Διαδικασία : 2016/2644(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0466/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0466/2016

Συζήτηση :

PV 14/04/2016 - 6.1
CRE 14/04/2016 - 6.1

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0128

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 183kWORD 106k
13.4.2016
PE579.890v01-00}
PE579.891v01-00}
PE579.892v01-00}
PE579.895v01-00}
PE579.898v01-00}
PE579.900v01-00} RC1
 
B8-0466/2016}
B8-0467/2016}
B8-0468/2016}
B8-0471/2016}
B8-0474/2016}
B8-0476/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

EFDD (B8‑0466/2016)

Verts/ALE (B8‑0467/2016)

S&D (B8‑0468/2016)

PPE (B8‑0471/2016)

ECR (B8‑0474/2016)

ALDE (B8‑0476/2016)


σχετικά με το Πακιστάν, και ειδικότερα την επίθεση στη Λαχώρη (2016/2644(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Λεφτέρης Χριστοφόρου, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Angel Dzhambazki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bronis Ropė εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Πακιστάν, και ειδικότερα την επίθεση στη Λαχώρη (2016/2644(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 27ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την επίθεση στη Λαχώρη του Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Σταύρου Λαμπρινίδη, της 29ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki Moon, της 27ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τη βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν, και της 21ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Bacha Khan,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 28ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Λαχώρη του Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για θέματα μειονοτήτων, Rita Izsák-Ndiaye, με τίτλο «Ρητορική μίσους και παρότρυνση σε μίσος κατά των μειονοτήτων στα μέσα ενημέρωσης», της 5ης Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της βραβευθείσας με το Νόμπελ Ειρήνης και νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ Malala Yousafzai, της 27ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων, Gabriela Knaul, της 4ης Απριλίου 2013, και την έκθεση της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις βίαιες ή ακούσιες εξαφανίσεις, της 26ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την αποστολή της στο Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, όπως τροποποιήθηκαν στις 12 Απριλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2015 για το Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη το πενταετές σχέδιο συνεργασίας ΕΕ-Πακιστάν του Μαρτίου 2012, το οποίο περιλαμβάνει προτεραιότητες όπως η χρηστή διακυβέρνηση και ο διάλογος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τον στενά συνδεδεμένο δεύτερο στρατηγικό διάλογο ΕΕ-Πακιστάν της 25ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Μαρτίου 2016, σε χώρο αθλοπαιδιών στο πάρκο Gulshan-e-Iqbal στη Λαχώρη, βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 73 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 300, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών και παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε η τρομοκρατική ισλαμιστική ομάδα Jamaat-ul-Ahrar, δηλώνοντας ότι στόχος της επίθεσης ήταν οι χριστιανοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, οι περισσότεροι τραυματίες και νεκροί ήταν μουσουλμάνοι και ότι όλοι ήταν Πακιστανοί·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον χρόνο της τρομοκρατικής επίθεσης, πραγματοποιούνταν στο Ισλαμαμπάντ βίαιες διαδηλώσεις, όπου υποστηρικτές του Mumtaz Qadri, του καταδικασθέντος δολοφόνου του κυβερνήτη Salman Taseer, ζητούσαν την εκτέλεση της Asia Bibi, της γυναίκας που είχε κατηγορηθεί για βλασφημία και καταδικάστηκε σε θάνατο, υπέρ της οποίας είχε υπάρξει παρέμβαση του κυβερνήτη Taseer· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες χιλιάδες λαού συμμετείχαν στην κηδεία του Mumtaz Qadri μετά τον απαγχονισμό του, τιμώντας τον ως ήρωα, και ότι εικόνες του κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής που εξέδωσε την πρώτη καταδικαστική απόφαση κατά του Mumtaz Qadri αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα μετά από απειλές κατά της ζωής του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες εξτρεμιστικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν ανεμπόδιστα την ιδεολογία και τις δραστηριότητές τους, όπως ορισμένες φοιτητικές οργανώσεις στα πανεπιστήμια ή το δικηγορικό φόρουμ Khatm-e-Nubuwwat, το οποίο, σύμφωνα με καταγγελίες, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την αύξηση των διώξεων για βλασφημία στα πακιστανικά δικαστήρια και αντιτάσσεται σε κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης του σχετικού νόμου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χριστιανοί και άλλες μειονότητες αντιμετωπίζουν όχι μόνο διώξεις από εξτρεμιστές, αλλά και διακρίσεις βάσει του νόμου, ιδίως βάσει των πακιστανικών νόμων περί βλασφημίας, οι οποίοι έχουν μεροληπτικό χαρακτήρα και αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης κατάχρησης από άτομα που έχουν προσωπικά και πολιτικά κίνητρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι και στους ίδιους τους μουσουλμάνους εξακολουθούν να απαγγέλλονται κατηγορίες δυνάμει των νόμων αυτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και χρόνια ο λαός του Πακιστάν, ιδίως οι θρησκευτικές μειονότητες, οι γυναίκες και τα παιδιά, είναι δέσμιος της τρομοκρατίας και του ισλαμιστικού εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του τελευταίου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Πακιστάν, στις 15 Ιανουαρίου 2015(2), πραγματοποιήθηκαν δεκάδες ακόμη τρομοκρατικές και βίαιες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, σε ένα πλαίσιο μεροληπτικής νομοθεσίας και ανεπαρκούς επιβολής του νόμου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στόχαστρο διάφορων τρομοκρατικών ομάδων στο Πακιστάν βρίσκονται θρησκευτικές μειονότητες όπως αχμαντί, χριστιανοί, σιίτες και ινδουιστές, αλλά και σουνίτες με αποκλίνουσες απόψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν, στην ετήσια έκθεσή της για το 2015, διαπίστωσε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δράστες μένουν ατιμώρητοι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, εξτρεμιστικές ομάδες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν βομβιστές αυτοκτονίας παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να ψηφιστεί ο νόμος για τη σύσταση της εθνικής επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού, ενός ανεξάρτητου φορέα για την προστασία και την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από τη σφαγή σε σχολείο από αντάρτες Ταλιμπάν τον Δεκέμβριο του 2014, η κυβέρνηση του Πακιστάν επανέφερε τη θανατική ποινή μετά από εξαετές μορατόριουμ, αρχικά μόνο για τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά στη συνέχεια για όλα τα εγκλήματα που επισύρουν τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη του 2015 το Πακιστάν εκτέλεσε 326 άτομα – τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ και τον τρίτο υψηλότερο στον κόσμο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες μεταξύ του πακιστανικού στρατού και μη κρατικών ένοπλων ομάδων έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό περισσότερων από ένα εκατομμύριο ατόμων στο εσωτερικό της χώρας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες του Πακιστάν πέφτουν θύματα απαγωγής και καταναγκαστικών γάμων και ότι εξαναγκάζονται βιαίως να ασπαστούν το Ισλάμ, φαινόμενο το οποίο η αστυνομία και οι πολιτειακές αρχές σε μεγάλο βαθμό παραβλέπουν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πακιστάν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της σταθερότητας στη νότια Ασία και ότι, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο όσον αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας με το Πακιστάν βάσει του πενταετούς σχεδίου συνεργασίας·

1.  εκφράζει τον βαθύτατο αποτροπιασμό του για την επίθεση της 27ης Μαρτίου 2016 στη Λαχώρη και καταδικάζει απερίφραστα τις παράλογες πράξεις βίας εναντίον τόσων πολλών αθώων ανθρώπων·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη του στον λαό και την κυβέρνηση του Πακιστάν·

3.  τονίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες της επίθεσης στη Λαχώρη· καλεί τις πακιστανικές αρχές, ιδίως τις τοπικές και επαρχιακές αρχές, να διασφαλίσουν την ουσιαστική διερεύνηση και δίωξη των πράξεων αυτών·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συστηματικές και σοβαρές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων στο Πακιστάν· τονίζει τη σημασία του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων που ζουν στο Πακιστάν, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια και να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα με πλήρη ελευθερία, χωρίς κανενός είδους εξαναγκασμό, διακρίσεις, εκφοβισμό ή παρενόχληση, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του Πακιστάν·

5.  χαιρετίζει τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης όπως το νομοσχέδιο για την ποινικοποίηση των γάμων παιδιών και τον νόμο για την προστασία των γυναικών από τη βία και την παρενόχληση, την άρση της φραγής στο YouTube, την απόφαση που αναγνωρίζει τις εορτές του Holi, Diwali και του Πάσχα ως αργίες για τις θρησκευτικές μειονότητες, καθώς και τις προσωπικές προσπάθειες του πρωθυπουργού Nawaz Sharif να επισκεφθεί ινδουιστική θρησκευτική εκδήλωση· καλεί την κυβέρνηση να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές της για να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό κλίμα όπου οι μειονότητες και η διαφορετικότητα της σκέψης θα είναι ευπρόσδεκτες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το εθνικό σχέδιο δράσης και τις υπεσχημένες μεταρρυθμίσεις των ισλαμικών θρησκευτικών σχολείων που έχουν επιτακτικό χαρακτήρα, ιδίως τις ενέργειες της κυβέρνησης κατά της ρητορικής μίσους, καθώς και τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας και του δικαστικού τομέα που παραμένει σε εκκρεμότητα· σημειώνει ότι θα πρέπει να ληφθούν πιο φιλόδοξα μέτρα στο μέλλον, ιδίως στον εκπαιδευτικό τομέα (με την αφαίρεση αρνητικών μεροληψιών και προκαταλήψεων από τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια), και στο θέμα της δίωξης των υποκινητών της βίας·

6.  χαιρετίζει τη δέσμευση της πακιστανικής κυβέρνησης στο θέμα της αντιμετώπισης της απειλής που συνιστά ο θρησκευτικός εξτρεμισμός· ενθαρρύνει τον συνεχή διάλογο της ΕΕ και των κρατών μελών με το Πακιστάν για την εξασφάλιση της προστασίας και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε ό, τι αφορά τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσω της εφαρμογής των νόμων περί ασφαλείας·

7.  πιστεύει ότι, ενώ η στρατιωτική επιχείρηση που εξαγγέλθηκε στο Punjab είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η νίκη στον ιδεολογικό πόλεμο κατά του εξτρεμισμού είναι αυτή που θα εξασφαλίσει στο Πακιστάν ένα μέλλον ανεκτικότητας και προόδου·

8.  ζητεί από τις αρχές του Πακιστάν να μεριμνήσουν για την αντιμετώπιση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, που αφορά, μεταξύ άλλων μια ευρεία πλειοψηφία χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων, ο οποίος οδηγεί σε συνθήκες επισφαλούς διαβίωσης·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη χρήση των νόμων περί βλασφημίας στο Πακιστάν και πιστεύει ότι αυτό επιτείνει το κλίμα θρησκευτικής μισαλλοδοξίας· ζητεί, ως εκ τούτου, από την κυβέρνηση του Πακιστάν να επανεξετάσει τους νόμους αυτούς και την εφαρμογή τους· καλεί τις αρχές να διασφαλίζουν την ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης σε όλες τις υποθέσεις βλασφημίας· επισημαίνει, ειδικότερα, την περίπτωση της Asia Bibi και παροτρύνει ενθέρμως το Ανώτατο Δικαστήριο να αποφανθεί·

10.  ζητεί από τις αρχές του Πακιστάν να εγγυηθούν την ανεξαρτησία των δικαστηρίων, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό της προσήκουσας διαδικασίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τις δικαστικές διαδικασίες· ζητεί επιπλέον από τις αρχές του Πακιστάν να παρέχουν επαρκή προστασία σε όλους όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις βλασφημίας, ιδίως στους επαγγελματίες νομικούς, και να προστατεύουν τους κατηγορούμενους, τους μάρτυρες, τις οικογένειες και τις κοινότητές τους από τη βία του όχλου, καθώς και όσους αθωώνονται αλλά δεν μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους· καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να εξασφαλίσει ότι παρέχονται τα κατάλληλα νομικά και άλλα μέσα δυνάμει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα θύματα στοχευμένης βίας και διώξεων·

11.  υπενθυμίζει τη σταθερή αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις· σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τη δραματική αύξηση στη χρήση της θανατικής ποινής στο Πακιστάν, μεταξύ άλλων, δυστυχώς, για παιδιά που διαπράττουν αξιόποινες πράξεις, και ζητεί την επαναφορά του μορατόριουμ στη θανατική ποινή στο Πακιστάν, με σκοπό την κατάργησή της·

12.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του θρησκευτικού εξτρεμισμού, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτιά τους με την αντιμετώπιση της φτώχειας, τη διασφάλιση της θρησκευτικής ανεκτικότητας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων και με την κατοχύρωση του δικαιώματος και της ασφαλούς πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα παιδιά, ιδίως τα κορίτσια·

13.  καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι προστατεύονται επαρκώς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι χώροι ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης μειονοτικών κοινοτήτων σε περιοχές όπου υπάρχουν ανασφάλεια και συγκρούσεις και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επανάληψης παρόμοιων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταχρήσεων·

14.  ενθαρρύνει όλους τους περιφερειακούς παράγοντες να βελτιώσουν σημαντικά τη συνεργασία στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· επιβεβαιώνει τη σημασία μιας άνευ όρων δέσμευσης της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές της, μεταξύ άλλων με τη διακοπή κάθε χρηματοδοτικής στήριξης σε τρομοκρατικά δίκτυα, και την εξάλειψη της ιδεολογικής κατήχησης που τροφοδοτεί τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού από το Πακιστάν και συγχαίρει τις πακιστανικές αρχές για τα μέτρα που έλαβαν στο θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού· καλεί το Πακιστάν να κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη και να συγκροτήσει εθνική επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού·

16.  καλεί την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο Federica Mogherini, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο να συνεργαστούν πλήρως με την πακιστανική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της απειλής που συνιστά η τρομοκρατία και να βοηθήσουν περαιτέρω την κυβέρνηση και τον λαό του Πακιστάν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την εξάλειψη της τρομοκρατίας· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο Federica Mogherini να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο στις διμερείς αυτές προσπάθειες·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο του Πακιστάν.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου