Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0342/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0342/2016

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

  9.3.2016 - (2016/2609(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  Verts/ALE (B8-0342/2016)
  ECR (B8-0350/2016)
  EFDD (B8-0372/2016)
  PPE (B8-0374/2016)
  ALDE (B8-0379/2016)
  S&D (B8-0381/2016)

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


  Διαδικασία : 2016/2609(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B8-0342/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B8-0342/2016
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

  (2016/2609(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ιδίως τα ψηφίσματα της 9ης Ιουλίου 2015[1] και της 17ης Δεκεμβρίου 2015[2],

  –  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν τύπου της Αφρικανικής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας, της 16ης Φεβρουαρίου 2016, για την αναγκαιότητα ενός πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς στη ΛΔΚ και τη δέσμευσή τους να στηρίξουν τους φορείς του Κονγκό στις προσπάθειές τους για την εδραίωση της δημοκρατίας στη χώρα,

  –  έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση της ΕΕ της 19ης Νοεμβρίου 2015, μετά την έναρξη του εθνικού διαλόγου στη ΛΔΚ,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τη ΛΔΚ,

  –  έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση της ΕΕ της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 12ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την παραίτηση του προϊσταμένου της εκλογικής επιτροπής στη ΛΔΚ,

  –  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη ΛΔΚ, ιδίως το ψήφισμα 2198 (2015) για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της ΛΔΚ και της εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, και το ψήφισμα 2211 (2013), με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO),

  –  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στον τύπο της Ομάδας Διεθνών Απεσταλμένων και Εκπροσώπων για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τις εκλογές στη ΛΔΚ,

  –  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 27ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ (UNJHRO),

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE), Federica Mogherini, μετά την έγκριση του νέου εκλογικού νόμου στη ΛΔΚ,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη ΛΔΚ, της 12ης Ιανουαρίου 2015,

  –  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ναϊρόμπι του Δεκεμβρίου 2013,

  –  έχοντας υπόψη το συμφωνία πλαίσιο ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας για τη ΛΔΚ και την περιοχή, που υπογράφηκε στην Αντίς Αμπέμπα τον Φεβρουάριο του 2013,

