabljen za zatiranje vseh oblik mirnega nasprotovanja, ter zakona o zbiranju iz leta 1914; poziva tudi k ponovnemu pregledu vseh drugih represivnih zakonov, sprejetih v nasprotju z egiptovsko ustavo, vključno z zakonom o terorističnih dejanjih in zakonom o terorističnih organizacijah, ki jih je mogoče zlorabiti za zatiranje v državi namesto za izboljšanje kolektivne varnosti; poudarja, da je pripravljen preučiti možnosti, da bi v sodelovanju z državnimi organi razvili program krepitve zmogljivosti za egiptovski parlament;

10.  vztraja, da lahko le oblikovanje resnično pluralne družbe, ki spoštuje raznolikost pogledov in življenjskih slogov, zagotovi dolgoročno stabilnost in varnost v državi, in poziva egiptovske oblasti, naj se zavežejo spravnemu dialogu med vsemi nenasilnimi silami, vključno z nenasilnimi islamisti, da bi z vključujočim političnim procesom ponovno vzpostavili zaupanje v politiko in gospodarstvo;

11.  poudarja pomen sodelovanja EU z Egiptom kot pomembno sosedo in partnerico ter njegovo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti v regiji; je tako kot egiptovsko ljudstvo tudi sam zaskrbljen zaradi gospodarskih, političnih in varnostnih izzivov, s katerimi se soočata država in regija; obsoja teroristične napade na egiptovske civiliste in vojsko;

12.  poziva EU, zlasti podpredsednico/visoko predstavnico ter delegacijo EU v Kairu, naj zagotovijo redno izmenjavo mnenj z zagovorniki človekovih pravic in drugimi nasprotniki režima, da bi podprli vse, ki so v nevarnosti ali v priporu ter celostno spremljali njihovo sojenje;

13.  poziva države članice, naj popolnoma spoštujejo sklepe Sveta za zunanje zadeve o izvozu vojaške tehnologije in opreme in varnostnem sodelovanju iz avgusta 2013; poziva k prekinitvi izvoza opreme za nadzor, če obstajajo dokazi, da se bo uporabljala za kršitve človekovih pravic; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj poroča o stanju vojaškega in varnostnega sodelovanja držav članic EU z Egiptom in v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom razvije načrt, v katerem bodo navedeni konkretni ukrepi, ki naj bi jih sprejele egiptovski organi, da bi bistveno izboljšali stanje na področju človekovih pravic in izvedli celovito reformo sodstva pred ponovno oceno sklepov Sveta za zunanje zadeve iz avgusta 2013;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, predsedniku in vladi Arabske republike Egipt in Afriški komisiji za človekove pravice in pravice ljudstev.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0463.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0012.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov