Postup : 2016/2644(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0466/2016

Předložené texty :

RC-B8-0466/2016

Rozpravy :

PV 14/04/2016 - 6.1
CRE 14/04/2016 - 6.1

Hlasování :

PV 14/04/2016 - 7.4

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0128

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 164kWORD 94k
13.4.2016
PE579.890v01-00}
PE579.891v01-00}
PE579.892v01-00}
PE579.895v01-00}
PE579.898v01-00}
PE579.900v01-00} RC1
 
B8-0466/2016}
B8-0467/2016}
B8-0468/2016}
B8-0471/2016}
B8-0474/2016}
B8-0476/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

EFDD (B8-0466/2016)

Verts/ALE (B8-0467/2016)

S&D (B8-0468/2016)

PPE (B8-0471/2016)

ECR (B8-0474/2016)

ALDE (B8-0476/2016)


o Pákistánu, zejména o útoku v Láhauru (2016/2644(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Inese Vaidere za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Angel Dzhambazki za skupinu ECR
Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Pákistánu, zejména o útoku v Láhauru (2016/2644(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Pákistánu,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 27. března 2016 o útoku v pákistánském Láhauru,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje EU pro lidská práva Stavrose Lambrinidise z 29. října 2014,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 27. března 2016 o bombardování v Pákistánu a na jeho prohlášení ze dne 21. ledna 2016 o útoku na univerzitu Bači Chána,

–  s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 28. března 2016 o teroristických útocích v pákistánském Láhauru,

–  s ohledem na zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženství či vyznání,

–  s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN pro záležitosti menšin Rity Izsákové-Ndiayeové s názvem „Verbální projevy nenávisti a ponoukání k nenávisti vůči menšinám ve sdělovacích prostředcích“ ze dne 5. ledna 2015,

–  s ohledem na prohlášení nositelky Nobelovy ceny míru a Sacharovovy ceny Malály Júsufzajové ze dne 27. března 2016,

–  s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN pro nezávislost soudců a právníků Gabriely Knaulové ze dne 4. dubna 2013 a na zprávu pracovní skupiny OSN pro násilná či nedobrovolná zmizení ze dne 26. února 2013 o její pracovní cestě do Pákistánu,

–  s ohledem na článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na Mezinárodní pakt o sociálních, hospodářských a kulturních právech,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti revidované dne 12. dubna 2013,

–  s ohledem na závěry Rady o Pákistánu ze dne 20. července 2015,

–  s ohledem na pětiletý plán angažovanosti mezi EU a Pákistánem z března 2012, který obsahuje prioritní oblasti jako řádná správa věcí veřejných a dialog o lidských právech, a také na s tím úzce související 2. strategický dialog mezi EU a Pákistánem, který se uskutečnil dne 25. března 2014,

–  s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2015 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2014 a o politice Evropské unie v této oblasti(1),

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 27. března 2016 vedl sebevražedný bombový útok v parku Gulšán-e Iqbál v Láhauru ke smrti více než 73 osob a zranění více než 300 osob, včetně mnoha žen a dětí; vzhledem k tomu, že odpovědnost za tento útok převzala teroristická skupina Džamáat al-Ahrár, která prohlásila, že se úmyslně zaměřila na křesťany; vzhledem k tomu však, že většina zraněných a zabitých osob byli muslimové, přičemž všichni byli Pákistánci;

B.  vzhledem k tomu, že v době teroristického útoku se v Islámábádu konaly násilné demonstrace, při nichž stoupenci Mumtáze Qadrího, usvědčeného vraha guvernéra Salmána Tasíra, požadovali popravu Asie Bíbíové – ženy, která byla usvědčena z rouhačství a odsouzena k smrti a kterou obhajoval guvernér Tasír; vzhledem k tomu, že poté, co byl Qadrí oběšen, se jeho pohřbu zúčastnily tisíce lidí, kteří jej oslavovali jako hrdinu, a že v sociálních médiích kolovaly jeho fotografie; vzhledem k tomu, že soudce, který Qadrího odsoudil, musel poté, co mu hrozili smrtí, uprchnout ze země;

C.  vzhledem k tomu, že některé extremistické skupiny mohou nerušeně rozvíjet svou ideologii a činnost, jako např. některé studentské svazy na univerzitách a právnické fórum Chatm-e Nabuwat, které je údajně hnací silou stoupajícího množství trestních stíhání probíhajících u pákistánských soudů z důvodu rouhačství a které se staví proti všem pokusům zákonodárců zreformovat příslušné právní předpisy;

