Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0342/2016Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0342/2016

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Kongo Demokratinės Respublikos

9.3.2016 - (2016/2609(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:
Verts/ALE (B8-0342/2016)
ECR (B8-0350/2016)
EFDD (B8-0372/2016)
PPE (B8-0374/2016)
ALDE (B8-0379/2016)
S&D (B8-0381/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei ECR frakcijos vardu
Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu


Procedūra : 2016/2609(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0342/2016
Pateikti tekstai :
RC-B8-0342/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kongo Demokratinės Respublikos

(2016/2609(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), ypač į 2015 m. liepos 9 d. [1] ir 2015 m. gruodžio 17 d. [2] rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 16 d. Afrikos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Tarptautinės frankofonijos organizacijos bendrą pranešimą spaudai dėl to, kad KDR būtinas įtraukus politinis dialogas, ir į jų įsipareigojimą remti Kongo veikėjus, kurie siekia šalyje įtvirtinti demokratiją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 19 d. ES vietos lygiu paskelbtą pranešimą po to, kai buvo pradėtas nacionalinis dialogas KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 9 d. JT Saugumo Tarybos pirmininko pranešimą dėl padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 21 d. ES vietos lygiu paskelbtą pranešimą dėl žmogaus teisių padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 12 d. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai pareiškimą dėl KDR rinkimų komisijos pirmininko atsistatydinimo,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl KDR, visų pirma į rezoliuciją Nr. 2198 (2015) dėl sankcijų KDR režimo atnaujinimo ir ekspertų grupės įgaliojimų ir rezoliuciją Nr. 2211 (2013), kuria buvo atnaujinti JT stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) įgaliojimai,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 2 d. Tarptautinių įgaliotinių ir atstovų Afrikos Didžiųjų ežerų regione grupės bendrą pranešimą spaudai dėl rinkimų KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 27 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties ir JT Jungtinio žmogaus teisių biuro (UNJHRO) veiklos KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 25 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini pareiškimą po to, kai KDR buvo priimtas naujas rinkimų įstatymas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 12 d. JT ekspertų KDR klausimais grupės pranešimą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. Nairobio deklaracijas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario mėn. Adis Abeboje pasirašytą KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 18 d. Kongo Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi kiti prezidento ir parlamento rinkimai, kuriuos numatyta surengti 2016 m. lapkričio mėn., galėtų būti dar viena demokratinio valdžios perdavimo proga;

B.  kadangi KDR prezidento įgaliojimai konstitucijoje apriboti dviem kadencijomis;

C.  kadangi prezidentas Joseph Kabila, valdžioje nuo 2001 m., oponentų yra kaltinamas tuo, kad naudojasi administracinėmis ir techninėmis priemonėmis stengdamasis atidėti rinkimus ir likti valdžioje ilgiau, negu baigsis jo įgaliojimai, ir dar nėra viešai paskelbęs, kad pasitrauks pasibaigus kadencijai; kadangi dėl to šalyje kilo didėjanti politinė įtampa, neramumai ir smurtas;

D.  kadangi kilo abejonių dėl Nepriklausomos nacionalinės rinkimų komisijos nepriklausomumo ir nešališkumo;

E.  kadangi nuo 2015 m. sausio mėn. Kongo saugumo ir žvalgybos pareigūnai varžo taikius aktyvistus, politinius lyderius ir kitus asmenis, kurie priešinasi pastangoms leisti prezidentui J. Kabilai pakeisti konstituciją, kad jis galėtų likti valdžioje ilgiau, nei konstitucijoje numatyta dviejų kadencijų riba; kadangi žmogaus teisių grupės nuolat praneša apie blogėjančią padėtį, susijusią su žmogaus teisėmis ir saviraiškos bei susirinkimų laisve KDR, įskaitant neproporcingos jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus ir išaugusį politiniais motyvais grindžiamų teismo procesų skaičių; kadangi per praėjusius metus MONUSCO užregistravo daugiau nei 260 su rinkimais susijusių žmogaus teisių pažeidimų, daugiausia nukreiptų prieš politinius oponentus, pilietinę visuomenę ir žurnalistus; kadangi UNJHRO KDR pareiškė, kad nuo 2016 m. pradžios užregistravo daugiau nei 400 žmogaus teisių pažeidimų atvejų, įskaitant 52 areštus;

