Postup : 2016/2609(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0342/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0342/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.3

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0085

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 169kWORD 105k
9.3.2016
PE579.775v01-00}
PE579.783v01-00}
PE579.785v01-00}
PE579.787v01-00}
PE579.792v01-00}
PE579.794v01-00} RC1
 
B8-0342/2016}
B8-0350/2016}
B8-0372/2016}
B8-0374/2016}
B8-0379/2016}
B8-0381/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8‑0342/2016)

ECR (B8‑0350/2016)

EFDD (B8‑0372/2016)

PPE (B8‑0374/2016)

ALDE (B8‑0379/2016)

S&D (B8‑0381/2016)


o Konžskej demokratickej republike (2016/2609(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei v mene skupiny ECR
Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Konžskej demokratickej republike (2016/2609(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä na uznesenie z 9. júla 2015(1) a zo 17. decembra 2015(2),

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu Africkej únie, Organizácie Spojených národov, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie zo 16. februára 2016 o potrebe inkluzívneho politického dialógu v KDR a na ich záväzok podporovať konžské subjekty smerom ku konsolidácii demokracie v krajine,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 19. novembra 2015 v nadväznosti na začatie národného dialógu v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 9. novembra 2013 o situácii týkajúcej sa KDR,

–  o zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 21. októbra 2015 o situácii v oblasti ľudských práv v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 12. októbra 2015 o odstúpení predsedu volebnej komisie v KDR,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu 2198 (2015) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu 2211 (2013), ktorou sa obnovil mandát stabilizačnej misie v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na spoločné tlačové vyhlásenie tímu medzinárodných vyslancov a zástupcov pre oblasť Veľkých jazier z 2. septembra 2015 o voľbách v KDR;

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 27. júla 2015 o situácii v oblasti ľudských práv a aktivitách Spoločnej kancelárie OSN pre ľudské práva v KDR (UNJHRO),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 25. januára 2015 po prijatí nového zákona o voľbách v KDR,

–  so zreteľom na správu skupiny expertov OSN pre KDR z 12. januára 2015,

–  so zreteľom na deklarácie z Nairobi z decembra 2013,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre DKR a príslušný región, ktorá bola podpísaná v Addis Abebe vo februári 2013,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na konžskú ústavu z 18. februára 2006,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nasledujúce prezidentské a parlamentné voľby, ktoré sa majú konať v novembri 2016, by mohli predstavovať ďalšiu príležitosť na demokratické odovzdanie moci;

B.  keďže mandát prezidenta KDR je ústavne obmedzený na dve funkčné obdobia;

C.  keďže prezident Joseph Kabila, ktorý je pri moci od roku 2001, bol oponentmi obvinený, že využíva administratívne a technické prostriedky, aby sa pokúsil oddialiť termín volieb a zostať pri moci aj po skončení mandátu, a keďže zatiaľ verejne nevyhlásil, že na konci svojho funkčného obdobia odstúpi; keďže toto viedlo k rastúcemu politickému napätiu, nepokojom a násiliu v krajine;

D.  keďže v súvislosti s nezávislosťou a nestrannosťou nezávislej národnej volebnej komisie boli vyjadrené pochybnosti;

E.  keďže od januára 2015 konžskí bezpečnostní a spravodajskí úradníci ostro zasahujú proti pokojným aktivistom, politickým lídrom a ďalším, ktorí sa postavili proti pokusom umožniť prezidentovi Kabilovi zmeniť ústavu tak, aby zostal pri moci aj po uplynutí jeho druhého funkčného obdobia stanoveného ústavou; keďže skupiny pre ľudské práva neustále informujú o zhoršovaní situácie v oblasti ľudských práv a slobody prejavu a zhromažďovania v KDR, ako aj o používaní neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom a náraste počtu politicky motivovaných súdnych procesov; keďže misia MONUSCO zaznamenala počas uplynulého roka viac než 260 prípadov porušenia ľudských práv v súvislosti s voľbami, najmä voči politickým oponentom, občianskej spoločnosti a novinárom; keďže UNJHRO v KDR uviedla, že od začiatku roku 2016 bolo zdokumentovaných viac ako 400 prípadov porušovania ľudských práv vrátane 52 prípadov zatknutia;

F.  keďže prezident Kabila v júni 2015 oznámil začatie národného dialógu; keďže formálne prípravy na takýto dialóg zatiaľ nezačali vzhľadom na to, že dve hlavné opozičné skupiny sa rozhodli nezúčastniť, pretože to považujú za zdržiavaciu taktiku;

G.  keďže v septembri 2015 došlo k vylúčeniu siedmich vedúcich politických osobností z vládnucej koalície KDR za podpísanie listu, v ktorom je prezident Kabila vyzvaný, aby dodržal ústavu a nezotrval pri moci po skončení funkčného obdobia; keďže v tom istom mesiaci došlo v Kinshase k násilným zrážkam, počas ktorých sa zhromaždenie protestujúce proti akejkoľvek snahe o neústavné tretie funkčné obdobie stalo terčom násilného útoku;

H.  keďže medzi svojvoľne zadržanými osobami sú Fred Bauma a Yves Makwambala, aktivisti v oblasti ľudských práv z hnutia Filimbi (oznamovatelia), ktorí boli zatknutí za účasť na seminári zameranému na povzbudzovanie konžskej mládeže k tomu, aby pokojným a zodpovedným spôsobom vykonávala svoje občianske povinnosti, ktorí boli uväznení na 11 mesiacov a ktorých prepustenie už požadoval Európsky parlament vo svojom uznesení z 9. júla 2015;

I.  keďže lídri konžských hlavných opozičných strán, mimovládnych organizácií a prodemokratických hnutí mládeže vyzvali konžských občanov, aby 16. februára 2016 na deň „Ville Morte“ (Deň mŕtveho mesta) neodchádzali zo svojich domovov do škôl ani do zamestnania, a tým si pripomenuli obete prodemokratického pochodu zo 16. februára 1992, a aby vyjadrili nesúhlas s odkladmi pri organizovaní prezidentských volieb a s údajným nedodržiavaním ústavy zo strany vlády;

J.  keďže osem aktivistov z radov mládeže a najmenej 30 politických prívržencov opozície bolo presne alebo približne 16. februára 2016 zadržaných v súvislosti s týmto národným štrajkom, zatiaľ čo iní aktivisti dostali výhražné textové správy z neznámych telefónnych čísel a minister práce Willy Makiashi zakázal verejným zamestnancom účasť na tomto štrajku; keďže šesť členov hnutia LUCHA bolo odsúdených na šesť mesiacov odňatia slobody; keďže predajne obchodníkov a úradníci, ktorí si pripomenuli „Deň mŕtveho mesta“, boli zapečatené alebo podrobené disciplinárnym sankciám;

K.  keďže Africká únia, OSN, EÚ a Medzinárodná organizácia frankofónie spoločne zdôraznili dôležitosť dialógu a hľadania dohody medzi politickými aktérmi, ktoré by rešpektovali zásady demokracie a právneho štátu, a naliehavo vyzvali všetkých konžských politických aktérov, aby rozšírili úplnú spoluprácu na mediátorov určených medzinárodným spoločenstvom;

L.  keďže situáciu zhoršuje pretrvávanie a ustálenie beztrestnosti v KDR; keďže bezpečnostná situácia v KDR sa stále zhoršuje, a to najmä vo východnej časti krajiny, v dôsledku násilia spôsobeného viac ako tridsiatimi zahraničnými a domácimi ozbrojenými skupinami, pričom stále prichádzajú správy o porušovaní ľudských práv a medzinárodného práva vrátane cielených útokov proti civilnému obyvateľstvu, rozšíreného sexuálneho a rodového násilia, systematického náboru a zneužívania detí ozbrojenými skupinami a mimosúdnych popráv;

M.  keďže v poslednom čase došlo k zhoršeniu v oblasti slobody médií v KDR; keďže vládni predstavitelia blokujú slobodu prejavu tým, že zatvorili médiá (konkrétne tie, ktoré vysielali správy o protestoch), služby textových správ a internet; keďže vo februári 2016 vláda zavrela dve súkromné televízne stanice v Lubumbashi; keďže v poslednej výročnej správe organizácie Journalists in Danger, partnerskej organizácie Reportérov bez hraníc, z novembra 2015 je uvedených 72 prípadov napadnutia novinárov a médií v KDR a uvádza sa, že 60 % prípadov porušovania slobody tlače páchajú príslušníci vojenských alebo bezpečnostných služieb, národnej spravodajskej agentúry (ANR) alebo polície; keďže vysielanie Radio France International bolo prerušené zároveň s protestom počas Dňa mŕtveho mesta;

N.  keďže medzi priority národného indikatívneho programu pre KDR na obdobie 2014 – 2020, ktorý je financovaný sumou vo výške 620 miliónov EUR z 11. Európskeho rozvojového fondu, patrí posilnenie dobrej správy a právneho štátu vrátane reforiem súdnictva, polície a armády;

1.  vyzýva orgány KDR, aby sa výslovne zaviazali k dodržiavaniu ústavy, zabezpečili včasné konanie volieb do konca roka 2016 v plnom súlade s Africkou chartou o demokracii, voľbách a správe vecí verejných a zaručili priaznivé prostredie pre transparentné, vierohodné a inkluzívne voľby; zdôrazňuje, že úspešné konanie volieb bude mať zásadný význam pre dlhodobú stabilitu a rozvoj krajiny;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou a situáciou v oblasti ľudských práv v KDR, a to najmä pokiaľ ide o priebežné správy o rastúcom politickom násilí a vážnych obmedzeniach a vyhrážkach, ktorým čelia obrancovia ľudských práv, politickí oponenti a novinári pred nadchádzajúcim volebným cyklom; trvá na zodpovednosti vlády pri predchádzaní akémukoľvek prehĺbeniu súčasnej politickej krízy či eskalácii násilia a rešpektovaní, ochrane a podpore občianskych a politických práv občanov;

3.  dôrazne odsudzuje akékoľvek použitie sily proti pokojným, neozbrojeným demonštrantom; pripomína, že sloboda prejavu, združovania a zhromažďovania je základom dynamického politického a demokratického života; dôrazne odsudzuje rastúce obmedzenia demokratického priestoru a cielenú represiu členov opozície, občianskej spoločnosti a médií; žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov vrátane Yvesa Makwambalu, Freda Baumu a ďalších aktivistov a priaznivcov hnutí Filimbi a LUCHA a obrancu ľudských práv Christophera Ngoyiho;

4.  považuje boj proti beztrestnosti za nevyhnutný predpoklad znovunastolenia mieru v KDR; žiada, aby vláda KDR spoločne s medzinárodnými partnermi začala úplné, podrobné a transparentné vyšetrovanie prípadov porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo počas protestov súvisiacich s voľbami, s cieľom identifikovať akékoľvek nezákonné činnosti či odňatie prístupu k právam alebo slobodám; naliehavo vyzýva, aby sa prijali opatrenia na zabezpečenie toho, aby páchatelia porušovania ľudských práv, vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a sexuálneho násilia na ženách a verbovania detských vojakov boli nahlásení, identifikovaní, stíhaní a potrestaní v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným trestným právom;

5.  vyzýva PK/VP a členské štáty, aby plne využili všetky nástroje politiky vrátane odporúčaní vydaných v záverečnej správe volebnej pozorovateľskej misie EÚ z roku 2011 a správe o následnej misii z roku 2014 a vyvíjali politický tlak na najvyššej úrovni, aby sa predišlo šíreniu volebného násilia v KDR a zabránilo akejkoľvek ďalšej destabilizácii v oblasti Veľkých jazier;

6.  berie na vedomie ochotu EÚ a medzinárodného spoločenstva podporiť konžský volebný proces za predpokladu, že bude uverejnený platný volebný kalendár a budú dodržané ústavné ustanovenia; domnieva sa, že táto podpora by sa mala sústrediť na registráciu voličov, školenia a zaistenie bezpečnosti volieb; trvá na tom, že povaha a výška pomoci EÚ určenej pre volebný proces v KDR musí závisieť od pokroku pri vykonávaní odporúčaní volebných pozorovateľských misií v rokoch 2011 a 2014, najmä pokiaľ ide o záruky nezávislosti Nezávislej národnej volebnej komisie (CENI), revíziu zoznamu voličov, splnenie rozpočtových požiadaviek a dodržiavanie ústavného časového rámca;

7.  pripomína, že plná účasť opozície, nezávislej občianskej spoločnosti a volebných expertov v CENI je dôležitým faktorom na zabezpečenie legitímnosti volebného procesu; pripomína, že CENI by mala byť nestrannou inštitúciou; zdôrazňuje, že orgány by mali komisii CENI sprístupniť potrebné finančné prostriedky, ktoré umožnia komplexný a transparentný proces;

8.  vyzýva PK/VP, aby posilnila dialóg s orgánmi KDR v rámci článku 8 Dohody z Cotonou s cieľom získať definitívne objasnenie volebného procesu; pripomína záväzok, ktorý KDR prijala v rámci Dohody z Cotonou, rešpektovať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudských práv, ku ktorým patrí sloboda prejavu a médií, dobrá správa a transparentnosť v politických funkciách; naliehavo vyzýva vládu KDR, aby dodržiavala tieto ustanovenia v súlade s článkom 11 písm. b) a článkami 96 a 97 Dohody z Cotonou, a ak tak neurobí, žiada Európsku komisiu, aby začala príslušný postup v súlade s článkami 8, 9 a 96 Dohody z Cotonou;

9.  vyzýva EÚ, aby zvážila uvalenie cielených sankcií na osoby zodpovedné za násilné represie v KDR vrátane zákazov cestovania a zmrazenia aktív s cieľom pomôcť pri predchádzaní ďalšiemu násiliu;

10.  naliehavo vyzýva delegáciu EÚ, aby monitorovala vývoj a využívala všetky vhodné nástroje a prostriedky vrátane európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva na podporu obhajcov ľudských práv a prodemokratických hnutí;

11.  vyzýva na obnovenie úradu spravodajcu OSN pre ľudské práva v KDR;

12.  pripomína, že mier a bezpečnosť sú predpokladom úspešných volieb; v tejto súvislosti berie na vedomie obnovenie mandátu misie MONUSCO a vyzýva na posilnenie jej právomocí v oblasti civilnej ochrany vo volebnom kontexte;

13.  opakuje svoje hlboké znepokojenie nad alarmujúcou humanitárnou situáciou v KDR spôsobenou najmä násilnými ozbrojenými konfliktami vo východných provinciách krajiny; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v pomoci obyvateľom KDR s cieľom zlepšiť životné podmienky najzraniteľnejších obyvateľov a vyrovnať sa s následkami vysídľovania, nedostatku potravín, epidémií a prírodných katastrof;

14.  odsudzuje pokračujúce akty sexuálneho násilia vo východnom Kongu; konštatuje, že konžské orgány usporiadali 20 procesov počas posledných mesiacov, ktoré sa týkali sexuálneho násilia vo východnom Kongu, pričom odsúdili 19 armádnych dôstojníkov, a že je potrebné urobiť oveľa viac; rozhodne vyzýva konžské orgány, aby pokračovali v boji proti beztrestnosti skúmaním prípadov sexuálneho násilia a stíhaním páchateľov;

15.  víta rozhodnutie konžských orgánov o preskúmaní prípadov adopcie, ktoré boli blokované od 25. septembra 2013; berie na vedomie prácu konžského medzirezortného výboru o sporadickom vydávaní povolení na odchod pre adoptované deti; vyzýva medzirezortný výbor, aby riadne, súdržne a v pokojnej atmosfére pokračoval vo svojej činnosti; vyzýva delegáciu EÚ a členské štáty, aby pozorne sledovali situáciu;

16.  vyzýva Africkú úniu a EÚ, aby zabezpečili trvalý politický dialóg medzi krajinami regiónu Veľkých jazier, aby sa zabránilo akejkoľvek ďalšej destabilizácii;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu KDR, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0278.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0475.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia