Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0466/2016Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0466/2016

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Pakistane, najmä útoku v Láhaure

13.4.2016 - (2016/2644(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
EFDD (B8-0466/2016)
Verts/ALE (B8-0467/2016)
S&D (B8-0468/2016)
PPE (B8-0471/2016)
ECR (B8-0474/2016)
ALDE (B8-0476/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Inese Vaidere v mene poslaneckého klubu PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR
Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD


Postup : 2016/2644(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0466/2016
Predkladané texty :
RC-B8-0466/2016
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Pakistane, najmä útoku v Láhaure

(2016/2644(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Pakistane,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 27. marca 2016 o útoku v pakistanskom Láhaure,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva Stavrosa Lambrinidisa z 29. októbra 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN Pana Ki-Muna z 27. marca 2016 o bombovom útoku v Pakistane a z 21. januára 2016 o útoku na univerzitu Bacha Khan,

–  so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 28. marca 2016 o teroristických útokoch v pakistanskom Láhaure,

–  so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery,

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre otázky menšín Rity Izsák-Ndiaye o „nenávistných prejavoch a podnecovaní k nenávisti voči menšinám v médiách“ z 5. januára 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie laureátky Nobelovej ceny za mier a držiteľky Sacharovovej ceny Malaly Yousafzaiovej z 27. marca 2016,

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov Gabriely Knaulovej zo 4. apríla 2013 a správu pracovnej skupiny OSN pre prípady násilného alebo nedobrovoľného zmiznutia z 26. februára 2013 o misii v Pakistane,

–  so zreteľom na článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ vo veci trestu smrti v revidovanom znení z 12. apríla 2013,

–  so zreteľom na závery Rady o Pakistane z 20. júla 2015,

–  so zreteľom na 5-ročný plán spolupráce EÚ a Pakistanu z marca 2012, ktorý obsahuje priority, ako sú dobrá správa vecí verejných a dialóg o ľudských právach, ako aj na druhý strategický dialóg medzi EÚ a Pakistanom z 25. marca 2014, ktorý s týmto plánom úzko súvisí,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2015 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti[1],

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 27. marca 2016 došlo na ihrisku v parku Gulshan-e-Iqbal v Láhaure k samovražednému bombovému útoku, ktorý si vyžiadal 73 obetí a viac ako 300 zranených vrátane mnohých žien a detí; keďže k zodpovednosti za útok sa prihlásila teroristická islamská fundamentalistická skupina Jamaat-ul-Ahrar, ktorá uviedla, že sa úmyselne zameriava na kresťanov; keďže však väčšina zranených a zabitých boli moslimovia a všetci boli Pakistanci;

B.  keďže v čase teroristického útoku prebiehali v Islamabade násilné demonštrácie, pri ktorých prívrženci Mumtaza Qadriho, odsúdeného vraha guvernéra Salmána Tasíra, žiadali popravu Asie Bibi, ktorá bola obvinená z rúhania a odsúdená na smrť a ktorej prípad guvernér Tasír obhajoval; keďže na pohrebe Quadriho, ktorý bol obesený, sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, ktorí ho oslavovali ako hrdinu, pričom v sociálnych médiách kolovali fotografie súvisiace s touto udalosťou; keďže sudca, ktorý najskôr odsúdil Quadriho, musel utiecť z krajiny po tom, ako sa mu vyhrážali smrťou;

C.  keďže niektoré extrémistické skupiny môžu neobmedzene rozvíjať svoju ideológiu a svoje aktivity, napríklad niektoré študentské zväzy na univerzitách a fórum právnikov Khatm-e-Nubuwwat, ktoré je údajne hnacou silou nárastu trestných stíhaní na pakistanských súdoch za obvinenia z rúhania a je proti akýmkoľvek snahám zákonodarcov o reformu príslušných zákonov;

D.  keďže kresťania a ďalšie menšiny čelia nielen prenasledovaniu zo strany extrémistov, ale aj právnej diskriminácii, najmä v podobe pakistanských zákonov o rúhaní, ktoré sú diskriminačné a často sa v rozsiahlej miere zneužívajú z osobných i politických pohnútok; keďže samotní moslimovia sú naďalej obžalúvaní podľa týchto zákonov;

E.  keďže terorizmus a islamský extrémizmus si už roky vyberajú svoju daň na pakistanskom ľude, najmä na náboženských menšinách, ženách a deťoch; keďže od prijatia posledného uznesenia Parlamentu o Pakistane z 15. januára 2015[2] došlo v súvislosti s diskriminačnými zákonmi a nedostatočným presadzovaním k niekoľkým desiatkam ďalších teroristických a násilných útokov na náboženské menšiny;