  –  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

  –  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

  –  έχοντας υπόψη το σύνταγμα του Κονγκό, της 18ης Φεβρουαρίου 2006,

  –  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, που έχουν προγραμματισθεί για τον Νοέμβριο του 2016, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ακόμη ευκαιρία για τη δημοκρατική μετάβαση της εξουσίας·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή του Προέδρου της ΛΔΚ περιορίζεται από το σύνταγμα σε δύο θητείες·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντίπαλοι του Προέδρου Joseph Kabila, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2001, του καταλογίζουν ότι χρησιμοποιεί διοικητικά και τεχνικά μέσα επιδιώκοντας να καθυστερήσει τις εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία μετά το πέρας της θητείας του και ότι δεν έχει δηλώσει ακόμη δημόσια ότι με τη λήξη της θητείας του θα παραιτηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αυξανόμενη πολιτική ένταση, αναταραχή και βία σε ολόκληρη τη χώρα·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες ως προς την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της ανεξάρτητης εθνικής εκλογικής επιτροπής (CENI)·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιανουάριο του 2015, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών του Κονγκό επιδίδονται σε καταστολή κατά ειρηνικών διαδηλωτών, πολιτικών ηγετών και όσων αντιτίθενται στις απόπειρες του Προέδρου Kabila να τροποποιήσει το σύνταγμα προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία μετά το προβλεπόμενο από το σύνταγμα όριο των δύο θητειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν διαρκώς την επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στη ΛΔΚ, καθώς και τη χρήση υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών και την αύξηση των πολιτικά υποκινούμενων δικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η MONUSCO κατέγραψε περισσότερες από 260 παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις εκλογές, κυρίως κατά πολιτικών αντιπάλων, της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφων, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNJHRO στη ΛΔΚ δήλωσε ότι, από τις αρχές του 2016, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 400 περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 52 συλλήψεων·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2015, ο Πρόεδρος Kabila εξήγγειλε την έναρξη εθνικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίσημες προετοιμασίες για τη διεξαγωγή αυτού του διαλόγου δεν έχουν ακόμη αρχίσει, καθώς δύο βασικές ομάδες της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν, εκτιμώντας ότι πρόκειται για παρελκυστική τακτική·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2015, επτά σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες αποπέμφθηκαν από τον κυβερνητικό συνασπισμό της ΛΔΚ διότι υπέγραψαν επιστολή που ζητεί από τον Πρόεδρο Kabila να σεβαστεί το σύνταγμα και να μη μείνει προσκολλημένος στην εξουσία μετά το πέρας της θητείας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον ίδιο μήνα, ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις στην Κινσάσα, όπου εξαπολύθηκε βίαιη επίθεση κατά συγκέντρωσης διαδηλωτών οι οποίοι διαμαρτύρονταν κατά οιασδήποτε προσπάθειας για μια, αντισυνταγματική, τρίτη θητεία·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ αυτών που κρατούνται αυθαίρετα περιλαμβάνονται ο Fred Bauma και ο Yves Makwambala, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το κίνημα Filimbi («Καταγγελία»), οι οποίοι συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους σε εργαστήριο για την ενθάρρυνση των νέων της ΛΔΚ να εκτελούν ειρηνικά και υπεύθυνα τα καθήκοντά τους ως πολιτών, και βρίσκονται φυλακισμένοι επί 11 μήνες, την αποφυλάκιση των οποίων έχει ήδη ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ηγέτες των βασικών κομμάτων της αντιπολίτευσης του Κονγκό, μη κυβερνητικές οργανώσεις και δημοκρατικά κινήματα νεολαίας κάλεσαν τους πολίτες του Κονγκό να μείνουν στα σπίτια τους και να μην πάνε στην εργασία και στο σχολείο στις 16 Φεβρουαρίου 2016, σε μια κίνηση να νεκρωθεί η πόλη («ημέρα νεκρής πόλης»), προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων που σκοτώθηκαν υπέρ της δημοκρατίας στις 16 Φεβρουαρίου 1992, και ως διαμαρτυρία για τις καθυστερήσεις στη διοργάνωση προεδρικών εκλογών και για τη μη συμμόρφωση της κυβέρνησης προς το σύνταγμα·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ ακτιβιστές υπέρ της νεολαίας και τουλάχιστον 30 οπαδοί της αντιπολίτευσης συνελήφθησαν, στις 16 Φεβρουαρίου 2016 ή γύρω από την ημερομηνία αυτή, σε σχέση με την εν λόγω εθνική απεργία, ενώ άλλοι ακτιβιστές δέχθηκαν απειλές με τη μορφή γραπτού μηνύματος από άγνωστους αριθμούς τηλεφώνου και ότι ο υπουργός Απασχόλησης Willy Makiashi απαγόρευσε στους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στην απεργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι μέλη του κινήματος LUCHA καταδικάστηκαν σε εξάμηνη φυλάκιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έμποροι και οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι τήρησαν την «ημέρα νεκρής πόλης», είδαν τα καταστήματα να σφραγίζονται ή υπέστησαν πειθαρχικές κυρώσεις·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση, ο ΟΗΕ, η ΕΕ και ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας υπογράμμισαν από κοινού τη σημασία του διαλόγου και της επιδίωξης μιας συμφωνίας μεταξύ πολιτικών φορέων που θα σέβεται τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και κάλεσαν όλους τους πολιτικούς φορείς του Κονγκό να συνεργαστούν πλήρως με τους διαμεσολαβητές που έχει ορίσει η διεθνής κοινότητα·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω της διατήρησης και της παγίωσης της ατιμωρησίας στη ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη ΛΔΚ εξακολουθεί να επιδεινώνεται, ιδίως στο ανατολικό τμήμα της χώρας, λόγω των βιαιοτήτων που προκαλούν περισσότερες από 30 ξένες και εγχώριες ένοπλες ομάδες, ενώ συνεχείς είναι οι αναφορές για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται στοχευμένες επιθέσεις κατά αμάχων, εκτεταμένα φαινόμενα σεξουαλικής και σεξιστικής βίας, συστηματική στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες και εξωδικαστικές εκτελέσεις·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν καταργήσει την ελευθερία του λόγου, διακόπτοντας τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, ιδίως αυτών που εξέπεμπαν μηνύματα σχετικά με τις διαδηλώσεις, και των υπηρεσιών γραπτών μηνυμάτων και του Διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2016, η κυβέρνηση έκλεισε δύο ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια στο Lubumbashi· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην τελευταία ετήσια έκθεσή της του Νοεμβρίου 2015, η οργάνωση Δημοσιογράφοι σε Κίνδυνο, εταίρος των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα, κατέγραψε 72 περιστατικά επιθέσεων κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης στη ΛΔΚ και αποκάλυψε ότι υπεύθυνοι για το 60% των παραβιάσεων της ελευθερίας του τύπου είναι στρατιωτικοί πράκτορες ή πράκτορες της ασφάλειας, της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (ANR), ή η αστυνομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναμετάδοση εκπομπών του Radio France International διακόπηκε ώστε να συμπέσει με την «ημέρα νεκρής πόλης»·

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τη ΛΔΚ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 620 εκατομμύρια ευρώ από το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων δε σε μεταρρυθμίσεις του δικαστικού σώματος, της αστυνομίας και του στρατού·

  1.  καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να δεσμευθούν ρητά ότι θα σεβαστούν το σύνταγμα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη διεξαγωγή εκλογών πριν από τα τέλη του 2016, σε πλήρη συμφωνία με τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, και να εξασφαλίσουν επίσης ένα κλίμα ευνοϊκό για τη διεξαγωγή διαφανών και αξιόπιστων εκλογών χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει ότι η επιτυχής διεξαγωγή των εκλογών θα έχει καίρια σημασία για τη μακρόχρονη σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας·

  2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιδείνωση της ασφάλειας και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ, και ιδίως για τις συνεχείς αναφορές για αυξανόμενη πολιτική βία και για τους σοβαρούς περιορισμούς και εκφοβισμούς που υφίστανται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι δημοσιογράφοι ενόψει του επικείμενου εκλογικού κύκλου· εμμένει στην άποψη ότι η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για την πρόληψη κάθε επιδείνωσης της τρέχουσας πολιτικής κρίσης ή κλιμάκωσης της βίας και για τον σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών της·

  3.  καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση βίας κατά ειρηνικών, άοπλων διαδηλωτών· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι αποτελούν τη βάση μιας δυναμικής πολιτικής και δημοκρατικής ζωής· καταδικάζει δριμύτατα τους αυξανόμενους περιορισμούς του δημοκρατικού χώρου και τη στοχευμένη καταστολή κατά μελών της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων του Yves Makwambala και του Fred Bauma και άλλων ακτιβιστών και υποστηρικτών του Filimbi και του LUCHA, καθώς και του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Christopher Ngoyi·

  4.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας αποτελεί προαπαιτούμενο για την αποκατάσταση της ειρήνης στη ΛΔΚ· ζητεί από την κυβέρνηση της ΛΔΚ να δρομολογήσει πλήρη, ενδελεχή και διαφανή έρευνα, από κοινού με διεθνείς εταίρους, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που συνδέονται με τις εκλογές, προκειμένου να εντοπισθούν τυχόν έκνομες ενέργειες ή στέρηση δικαιωμάτων ή ελευθεριών· ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αυτουργοί παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών, καθώς και οι αρμόδιοι για τη στρατολόγηση παιδιών θα καταγγελθούν, θα εντοπισθούν, θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές ποινικό δίκαιο·

  5.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση όλων των μέσων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην τελική έκθεση της ενωσιακής αποστολής παρατήρησης των εκλογών του 2011 και στην έκθεση σχετικά με την αποστολή παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε το 2014, και να ασκήσουν πολιτική πίεση στο ανώτατο επίπεδο για την πρόληψη της εξάπλωσης της εκλογικής βίας στη ΛΔΚ και την αποφυγή περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών·

  6.  σημειώνει την προθυμία της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας να υποστηρίξουν την εκλογική διαδικασία στο Κονγκό, υπό τον όρο ότι θα ανακοινωθεί ένα έγκυρο εκλογικό χρονοδιάγραμμα και ότι θα τηρηθούν οι διατάξεις του συντάγματος· θεωρεί ότι η στήριξη αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εγγραφή των ψηφοφόρων, στην κατάρτιση και στην κατοχύρωση της ασφάλειας των εκλογών· εμμένει στην άποψη ότι η φύση και το ύψος της στήριξης της ΕΕ για την εκλογική διαδικασία στην ΛΔΚ πρέπει να καθορισθούν σε συνάρτηση με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των συστάσεων των αποστολών παρακολούθησης των εκλογών του 2011 και του 2014, ιδίως όσον αφορά τις εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της CENI, την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, τις δημοσιονομικές απαιτήσεις και την τήρηση του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται από το σύνταγμα·

