Procedure : 2016/2648(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0469/2016

Indgivne tekster :

RC-B8-0469/2016

Forhandlinger :

PV 14/04/2016 - 6.2
CRE 14/04/2016 - 6.2

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0129

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 157kWORD 84k
13.4.2016
PE579.893v01-00}
PE579.894v01-00}
PE579.896v01-00}
PE579.897v01-00}
PE579.901v01-00}
PE579.904v01-00}
PE579.906v01-00} RC1
 
B8-0469/2016}
B8-0470/2016}
B8-0472/2016}
B8-0473/2016}
B8-0477/2016}
B8-0480/2016}
B8-0482/2016} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

ECR (B8-0469/2016)

EFDD (B8-0470/2016)

Verts/ALE (B8-0472/2016)

S&D (B8-0473/2016)

PPE (B8-0477/2016)

GUE/NGL (B8-0480/2016)

ALDE (B8-0482/2016)


om Honduras: Situationen for menneskerettighedsforkæmpere (2016/2648(RSP))


Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés for PPE-Gruppen
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen
Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen
Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen
Barbara Kappel

Europa-Parlamentets beslutning om Honduras: Situationen for menneskerettighedsforkæmpere (2016/2648(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer),

–  der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side(1),

–  der henviser til den endelige rapport fra Den Europæiske Unions valgobservationsmission (EOM) om parlamentsvalget i Honduras i 2013 og til EOM's opfølgende mission i 2015 vedrørende straffrihed,

–  der henviser til EU's handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati (2015-2019),

–  der henviser til rekommandationerne til Honduras af 8. maj 2015 som led i FN's universelle regelmæssige gennemgang (UPR),

–  der henviser til FN's særlige rapportørs rapport om de globale trusler mod menneskerettighedsforkæmpere og om situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere;

–  der henviser til den erklæring, som FN's særlige rapportør afgav om situationen for menneskerettighedsforkæmpere i Honduras den 18. marts 2016 i Genève,

–  der henviser til artikel 25 i forretningsordenen for Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder vedrørende mekanismen for beskyttelsesforanstaltninger,

–  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention fra 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater (ILO-konvention nr. 169),

–  der henviser til erklæring af 17. februar 2016 fra EU's missionschefer om den vanskelige situation for LGBTI-personer i Honduras,

–  der henviser til erklæringer fra EU-myndigheder, herunder erklæring af 3. marts 2016 fra EU's delegation i Honduras og erklæring af 16. marts 2016 fra talspersonen for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini,

–  der henviser til menneskerettighedsklausulerne i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika og partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Mellemamerika, som har været i kraft siden 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere, miljøaktivister, forkæmpere for oprindelige folks rettigheder, journalister, advokater, fagforeningsfolk, bønder, forkæmpere for kvinders rettigheder, LGBTI-personer og andre aktivister ifølge flere FN-rapporter fortsat udsættes for overgreb, vold, vilkårlig frihedsberøvelse, trusler og drab i Honduras;

B.  der henviser til, at den honduranske regering har afgivet positive tilsagn og indført lovgivning til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, journalister og advokater, herunder åbning af et UNHRC-kontor, de nationale myndigheders erklærede åbenhed over for at tillade internationale menneskeretsovervågningsmissioner og vedtagelsen i 2015 af en lov om beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere;

C.  der påpeger, at Honduras på trods af ovenstående nu er blevet et af de farligste lande for menneskerettighedsforkæmpere i regionen; der henviser til, at Honduras er et af verdens farligste lande for miljøaktivister, idet mindst 109 miljøaktivister er blevet myrdet mellem 2010 og 2015;

D.  der henviser til, at Berta Cáceres, en fremtrædende miljøaktivist, forkæmper for oprindelige folks rettigheder og grundlægger af Borgerrådet for Folkelige og Oprindelige Organisationer i Honduras (COPINH) ifølge de foreliggende oplysninger den 3. marts 2016 blev myrdet i sit hjem af uidentificerede mænd; der henviser til, at hendes død har vakt international vrede og offentlig bekymring over situationen for forkæmpere for de oprindelige folk, miljøet og jordrettighederne i Honduras;

E.  der henviser til, at Nelson García, der også var medlem af COPINH, kun to uger senere, den 16. marts 2016, ligeledes blev myrdet; der henviser til, at de honduranske myndigheders hurtige indsats har ført til fængsling af hans formodede morder;

F.  der henviser til, at den mexicanske statsborger Gustavo Castro Soto, der var det eneste øjenvidne til mordet på Berta Cáceres og selv blev såret af skud, i næsten en måned blev forhindret i at forlade landet af hensyn til efterforskningen; der henviser til, at han den 6. april 2016 fik lov til at forlade landet;

G.  der henviser til, at den honduranske regering omgående fordømte denne afskyelige forbrydelse, gjorde efterforskningen af mordet på Berta Cáceres til en national prioritet og siden har informeret offentligheden om sagens udvikling; der henviser til, at regeringen officielt har anmodet Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om hjælp med efterforskningen af dette mord;

H.  der henviser til, at Berta Cáceres, som konstant var udsat for trusler, var omfattet af Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstols beskyttelsesforanstaltninger, som imidlertid angiveligt ikke blev implementeret effektivt af den honduranske stat; der henviser til, at Berta Cáceres er en af 15 menneskerettighedsforkæmpere, der er blevet dræbt i Honduras mellem 2010 og 2016, selv om de har været omfattet af disse beskyttelsesforanstaltninger;

I.  der henviser til, at disse seneste mord skal ses på baggrund af, at COPINH og andre aktivister i ti år har stået i spidsen for en fredelig kampagne mod Agua Zarca-vandkraftværket ved Gualcarque-floden, et megaprojekt, som er stærkt afhængigt af europæisk kapital og teknologi og som angiveligt er sat i gang uden forudgående information og høring af de berørte oprindelige folk med henblik på at opnå deres samtykke som krævet i ILO-konvention 169; der henviser til, at den nederlandske udviklingsbank FMO og den finske Finnfund har suspenderet udbetalingerne til Agua Zarca-dæmningsprojektet, som Berta Cáceres var en fremtrædende modstander af;

J.  der henviser til, at mordet den 24. januar 2016 på Paola Barraza, forkæmper for LGBTI-rettigheder, transkvinde og medlem af sammenslutningen Arcoíris, sætter fokus på den stigende fare, LGBTI-samfundet i Honduras lever i; der henviser til, at hendes mord er det seneste i en række af voldelige dødsfald blandt aktive medlemmer af LGBTI-menneskerettighedsorganisationer i de seneste 11 måneder, herunder drabene på Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez (også kendt under navnet Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zúñiga, Henry Matamoros og Josselin Janet Aceituno Suazo; der henviser til, at 235 LGBTI-personer angiveligt er blevet dræbt i Honduras siden 1994, men at der kun i 48 tilfælde har været en retssag; der henviser til, at den honduranske menneskerettighedskommissær har fremført, at 92 % af forbrydelserne ikke er blevet ordentligt efterforsket og derfor fortsat er uopklarede;

K.  der henviser til, at FN's særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere, Michel Forst, den 18. marts 2016 erklærede, at "denne voldscyklus først vil standse, når straffriheden bringes til ophør og gerningsmændene retsforfølges", og har understreget nødvendigheden af, at de honduranske myndigheder straks tager konkrete skridt til at sørge for sikkerheden for alle menneskerettighedsforkæmpere i landet og deres familier;

L.  der henviser til, at Honduras for øjeblikket er i færd med at ændre sin straffelov, som bør bygge på internationale konventioner og være et vigtigt redskab til sikring af udsatte gruppers rettigheder;

M.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater støtter styrkelsen af retsvæsenet og menneskerettighederne gennem forskellige programmer og samarbejdsprojekter, navnlig programmet til støtte for menneskerettigheder (PADH) og EuroJusticia;

N.  der henviser til, at adskillige medlemsstater endnu ikke har ratificeret associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika, hvilket betyder, at søjlen for "politisk dialog" ikke er trådt i kraft; der henviser til, at respekten for demokratiet, retsstatsprincippet og menneskerettighederne samt de borgerlige og politiske rettigheder for befolkningen i begge regioner er fundamentale elementer i aftalen mellem EU og Mellemamerika;

1.  fordømmer på det kraftigste de nylige drab på Berta Cáceres, Nelson Garcia og Paola Barraza samt hvert enkelt af de foregående mord på andre menneskerettighedsforkæmpere i Honduras; udtrykker sin dybeste medfølelse med familie og venner til alle disse menneskerettighedsforkæmpere;

2.  udtrykker sin hyldest til Berta Cáceres, honduransk miljøaktivist, leder af det oprindelige lencafolk samt medstifter af og koordinator for COPINH, der viede sit liv til kampen for et mere demokratisk samfund i sit hjemland; understreger, at mordet på hende tjener som en principiel sag i et land med et ekstremt højt antal drab og udbredt straffrihed;

3.  finder det stærkt betænkeligt, at de honduranske myndigheder til trods for Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheders krav om beskyttelsesforanstaltninger ikke formåede at give Berta Cáceres tilstrækkelig beskyttelse; opfordrer den honduranske regering til at mobilisere alle de midler, det har til rådighed, for effektivt at implementere de 92 IACHR-beskyttelsesforanstaltninger, der for tiden er gældende i landet, og for at forhindre, at der begås lignende forbrydelser mod andre miljø- og indianeraktivister, som er udsat for trusler;

4.  opfordrer til, at der som et hasteanliggende øjeblikkeligt iværksættes en uafhængig, objektiv og grundig efterforskning af disse og tidligere mord for at bringe deres bagmænd og gerningsmænd for en domstol og sætte en stopper for straffriheden; konstaterer med tilfredshed, at efterforskningen af mordet på Berta Cáceres på begæring af den honduranske regering har deltagelse af repræsentanter for FN's højkommissær for menneskerettigheder og for OAS; er af den opfattelse, at nogle af de instrumenter, der er til rådighed inden for rammerne af FN og Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder, såsom en uafhængig international undersøgelse, som ønsket af ofrene, kunne bidrage til at sikre en upartisk og retfærdig efterforskning af disse drab;

5.  udtrykker sin dybe bekymring over det klima af ekstrem vold, som navnlig LGBTI-personer og de personer, der forsvarer deres rettigheder, er udsat for; understreger nødvendigheden af, at der straks foretages en grundig og upartisk efterforskning af drabene på aktive medlemmer af forskellige LGBTI-menneskerettighedsorganisationer;

6.  understreger nødvendigheden af at styrke beskyttelsen mod diskrimination og hadforbrydelser på grund af seksuel orientering og kønsidentitet og af at udvikle retningslinjer for god praksis i tæt samarbejde med civilsamfundet; opfordrer til, at der som led i enhver revision af straffeloven indføjes passende nye foranstaltninger til at forebygge diskrimination og hadforbrydelser og beskytte LGBTI-samfundet;

7.  er dybt bekymret over den generelle menneskerettighedssituation i Honduras, men hilser det samtidig velkomment, at der for nylig er gennemført retlige reformer, og at den honduranske regering gør en indsats for at forbedre den nuværende situation for menneskerettighedsforkæmpere i landet; opfordrer de honduranske myndigheder til at sætte den eksisterende lov fra 2015 om beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere i kraft og gennemføre den fuldt ud, og til i passende samarbejde med civilsamfundet at sikre, at det nationale system for beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, journalister og advokater er fuldt operationelt og tilstrækkeligt finansieret; opfordrer regeringen i Honduras til fuldt ud at gennemføre de rekommandationer, den har modtaget som led i den seneste UPR fra FN;

8.  værdsætter det arbejde, som lederen af EU's delegation i Honduras, Ketil Karlsen, og hans team gør til støtte for honduranske menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer EU-delegationen og medlemsstaternes ambassader og konsulater i landet til aktivt at følge og overvåge processerne i forbindelse med efterforskningen af mordene på menneskerettighedsforkæmpere og til at intensivere indsatsen for at holde sig i kontakt med menneskerettighedsforkæmpere, der er i fare;

9.  mener, at europæiske investorers aktiviteter skal være forankret i solide miljømæssige og sociale beskyttelsespolitikker; går stærkt ind for implementering af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder med klare krav om rettidig omhu, risikostyringsbestemmelser og gennemførelse af effektive afhjælpende foranstaltninger, når det er nødvendigt; hilser det velkomment, at både FMO og Finnfund offentligt har fordømt mordet på Berta Cáceres og har opfordret til en grundig efterforskning, og at FMO den 16. marts 2016, i kølvandet på rapporter om mordet på Nelson García, suspenderede alle sine aktiviteter;

10.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at EU's bistand ikke fremmer eller tillader udviklingsprojekter, medmindre de opfylder kravet om forudgående, frie og informerede konsultationer med oprindelige folk, sikrer en meningsfuld høring af alle berørte lokalsamfund og hviler på solide regler om beskyttelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø;

11.  opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at ratificere associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika; opfordrer indtrængende Rådet til at formulere en fælles politik over for Honduras, der forpligter de 28 medlemsstater og EU-institutionerne på et stærkt fælles budskab om betydningen af menneskerettighederne i forbindelserne mellem EU og Honduras og i regionen som helhed;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, de 28 medlemsstaters nationale parlamenter, til præsidenten, regeringen og parlamentet i Honduras, sekretariatet for mellemamerikansk økonomisk integration, Parlacen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC).

 

(1)

EUT C 434 af 23.12.2015, s. 181.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik