Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B8-0342/2016Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B8-0342/2016

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Kongo Demokrātisko Republiku

9.3.2016 - (2016/2609(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B8-0342/2016)
ECR (B8-0350/2016)
EFDD (B8-0372/2016)
PPE (B8-0374/2016)
ALDE (B8-0379/2016)
S&D (B8-0381/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere PPE grupas vārdā
Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei ECR grupas vārdā
Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā
Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā


Procedūra : 2016/2609(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B8-0342/2016
Iesniegtie teksti :
RC-B8-0342/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kongo Demokrātisko Republiku

(2016/2609(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās — it īpaši 2015. gada 19. jūlija[1] un 2015. gada 17. decembra[2] — rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR),

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Starptautiskās Frankofonijas organizācijas 2016. gada 16. februāra kopīgo paziņojumu presei par vajadzību pēc iekļaujoša KDR politiskā dialoga un par to apņemšanos atbalstīt Kongo pušu centienus panākt demokrātijas nostiprināšanos šajā valstī,

–  ņemot vērā ES 2015. gada 19. novembra vietējo paziņojumu pēc KDR nacionālā dialoga sākuma,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2015. gada 9. novembra paziņojumu par situāciju attiecībā uz KDR,

–  ņemot vērā ES 2015. gada 21. oktobra vietējo paziņojumu par cilvēktiesību stāvokli KDR,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2015. gada 12. oktobra paziņojumu par KDR Vēlēšanu komisijas vadītāja atkāpšanos,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par KDR, it īpaši rezolūciju Nr. 2198(2015) par sankciju atjaunošanu pret KDR un ekspertu grupas pilnvaru termiņa pagarināšanu un rezolūciju Nr. 2211(2013), ar ko atjaunoja pilnvaras ANO Stabilizācijas misijai KDR (MONUSCO),

–  ņemot vērā Āfrikas Lielo ezeru reģiona starptautisko sūtņu un pārstāvju grupas 2015. gada 2. septembra kopīgo paziņojumu presei par vēlēšanām KDR,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2015. gada 27. jūlija gada ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli un ANO Kopīgā cilvēktiesību biroja (UNJHRO) darbību KDR,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini 2015. gada 25. janvāra paziņojumu pēc jaunā KDR vēlēšanu likuma pieņemšanas,

–  ņemot vērā ANO ekspertu grupas 2015. gada 12. janvāra ziņojumu par KDR,

–  ņemot vērā 2013. gada decembra Nairobi deklarāciju,

–  ņemot vērā Kongo Demokrātiskās Republikas un reģiona pamatnolīgumu par mieru, drošību un sadarbību, kas parakstīts 2013. gada februārī Adisabebā,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā Kongo 2006. gada 18. februāra konstitūciju,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā nākamās prezidenta un likumdevēja vēlēšanas, kas paredzētas 2016. gada novembrī, var dot vēl vienu iespēju demokrātiskai varas maiņai;

B.  tā kā saskaņā ar KDR konstitūciju prezidents var atrasties amatā ne ilgāk kā divus termiņus;

C.  tā kā kopš 2001. gada pie varas esošā prezidenta Joseph Kabila pretinieki apgalvo, ka viņš izmanto administratīvus un tehniskus līdzekļus, lai aizkavētu vēlēšanas un saglabātu varu ilgāk par savu pilnvaru termiņu, un vēl nav publiski paziņojis, ka pilnvaru termiņa beigās patiešām atkāpsies no amata; tā kā tāpēc visā valstī saasinās politiskā spriedze, nemieri un vardarbība;

D.  tā kā ir apšaubīta Neatkarīgās valsts vēlēšanu komisijas (NVVK) neatkarība un neitralitāte;

E.  tā kā kopš 2015. gada janvāra Kongo drošības un izlūkošanas dienesti ir apspieduši miermīlīgus aktīvistus, politiskos līderus un citas personas, kas iestājas pret mēģinājumiem ļaut prezidentam J. Kabila grozīt konstitūciju, lai saglabātu varu pēc konstitūcijā paredzēto divu termiņu beigām; tā kā cilvēktiesību grupas pastāvīgi ziņo par to, ka cilvēktiesību un vārda un pulcēšanās brīvības situācija KDR kļūst aizvien sliktāka, tostarp pret miermīlīgiem demonstrētājiem tiek izmantots pārmērīgs spēks un pieaug politiski motivētu tiesas procesu skaits; tā kā MONUSCO pagājušajā gadā konstatēja vairāk nekā 260 ar vēlēšanām saistītus cilvēktiesību pārkāpumus, galvenokārt pret politisko opozīciju, pilsonisko sabiedrību un žurnālistiem; tā kā UNJHRO Kongo Demokrātiskajā Republikā ir ziņojusi, ka kopš 2016. gada sākuma ir dokumentējusi vairāk nekā 400 cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp 52 arestus;