F.  kadangi 2015 m. birželio mėn. prezidentas J. Kabila paskelbė pradedantis nacionalinį dialogą; kadangi dar nepradėta oficialiai rengtis tokiam dialogui, nes dvi pagrindinės opozicinės grupės nusprendė jame nedalyvauti, kadangi mano, jog tai yra delsimo taktika;

G.  kadangi 2015 m. rugsėjo mėn. septyni aukšto rango politikai buvo pašalinti iš KDR valdančiosios koalicijos dėl to, kad pasirašė laišką, kuriuo prezidentas Kabila raginamas vadovautis konstitucija ir nesilaikyti įsikibus valdžios pasibaigus jo kadencijai; kadangi tą patį mėnesį Kinšasoje kilo smurtinių susirėmimų, kai buvo žiauriai užpulta sueiga, protestuojanti prieš bet kokį pasiūlymą dėl konstitucijai prieštaraujančios trečios kadencijos;

H.  kadangi savavališkai sulaikyti, be kita ko, yra Fred Bauma ir Yves Makwambala – judėjimo „Filimbi“ („Švilpukas“) žmogaus teisių aktyvistai – kurie abu buvo sulaikyti dėl dalyvavimo seminare, kuriame buvo siekiama paskatinti Kongo jaunimą vykdyti savo pilietines pareigas taikiai ir atsakingai, ir kurie kalėjime jau yra 11 mėnesių, juos paleisti jau pareikalavo Europos Parlamentas pirmiau minėtoje 2015 m. liepos 9 d. rezoliucijoje;

I.  kadangi Kongo pagrindinių opozicinių partijų, nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo judėjimų už demokratiją lyderiai paprašė Kongo gyventojų 2016 m. vasario 16 d. likti namuose ir nevykti į darbą ir mokyklą dėl „Ville Morte“ dienos („Mirusio miesto diena“), skirtos atminti 1992 m. vasario 16 d. už demokratiją vykusios eisenos metu nužudytus asmenis, ir protestuoti dėl to, kad delsiama rengti prezidento rinkimus, ir dėl to, kad vyriausybė tariamai nesilaiko konstitucijos;

J.  kadangi aštuoni jauni aktyvistai ir bent 30 politinės opozicijos rėmėjų buvo sulaikyti 2016 m. vasario 16 d. ar panašiu metu dėl šio nacionalinio streiko, o kiti aktyvistai gavo grasinimus tekstinėmis žinutėmis iš nežinomų telefono numerių, o užimtumo ministras Willy Makiashi uždraudė viešojo sektoriaus darbuotojams dalyvauti streike; kadangi šeši LUCHA judėjimo nariai buvo nuteisti kalėti šešis mėnesius; kadangi prekybininkų ir pareigūnų, kurie dalyvavo proteste „Mirusio miesto diena“, parduotuvės buvo užantspauduotos arba jiems buvo pritaikytos drausminės sankcijos;

K.  kadangi Afrikos Sąjunga, JT, ES ir Tarptautinė frankofonijos organizacija bendrai pabrėžė dialogo ir politinių veikėjų susitarimo, kuriuo laikomasi demokratijos ir teisinės valstybės principų, svarbą ir paragino visus Kongo politinius veikėjus išplėsti visapusišką bendradarbiavimą į jį įtraukiant tarptautinės bendruomenės paskirtus tarpininkus;

L.  kadangi padėtį blogina nuolatinis ir įsitvirtinęs nebaudžiamumas KDR; kadangi saugumo padėtis KDR ir toliau blogėja, visų pirma šalies rytinėje dalyje, dėl daugiau nei 30 užsienio ir vietos ginkluotų grupuočių vykdomo smurto, nuolat pranešama apie žmogaus teisių ir tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant tikslinius išpuolius prieš civilius gyventojus, plačiai paplitusį seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, ginkluotų grupuočių vykdomą sisteminį vaikų verbavimą ir išnaudojimą, taip pat neteismines egzekucijas;

M.  kadangi pastaruoju metu KDR pablogėjo žiniasklaidos laisvės padėtis; kadangi vyriausybės pareigūnai riboja kalbos laisvę drausdami žiniasklaidos priemones (ypač taikomasi į tas, kurios skleidė pranešimus apie protestus), tekstinių žinučių siuntimo paslaugas ir internetą; kadangi 2016 m. vasario mėn. vyriausybė nutraukė dviejų privačių televizijos kanalų veiklą Lubumbašyje; kadangi 2015 m. lapkričio mėn. paskelbtoje paskutinėje metinėje ataskaitoje organizacijos „Žurnalistai be sienų“ organizacija partnerė „Žurnalistai pavojuje“ išvardijo 72 išpuolių prieš žurnalistus ir žiniasklaidą KDR atvejus ir atskleidė, kad 60 proc. spaudos laisvės pažeidimų įvykdė karinių arba saugumo tarnybų agentai, Nacionalinė žvalgybos agentūra (ANR) arba policija; kadangi buvo nutraukta „Radio France International“ transliacija, kuri sutapo su protestu „Mirusio miesto diena“ protestu;

N.  kadangi KDR skirta 2014–2020 m. nacionalinė orientacinė programa, kuriai pagal 11-ąjį Europos plėtros fondą skiriami 620 mln. EUR, pirmenybę teikia valdymo ir teisinės valstybės principo, įskaitant teisminių institucijų, policijos ir kariuomenės reformas, stiprinimui;

1.  ragina KDR valdžios institucijas aiškiai įsipareigoti laikytis konstitucijos ir užtikrinti, kad būtų laiku surengti rinkimai – iki 2016 m. pabaigos, visapusiškai vadovaujantis Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartija, ir užtikrinti skaidriems, patikimiems ir įtraukiems rinkimams palankią aplinką; pabrėžia, kad sėkmingai surengti rinkimai bus labai svarbūs ilgalaikiam šalies stabilumui ir vystymuisi;

2.  yra labai susirūpinęs dėl blogėjančios saugumo ir žmogaus teisių padėties KDR ir visų pirma dėl nuolatinių pranešimų apie augantį politinį smurtą ir griežtų apribojimų bei bauginimo, kurį patiria žmogaus teisių gynėjai, politiniai oponentai ir žurnalistai rengiantis būsimam rinkimų ciklui; primygtinai reikalauja, kad vyriausybė prisiimtų atsakomybę dėl to, kad būtų užkirstas kelias gilėti dabartinei politinei krizei ar plisti smurtui, ir paisytų, saugotų ir propaguotų pilietines ir politines savo piliečių teises;

3.  griežtai smerkia jėgos naudojimą prieš taikius neginkluotus demonstrantus; primena, kad saviraiškos, asociacijų ir susirinkimų laisvė yra dinaminio politinio ir demokratinio gyvenimo pagrindas; griežtai smerkia didėjančius demokratinės erdvės apribojimus ir tikslines opozicijos, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos narių represijas; ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius, įskaitant Yvesą Makwambalą, Fredą Baumą ir kitus „Filimbi“ bei LUCHA aktyvistus ir rėmėjus, taip pat žmogaus teisių gynėją Christopherį Ngoyi;

4.  mano, kad kova su nebaudžiamumu yra būtina sąlyga siekiant atkurti taiką KDR; prašo KDR vyriausybės kartu su tarptautiniais partneriais pradėti visapusišką, išsamų ir skaidrų žmogaus teisių pažeidimų, kurie buvo įvykdyti su rinkimais susijusių protestų metu, tyrimą, kad būtų nustatyti visi neteisėti veiksmai ar teisių bei laisvių nepaisymo atvejai; primygtinai ragina imtis priemonių, kad būtų galima užtikrini, jog būtų pranešama apie žmogaus teisių pažeidimų, karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui, seksualinės prievartos prieš moteris ir vaikų kareivių verbavimo nusikaltimų vykdytojus, jie būtų nustatomi, traukiami baudžiamojon atsakomybėn ir baudžiami pagal nacionalinės ir tarptautinės baudžiamosios teisės normas;

5.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares visapusiškai pasinaudoti visomis politikos priemonėmis, įskaitant 2011 m. ES rinkimų stebėjimo misijos paskutinėje ataskaitoje ir 2014 m. tolesnės veiklos misijos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, ir naudoti politinį spaudimą aukščiausiu lygiu, kad būtų užkirstas kelias plisti rinkiminiam smurtui KDR ir bet kokiai tolesnei Didžiųjų ežerų regiono destabilizacijai;

6.  atkreipia dėmesį į ES ir tarptautinės bendruomenės ryžtą remti Kongo rinkimų procesą su sąlyga, kad bus paskelbtas galiojantis rinkimų kalendorius ir bus laikomasi konstitucijos nuostatų; mano, kad ši parama turėtų būti sutelkta į rinkėjų registravimą, mokymą ir rinkimų tikrinimą; primygtinai teigia, kad ES paramos rinkimų procesui KDR pobūdis ir mastas turi priklausyti nuo pažangos vykdant 2011 m. ir 2014 m. rinkimų stebėjimo misijų rekomendacijas, visų pirma dėl Nepriklausomos nacionalinės rinkimų komisijos nepriklausomumo užtikrinimo, rinkėjų sąrašo peržiūros, biudžeto reikalavimų ir konstitucinės sistemos laikymosi;

7.  primena, kad pilnateisis opozicijos, nepriklausomų pilietinės visuomenės ir rinkimų ekspertų dalyvavimas Nepriklausomoje nacionalinėje rinkimų komisijoje yra svarbus veiksnys įteisinant rinkimų procesą; primena, kad Nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija turėtų būti nešališka institucija; pabrėžia, kad valdžios institucijos turėtų suteikti Nepriklausomai nacionalinei rinkimui institucijai būtinus finansinius išteklius, kad būtų sudarytos galimybės išsamiam ir skaidriam procesui;

8.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją intensyvinti dialogą su KDR valdžios institucijomis vadovaujantis Kotonu susitarimo 8 straipsniu siekiant, kad būtų galutinai išaiškintas rinkimų procesas; primena KDR pagal Kotonu susitarimą prisiimtus įsipareigojimus gerbti demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principus, kurie apima saviraiškos ir žiniasklaidos laisvę, gerą valdymą ir politinių pareigų vykdymo skaidrumą; ragina KDR vyriausybę laikytis šių nuostatų pagal Kotonu susitarimo 11b, 96 ir 97 straipsnius ir prašo Komisiją, jai to nepadarius, pradėti atitinkamą procedūrą pagal Kotonu susitarimo 8, 9 ir 96 straipsnius;

9.  ragina ES apsvarstyti galimybę nustatyti tikslines sankcijas asmenims, atsakingiems už smurtinę represiją KDR, įskaitant draudimus keliauti ir turto įšaldymą, kad būtų užkirstas kelias tolesniam smurtui;

10.  ragina ES delegaciją stebėti įvykius ir imtis visų tinkamų veiksmų ir priemonių, įskaitant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, siekiant paremti žmogaus teisių gynėjus ir demokratinius judėjimus;

11.  ragina vėl paskirti JT pranešėją žmogaus teisių klausimais KDR;

12.  primena, kad taika ir saugumas yra išankstinės sėkmingų rinkimų sąlygos; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad buvo atnaujinti MONUSCO įgaliojimai, ir ragina sustiprinti jos kompetenciją civilinės apsaugos vykstant rinkimams srityje;

13.  pakartoja esąs labai susirūpinęs dėl nerimą keliančios humanitarinės padėties KDR, kurios priežastis visų pirma yra smurtiniai ginkluoti konfliktai šalies rytinėse provincijose; ragina ES ir jos valstybes nares toliau padėti KDR gyventojams, kad būtų pagerintos labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių gyvenimo sąlygos ir būtų sprendžiamos problemos, susijusios su perkėlimo, aprūpinimo maistu problemų, epidemijų ir gaivalinių nelaimių padariniais;

14.  smerkia Kongo rytuose nuolat vykdomą seksualinį smurtą; pažymi, kad Kongo valdžios institucijos per pastaruosius mėnesius įvykdė 20 teismo procesų, susijusių su seksualiniu smurtu rytų Konge, buvo nuteisti 19 kariuomenės pareigūnų, ir kad dar daug turi būti padaryta; tvirtai ragina Kongo valdžios institucijas tęsti kovą su nebaudžiamumu tiriant seksualinio smurto atvejus ir patraukiant baudžiamojon atsakomybėn nusikaltėlius;

15.  palankiai vertina Kongo valdžios institucijų sprendimą peržiūrėti įvaikinimo atvejus, kurie yra įšaldyti nuo 2013 m. rugsėjo 25 d.; atkreipia dėmesį į Kongo tarpministerinio komiteto darbą išduodant pavienius išvykimo leidimus įvaikintiems vaikams; ragina tarpministerinį komitetą toliau dirbti rūpestingai ir nuosekliai laikantis ramybės; ragina ES delegaciją ir valstybes nares atidžiai stebėti padėtį;

16.  ragina Afrikos Sąjungą ir ES užtikrinti, kad būtų vykdomas nuolatinis Didžiųjų ežerų regiono šalių dialogas siekiant užkirsti kelią bet kokiam tolesniam destabilizavimui;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Afrikos Sąjungai, KDR prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui, JT Generaliniam Sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.