D.  vzhledem k tomu, že křesťané a další menšiny se nepotýkají pouze s pronásledováním ze strany extremistů, ale také s právní diskriminací, zejména v důsledku pákistánských zákonů o rouhačství, které jsou diskriminační a jsou hojně zneužívány osobami, které k tomu mají osobní a  politické motivy; vzhledem k tomu, že na základě těchto zákonů jsou stále obviňováni i samotní muslimové;

E.  vzhledem k tomu, že terorismus a islámský extrémismus si už celou řadu let vybírá svou daň na pákistánském lidu, zejména na náboženských menšinách, ženách a dětech; vzhledem k tomu, že od přijetí posledního usnesení Parlamentu o Pákistánu ze dne 15. ledna 2015(2) došlo v kontextu diskriminačních právních předpisů a nedostatečného prosazování práva k desítkám dalších teroristických a násilných útoků proti náboženským menšinám;

F.  vzhledem k tomu, že několik teroristických skupin v Pákistánu se zaměřuje na náboženské menšiny, jako jsou Ahmadíja, křesťané, šíiti a hinduisté a také sunnité s odlišnými názory; vzhledem k tomu, že ve své výroční zprávě za rok 2015 pákistánský výbor pro lidská práva konstatoval, že pachatelé zůstali ve většině případů bez trestu;

G.  vzhledem k tomu, že extremistické skupiny údajně stále používají k sebevražedným útokům děti; vzhledem k tomu, že se vládě nepodařilo přijmout zákon, kterým by došlo k ustavení pákistánského výboru pro práva dětí – nezávislého orgánu na ochranu a prosazování práv dětí;

H.  vzhledem k tomu, že po masakru ve škole, který v prosinci 2014 spáchali povstalci Tálibánu, pákistánská vláda po šestiletém moratoriu znovu zavedla trest smrti, nejdříve pouze v případě teroristické činnosti, později také v případě všech závažných trestných činů; vzhledem k tomu, že do konce roku 2015 Pákistán popravil 326 osob, což je nejvyšší dosud zaznamenaný počet a třetí nejvyšší počet na světě;

I.  vzhledem k tomu, že boje mezi pákistánskými vojenskými a nestátními ozbrojenými skupinami vedly k tomu, že své domovy musel v rámci země opustit více než milion lidí;

J.  vzhledem k tomu, že v případě žen z pákistánských náboženských menšin dochází k únosům, násilným sňatkům a násilnému obracení na islám, čehož si policejní a civilní orgány povětšinou nevšímají;

K.  vzhledem k tomu, že Pákistán hraje důležitou úlohu při udržování stability v jižní Asii, a měl by proto jít v upevňování právního státu a ochraně lidských práv příkladem;

L.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále plně odhodlána pokračovat v dialogu a ve spolupráci s Pákistánem v rámci pětiletého plánu angažovanosti;

1.  je velmi šokován útokem, k němuž došlo dne 27. března 2016 v Láhauru, a jednoznačně odsuzuje tento nesmyslný akt násilí proti tolika nevinným lidem;

2.  vyjadřuje hlubokou spoluúčast a soustrast rodinám obětí a solidaritu s národem a vládou Pákistánu;

3.  zdůrazňuje, že je naprosto nutné postavit pachatele útoku v Láhauru před soud; vyzývá pákistánské orgány, zejména místní a provinční orgány, k tomu, aby zajistily účinné vyšetřování a stíhání těchto činů;

4.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad systematickým závažným porušováním svobody náboženského vyznání v Pákistánu; zdůrazňuje význam dodržování základních práv všech náboženských a národnostních menšin žijících v Pákistánu, tak aby mohly i nadále žít důstojně, za rovných podmínek a v bezpečí, a aby mohly v souladu s pákistánskými zakládajícími zásadami vyznávat své náboženství zcela svobodně, bez jakéhokoli nátlaku, diskriminace, zastrašování nebo pronásledování;

5.  vítá reformní iniciativy vlády, jako je návrh zákona, kterým jsou dětské sňatky postaveny mimo zákon, zákon na ochranu žen před násilím a obtěžováním, odblokování Youtube, rozhodnutí vyhlásit Holi, Diwali a Velikonoce svátky pro náboženské menšiny a osobní snaha ministerského předsedy Naváze Šarífa navštívit hinduistickou náboženskou akci; naléhavě vyzývá vládu, aby se i nadále snažila o vytvoření takové atmosféry ve společnosti, v níž by byly vítány menšiny a různorodé myšlení; připomíná v této souvislosti národní akční plán, slíbenou a naléhavě nutnou reformu náboženských škol, zejména opatření vlády proti verbálním projevům nenávisti, a stále neprovedenou reformu policie a soudnictví; podotýká, že v budoucnu bude nutné přijmout ambicióznější opatření, především v oblasti vzdělávání (s vyloučením negativní předpojatosti a předsudků z osnov a učebnic) a při stíhání osob ponoukajících k násilí;

6.  vítá závazek pákistánské vlády bojovat proti hrozbě, kterou představuje náboženský extremismus; podporuje trvalý dialog mezi EU a členskými státy na jedné straně a Pákistánem na straně druhé, který by se týkal ochrany a prosazování lidských práv, zejména ve vztahu k jejich protiteroristickým snahám a na základě uplatňování bezpečnostních právních předpisů;

7.  domnívá se, že i když má vojenská operace vyhlášená v Paňdžábu v boji proti terorismu zásadní význam, vítězství v ideologické válce proti extremismu, které by zajistilo tolerantní a pokrokovou budoucnost v Pákistánu, je stejně tak důležité;

8.  vyzývá pákistánské orgány, aby se zabývaly otázkou sociálního a hospodářského vyloučení, mj. i v případě velké většiny křesťanů a dalších náboženských menšin, kteří žijí v nejistých podmínkách;

9.  je znepokojen tím, že se v Pákistánu nadále používají zákony proti rouhačství, a domnívá se, že to vyhrocuje atmosféru náboženské nesnášenlivosti; vyzývá proto pákistánskou vládu, aby tyto zákony a jejich používání přehodnotila; vyzývá pákistánské orgány, aby ve všech případech rouhačství zajistily řádné a urychlené prosazování spravedlnosti; poukazuje zejména na případ Asie Bíbíové a důrazně vybízí nejvyšší soud, aby v této věci přijal rozhodnutí;

10.  vyzývá pákistánské orgány, aby zaručily nezávislost soudů, právní stát a řádný soudní proces v souladu s mezinárodními normami týkajícími se soudních řízení; vyzývá pákistánské orgány navíc k tomu, aby všem osobám, jichž se týkají případy rouhání, zejména představitelům právnického povolání v zemi, zajistily nezbytnou ochranu a aby chránily obviněné, svědky, jejich rodiny a jejich obce před davovým násilím, a to i v případě osob, které byly zproštěny obvinění, ale domů se vrátit nemohou; vyzývá pákistánskou vládu, aby pro oběti cíleného násilí a pronásledování zajistila dostupnost vhodných právních a dalších opravných prostředků podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv;

11.  připomíná, že za všech okolností i nadále nesouhlasí s trestem smrti; se značným znepokojením poukazuje na dramatický vzestup počtu trestů smrti v Pákistánu, a to i v případě nezletilých zločinců, což je velmi politováníhodné, a vyzývá ke znovuzavedení moratoria na nejvyšší trest, s cílem trest smrti v Pákistánu zrušit;

12.  zdůrazňuje, že v rámci boje proti terorismu a náboženskému extremismu je naprosto nezbytné zabývat se jeho hlavními příčinami a řešit problém chudoby, zajistit náboženskou toleranci a svobodu náboženského vyznání a zaručit právo dětí, zejména dívek, na vzdělání a bezpečný přístup k němu;

13.  vyzývá vládu Pákistánu, aby přijala nezbytná opatření, která by zajistila přiměřenou ochranu vzdělávacích zařízení a míst určených k rekreaci a ke shromažďování náboženských obcí v oblastech, které se vyznačují nejistotou a konflikty, a aby omezila riziko opakovaného výskytu podobných případů porušování lidských práv na minimum;

14.  vybízí všechny regionální subjekty, aby podstatně zlepšily spolupráci v oblasti boje proti terorismu; znovu poukazuje na význam bezpodmínečného mezinárodního závazku bojovat proti terorismu, včetně přerušení veškerých forem finanční podpory poskytované teroristickým organizacím a ideologické indoktrinace, která vede k extremismu a terorismu;

15.  vítá ratifikaci Úmluvy o právech dítěte ze strany Pákistánu a opatření pákistánských orgánů na ochranu práv dítěte; vyzývá Pákistán, aby ratifikoval opční protokol k této úmluvě, který se týká účasti dětí v ozbrojených konfliktech, a ustavil Výbor pro práva dítěte;

16.  vyzývá Komisi, místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Federiku Mogheriniovou, Evropskou službu pro vnější činnost a Radu, aby plně spolupracovaly s pákistánskou vládou v boji proti hrozbě terorismu a aby byly pákistánské vládě a pákistánskému lidu plně nápomocny v jejich dalších snahách o vymýcení terorismu; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Federiku Mogheriniovou, aby Parlament pravidelně informovala o pokroku, jehož bylo v rámci těchto dvoustranných snah dosaženo;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva, předsednictví Rady bezpečnosti OSN, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a vládě a parlamentu Pákistánu.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0470.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0007.

Právní upozornění - Ochrana soukromí