F.  tā kā 2015. gada jūnijā prezidents J. Kabila izziņoja nacionālā dialoga sākšanu; tā kā oficiāla gatavošanās šādam dialogam vēl nav sākta, jo divas svarīgas opozīcijas grupas nolēma tajā nepiedalīties, uzskatot dialogu par novilcināšanas taktiku;

G.  tā kā 2015. gada septembrī no KDR valdošās koalīcijas tika izslēgti septiņi augsta līmeņa politiķi, jo viņi bija parakstījuši vēstuli, kurā mudināja prezidentu J. Kabila ievērot konstitūciju un nesagrābt varu pēc pilnvaru termiņa beigām; tā kā tajā pašā mēnesī Kinšasā, kad notika vardarbīgs uzbrukums demonstrācijai pret iespējamo nekonstitucionālo trešo pilnvaru termiņu, sākās vardarbīgas sadursmes;

H.  tā kā patvaļīgi aizturēto personu vidū ir arī Fred Bauma un Yves Makwambala, Filimbi („Svilpes”) kustības cilvēktiesību aktīvisti, kas abi arestēti par dalību seminārā, kura mērķis bija mudināt Kongo jauniešus miermīlīgi un atbildīgi pildīt savus pilsoniskos pienākumus, un kas abi ieslodzījumā pavadījuši jau 11 mēnešus, lai gan Eiropas Parlaments minētajā 2015. gada 9. jūlija rezolūcijā pieprasīja viņus atbrīvot;

I.  tā kā galveno Kongo opozīcijas partiju līderi, nevalstiskās organizācijas un demokrātiju atbalstošas jaunatnes kustības aicināja Kongo iedzīvotājus 2016. gada 16. februārī nedoties uz darbu vai skolu, lai šādi organizētā Ville Morte (Mirušās pilsētas dienā) pieminētu 1992. gada 16. februāra demokrātijas atbalsta gājienā nogalinātos cilvēkus un protestētu pret prezidenta vēlēšanu novilcināšanu un to, ka valdība neievērojot konstitūciju;

J.  tā kā sakarā ar šo nacionālo streiku 2016. gada 16. februārī tika aizturēti astoņi jaunieši aktīvisti un vismaz 30 politiskās opozīcijas atbalstītāji, bet citi aktīvisti saņēma draudu īsziņas no nezināmiem tālruņa numuriem un nodarbinātības ministrs Willy Makiashi aizliedza publiskā sektora darbiniekiem piedalīties šajā streikā; tā kā sešiem LUCHA kustības dalībniekiem tika piespriests sešu mēnešu cietumsods; tā kā tirgotājiem un ierēdņiem, kas ievēroja Mirušās pilsētas dienu, tika attiecīgi slēgti veikali un piemēroti disciplinārsodi;

K.  tā kā Āfrikas Savienība, ANO, ES un Starptautiskā Frankofonijas organizācija ir kopīgi uzsvērušas, cik svarīgs ir dialogs un centieni rast politisko dalībnieku vienošanos, kas atbilstu demokrātijai un tiesiskumam, un ir mudinājušas visus Kongo politiskos dalībniekus pilnībā sadarboties ar starptautiskās sabiedrības izraudzītajiem mediatoriem;

L.  tā kā situāciju pasliktina nesodāmības noturība un nostiprināšanās KDR; tā kā sakarā ar vardarbību, kuras cēlonis ir vairāk nekā 30 ārvalstu un vietējie bruņotie grupējumi, KDR pasliktinās drošības situācija, it īpaši valsts austrumos, un pastāvīgi pienāk ziņas par cilvēktiesību un starptautisko tiesību pārkāpumiem, tostarp tīšiem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, ļoti izplatītu seksuālo vardarbību un dzimumvardarbību, sistemātisku bērnu vervēšanu un ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic bruņoti grupējumi, un par sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma;

M.  tā kā nesen KDR pasliktinājusies mediju brīvības situācija; tā kā valdības ierēdņi ir bloķējuši vārda brīvību, apturot dažādu mediju darbību (īpaši vēršoties pret tiem, kas ziņojuši par protestiem), teksta īsziņu pakalpojumus un interneta izmantošanu; tā kā 2016. gada februārī valdība slēdza divus privātus Lubumbaši TV kanālus; tā kā „Reportieri bez robežām” partnerorganizācija „Žurnālisti briesmās” 2015. gada novembrī publicētajā jaunākajā gada ziņojumā uzskaitīja 72 uzbrukumus pret žurnālistiem un medijiem KDR un atklāja, ka 60 % preses brīvības pārkāpumos vainojami bruņotie spēki, drošības dienesta aģenti, Nacionālā izlūkošanas aģentūra (NIA) vai policija; tā kā Mirušās pilsētas dienas protesta laikā tika apturēta Radio France International apraide;

N.  tā kā ES no 11. Eiropas Attīstības fonda ir piešķīrusi EUR 620 miljonus KDR nacionālajai indikatīvajai programmai 2014.–2020. gadam, kuras prioritātes ir pārvaldības un tiesiskuma nostiprināšana, tostarp tiesu sistēmas, policijas un armijas reformas,

1.  aicina KDR iestādes skaidri apņemties ievērot konstitūciju un nodrošināt vēlēšanu savlaicīgu rīkošanu līdz 2016. gada beigām, pilnībā ievērojot Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu, un garantēt pārredzamas, ticamas un iekļaujošas vēlēšanas veicinošu vidi; uzsver, ka sekmīgai vēlēšanu rīkošanai būs izšķiroša nozīme ilgtermiņa stabilitātes un attīstības nodrošināšanā valstī;

2.  pauž dziļas bažas par drošības un cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos KDR un jo īpaši par pastāvīgiem ziņojumiem par paaugstinātu politiskās vardarbības līmeni un stingrajiem ierobežojumiem, kā arī cilvēktiesību aizstāvju, politisko oponentu un žurnālistu iebiedēšanu saistībā ar gaidāmo vēlēšanu ciklu; uzstājīgi prasa valdības atbildību par to, lai novērstu jebkādu pašreizējās politiskās krīzes padziļināšanos vai vardarbības saasināšanos un lai tiktu ievērotas, aizsargātas un veicinātas valsts pilsoņu pilsoniskās un politiskās tiesības;

3.  stingri nosoda spēka pielietošanu pret miermīlīgiem, neapbruņotiem demonstrantiem; atgādina, ka vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvības ievērošana ir politiskās un demokrātiskās dzīves pamatā; stingri nosoda pieaugošos demokrātiskās telpas ierobežojumus un opozīcijas dalībnieku, pilsoniskās sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu mērķtiecīgu apspiešanu; prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus politiskos ieslodzītos, tostarp Yves Makwambala, Fred Bauma un citus Filimbi („Svilpes”) un Lucha kustību aktīvistus un atbalstītājus, kā arī cilvēktiesību aizstāvi Christopher Ngoyi;

4.  uzskata cīņu pret nesodāmību par priekšnoteikumu miera atjaunošanai KDR; aicina KDR valdību kopā ar starptautiskajiem partneriem sākt pilnīgu, rūpīgu un pārredzamu izmeklēšanu par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notikuši ar vēlēšanām saistīto protesta demonstrāciju laikā, lai noteiktu jebkādas nelikumīgas darbības vai tiesību vai brīvību apspiešanu; mudina veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek ziņots par personām, kas vainīgas cilvēktiesību pārkāpumos, kara noziegumos, noziegumos pret cilvēci un ir īstenojušas seksuālo vardarbības pret sievietēm, kā arī par bērnu karavīru vervēšanu atbildīgajām personām, un ka tās tiek identificētas, nodotas kriminālvajāšanai un sodītas saskaņā ar valsts un starptautiskajām krimināltiesībām;

5.  aicina PV/AP un dalībvalstis pilnībā izmantot visus politiskos instrumentus, tostarp ieteikumus, kas iekļauti 2011. gada ES vēlēšanu novērošanas misijas galīgajā ziņojumā un 2014. gada pēcpārbaudes misijas ziņojumā, un izdarīt visaugstākā līmeņa politisko spiedienu, lai novērstu ar vēlēšanām saistītas vardarbības izplatīšanos KDR un turpmāku destabilizāciju Lielo ezeru reģionā;