F.  keďže terčom viacerých teroristických skupín v Pakistane sú náboženské menšiny, ako sú členovia spoločenstva Ahmadíja, kresťania, šiiti a hinduisti, ako aj suniti s odlišnými názormi; keďže komisia pre ľudské práva v Pakistane vo svojej výročnej správe za rok 2015 konštatovala, že páchatelia zostali vo väčšine prípadov nepotrestaní;

G.  keďže extrémistické skupiny údajne naďalej využívajú detských samovražedných atentátnikov; keďže vláda neprijala zákon o zriadení národnej komisie pre práva dieťaťa, nezávislého orgánu na ochranu a presadzovanie práv detí;

H.  keďže po masakre talibanských povstalcov v škole v decembri 2014 pakistanská vláda opätovne po šesťročnom moratóriu zaviedla trest smrti, najskôr len za teroristickú činnosť, ale neskôr za všetky hrdelné trestné činy; keďže Pakistan do konca roka 2015 popravil 326 osôb, čo je najvyšší doposiaľ zaznamenaný počet a tretí najvyšší počet na svete;

I.  keďže boje medzi pakistanskými vojenskými a neštátnymi ozbrojenými skupinami priniesli vyše milión vnútorne vysídlených osôb;

J.  keďže ženy z pakistanských náboženských menšín sú unášané, nútené k manželstvu a nútené k prestúpeniu na islam, pričom tento jav ignorujú policajné i civilné orgány;

K.  keďže Pakistan zohráva dôležitú úlohu pri podpore stability v južnej Ázii, a preto by mal ísť príkladom, pokiaľ ide o posilňovanie právneho štátu a ochranu ľudských práv;

L.  keďže EÚ je naďalej v plnej miere odhodlaná pokračovať v dialógu a spolupráci s Pakistanom v rámci päťročného plánu spolupráce;

1.  vyjadruje hlboké pobúrenie v súvislosti s útokom, ktorý sa odohral 27. marca 2016 v Láhaure, a dôrazne odsudzuje tieto nezmyselné násilné činy voči toľkým nevinným ľuďom;

2.  vyjadruje svoj najhlbší súcit a úprimnú sústrasť rodinám obetí a solidaritu s pakistanským ľudom a vládou;

3.  zdôrazňuje, že je absolútne nevyhnutné, aby boli páchatelia útoku v Láhaure postavení pred súd; vyzýva pakistanské orgány, najmä miestne a regionálne orgány, aby zabezpečili, aby boli tieto činy podrobené účinnému vyšetrovaniu a stíhaniu;

4.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so systematickým a závažným porušovaním slobody náboženského vyznania a viery v Pakistane; zdôrazňuje dôležitosť rešpektovania základných práv všetkých náboženských a etnických menšín žijúcich v Pakistane, aby mohli aj naďalej žiť v dôstojnosti, rovnosti a bezpečí a praktizovať svoje náboženstvo v úplnej slobode bez akéhokoľvek druhu nátlaku, diskriminácie, zastrašovania alebo obťažovania, a to v súlade so základnými zásadami Pakistanu;

5.  víta reformné iniciatívy vlády, napríklad návrh zákona na kriminalizáciu detského sobáša a zákon na ochranu žien pred násilím a obťažovaním, odblokovanie webovej stránky YouTube, rozhodnutie o vyhlásení sviatkov Holi, Diwali a Veľkej noci za sviatky náboženských menšín, ako aj osobné úsilie premiéra Nawáza Šarífa o návštevu hindského náboženského podujatia; naliehavo žiada vládu, aby ďalej zintenzívnila svoje úsilie o vytvorenie takej atmosféry v spoločnosti, v ktorej sú vítané menšiny i rozmanitosť myslenia; v tejto súvislosti pripomína národný akčný plán, sľubované a naliehavo potrebné reformy madrás, najmä vládne opatrenia proti nenávistným prejavom, a nedokončenú reformu polície a súdnictva; konštatuje, že v budúcnosti je potrebné prijať ambicióznejšie opatrenia, najmä v oblasti vzdelávania (odstrániť negatívne klišé a predsudky z učebných osnov a učebníc) a trestného stíhania tých, ktorí podnecujú k násiliu;

6.  víta odhodlanie pakistanskej vlády riešiť hrozby, ktoré predstavuje náboženský extrémizmus; nabáda na neustály dialóg medzi EÚ a členskými štátmi na jednej strane a Pakistanom na druhej strane o zabezpečení ochrany a presadzovania ľudských práv, najmä pokiaľ ide o ich úsilie v oblasti boja proti terorizmu a prostredníctvom vykonávania bezpečnostných právnych predpisov;

7.  domnieva sa, že hoci vojenská operácia oznámená v Pandžábe zohráva kľúčovú úlohu v boji proti terorizmu, rovnako dôležité je víťazstvo v ideologickej vojne proti extrémizmu, ktoré pre Pakistan zabezpečí tolerantnú a pokrokovú budúcnosť;

8.  vyzýva pakistanské orgány, aby riešili sociálne a ekonomické vylúčenie vrátane vylúčenia veľkej väčšiny kresťanov a iných náboženských menšín, ktoré vedú neistú existenciu;

9.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s pokračujúcim uplatňovaním zákonov o rúhaní v Pakistane a domnieva sa, že to zvyšuje atmosféru náboženskej neznášanlivosti; preto vyzýva pakistanskú vládu, aby preskúmala tieto zákony a ich uplatňovanie; vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili riadne a urýchlené zabezpečenie spravodlivosti vo všetkých prípadoch rúhania; pripomína najmä prípad Asie Bibi a dôrazne nabáda najvyšší súd, aby dospel k rozhodnutiu v tejto veci;

10.  vyzýva pakistanské orgány, aby zaručili nezávislosť súdnictva, uplatňovanie zásady právneho štátu a riadny proces v súlade s medzinárodnými normami týkajúcimi sa súdneho konania; okrem toho vyzýva pakistanské orgány, aby poskytovali dostatočnú ochranu všetkým tým, ktorých sa prípady rúhania týkajú, najmä predstaviteľom právnického povolania v krajine, a aby chránili obvinených, svedkov, ich rodiny a komunity pred davovým násilím, a to aj osoby, ktoré boli zbavené obvinenia, ale nemôžu sa vrátiť späť do svojich domovov; vyzýva pakistanskú vládu, aby zabezpečila, aby sa obetiam cieleného násilia a prenasledovania dali k dispozícii primerané právne a iné prostriedky nápravy uplatniteľné podľa medzinárodných právnych predpisov o ľudských právach;

11.  pripomína svoj trvalý nesúhlas s trestom smrti za každých okolností; s vážnym znepokojením berie na vedomie výrazný nárast uplatňovania trestu smrti v Pakistane, a to, žiaľ, aj voči maloletým páchateľom, a žiada obnovenie moratória na trest smrti s cieľom zrušiť trest smrti v Pakistane;

12.  zdôrazňuje, že v boji proti terorizmu a náboženskému extrémizmu je kľúčové riešiť jeho základné príčiny zameraním sa na chudobu, zabezpečením náboženskej tolerancie a slobody vierovyznania a zaručením práva a bezpečného prístupu k vzdelávaniu pre deti, a najmä dievčatá;

13.  vyzýva pakistanskú vládu, aby prijala potrebné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby vzdelávacie zariadenia, miesta oddychu a miesta zhromažďovania menšinových komunít v oblastiach poznačených neistotou a konfliktom boli primerane chránené a aby bolo minimalizované riziko opakovaného výskytu podobných prípadov porušovania a zneužívania ľudských práv;

14.  nabáda všetkých regionálnych aktérov, aby výrazne zlepšili spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu; potvrdzuje dôležitosť bezpodmienečného medzinárodného odhodlania bojovať proti terorizmu vrátane odstránenia všetkých foriem finančnej podpory teroristických sietí a bojovať proti ideologickej indoktrinácii, ktorá podnecuje extrémizmus a terorizmus;

15.  víta ratifikáciu Dohovoru o právach dieťaťa zo strany Pakistanu a vyzdvihuje opatrenia, ktoré pakistanské orgány prijali s cieľom zaoberať sa otázkou práv detí; vyzýva Pakistan, aby ratifikoval opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí na ozbrojených konfliktoch a aby zriadil národnú komisiu pre práva dieťaťa;

16.  vyzýva Komisiu, podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku Federicu Mogheriniovú, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Radu, aby v plnej miere spolupracovali s pakistanskou vládou v boji proti hrozbe terorizmu a aby ďalej podporovali vládu a ľud Pakistanu v ich pokračujúcom úsilí o vykorenenie terorizmu; vyzýva podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku Federicu Mogheriniovú, aby pravidelne informovala Parlament o pokroku dosiahnutom v rámci tohto dvojstranného úsilia;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade pre ľudské práva, predsedníctvu Bezpečnostnej rady OSN, Vysokému komisárovi OSN pre utečencov a vláde a parlamentu Pakistanu.