  7.  υπενθυμίζει ότι η πλήρης συμμετοχή της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και εκλογικών εμπειρογνωμόνων στη CENI αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη νομιμοποίηση της εκλογικής διαδικασίας· υπενθυμίζει ότι η CENI πρέπει να είναι αμερόληπτο όργανο· τονίζει ότι οι αρχές πρέπει να θέσουν στη διάθεση της CENI τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους ώστε να καταστεί δυνατή μια συνολική και διαφανής διαδικασία·

  8.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να εντείνει τον διάλογο με τις αρχές της ΛΔΚ στο πλαίσιο του άρθρου 8 του Συμφωνίας του Κοτονού, προκειμένου να δοθούν οριστικές διευκρινίσεις σχετικά με την εκλογική διαδικασία· υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΛΔΚ βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού για σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια των πολιτικών αξιωμάτων· καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να εφαρμόσει τις διατάξεις αυτές σύμφωνα με τα άρθρα 11 στοιχείο β), 96 και 97 της Συμφωνίας του Κοτονού και, σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει τη σχετική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 96 της Συμφωνίας του Κοτονού·

  9.  καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής στοχευμένων κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή στη ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικής απαγόρευσης και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ώστε να συμβάλει στην αποφυγή περαιτέρω βίας·

  10.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να χρησιμοποιεί όλα τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, για την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών κινημάτων·

  11.  ζητεί τον εκ νέου ορισμό εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη ΛΔΚ·

  12.  υπενθυμίζει ότι η ειρήνη και η ασφάλεια είναι προαπαιτούμενα για μια επιτυχή εκλογική διαδικασία· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανανέωση της εντολής της MONUSCO και ζητεί την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της σε σχέση με την προστασία των πολιτών στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας·

  13.  δηλώνει εκ νέου τη βαθιά ανησυχία του για την ιδιαίτερα ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση στη ΛΔΚ, ιδίως λόγω των ένοπλων συγκρούσεων στις ανατολικές επαρχίες της χώρας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να είναι αρωγοί του λαού της ΛΔΚ με στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πλέον ευάλωτων πληθυσμών και να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες των εκτοπίσεων, της επισιτιστικής ανασφάλειας, των επιδημιών και των φυσικών καταστροφών·

  14.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες πράξεις σεξουαλικής βίας στο ανατολικό Κονγκό· σημειώνει ότι οι αρχές του Κονγκό έχουν πραγματοποιήσει 20 δίκες κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών για τη σεξουαλική βία στο ανατολικό Κονγκό και ότι έχουν καταδικάσει 19 αξιωματικούς του στρατού, αλλά ότι απομένουν πολλά που πρέπει να γίνουν· απευθύνει θερμή παρότρυνση στις αρχές του Κονγκό να συνεχίσουν την καταπολέμηση της ατιμωρησίας μέσω της διερεύνησης περιπτώσεων σεξουαλικής βίας και της δίωξης των δραστών·

  15.  χαιρετίζει την απόφαση των αρχών του Κονγκό να επανεξετάσουν τις υποθέσεις υιοθεσίας που έχουν ανασταλεί από τις 25 Σεπτεμβρίου 2015· λαμβάνει υπό σημείωση το έργο της διυπουργικής επιτροπής του Κονγκό για τη σποραδική έκδοση αδειών εξόδου για υιοθετημένα παιδιά· καλεί τη διυπουργική επιτροπή του Κονγκό να συνεχίσει να εργάζεται με επιμέλεια και συνέπεια σε κλίμα ηρεμίας· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση·

  16.  ζητεί από την Αφρικανική Ένωση και την ΕΕ να διασφαλίσουν ένα μόνιμο πολιτικό διάλογο μεταξύ των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών για να προληφθεί ενδεχόμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση·

  17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Αφρικανική Ένωση, τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το κοινοβούλιο της ΛΔΚ, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.