6.  ņem vērā ES un starptautiskās sabiedrības vēlmi atbalstīt vēlēšanu procesu Kongo ar nosacījumu, ka tiek publicēts derīgs vēlēšanu kalendārs un ka tiek ievēroti konstitucionālie noteikumi; uzskata, ka šāds atbalsts būtu jākoncentrē uz vēlētāju reģistrēšanu, apmācību un vēlēšanu drošību; uzstāj, ka tam, kāda veida un cik lielu atbalstu ES piešķir KDR vēlēšanu procesam, ir jābūt atkarīgam no panākumiem 2011. un 2014. gada ES vēlēšanu novērošanas misiju ieteikumu īstenošanā, jo īpaši attiecībā uz Neatkarīgai valsts vēlēšanu komisijai (CENI) garantēto neatkarību, vēlēšanu reģistra pārskatīšanu, budžeta vajadzībām un atbilstību konstitūcijā noteiktajiem termiņiem;

7.  atgādina, ka opozīcijas, neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības un vēlēšanu ekspertu pilnīga līdzdalība CENI darbā ir svarīgs faktors vēlēšanu procesa leģitimitātes nodrošināšanai; atgādina, ka CENI vajadzētu būt objektīvai iestādei; uzsver, ka iestādēm būtu jādara CENI pieejami nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai tā varētu īstenot visaptverošu un pārredzamu procesu;

8.  aicina PV/AP pastiprināt dialogu ar KDR iestādēm saskaņā ar Kotonū nolīguma 8. pantu, lai saņemtu galīgo skaidrojumu par vēlēšanu procesu; atgādina par saistībām, kuras KDR apņēmusies pildīt saskaņā ar Kotonū nolīgumu, proti, ievērot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principus, kuri ietver vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī labu pārvaldību un politiskās varas pārredzamību; mudina KDR valdību ievērot šos noteikumus atbilstīgi Kotonū nolīguma 11. panta b) punktam un 96. un 97. pantam un, ja tas netiks darīts, prasa Komisijai sākt atbilstīgu procedūru saskaņā ar Kotonū nolīguma 8., 9. un 96. pantu;

9.  aicina ES apsvērt iespēju uzlikt mērķtiecīgas sankcijas tiem, kas atbildīgi par vardarbīgo apspiešanu KDR, tostarp nosakot ieceļošanas aizliegumus un iesaldējot attiecīgos līdzekļus, lai tādā veidā palīdzētu novērst turpmāku vardarbību;

10.  mudina ES delegāciju sekot līdzi notikumu gaitai un izmantot visus atbilstīgos mehānismus un instrumentus, tostarp Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvjus un demokrātiskās kustības;

11.  aicina atjaunot ANO īpašā referenta cilvēktiesību jautājumos darbību KDR;

12.  atgādina, ka miers un drošība ir priekšnoteikums sekmīgai vēlēšanu norisei; šajā sakarībā atzīmē Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misijas Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUSCO) mandāta atjaunošanu un aicina pastiprināt tās kompetences civilpersonu aizsardzības jomā saistībā ar vēlēšanām;

13.  atkārtoti pauž dziļas bažas par satraucošo humanitāro situāciju KDR, ko galvenokārt izraisījuši vardarbīgi bruņotie konflikti valsts austrumu provincēs; aicina ES un tās dalībvalstis turpināt palīdzības sniegšanu KDR iedzīvotājiem, lai uzlabotu visneaizsargātāko iedzīvotāju grupu dzīves apstākļus un novērstu pārvietošanas, pārtikas apgādes nepietiekamības, epidēmiju un dabas katastrofu sekas;

14.  nosoda Kongo austrumu daļā notiekošos seksuālās vardarbības aktus; atzīmē, ka Kongo iestādes pēdējo mēnešu laikā ir izskatījušas 20 tiesas prāvas saistībā ar seksuālo vardarbību Kongo austrumu daļā, notiesājot 19 armijas virsniekus, un ka vēl ir daudz darāmā šajā jomā; stingri mudina Kongo iestādes turpināt cīņu pret nesodāmību, izmeklējot lietas par seksuālu vardarbību un sodot vainīgos;

15.  atzinīgi vērtē Kongo iestāžu lēmumu pārskatīt adopcijas lietas, kuru izskatīšana tika bloķēta kopš 2013. gada 25. septembra; atzīmē Kongo starpministriju komitejas darbu saistībā ar sporādisku izbraukšanas atļauju izdošanu adoptētajiem bērniem; aicina starpministriju komiteju rūpīgi un saskaņoti turpināt darbu mierīgos apstākļos; aicina ES delegācijas un dalībvalstis cieši uzraudzīt situāciju;

16.  aicina Āfrikas Savienību un ES nodrošināt pastāvīgu politisko dialogu starp Lielo ezeru reģiona valstīm, lai novērstu turpmāku destabilizāciju reģionā;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, KDR prezidentam, ministru prezidentam un parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai.