Postopek : 2016/2609(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0342/2016

Predložena besedila :

RC-B8-0342/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2016 - 7.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0085

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 164kWORD 104k
9.3.2016
PE579.775v01-00}
PE579.783v01-00}
PE579.785v01-00}
PE579.787v01-00}
PE579.792v01-00}
PE579.794v01-00} RC1
 
B8-0342/2016}
B8-0350/2016}
B8-0372/2016}
B8-0374/2016}
B8-0379/2016}
B8-0381/2016} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B8-0342/2016)

ECR (B8-0350/2016)

EFDD (B8-0372/2016)

PPE (B8-0374/2016)

ALDE (B8-0379/2016)

S&D (B8-0381/2016)


o Demokratični republiki Kongo (2016/2609(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Branislav Škripek, Monica Macovei v imenu skupine ECR
Charles Goerens, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE
Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o Demokratični republiki Kongo (2016/2609(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični republiki Kongo, zlasti tistih z dne 9. julija 2015(1) in 17. decembra 2015(2),

–  ob upoštevanju skupnega sporočila za javnost Afriške unije, Združenih narodov, Evropske unije in Mednarodne organizacije za frankofonijo z dne 16. februarja 2016 o nujnosti vključujočega političnega dialoga v Demokratični republiki Kongo in njihove zaveze, da bodo podprli kongovske akterje pri prizadevanjih za utrjevanje demokracije v državi,

–  ob upoštevanju lokalne izjave EU z dne 19. novembra 2015 po začetku nacionalnega dialoga v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjave predsednika Varnostnega sveta OZN z dne 9. novembra 2015 o razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju lokalne izjave EU z dne 21. oktobra 2015 o razmerah na področju človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 12. oktobra 2015 o odstopu vodje volilne komisije v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta OZN o Demokratični republiki Kongo, zlasti resolucij št. 2198 (2015) o podaljšanju režima sankcij za Demokratično republiko Kongo in mandatu skupine strokovnjakov in št. 2211 (2013), s katero je bil podaljšan mandat misije Organizacije združenih narodov za stabilizacijo Demokratične republike Kongo (MONUSCO),

–  ob upoštevanju skupnega sporočila za javnost skupine mednarodnih odposlancev in predstavnikov za območje Velikih jezer v Afriki z dne 2. septembra 2015 o volitvah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju letnega poročila visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 27. julija 2015 o razmerah na področju človekovih pravic in dejavnostih skupnega urada OZN za človekove pravice v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 25. januarja 2015 po sprejetju novega volilne zakonodaje v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju poročila skupine strokovnjakov OZN z dne 12. januarja 2015 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjav iz decembra 2013 v Nairobiju,

–  ob upoštevanju okvirnega sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju za Demokratično republiko Kongo in regijo, podpisanega februarja 2013 v Adis Abebi,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju kongovske ustave z dne 18. februarja 2006,

–  ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker bi bile lahko naslednje predsedniške in parlamentarne volitve, ki so predvidene novembra 2016, dodatna priložnost za demokratičen prenos oblasti;

B.  ker je predsednik Demokratične republike Kongo po ustavi lahko izvoljen za največ dva mandata;

C.  ker predsednika Josepha Kabilo, ki je na oblasti od leta 2001, njegovi nasprotniki obtožujejo uporabe upravnih in tehničnih sredstev, da bi zavlačeval volitve in ostal na položaju tudi po koncu mandata, in ker še ni javno razglasil, da bo ob koncu svojega mandata odstopil; ker zaradi tega v državi naraščajo politična napetost, nasilje in nemiri;

D.  ker so bili izraženi dvomi o neodvisnosti in nepristranskosti neodvisne nacionalne volilne komisije;

E.  ker od januarja 2015 kongovske varnostne in obveščevalne službe zatirajo miroljubne aktiviste, politične voditelje in druge, ki nasprotujejo poskusom, da bi predsednik Kabila spremenil ustavo, tako da bi ostal na oblasti tudi po preteku največ dveh mandatov, kakor predpisuje ustava; ker skupine za človekove pravice nenehno poročajo o slabšanju razmer na področju človekovih pravic ter svobode izražanja in zbiranja v Demokratični republiki Kongo, tudi o prekomerni uporabi sile proti miroljubnim protestnikom in naraščanju števila politično motiviranih sojenj; ker je misija MONUSCO v preteklem letu zabeležila več kot 260 kršitev človekovih pravic, povezanih z volitvami, večinoma proti političnim nasprotnikom, civilni družbi in novinarjem; ker je skupni urad Združenih narodov za človekove pravice v Demokratični republiki Kongo navedel, da so od začetka leta 2016 dokumentirali več kot 400 primerov kršitev človekovih pravic, med drugim 52 aretacij;

F.  ker je predsednik Kabila junija 2015 napovedal začetek nacionalnega dialoga; ker se uradne priprave nanj še niso začele, saj sta se dve glavni opozicijski skupini odločili, da ne bosta sodelovali, saj menita, da gre za taktiko zavlačevanja;

G.  ker je bilo septembra 2015 sedem visokih političnih osebnosti izključenih iz vladajoče koalicije, ker so podpisale pismo, v katerem so predsednika Kabilo pozvale, naj spoštuje ustavo in se po izteku mandata ne poskuša obdržati na oblasti; ker so v istem mesecu izbruhnili nasilni spopadi v Kinšasi, kjer so bili brutalno napadeni udeleženci shoda, ki so nasprotovali poskusu neustavnega tretjega predsedniškega mandata;

H.  ker so med tistimi, ki so bili samovoljno pridržani, Fred Bauma inYves Makwambala, borca za človekove pravice iz gibanja Filimbi (Piščali), ki sta bila aretirana zaradi udeležbe na delavnici za spodbujanje kongovske mladine k miroljubnemu in odgovornemu izvajanju državljanskih dolžnosti in sta že 11 mesecev zaprta, njuno izpustitev pa je že zahteval Evropski parlament v zgoraj omenjeni resoluciji z dne 9. julija 2015;

I.  ker so voditelji glavnih kongovskih opozicijskih strank, nevladnih organizacij in gibanj za demokracijo pozvali kongovske državljane, naj 16. februarja 2016 na „dan mrtvega mesta“ ostanejo doma in ne gredo na delo ali v šolo ter tako počastijo spomin na ubite med pohodom za demokracijo 16. februarja 1992 in naj se uprejo zavlačevanju predsedniških volitev in očitanemu vladnemu neupoštevanju ustave;

J.  ker je bilo v zvezi s to nacionalno stavko 16. februarja 2016 ali približno takrat pridržanih osem mladinskih aktivistov in najmanj 30 podpornikov opozicije, medtem ko so drugi aktivisti prejeli grožnje z neznanih telefonskih številk, minister za zaposlovanje Willy Makiashi pa je prepovedal javnim uslužbencem, da se udeležijo stavke; ker je bilo šest članov gibanja LUCHA obsojenih na šestmesečno zaporno kazen; ker so trgovcem in uradnikom, ki so počastili „dan mrtvega mesta“, zapečatili trgovine oziroma izrekli disciplinske sankcije;

K.  ker so Afriška unija, Združeni narodi, Evropska unija in Mednarodna organizacija za frankofonijo skupaj poudarili, kako pomembna sta dialog in iskanje dogovora med političnimi akterji, kjer bosta spoštovani demokracija in vladavina prava, in pozvali vse kongovske politične akterje, naj polno sodelujejo tudi z mediatorji, ki jih je imenovala mednarodna skupnost;

L.  ker so se razmere še poslabšale zaradi vztrajne in vse večje nekaznovanosti v Demokratični republiki Kongo; ker se tamkajšnje varnostne razmere še naprej slabšajo, zlasti v vzhodnem delu države, zaradi nasilja, ki ga izvaja več kot 30 tujih in domačih oboroženih skupin, med drugim se redno poroča o zlorabah človekovih pravic in mednarodnega prava, tudi načrtnih napadih na civiliste, močno razširjenem spolnem nasilju in nasilju na podlagi spola, sistematičnem novačenju in zlorabi otrok, ki ju izvajajo oborožene skupne, in zunajsodnih usmrtitvah;

M.  ker se je nedavno poslabšala svoboda medijev v Demokratični republiki Kongo; ker so vladni uradniki onemogočili svobodo govora z zaprtjem medijskih hiš (zlasti tistih, ki so prenašali sporočila o protestih), storitve pošiljanja besedilnih sporočil in uporabo interneta; ker je vlada februarja 2016 zaprla dve zasebni televizijski postaji v Lubumbashi; ker je partnerska organizacija Novinarji brez meja v svojem zadnjem letnem poročilu o ogroženih novinarjih, objavljenem novembra 2015, navedla 72 primerov napadov na novinarje in medije v Demokratični republiki Kongo ter razkrila, da 60 % kršitev svobode tiska storijo vojaške ali varnostne službe, nacionalna obveščevalna služba ali policija; ker je bilo oddajanje mednarodnega francoskega radia Radio France International na „dan mrtvega mesta“ prekinjeno;

N.  ker je nacionalni okvirni program za Demokratično republiko Kongo za obdobje 2014–2020, ki je iz 11. Evropskega razvojnega sklada prejel 620 milijonov evrov, na prvo mesto postavil krepitev upravljanja in pravne države, vključno z reformami v sodstvu, policiji in vojski;

1.  poziva oblasti Demokratične republike Kongo, naj se v skladu z Afriško listino o demokraciji, volitvah in upravljanju izrecno zavežejo spoštovanju ustave in zagotovijo pravočasno izvedbo volitev do konca leta 2016, poleg tega pa naj vzpostavijo ugodno okolje za pregledne, verodostojne in vključujoče volitve; poudarja, da bo uspešna izvedba volitev ključnega pomena za dolgoročno stabilnost in razvoj države;

2.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi vse slabših razmer na področju varnosti in spoštovanja človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo, zlasti zaradi nenehnih poročil o vse hujšem političnem nasilju ter strogih omejitvah in ustrahovanju zagovornikov človekovih pravic, političnih nasprotnikov in novinarjev pred bližajočim se volilnim krogom; vztraja, da je vlada dolžna preprečiti poglabljanje sedanje politične krize in stopnjevanje nasilja ter da je odgovorna za spoštovanje, zaščito in uveljavljanje državljanskih in političnih pravic državljanov;

3.  odločno obsoja uporabo sile proti mirnim in neoboroženim protestnikom; opozarja, da je svoboda izražanja, zbiranja in združevanja temelj dinamičnega političnega in demokratičnega življenja; odločno obsoja vse večje omejevanje demokratičnega prostora in ciljno zatiranje pripadnikov opozicije, civilne družbe in medijev; poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh političnih zapornikov, med njimi tudi Yvesa Makwambalo in Freda Baume ter drugih aktivistov in podpornikov gibanj Filimbi in LUCHA ter zagovornika človekovih pravic Christopherja Ngoyija;

4.  meni, da je boj proti nekaznovanju osnovni pogoj za ponovno vzpostavitev miru v Demokratični republiki Kongo; zahteva, da vlada skupaj z mednarodnimi partnerji začne celovito, temeljito in pregledno preiskavo o kršitvah človekovih pravic, storjenih med protesti v zvezi z volitvami, da bi odkrili nezakonita dejanja in kršitve pravic in svoboščin; poziva, naj se sprejmejo potrebni ukrepi, da bodo kršitelji človekovih pravic, vojni zločinci ter odgovorni za hudodelstva proti človečnosti, za spolno nasilje nad ženskami in novačenje otrok prijavljeni, najdeni, sodno preganjani ter kaznovani v skladu z nacionalnim in mednarodnim kazenskim pravom;

5.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico ter države članice, naj dodobra izkoristijo vse politične instrumente, tudi priporočila iz končnega poročila misije EU za opazovanje volitev leta 2011 in poročila misije za nadaljnje ukrepanje, ki je potekala leta 2014, ter uporabijo politični pritisk na najvišji ravni, da bi preprečili širjenje nasilja med volitvami v Demokratični republiki Kongo in nadaljnjo destabilizacijo na območju Velikih jezer;

6.  je seznanjen, da sta EU in mednarodna skupnost pripravljeni podpreti volilni proces v Demokratični republiki Kongo, če bo objavljen veljaven volilni koledar in če se bodo spoštovale ustavne določbe; meni, da bi se morali pri tej podpori osredotočiti na registracijo volivcev, usposabljanje in zagotavljanje varnosti volitev; vztraja, da morata biti vrsta in obseg podpore EU volilnemu procesu v Demokratični republiki Kongo pogojena z napredkom pri izvajanju priporočil misij za opazovanje volitev iz let 2011 in 2014, zlasti v zvezi z zajamčeno neodvisnostjo neodvisne državne volilne komisije, revizijo volilnega imenika, proračunskimi zahtevami in spoštovanjem ustavno določenega časovnega okvira;

7.  želi spomniti, da je za zagotovitev legitimnosti volilnega procesa pomembno, da v neodvisni nacionalni volilni komisiji polno sodelujejo opozicija in neodvisna civilna družba in volilni strokovnjaki; prav tako želi spomniti, da bi morala biti neodvisna nacionalna volilna komisija nepristranska institucija; poudarja, da ji morajo oblasti dati na voljo potrebna finančna sredstva in tako omogočiti celovit in pregleden proces;

8.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj v okviru člena 8 Sporazuma iz Cotonouja okrepi dialog z oblastmi Demokratične republike Kongo, da bi pridobili nedvoumna pojasnila o volilnem procesu; želi spomniti, da se je Demokratična republika Kongo v okviru Sporazuma iz Cotonouja zavezala spoštovanju demokracije, pravne države in človekovih pravic – med katerimi sta tudi svoboda govora in medijska svoboda –, pa tudi načelom dobrega upravljanja in preglednosti političnih funkcij; odločno poziva vlado Demokratične republike Kongo, naj te določbe podpre v skladu s členi 11(b), 96 in 97 Sporazuma iz Cotonouja, v nasprotnem primeru pa Komisijo poziva, naj v skladu s členi 8, 9 in 96 tega sporazuma sproži ustrezen postopek;

9.  poziva EU, naj preuči možnost uvedbe ciljno usmerjenih sankcij proti tistim, ki so odgovorni za nasilno zatiranje v Demokratični republiki Kongo, vključno s prepovedjo potovanja in zamrznitvijo sredstev, da bi pomagali preprečiti nadaljnje nasilje;

10.  odločno poziva delegacijo EU, naj spremlja razvoj dogodkov ter za podporo zagovornikov človekovih pravic in prodemokratičnih gibanj uporabi vsa ustrezna sredstva in instrumente, tudi evropski instrument za demokracijo in človekove pravice;

11.  poziva k ponovnemu imenovanju poročevalca OZN za človekove pravice v Demokratični republiki Kongo;

12.  želi spomniti, da sta mir in varnost osnovna pogoja za uspešne volitve; v zvezi s tem je seznanjen z obnovitvijo mandata misije OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo ter poziva k okrepitvi njenih pristojnosti na področju civilne zaščite v okviru volitev;

13.  ponovno izraža globoko zaskrbljenost nad nevzdržnimi humanitarnimi razmerami v Demokratični republiki Kongo, ki so nastale zlasti zaradi nasilnih oboroženih spopadov v provincah na vzhodu države; poziva EU in njene države članice, naj še naprej pomagajo ljudem v Demokratični republiki Kongo, da bi izboljšali življenjske pogoje najbolj ranljivih skupin prebivalstva in odpravili posledice preseljevanja, neustrezne prehranske varnosti, epidemij in naravnih nesreč;

14.  obsoja ponavljajoče se primere spolnega nasilja v vzhodnem Kongu; je seznanjen, da so kongovske oblasti v zadnjih mesecih zaključile 20 sodnih procesov v zvezi s spolnim nasiljem v vzhodnem Kongu in obsodile 19 vojaških častnikov, storiti pa je treba še veliko več; odločno spodbuja kongovske oblasti, naj s preiskovanjem primerov spolnega nasilja in sodnim pregonom storilcev nadaljujejo boj proti nekaznovanju;

15.  pozdravlja odločitev kongovskih organov, da bodo pregledali primere posvojitev, ki so od 25. septembra 2013 blokirani; je seznanjen z delom kongovskega medministrskega odbora v zvezi z občasnim izdajanjem dovoljenj za izstop iz države za posvojene otroke; poziva ga, naj svoje delo nadaljuje skrbno in usklajeno ter v mirnem ozračju; poziva delegacijo EU in države članice, naj pozorno spremljajo razmere v zvezi s tem;

16.  poziva Afriško unijo in EU, naj zagotovita stalen politični dialog med državami z območja Velikih jezer, da bi preprečili nadaljnjo destabilizacijo;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Afriški uniji, predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Demokratične republike Kongo, generalnemu sekretarju OZN, Svetu OZN za človekove pravice in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0278.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0475.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov